Poradnia rodzinna
 
 
PSYCHOLOG
- środa 9-12
 
Zainteresowanych
zapraszamy

 
Powiat
 Garwoliński 
 
 
 
 
 
Biuletyn Informacji
Publicznej
 
 
 
 
 
 
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
w powiecie garwolińskim
Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Garwolińskim rozpoczęto w maju 2007 roku, zgodnie z umową podpisaną pomiędzy Powiatem Garwolińskim, reprezentowanym przez Pana Grzegorza Woźniaka – Starostę Powiatu Garwolińskiego oraz Pana Marka Chciałowskiego – Wicestarostę Powiatu Garwolińskiego, a FRDL Mazowieckim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie, reprezentowanym przez Pana Krzysztofa Lipskiego – Dyrektora Instytutu.

Budowę Strategii oparto na partnerskim modelu budowy planów strategicznych, dzięki czemu dokument ten stanowi swoiste zaproszenie do współpracy dla wszystkich podmiotów lokalnych zainteresowanych rozwojem sfery polityki społecznej w powiecie. „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Garwolińskim” powstała dzięki aktywności członków Konwentu Strategicznego - zespołu roboczego, składającego się
z przedstawicieli podmiotów działających na rzecz rozwiązywania problemów społecznych
w Powiecie Garwolińskim. W jego skład weszli przedstawiciele władz samorządowych (władze powiatu i gmin, radni, naczelnicy wybranych wydziałów Starostwa Powiatowego
i urzędów gmin zajmujący się zagadnieniami rozwiązywania problemów społecznych), przedstawiciele instytucji z terenu powiatu zajmujących się pomocą społeczną (m. in. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Domu Pomocy Społecznej) oraz rynkiem pracy (Powiatowy Urząd Pracy), przedstawiciele szkół, Policji, przedstawiciele organizacji społecznych, charytatywnych z terenu powiatu, liderzy społeczni, osoby publiczne.

Opracowanie niniejszej strategii było wymogiem dwóch regulacji prawnych:

Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, która w art. 19 mówi:

„Do zadań własnych powiatu należy:

1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami”

oraz

Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która w art. 9 ust. 1 mówi:

„Do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy:

1) opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa w odrębnych przepisach”.

Nowa ustawa o pomocy społecznej stanowi kolejny etap budowy nowoczesnego systemu aktywnej polityki społecznej w Polsce, mającego na celu stworzenie solidnego fundamentu polityki opartej na trzech zasadach:

  • po pierwsze, w sposób systematyczny i kompleksowy budowana jest sieć bezpieczeństwa socjalnego i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, oparta na realnych podstawach utrzymania gospodarstw domowych,
  • po drugie, tworzy się spójny system wspierający aktywizację osób bezrobotnych na rynku pracy i na polu pomocy społecznej, tak aby każdemu zagwarantować szansę aktywizacji i godnego życia,
  • po trzecie, tworzy się skoordynowany system instytucjonalny, jasno prezentujący odpowiedzialność instytucji rządowych i samorządowych, otwierający jednocześnie przestrzeń dla aktywności obywatelskiej organizacji sektora pozarządowego.

Opracowanie niniejszej strategii podyktowane zostało istotną potrzebą i wymogiem nowej sytuacji społeczno-gospodarczej Powiatu Garwolińskiego, regionu mazowieckiego i Polski, związanej głównie z funkcjonowaniem naszego kraju w strukturach Unii Europejskiej oraz nowymi możliwościami związanymi z pozyskiwaniem funduszy strukturalnych na rozwój lokalny, w tym politykę społeczną. Oparcie funkcjonowania polityki społecznej w powiecie na długofalowym planowaniu, na przejrzystych celach o różnym horyzoncie czasowym, pomaga w efektywnym zarządzaniu sferą polityki społecznej oraz ułatwia pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań strategicznych z zakresu tej polityki. Strategia pomaga także skoordynować działania różnych instytucji działających na rzecz rozwoju sfery polityki społecznej w powiecie, wokół priorytetowych kierunków działań.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Garwolińskim nie ogranicza się w swych zapisach wyłącznie do zadań realizowanych bezpośrednio przez instytucje powiatowe (Starostwo Powiatowe w Garwolinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy). Strategia proponuje przede wszystkim zadania stanowiące wyzwania dla całej społeczności lokalnej i wszystkich instytucji działających w sferze polityki społecznej w Powiecie Garwolińskim. Tak realizowana zasada partnerstwa
i współpracy jest jednym z fundamentalnych elementów polityki strukturalnej Unii Europejskiej.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Garwolińskim została sformułowana w ścisłej korelacji z kluczowym dokumentem planistycznym na szczeblu regionalnym – Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Zapisy niniejszej Strategii są jednocześnie spójne z Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki” (zatwierdzony przez Radę Ministrów 29 listopada 2006 r.), według którego dysponowane będą w Polsce środki Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007-2013. Celem Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa.

Ze strony FRDL MISTiA prace związane z opracowaniem strategii wykonywali: Wojciech Odzimek – kierownik projektu oraz Agnieszka Brożkowska – konsultanci Wydziału Programów i Projektów.

Autorzy opracowania pragną podziękować wszystkim członkom Konwentu Strategicznego za poświęcony czas, odpowiedzialność w podejściu do spraw publicznych oraz merytoryczne zaangażowanie w procesie budowania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Powiecie Garwolińskim”. Składamy również specjalne podziękowania na ręce Starosty Powiatu Garwolińskiego – Pana Grzegorza Woźniaka oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Pani Janiny Kuli.
© 2008 - 2021  PCPR w Garwolinie . Wszelkie prawa zastrzeżone.