Poradnia rodzinna
 
 
PSYCHOLOG
- środa 9-12
 
Zainteresowanych
zapraszamy

 
Powiat
 Garwoliński 
 
 
 
 
 
Biuletyn Informacji
Publicznej
 

Pomoc mająca na celu życiowe
usamodzielnienie i integrację ze
środowiskiem dla opuszczających rodziny
zastępcze i niektóre typy placówek
opiekuńczo - wychowawczych

Osoba, która osiągnęła pełnoletność w rodzinie zastępczej oraz osoba pełnoletnia opuszczająca placówkę opiekuńczo – wychowawczą typu rodzinnego i socjalizacyjnego, dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii i młodzieżowy ośrodek wychowawczy zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą:

1) pieniężną na usamodzielnienie,

2) pieniężną na kontynuowanie nauki,

3) w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym,

4) w uzyskaniu zatrudnienia,

5) na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

Wysokość pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz wartość pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej ustala się od kwoty podstawy, która wynosi 1647 zł.

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki w wysokości 30 % podstawy miesięcznie przysługuje osobie usamodzielnianej kontynuującej naukę w gimnazjum, szkole ponadpodstawowej, szkole ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej.

Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niespokrewnioną z dzieckiem i zawodową niespokrewnioną z dzieckiem rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego, rodzinnego lub dps dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ustala się w kwocie odpowiadającej:

1) 400% podstawy w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej niespokrewnionej z dzieckiem i zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego, rodzinnego lub dps dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, przez okres powyżej trzech lat,

2) 400% podstawy w przypadku gdy osoba usamodzielniana opuszcza dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,

3) 200% podstawy w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej niespokrewnionej z dzieckiem i zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego, rodzinnego lub dps dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, przez okres od dwóch do trzech lat,

4) 100% podstawy w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej niespokrewnionej z dzieckiem i zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego, rodzinnego lub dps dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, przez okres od roku do dwóch lat,

Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby usamodzielnianej z rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem lub opuszczającej młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę, schronisko dla nieletnich, specjalny ośrodek wychowawczy, specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy, zakład poprawczy ustala się w kwocie odpowiadającej:

1) 300% podstawy w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę, specjalnym osrodku szkolno – wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich przez okres powyżej trzech lat,

2) 200% podstawy w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę, specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich przez okres od dwóch do trzech lat,

3) 100% podstawy w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę, specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich przez okres od roku do dwóch lat.

Wartość pomocy na zagospodarowanie ustala się jako równowartość kwoty nie wyższej niż 300% podstawy.

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców poprzez organizowanie i prowadzenie placówek

opiekuńczo - wychowawczych

Jeżeli dzieci, zostały częściowo lub całkowicie pozbawione opieki rodzicielskiej i nie ma możliwości udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej, to wtedy powiat przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, kieruje je do odpowiedniej placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Placówki te ze względu na specyfikę działań dzielą się na:

- placówki interwencyjne

- placówki socjalizacyjne.

-placówki specjalistyczno - terapeutyczne

- placówki rodzinne

 

Na terenie Powiatu Garwolińskiego funkcjonuje Ośrodek Pomocy Dziecku Zielone Izdebno, w ramach którego funkcjonuje Placówka Interwencyjna w Izdebnie Kolonii 44 i Placówka Socjalizacyjna w Izdebnie Kolonii 45E.

Skierowania do Ośrodka Pomocy Dziecku Zielone Izdebno dla wszystkich dzieci, bez względu na miejsce zamieszkania, wydaje Starosta Powiatu Garwolińskiego. Natomiast decyzje o odpłatności lub o zwolnieniu z odpłatności Starosta Garwoliński wydaje jedynie dla dzieci pochodzących z Powiatu Garwolińskiego.

© 2008 - 2021  PCPR w Garwolinie . Wszelkie prawa zastrzeżone.