Poradnia rodzinna
 
 
PSYCHOLOG
- środa 9-12
 
Zainteresowanych
zapraszamy

 
Powiat
 Garwoliński 
 
 
 
 
 
Biuletyn Informacji
Publicznej
 
   Strona główna      Zasady dla kandydatów

Zasady kwalifikowania i organizowania szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka


 1. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  zwanej dalej ustawą do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:

 

- prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

- kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej,

- organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie Zarządzeniem Starosty Powiatu Garwolińskiego zostało wyznaczone organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.

3. Niniejszy dokument określa zasady kwalifikowania oraz organizowania szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

4. Kandydat/kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka zgłaszają się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie, gdzie podczas spotkania informacyjnego, zostają zapoznani z wymogami formalnymi.

5. Osoby, które chcą przystąpić do procesu kwalifikacji składają w PCPR :

- wniosek o skierowanie na szkolenie,

- dokumenty niezbędne do zakwalifikowania do odbycia szkolenia.

 

6. Dokumentami niezbędnymi do zakwalifikowania do odbycia szkolenia są:

- odpis zupełny aktu małżeństwa lub w przypadku osób nie pozostających w związku małżeńskim odpis zupełny aktu urodzenia, w przypadku osób rozwiedzionych wyrok rozwodowy,

- zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

- zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach z miejsca pracy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę), PIT lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego           (prowadzący działalność gospodarczą), zaświadczenie z urzędu gminy( rolnicy),

-zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

- opinia o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawiona przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym,

-oświadczenie o spełnianiu warunków wymienionych w art. 42 ust. 1 pkt. 2,3 i 4  ustawy,

-potwierdzenie zamieszkania na terenie Powiatu Garwolińskiego,

-historia życia kandydata.

7. Przedstawiciel organizatora rodzinnej pieczy zastępczej przed zakwalifikowaniem do odbycia szkolenia spotyka się z kandydatami w miejscu zamieszkania i sprawdza, w drodze wywiadu, spełnianie przez kandydata/kandydatów obowiązku zapewnienia odpowiednich warunków bytowych i mieszkaniowych, o których mowa w art.42 ust. 1 pkt 7 ustawy.

8. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji w sprawie kandydata/ kandydatów organizator rodzinnej pieczy zastępczej podejmuje decyzję o wstępnej akceptacji kandydata/ kandydatów dokonanej na podstawie oceny spełniania warunków o których mowa w art. 42 ust. 1 i 2 ustawy.

9. Kandydat/kandydaci uczestniczą w szkoleniu organizowanym przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

10. Po zakończeniu szkolenia kandydat/ kandydaci otrzymują świadectwo ukończenia szkolenia.

11. Świadectwo nie jest jednoznaczne z uzyskaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego, które uprawnia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

12. Wniosek o wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego kandydat/kandydaci składają w PCPR w Garwolinie nie później niż 30 dni od dnia otrzymania świadectwa ukończenia szkolenia.

13. Decyzja o zakwalifikowaniu do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka jest podejmowana przez komisję kwalifikacyjną w oparciu o pełną dokumentację kandydata/kandydatów, a w szczególności opinię psychologiczną, opinie osób prowadzących szkolenie oraz informacje z praktyk.

14. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą: przedstawiciel organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, dyrektor PCPR, psycholog sporządzający opinię o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, psycholog prowadzący szkolenie.

15. Zaświadczenie kwalifikacyjne jest wydawane kandydatowi/kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, którzy otrzymali świadectwo ukończenia szkolenia, w ciągu 30 dni od złożenia wniosku kierowanego do PCPR w Garwolinie.

16. Po otrzymaniu zaświadczenia kwalifikacyjnego kandydat/kandydaci pozostają w kontakcie z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w celu zakwalifikowania dziecka pod ich opiekę. 

© 2008 - 2021  PCPR w Garwolinie . Wszelkie prawa zastrzeżone.