Poradnia rodzinna
 
 
PSYCHOLOG
- środa 9-12
 
Zainteresowanych
zapraszamy

 
Powiat
 Garwoliński 
 
 
 
 
 
Biuletyn Informacji
Publicznej
 

 

Grupowe warsztaty z technik rękodzielniczych
 

Powiatowe Centrum Rodzinie w Garwolinie informuje, że zakończyły się grupowe warsztaty z technik rękodzielniczych w których uczestniczyli osoby niepełnosprawne oraz pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych/ placówek opiekuńczo - wychowawczych. 

Uczestnicy tworzyli różne piękności wykorzystując wiele technik:
 
1. Decoupage
Na tym module tematycznym uczestnicy wykonali szkatułkę, tacę bądź zegar.

2. Filcowanie na mokro i sucho.
Na tym module tematycznym uczestnicy nauczyli się filcowania dużych form płaskich, wykonali broszkę, etui, małą torbę, trójwymiarowy rajski kwiat, aplikacja na odzież. 

3. Warsztaty tworzenia toreb filcowych. 
Na tym module uczestnicy wykonali według swoich projektów własny model torby. Prace zostały wykonane wyłącznie  przy pomocy igły i nitki. 

4. Warsztaty tworzenia bawełnianych koszy i dywanów. 
Na tym bloku tematycznym uczestnicy nauczyli się wyplatać z bawełnianego sznurka. Efektem pracy był mały kosz oraz dywanik. 

Dodał:
  Administrator dnia 19.05.2015
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

do zapytania 2/2015

 

Ogłoszenie: Zorganizowanie  trzydniowej wycieczki Kraków-Ojców-Wieliczka dla 29 uczestników projektu (osoby niepełnosprawne, wychowankowie rodzin zastępczych/placówek opiekuńczo-wychowawczych) oraz dla 29 osób z ich najbliższego otoczenia. 

Data publikacji ogłoszenia: 29.04.2015 r.

Miejsce publikacji ogłoszenia: strona internetowa PCPR

Termin składania ofert upłynął z dniem: 15.05.2015 r. o godz. 10.00

 Uprzejmie informujemy, że w wyniku oceny ofert do zapytania 2/2015 została wybrana oferta Firmy:

Biuro Turystyki Krajowej „Krajobrazy”

Włodzimierz Jarzyna

ul. Warszawska 6/8, 08-400 Garwolin

Uzasadnienie wyboru ww. oferty:

Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie wpłynęła jedna oferta, która jednocześnie spełniała warunki określone w zapytaniu ofertowym. 

 

 

                                                                                    Dyrektor PCPR

                                                                                                                                                           Janina Kula 

Dodał:
  Administrator dnia 15.05.2015
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015 


                                                                                                                              

Garwolin, dn. 29 kwietnia 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2015

 

Projekt

 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
 „Aktywizacja, Aktywność, Praca- razem pokonamy bariery.”

1.     Nazwa i adres zamawiającego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin

Tel. (025) 682 43 19

Godziny urzędowania: 800-1600

 

2.     Tryb udzielenia zamówienia:

Podstawa prawna: art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 907 z późn. zm.).

3.     Opis przedmiotu zamówienia:

Zorganizowanie trzydniowej wycieczki Kraków-Ojców-Wieliczka dla  29 uczestników projektu (osoby niepełnosprawne, wychowankowie rodzin zastępczych/placówek opiekuńczo-wychowawczych) oraz dla  29 osób z ich najbliższego otoczenia. Łącznie organizacja wyjazdu dla 58 osób.

Planowany termin realizacji zamówienia: 29,30,31 maja 2015 r.

Wymagania zamawiającego:  

- zapewnienie zakwaterowania w hotelu (o standardzie min. **) dla wszystkich uczestników  wycieczki w pokojach 2 osobowych z dostępem do telewizji, internetu. Pokoje z łazienkami.

-  zapewnienia dojazdu i przejazdu autokarem z klimatyzacją,

-  zapewnienie przewodnika na całej trasie wycieczki,

- zapewnienie dla wszystkich uczestników wycieczki:

a) w pierwszym dniu: obiadu i kolacji

b) w drugim dniu: śniadania, obiadu i kolacji

c) w trzecim dniu: śniadania i obiadu

- pokrycie wszystkich wymaganych opłat drogowych i parkingowych,

- zapewnienie biletów wstępu/wejść do obiektów wskazanych w programie wycieczki zaproponowanym przez Wykonawcę,

- objęcie wszystkich uczestników wycieczki ubezpieczeniem.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy złożą następujące dokumenty:

1)     Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2)    Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)   Szczegółowy program wycieczki.

4)   Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

1)   Oświadczenie o braku powiązań z Beneficjentem - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

2)   Zaświadczenie o wpisie do rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych.

5. Opis sposobu przygotowania oferty:

1)   Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.

2)   Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cena ta będzie obowiązującą przez cały okres ważności oferty.

3)     Dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą "za zgodność z oryginałem" i poświadczone podpisem przez Wykonawcę.

4)     Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

5)     Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:                      

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin

OFERTA NA

Zorganizowanie i przeprowadzenie trzydniowej wycieczki -  Kraków-Ojców-Wieliczka

Projekt realizowany w ramach POKL i współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Aktywizacja, Aktywność, Praca – razem pokonamy bariery”.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

15.05.2015 godz.10.00.

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu,w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie ul. Sportowa 5, w terminie do dnia 15.05.2015 roku, godz.10.00.

2. Otwarcie ofert nastąpi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie
ul. Sportowa 5 dnia 15.05.2015 roku, godz. 10.10.

7.Kryterium wyboru oferty:

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, wg znaczenia określonego procentowo:

1)     Cena – 85%

2)     Program pobytu – 15%

Ad 1. Przez kryterium  - cena: rozumie się cenę oferty brutto podaną w formularzu oferty, a wyliczoną przez wykonawcę uwzględniającą wszystkie koszty zorganizowania całości wycieczki.

Ad.2. W ramach  kryterium - program pobytu: w programie wycieczki ocenie będzie podlegać:

Lp.

Element oceniany

Opis

Liczba punktów

1.        

Program wycieczki trzydniowej

 

Szczegółowe opisanie programu wycieczki z opisem każdego dnia zwiedzania np. wyszczególnienie zwiedzanych miejsc itp.

10

Wyszczególnienie w programie dodatkowych atrakcji podczas zwiedzania. /Za każdą dodatkową atrakcję wykonawca otrzyma 1 pkt – w tym kryterium można uzyskać max. 5 pkt./

max.5

2. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym wykonawcom przyznawane są punkty za powyższe kryteria wg następujących zasad:

 

1)    Cena – 85%

 

 

85 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana cena brutto, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

COB –cena brutto zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi w danym kryterium – 85 pkt.

2)    Program pobytu – 15%

 

15 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:

PP - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w danym kryterium

POB - liczba punktów oferty aktualnie ocenianej w danym kryterium

Pmax- maksymalna liczba punktów spośród wszystkich ofert w danym kryterium

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi w danym kryterium – 15 pkt.

 

3. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta po ich zsumowaniu z dwóch kryteriów, przy uwzględnieniu wagi kryteriów wynosi 100.

4. Oferta, która zawiera najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba punktów
w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

8. Wspólny Słownik Zamówień:

      CPV: 63.51.10.00 – Organizacja wycieczek.

9. Wykluczenie z ubiegania się o zamówienie:

Z ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem (Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

10. Określenie warunków zamian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego.

1.    Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach:

a)   konieczności zmiany terminu realizacji wycieczki spowodowanymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy,

b)   zmniejszenia ilości uczestników wycieczki spowodowanej okolicznościami niepowstałymi z winy Zamawiającego i Wykonawcy.

11. Inne informacje:

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami:

1)     W sprawach merytorycznych – Justyna Serej – Tel. 25 682 43 19

2)     W sprawach proceduralnych - Aneta Szostak – Tel. 606 581 692.


Załączniki:
 
 

 1. Formularz ofertowy.
 
 
             2. Wykaz głównych usług.
 
             3. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z beneficjentem. 
 
Dodał:
  Administrator dnia 29.04.2015r.
 
 
     
Informacja o przeprowadzonych kursach
 
Kurs Językowy

  
    W ramach kursu przeprowadzono zajęcia z języka angielskiego. Uczestnikami kursu było 11 osób. 50 godzin zajęć dla każdej z osób wykazały znaczne zwiększenie kompetencji językowych uczestników. 
 

 
 
         Operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą                                         butli gazowej

  
    Celem kursu było kompleksowe przygotowanie trzech uczestników do pracy na stanowisku operatora wózków jezdniowych. 
 
Zakres tematyczny kursu obejmował : 
- typy stosowanych wózków jezdniowych,
- budowy wózków,
- czynności operatora przy obsłudze wózka przed podjęciem pracy oraz po jej
  zakończeniu, 
- czynności operatora podczas pracy z wózkiem, 
- wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
- wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- praktyczna nauka jazdy, 
- wiadomości o dozorze technicznym, 
- bezpieczna wymiana i obsługi butli z gazem propan-butan w wózkach 
  jezdniowych,

Na koniec odbył się egzamin z przepisów oraz praktycznych umiejętności przeprowadzony przez Urząd Dozoru Technicznego.  


 
Kurs Barmański

  
    Celem kursu było przygotowania uczestnika do samodzielnej, profesjonalnej pracy w barze, a także przyswojenie podstaw technicznych sztuki barmańskiej. 
 
Kurs trwał 120 godzin i obejmował:
- historię miksologii, najnowsze trendy,
- technologię napojów alkoholowych, towaroznawstwo alkoholowe,
- sylwetkę barmana, charakterystyka pracy barmana w różnych typach lokali 
  gastronomicznych,
- prezentację sprzętu barmańskiego i typów szkła barowego, 
- przyrządzanie drinków metodami shaking, string, throwing, building, 
- przygotowanie napojów mieszanych,
- przyrządzanie shotów warstwowych różnymi metodami,
- przyozdabianie drinków świeżymi owocami, 
- barmańśtwo molekularne, 
- sposoby podawania tequila,
- obsługę gości,
- układanie kart koktajli, kart alkoholi, kart win,
- zarządzanie barem, zamówienia deliverycontrol,
- koncesję na sprzedaż alkoholu,
- dobry sprzęt barowy, zakup zasadność, wybór odpowiednich marek,
- psychologię sprzedaży, techniki zwiększania przychodu.  
   
 

Obsługa kas fiskalnych z komputerowym systemem sprzedaży

  
    Celem kursu było przygotowanie trzech uczestników w zdobyciu niezbędnej wiedzy teoretycznej, a przede wszystkim praktycznych umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku handlowym. 
 
Tematyka kursu obejmowała:
- organizację pracy kasjera - fakturzysty,
- kulturę zawodu,
- kasy fiskalne,
- profesjonalną obsługę klienta,
- poznanie otoczenia przedsiębiorstwa handlowego,
- poznanie ogólnych zasad BHP,
- podstawy obsługi komputera,
- obsługę komputerowych programów fakturujących, 
 

 
Kurs komputerowy

  
    Celem kursu było nabycie przez 10 uczestników umiejętności pozwalających na sprawne posługiwanie się komputerem i wykorzystanie systemów informatycznych w pracy zawodowej (poznanie środowiska Windows, tworzenie dokumentów za pomocą programu Word, arkuszy kalkulacyjnych za pomocą Excela, prezentacji w programie PowerPoint, a także działanie w sieci Internet.  


Operator koparko-ładowarki
  
    Celem kursu było nabycie kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych. W kursie wzięło udział trzech uczestników projektu. 
 
Tematyka kursu obejmowała:
- użytkowanie eksploatacyjne,
- dokumentacja techniczna,
- bezpieczeństwo i higiena pracy,
- podstawy elektrotechniki,
- silniki spalinowe,
- elementy hydrauliki,
- budowa koparko-ładowarek,
- technologia robót, 
 
Odbyły się również zajęcia praktyczne. 
 

 

Kurs na prawo jazdy
  
   Celem kursu było przygotowanie osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi, do kierowania odfpowiednimi rodzajami pojazdów lub zespołami pojazdów, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu drogowego. Kurs obejmował zajęcia teoretyczne i praktyczne.  
Przeprowadzono kurs prawa jazdy łącznie dla 17 uczestników projektu, wśród nich 15 osób starało się o uzyskanie uprawnień kat. B, jedna na prawo jazdy kat B samochodem przystosowanym dla potrzeb niepełnosprawności, jedna zaś na prawo jazdy kat. C
 


Kurs wizażu z elementami stylizacji paznokci
  
   Celem kursu było uzyskanie wiedzy teoretyczno-praktycznej z zakresu kosmetyki, wizażu, manicure, pedicure i stylizacji paznokci. W kursie który zawierał 100 godzin lekcyjnych uczestniczyły 3 osoby.
 
Program obejmował:
- specyfikacja pracy wizażysty,
- kosmetyka pielęgnacyjna,
- kosmetyka kolorowa,
- rodzaje kosmetyków i omówienie technik aplikacji, 
- analiza anatomicznej budowy twarzy, oka, nosa,
- makijaż korekcyjny,
- teoria analizy kolorystycznej - opis czterech typów urody,
- modelowanie brwi,
- makijaż francuski, klasyczny, wielobarwny, wieczorowy, ślubny,
- manicure kosmetyczny,
- pedicure kosmetyczny.
 

 
 
Dodał:
  Administrator dnia 27.03.2015
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

do zapytania 1/2015

Ogłoszenie: Przeprowadzenie grupowych warsztatów z technik rękodzielniczych

Data publikacji ogłoszenia: 06.03.2015 r.

Miejsce publikacji ogłoszenia: strona internetowa PCPR

Termin składania ofert upłynął z dniem: 23.03.2015 r. o godz. 10.00

Uprzejmie informujemy, że w wyniku oceny ofert do zapytania 1/2015 została wybrana oferta firmy:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Garwolinie

ul. Kościuszki 6/4

08-400 Garwolin

Uzasadnienie wyboru ww. oferty:

Zamawiający wybrał ofertę w/w firmy, ponieważ była jedyną ofertą złożoną w zapytaniu ofertowym nr 1/2015, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.  Oferta firmy opiewa na kwotę 13900 zł (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset złotych).

 

                                                                                    Dyrektor PCPR

                                                                                        Janina Kula 

Dodał:
  Administrator dnia 23.03.2015
 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 


                                                                                                                              

Garwolin, 6 marca 2015 r.

POKL/0816/1/15

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015

NA PRZEPROWADZENIE GRUPOWYCH WARSZTATÓW Z TECHNIK RĘKODZIELNICZYCH

1.Nazwa i adres jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie, ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin.

Tel. (025) 682 43 19

2.Tryb udzielenia zamówienia:

Podstawa prawna: art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

3.Nazwa projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Aktywizacja, Aktywność, Praca- razem pokonamy bariery.”

4. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zleceniodawca poszukuje Wykonawcy, który wykona zadanie polegające na organizacji grupowych warsztatów z technik rękodzielniczych dla 10 uczestników projektu.

2. Celem warsztatów jest nabycie umiejętności pracy w grupie oraz umiejętności manualnych.

3. Wszystkie prace wykonane przez uczestników podczas warsztatów będą ich własnością.

4. Czas trwania warsztatów:marzec – kwiecień 2015 r.

5. Zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do piątku w przedziale czasowym od 15:00 do 18:00 oraz w soboty w godzinach 9.00-16.00 z zastrzeżeniem, że liczba godzin zajęć szkoleniowych w ciągu jednego dnia nie przekroczy sześciu, wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania prowadzonego szkolenia do możliwości dyspozycyjnych uczestników warsztatów.

6. Zamawiający może zmienić liczebność grupy szkoleniowej.

7. Łączny czas trwania grupowych warsztatów to50 godz. Ze względu na specyfikę warsztatów Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym może dopasować niezbędną ilość godzin w zależności od modułu warsztatów jednak łączna ilość godzin nie może przekraczać 50 godz.

8. Warsztaty będą podzielone na następujące moduły:

1) Decoupage

Na tym module tematycznym uczestnik wykona z przeznaczeniem dla siebie ozdobną

-szkatułkę,

- tacę,

-zegar

2) Filcowanie na mokro i sucho

Na tym module tematycznym uczestnicy nauczą się filcowania dużych form płaskich, wykonają broszkę, etui, małą torbę, trójwymiarowy rajski kwiat, aplikację na odzież.

3) Warsztaty tworzenia toreb filcowych

Na tym module uczestnicy wykonają według swoich projektów własny model torby. Prace zostaną wykonane wyłącznie przy pomocy igły i nitki.

4) Warsztaty tworzenia bawełnianych koszy i dywanów

Na tym bloku tematycznym uczestnicy nauczą się wyplatać z bawełnianego sznurka. Efektem pracy będzie mały kosz oraz dywanik.

Wykonawca jest zobowiązany do:

1. Przeprowadzenia warsztatów technik rękodzielniczych zgodnie z przedmiotem zamówienia

2. Zapewnienie sali przystosowanej do przeprowadzenia tego typu warsztatów. Sala powinna znajdować się na terenie miasta Garwolin.

3. Zapewnienie cateringu (każdego dnia prowadzenia warsztatów) dla uczestników (susz konferencyjny tj. kawa, herbata, woda, ciastka, paluszki, obiad (II danie - danie mięsne lub rybne, ziemniaki, surówka).

4. Ubezpieczenia uczestników/uczestniczek od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z warsztatami oraz w drodze do i z miejsca warsztatów. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu kserokopię polisy ubezpieczeniowej.

5. Zapewnienie potrzebnych materiałów dla każdego uczestnika do przeprowadzenia warsztatów między innymi: taca, szkatułka, zegar do ozdabiania decoupagem, kleje
i lakiery do decoupage’u, serwetki do ozdabiania z różnymi motywami, nożyczki pędzle, różnej grubości igieł do szycia i filcowania, różne kolory wełny czesankowej, wełny merynos, płyny do filcowania, podkładki piankowe, sznurki bawełniane do koszy bawełnianych i dywaników w różnych kolorach i różnej grubości oraz inne niezbędne materiały wymagane do przeprowadzenia zajęć w zależności od wymaganej specyfiki warsztatów.

6. Dokumentowanie pracy poprzez:

-sporządzenie i wydanie uczestnikom zaświadczeń/certyfikatów o ukończeniu warsztatów oraz sporządzenie Zamawiającemu kserokopii/duplikatu. Zaświadczenia/certyfikaty powinny być opatrzone w logotypy POKL oraz logo UE wraz z odniesieniem (podpisem) Europejski Fundusz Społeczny oraz formułę „Zajęcia współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”. Kserokopię/duplikaty zaświadczeń wykonawca przedkłada wraz z końcowym rachunkiem rozliczającym usługę.

-listy obecności  uczestników/uczestniczek warsztatu, lista odbioru cateringu, lista potwierdzająca odbiór zaświadczeń. Listy powinny zawierać datę wykonanej usługi oraz podpis uczestnika warsztatu. Listy powinny być opatrzone w logotypy POKL oraz logo UE wraz z odniesieniem (podpisem) Europejski  Fundusz Społeczny oraz formułą „Zajęcia współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego. Listy obecności Wykonawca przedkłada wraz z końcowym rachunkiem rozliczającym usługę,

 – dziennik zajęć edukacyjnych, zawierający opis merytorycznych zajęć, daty zajęć, podpis wykładowców oraz łączne liczby zrealizowanych godzin zegarowych. Dzienniki opatrzone powinny być w logotypy  POKL oraz logo UE wraz z odniesieniem (podpisem) Europejski Fundusz Społeczny oraz formułę „Zajęcia współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.” Dziennik Wykonawca przedkłada wraz z końcowym rachunkiem rozliczającym usługę.

-sprawozdanie z przeprowadzonego kursu

-zdjęcia dokumentujące warsztaty na płycie CD

-xero polisy ubezpieczeniowej

6. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty.

1) Przy wyborze ofert Beneficjent będzie kierował się następującymi kryteriami:

    - cena:  100 % cena

     

Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt     
 
 
x 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)
 
 
 

KC- ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana łączna cena brutto, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB – łączna cena brutto zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt

     Wykonawcy zobowiązani są do obliczenia ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia,     którego zakres określony został w pkt.4 Zaproszenia ofertowego „Opis przedmiotu zamówienia”, którą należy wpisać w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zaproszenia.

7. Wspólny Słownik Zamówień(CPV)

CPV: 80.53.00.00-8

8. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione
w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.

2)  Dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”
i poświadczone podpisem przez Wykonawcę.

3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

4)  Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:                                                                                   

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:                      

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin

OFERTA NA

Przeprowadzenie grupowych warsztatów z technik rękodzielniczych

Projekt realizowany w ramach POKL i współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Aktywizacja, Aktywność, Praca – razem pokonamy bariery”.

TERMIN SKŁADANIA OFERT 23.03.2015r. godz.10.00

9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie ul. Sportowa 5,w terminie do dnia 23.03.2015 roku, godz. 10.00.

 10. O wyborze oferty kandydat zostanie powiadomiony e-mailem lub pisemnie.

 11. Wykluczenie z ubiegania się o zamówienie:

Z ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem (Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

12. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy:

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Oświadczenie o braku powiązań z Beneficjentem -załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Wykaz wykonywanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat  przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonywane należycie  – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

5) Dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie trenerów wraz CV.

13. Inne informacje:

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami:

W sprawach merytorycznych – Justyna Serej – Tel. 25 682 43 19

W sprawach proceduralnych - Aneta Szostak – Tel. 606 581 692.

 

 załącznik nr 1 - formularz oferty.doc
 
 załącznik nr 3 - wykaz głównych usług.doc
 

                                                                                    Dyrektor PCPR

                                                                                        Janina Kula 

Dodał:
  Administrator dnia 06.03.2015

 
 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

do zapytania 13/2014

 

Ogłoszenie: zapytanie ofertowe nr 13/2014

Data publikacji ogłoszenia: 14.11.2014 r.

Miejsce publikacji ogłoszenia: strona internetowa PCPR

Termin składania ofert upłynął z dniem: 01.12.2014 r. o godz. 10.00

Wybrano ofertę Pani Bożeny Pyzy prowadzącą działalność „Moja Muzyka Kawiarnia” ul. Nadwodna 1, 08-400 Garwolin za cenę 2100 zł brutto (35 zł osoba)

Uzasadnienie wyboru ww. oferty:

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta firmy „Moja Muzyka Kawiarnia” Bożena Pyza, ul. Nadwodna 1, 08-400 Garwolin oferująca wykonanie usługi za łączną cenę 2100 zł (brutto). Oferta spełniała warunki określone w zapytaniu ofertowym.

 

                                                                                    Dyrektor PCPR

                                                                                        Janina Kula 

Dodał:
  Administrator dnia 02.12.2014
 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13 


                                                                                                                              Garwolin, 14 listopada 2014 r.

POKL/0816/13/14

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/2014
NA ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGOWEJ DLA 60 OSÓB

Nazwa i adres jednostki:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie, ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin.
Tel. (025) 682 43 19

1.     Tryb udzielenia zamówienia:

Podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

2.     Nazwa projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Aktywizacja, Aktywność, Praca- razem pokonamy bariery.”

3.     Opis przedmiotu zamówienia:
Zapewnienie dla 60 osób usługi cateringowej  w formie obiadokolacji złożonej z dwóch posiłków (np. zupa krem, danie mięsne + surówka, kawa lub herbata do wyboru).
Oferent powinien zapewnić salę restauracyjną z miejscami siedzącymi dla min. 60 osób.
Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie naczyń i sztućców jednorazowych przy realizacji zamówienia.

4.Termin i miejsce realizacji zamówienia:
-Miejsce realizacji zamówienia: Restauracja na trasie Warszawa-Garwolin.
- Planowany termin:  grudzień 2014 r.

5. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty.
1) Przy wyborze ofert Beneficjent będzie kierował się następującymi kryteriami:
    - cena:  100 % cena
      Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt     
 
 
x 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)
 
 
 

KC- ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana łączna cena brutto, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB – łączna cena brutto zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt
 
6. Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
39222000-4 , 55321000-6

7.  Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.

2) Dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone podpisem przez Wykonawcę.

3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

4)  Opakowanie i adresowanie oferty:
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:                                                                                   

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:                      

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin

OFERTA NA

Usługa cateringowa dla 60 osób

Projekt realizowany w ramach POKL i współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Aktywizacja, Aktywność, Praca – razem pokonamy bariery”.

TERMIN SKŁADANIA OFERT 01.12.2014.r. godz.10.00.

 

8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie ul. Sportowa 5,w terminie do dnia 01.12.2014 roku, godz.10.00.
2.Otwarcie ofert nastąpi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie ul. Sportowa 5, dnia 01.12.2014 roku o godz. 10.10.

9. O wyborze oferty kandydat zostanie powiadomiony e-mailem lub pisemnie.

10. Wykluczenie z ubiegania się o zamówienie:

Z ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem (Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy:
1)   Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2)   Oświadczenie o braku powiązań z Beneficjentem -załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

                                                                                    Dyrektor PCPR

                                                                                        Janina Kula 

Dodał:
  Administrator dnia 14.11.2014
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12 


                                                                 Garwolin, 14 listopada 2014 r.

POKL/0816/12/14

 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2014
NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEWOZEM UCZESTNIKÓW PROJEKTU I OSÓB Z ICH OTOCZENIA NA WYCIECZKĘ DO KINA

              Nazwa i adres jednostki:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie, ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin.
Tel. (025) 682 43 19
 
1.     Tryb udzielenia zamówienia:

Podstawa prawna: art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

2.     Nazwa projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Aktywizacja, Aktywność, Praca- razem pokonamy bariery.”

3.     Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na przewozie 60 osób (uczestnicy i osoby z ich otoczenia) na wycieczkę do kina w ramach realizacji projektu: Aktywizacja, Aktywność, Praca-razem pokonamy bariery”
Trasa wyjazdu: Garwolin-Warszawa–Garwolin.
Szczegóły wyjazdu: Wyjazd do kina w godzinach 17.00-22.00 dla 60 osób
(30 uczestników projektu i 30 osób z ich najbliższego otoczenia).
Wykonawca zobowiązuje się podstawić zamówiony pojazd/pojazdy sprawny/sprawne technicznie posiadający/posiadające wymaganą liczbę miejsc siedzących dla wszystkich uczestników (60 osób).
W cenę przejazdu Wykonawca zobowiązany jest wliczyć ewentualny koszt parkingu.
 W przypadku awarii pojazdu przewożącego Uczestników projektu lub innej nieprzewidzianej sytuacji uniemożliwiającej wykonanie przewozu, Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznie zapewnić na własny koszt i ryzyko transport zastępczy.
 W przypadku nie zapewnienia zastępczego transportu, o którym mowa wyżej Zamawiający zapewni transport na koszt Wykonawcy.

W dniu wyjazdu Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Policji w celu sprawdzenia stanu technicznego pojazdów.
W sytuacji, gdy autokar przewożący nie uzyska stosownego zaświadczenia Wykonawca
musi zapewnić autokar zastępczy o tej samej klasie. W przypadku nie wykonania usługi
przewozu zgodnie z powyższymi wymogami, Zamawiający ma prawo skorzystać z usługi
przewozu innej firmy, obciążając kosztami przewozu Wykonawcę.

4.     Ogólne zobowiązania wykonawcy dotyczące wyjazdu:

1)przewóz uczestników odbywać się może wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy-Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz.1137) i innych przepisach związanych z przewozem osób, w tym ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2013, poz.1414);

2)wykonawca ubezpiecza autobus/autobusy i uczestników(60 osób) od wszelkich szkód mogących powstawać podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem;

3)wykonawca zapewnia uczestnikom bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny;

4)wykonawca zapewnia transport uczestnikom pojazdami spełniającymi wymogi przewożenia osób z liczbą miejsc siedzących dla pasażerów nie mniejszą niż 60. 
 
5. Inne informacje:

1)zamawiający powiadomi wykonawcę najpóźniej 3 dni przed planowanym wyjazdem o terminie realizacji wyjazdu i miejscu zbiórki;
2)zamawiający dokona płatności przelewem na wskazany przez wykonawcę rachunek bankowy w ciągu 14 dni od momentu wystawienia faktury po należytym zrealizowaniu usługi.
 
 
6.Termin i miejsce realizacji zamówienia:
-Miejsce realizacji zamówienia: Garwolin – Warszawa-Garwolin
- Planowany termin wyjazdu:  grudzień 2014 r.
 
7. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty.

1) Przy wyborze ofert Beneficjent będzie kierował się następującymi kryteriami:
    - cena:  100 % cena
   Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt     
 
 
x 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)
 
 
 
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana łączna cena brutto, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

COB – łączna cena brutto zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt

Wykonawcy zobowiązani są do obliczenia ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określony został w pkt.3 i 4 Zaproszenia ofertowego, którą należy wpisać w formularzu ofertowym  stanowiącym załącznik do zaproszenia.
 
8. Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
60116200 – 6, 60172000 – 4

9.  Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.

2) Dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”i poświadczone podpisem przez Wykonawcę.

3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

4)  Opakowanie i adresowanie oferty:
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:


Nadawca:                                                                                   

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:                      

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin

OFERTA NA

Usługę transportową dla 60 osób

Projekt realizowany w ramach POKL i współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Aktywizacja, Aktywność, Praca – razem pokonamy bariery”.

TERMIN SKŁADANIA OFERT 01.12.2014.r. godz.10.00.

 


10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie ul. Sportowa 5,w terminie do dnia 01.12.2014 roku,godz.10.00.

 2.Otwarcie ofert nastąpi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie
ul. Sportowa 5, dnia 01.12.2014 roku o godz. 10.10.

 11. O wyborze oferty kandydat zostanie powiadomiony e-mailem lub pisemnie.
 12. Wykluczenie z ubiegania się o zamówienie:

Z ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem (Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

13. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy:

1)  Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2) Oświadczenie o braku powiązań z Beneficjentem -załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3)    Wykaz wykonywanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat  przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonywane należycie  –załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 

 załącznik nr 1 - formularz oferty.doc
 
 załącznik nr 3 - wykaz głównych usług.doc
 

 

 
 

                                                                                     Dyrektor PCPR

                                                                                        Janina Kula 

Dodał:
  Administrator dnia 14.11.2014

 


                                          KURSY DOSZKALAJĄCE      Kolejną formą wsparcia jaką uzyskują uczestnicy projektu jest możliwość uczestnictwa w wybranym przez siebie kursie doszkalającym.
   
Na kursie florystycznym uczestniczka m.in. dowie się na temat podstaw anatomii i fizjologii roślin, zasad nowoczesnej florystyki a także o rodzajach roślin ozdobnych. Na zajęciach praktycznych będzie miała możliwość nauczyć się tworzenia bukietów na różne okazje, stroików oraz wiązanek.

 
 
   Na kursie komputerowym uczestnicy poznają budowę i zasadę działania komputera, współpracę z urządzeniami peryferyjnymi oraz jego systemy operacyjne. Nauczą się opracowywania dokumentów tekstowo-graficznych w MS Word, pracy za pomocą MS Excel oraz tworzenia baz danych. 
 Ponadto uczestnicy nabędą umiejętności wykorzystywania Internetu jako narzędzia do poszukiwania pracy oraz poznają podstawy przy tworzeniu stron internetowych www.

   
 

 
 
Osoby niepełnosprawne skorzystały również z zajęć rehabilitacyjnych usprawniających psychoruchowo. 

 


Dodał:
  Administrator dnia 21.10.2014
 
 
                                        SPOTKANIE INTEGRACYJNE

 
  
      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie informuje, że w dniu 21 sierpnia 2014r. odbyło się spotkanie wszystkich uczestników projektu wraz z osobami towarzyszącymi. Spotkanie miało na celu integrację grupy, która w najbliższych dniach rozpocznie szkolenia zawodowe w ramach projektu. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni, mogli spędzić ze sobą czas i lepiej się poznać.  Dodał:
  Administrator dnia 25.08.2014
 
 

                                           OGŁOSZENIE  O WYNIKU POSTĘPOWANIA W TRYBIE                                                                                                      PRZETARGU NIEOGRANICZONEGOPOKL/0816/12/14                                                                Garwolin dn. 22.08.2014r

 

 

 

Ogłoszenie

o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r, poz. 907 ze zm.)

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie informuje, że w postępowaniu
o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pn.
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Aktywizacja, Aktywność, Praca- razem pokonamy bariery”, Komisja Przetargowa wybrała ofertę firmy:

Zadanie nr 1: Kurs komputerowy

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Garwolinie

Ul. Kościuszki 6/4

08-400 Garwolin

Łączna cena oferty brutto: 9.400,00 zł.

Komisja Przetargowa wybrała ofertę w/w firmy, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą, spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu (Zadanie nr 1).

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

 

Cena - 100 pkt.

Łączna suma punktów – 100

Zadanie nr 2: "Text1"Kurs językowy

ŚWIAT JĘZYKÓW

SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH

Ul. Kościuszki 52 lok.13

08-400 Garwolin 

Łączna cena oferty brutto: 25.300,00 zł.

Komisja Przetargowa wybrała ofertę ŚWIAT JĘZYKÓW SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH z/s w Garwolinie, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą, spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu (Zadanie nr 2).

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena - 100 pkt.

Łączna suma punktów - 100

Zadanie nr 3: "Text1"Kurs prawa jazdy

Ośrodek Szkolenia Kierowców

„TALAR” T.Talar

Miętne, ul. Spokojna 29

08-400 Garwolin

Łączna cena oferty brutto: 24.381,00 zł.

Komisja Przetargowa wybrała ofertę Ośrodka Szkolenia Kierowców „TALAR” z/s w Miętnem, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą, spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu (Zadanie nr 3).

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

 

Cena - 100 pkt.

Łączna suma punktów - 100

Zadanie nr 4: Kurs operatora wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej

                        Ośrodek Szkolenia Kierowców „Marcin” M.Sobkowicz

                   Ul. Długa 31/22


 
 
 

08-400 Garwolin

Łączna cena oferty brutto: 3.796,00 zł.

             Komisja Przetargowa wybrała w/w ofertę, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą, spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu (Zadanie nr 4).

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

 

Cena - 100 pkt.

Łączna suma punktów - 100

Zadanie nr 5: Kurs barmański

CENTRUM KSZTAŁCENIA

Marzena Usarek

Al. Zwycięstwa 36/108

81-416 Gdynia

Łączna cena oferty brutto: 2.450,00 zł

             Komisja Przetargowa wybrała w/w ofertę, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą, spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu (Zadanie nr 5).

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

 

Cena - 100 pkt.

Łączna suma punktów - 100

Zadanie nr 6: Kurs obsługi kas fiskalnych z komputerowym systemem sprzedaży

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Garwolinie

Ul. Kościuszki 6/4

08-400 Garwolin

Łączna cena oferty brutto: 4.800,00 zł.

             Komisja Przetargowa wybrała w/w ofertę, była najkorzystniejszą ofertą, spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu (Zadanie nr 6).

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

 

Cena - 100 pkt.

Łączna suma punktów - 100

Zadanie nr 7: Kurs operator koparko-ładowarki dla 3 osób niepełnosprawnych

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Garwolinie

Ul. Kościuszki 6/4

08-400 Garwolin

Łączna cena oferty brutto: 12.600,00 zł.

             Komisja Przetargowa wybrała w/w ofertę, ponieważ była jedyną ofertą, która wpłynęła w/w postępowaniu (Zadanie nr 7), była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

 

Cena - 100 pkt.

Łączna suma punktów - 100

Zadanie nr 8: Kurs florystyczny

CENTRUM KSZTAŁCENIA

Marzena Usarek

Al. Zwycięstwa 36/108

81-416 Gdynia

Łączna cena oferty brutto: 2.250,00 zł.

             Komisja Przetargowa wybrała w/w ofertę, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą, spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu (Zadanie nr 8).

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena - 100 pkt.

Łączna suma punktów - 100

 

Zadanie nr 9: Kurs wizażu z elementami stylizacji paznokci dla 3 osób

CENTRUM KSZTAŁCENIA

Marzena Usarek

Al. Zwycięstwa 36/108

81-416 Gdynia

Łączna cena oferty brutto: 6.801,00 zł.

             Komisja Przetargowa wybrała w/w ofertę, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą, spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu (Zadanie nr 9).

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena - 100 pkt.

Łączna suma punktów - 100

 

W w/w postępowaniu przetargowym ofertę złożyła także firma:

1)        na wykonanie zadania nr 1 - Kurs komputerowy:

1.   ACTION Centrum Edukacyjne Sp. Z o.o.

Ul. Poselska 11

03-931 Warszawa

 

Łączna cena oferty brutto: 44.280,00 zł.

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena – 21,23 pkt.

Łączna suma punktów – 21,23

2.   Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR

Ul. Narutowicza 62

20-013 Lublin

 

Łączna cena oferty brutto: 12.477,50 zł.

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena – 75,34 pkt.

Łączna suma punktów – 75,34

 

2)        na wykonanie zadania nr 2 – Kurs językowy:

1.        EDUKACJA PLUS S.C.

 ul. Wertera 8

20-713 Lublin

 

Łączna cena oferty brutto: 29.414,00 zł.

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena – 86,01 pkt.

Łączna suma punktów – 86,01

 

3)        na wykonanie zadania nr 3 – Kurs prawa jazdy:

1.        Ośrodek Szkolenia Kierowców „Marcin” M.Sobkowicz

Ul. Długa 31/22

08-400 Garwolin

 

Łączna cena oferty brutto: 31.242,00 zł.

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena – 78,04 pkt.

Łączna suma punktów – 78,04

 

 

4) na wykonanie zadania nr 4 – Kurs operatora wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej:

1.   Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Garwolinie

Ul. Kościuszki 6/4

08-400 Garwolin

 

Łączna cena oferty brutto: 5.808,00 zł.

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena – 65,36 pkt.

Łączna suma punktów – 65,36

 

2.    Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR

Ul. Narutowicza 62

20-013 Lublin

 

Łączna cena oferty brutto: 10.236,00 zł.

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena – 37,08 pkt.

Łączna suma punktów – 37,08

 

5) na wykonanie zadania nr 5 – Kurs barmański:

1.    Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR

Ul. Narutowicza 62

20-013 Lublin

 

Łączna cena oferty brutto: 4.660,80 zł.

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena – 52,57 pkt.

Łączna suma punktów – 52,57

 

 

 

6) na wykonanie zadania nr 6 – Kurs obsługi kas fiskalnych z komputerowym systemem sprzedaży:

1. CENTRUM KSZTAŁCENIA

Marzena Usarek

Al. Zwycięstwa 36/108

81-416 Gdynia

 

Łączna cena oferty brutto: 4.902,00 zł.

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena – 97,92 pkt.

Łączna suma punktów – 97,92

 

2.    Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR

Ul. Narutowicza 62

20-013 Lublin

 

Łączna cena oferty brutto: 8.331,00 zł.

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena – 57,62 pkt.

Łączna suma punktów – 57,62

7) na wykonanie zadania nr 8 – Kurs florystyczny:

1.   Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Garwolinie

Ul. Kościuszki 6/4

08-400 Garwolin

 

Łączna cena oferty brutto: 4.000,00 zł.

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena – 56,25 pkt.

Łączna suma punktów – 56,25

2.    Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR

Ul. Narutowicza 62

20-013 Lublin

 

Łączna cena oferty brutto: 7.570,00 zł.

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena – 29,72 pkt.

Łączna suma punktów – 29,72

 

8) na wykonanie zadania nr 9 – Kurs wizażu z elementami stylizacji paznokci dla 3 osób:

1. MAVIS SZKOLENIA, COACHING

Małgorzata Mitura-Cegłowska

Majdan Krasieniński 113A, 21-025 Niemce

 

Łączna cena oferty brutto: 7.470,00 zł.

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena – 91,04 pkt.

Łączna suma punktów – 91,04

 

2. Akademia Zdrowia

Ul. Jana Kazimierza 45/5

01-248 Warszawa

 

Łączna cena oferty brutto: 12.900,00 zł.

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena – 52,72 pkt.

Łączna suma punktów – 52,72

3.    Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR

Ul. Narutowicza 62

20-013 Lublin

 

Łączna cena oferty brutto: 10.641,00 zł.

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena – 63,91 pkt.

Łączna suma punktów – 63,91

Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego (Zad. nr 1, Zad nr 2, Zad nr 3, Zad. nr 4, Zad nr 5, Zad nr 6, Zad. nr 7, Zad nr 8, Zad nr 9) może być zawarta (zgodnie z art.94 ust.2 pkt 3 lit.a ustawy Prawo zamówień publicznych) po dniu 27.08.2014r.

Dodał:
  Administrator dnia 22.08.2014
 

ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM, RADCĄ PRAWNYM ORAZ PSYCHOLOGIEM. 
    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, informuje że zakończył się cykl zajęć z doradcą zawodowym, radcą prawnym oraz psychologiem. Adresatami byli osoby niepełnosprawne oraz wychowankowie rodzin zastępczych/placówek opiekuńczo wychowawczych - uczestnicy projektu "Aktywizacja, aktywność, praca - razem pokonamy bariery". 

 

Dla 9 wychowanków rodzin zastępczych/placówek opiekuńczo wychowawczych odbyła się w lipcu pięciodniowa wycieczka do Zakopanego. Na wyjeździe odbyły się zajęcia grupowe jak również indywidualne z psychologiem. Następnie uczestnicy projektu wezmą udział w kursach przez siebie wybranych. 
 
Dodał:
  Administrator dnia 14.08.2014
 


 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

Garwolin: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Aktywizacja, Aktywność, Praca- razem pokonamy bariery.
Numer ogłoszenia: 264118 - 2014; data zamieszczenia: 07.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin, woj. mazowieckie, tel. 25 682 43 19, faks 25 682 43 19.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcprgarwolin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Aktywizacja, Aktywność, Praca- razem pokonamy bariery..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: A.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu następujących kursów: 1.Kurs komputerowy 2.Kurs językowy 3.Kurs prawa jazdy 4.Kurs operatora wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej 5.Kurs barmański 6.Kurs obsługi kas fiskalnych z komputerowym systemem sprzedaży 7.Kurs operator koparko-ładowarki dla 3 osób niepełnosprawnych 8.Kurs florystyczny 9.Kurs wizażu z elementami stylizacji paznokci dla 3 osób B.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w poszczególnych częściach ogłoszenia oraz w SIWZ. C.Postanowienia dotyczące wszystkich zadań /od 1 do 9/ 1.Wykonawca ubezpiecza uczestników/uczestniczki na czas trwania kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie kursu oraz w drodze na kurs i z kursu. 2. Program kursu Wykonawca przedkłada, w dniu podpisania umowy. Kurs musi zawierać wszelkie elementy wymienione w § 75 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy /Dz.U. z 2010r Nr 177 poz. 1193 z późn. zm./ tj.: a/nazwę i zakres szkolenia, b/czas trwania i sposób organizacji szkolenia, c/wymagania wstępne dla uczestników szkolenia, d/cele szkolenia, e/plan nauczania, określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem części teoretycznej i części praktycznej, f/opis treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, g/wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, h/przewidziane sprawdziany i egzaminy. 3.Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia uczestników/uczestniczek kursu/kursów będących przedmiotem zamówienia do innych grup realizujących tożsame kursy prowadzone przez Wykonawcę. 4.Zamawiający podał minimalny zakres programowy wskazując tym samym na zagadnienia, które muszą zostać podjęte podczas kursów. Wykonawcy mogą przedstawić autorskie programy kursów, zawierające niezbędne minimum, rozszerzając dowolnie zakres poszczególnych zagadnień oraz oddając własne moduły tematyczne. 5.Po wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w porozumieniu z Zamawiającym przedkłada harmonogram realizacji zadania. 6.Wykonawca poinformuje uczestników/uczestniczki kursu o finansowaniu zadania przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie Aktywizacja, Aktywność, Praca- razem pokonamy bariery.Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 7.Wykonawca zobowiązuje się do oznaczenia sal wykładowych, z których będą korzystać uczestnicy kursu poprzez umieszczenie informacji dotyczących projektu, którego część stanowi przedmiotowe zamówienie oraz współfinansowania przez Unię Europejską /oznaczenia dostarczone przez Zamawiającego/. 8.Wykonawca zobowiązuje się do archiwizacji wszystkich dokumentów związanych z realizowanym projektem do 31 grudnia 2020 r. 9.Sporządzenia i wydania Zamawiającemu kserokopii/duplikatu zaświadczeń o ukończeniu kursu. Zaświadczenia mają być opatrzone w logotypy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logo Unii Europejskiej, logo Kapitał Ludzki-Narodowa Strategia Spójności i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie jako realizatora projektu oraz informacji: Kurs/szkolenie został zorganizowany w ramach projektu Aktywizacja, Aktywność, Praca-razem pokonamy bariery. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. W przypadku braku możliwości wydania logowanych zaświadczeń wykonawca zobowiązany jest wydać zaświadczenie i dodatkowo certyfikat o ukończeniu kursu/szkolenia opatrzonego w logotypy i informację, o których mowa powyżej. 10.Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego informowania Zamawiającego o przypadkach nieobecności uczestników na zajęciach. 11.Przed podpisaniem umowy na wykonanie zadania Zamawiający i Wykonawca podpiszą umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych uczestników projektu. 12.Wykonawca pokryje koszty niezbędnych badań lekarskich, psychologicznych jeśli specyfika kursu/ szkolenia tego wymaga. 13.Uczestnikami kursów są osoby niepełnosprawne, wychowankowie rodzin zastępczych/placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu Powiatu Garwolińskiego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.50.00.00-9, 80.53.32.00-1, 80.58.00.00-3, 80.41.10.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wskaże co najmniej 1 usługę należycie wykonaną w okresie ostatnich 3 lat /jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie/ przed wszczęciem niniejszego postępowania /w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych/. Wskazana usługa ma w swoim charakterze i złożoności odpowiadać obecnemu zamówieniu w zależności od zadania: -w zakresie zadania nr 1 zrealizowanie grupowego szkolenia/kursu komputerowego. -w zakresie zadania nr 2 - zrealizowanie szkolenia/kursu z języka angielskiego. -w zakresie zadania nr 3 - zrealizowanie szkolenia/kursu prawa jazdy. -w zakresie zadania nr 4 - zrealizowaniu szkolenia/kursu operatora wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej. -w zakresie zadania nr 5 - zrealizowaniu szkolenia/kursu barmańskiego. -w zakresie zadania nr 6 - zrealizowanie szkolenia/kursu obsługi kas fiskalnych z komputerowym systemem sprzedaży. -w zakresie zadania nr 7 - zrealizowanie szkolenia/kursu operatora koparko-ładowarki. -w zakresie zadania nr 8 - zrealizowanie szkolenia/kursu florystycznego. -w zakresie zadania nr 9 - zrealizowanie szkolenia/kursu wizażu z elementami stylizacji paznokci. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia/nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponują osobami posiadającymi minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów /odpowiednio do zadania/. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie w zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia wg. metody spełnia/nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony formularz ofertowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: Strony przewidują możliwość wprowadzenia istotnych zmian Umowy w zakresie: 1/ zmiany miejsca kursu /sali szkoleniowej/, przy czym lokalizacja sali szkoleniowej nie może pozostawać w sprzeczności z wymaganiami Zamawiającego postawionymi w SIWZ, pod warunkiem, iż Zamawiający wyrazi zgodę na przedmiotową zmianę 2/ zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku rezygnacji w trakcie kursu osób skierowanych na kurs /z różnych przyczyn/.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcprgarwolin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie ul. Sportowa 5. 08-400 Garwolin..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.08.2014 godzina 09:30, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Aktywizacja, Aktywność, Praca- razem pokonamy bariery..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Kurs komputerowy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 1 obejmuje kurs komputerowy dla 10 osób. Ramowy program szkolenia: a.Budowa i zasady działania komputera. b.Systemy operacyjne: Dos, Windows, tworzenie w nich zbiorów informacji i działania na nich. c.Współpraca komputera z urządzeniami zewnętrznymi /skaner, drukarka, aparat cyfrowy, projektor LCD, kamera internetowa/. d.Opracowywanie dokumentów tekstowo-graficznych w MS Word. e.Praca z MS Exel: elementy programu Exel, skoroszyty, arkusze i komórki, wprowadzanie danych tekstowych, wprowadzanie danych liczbowych, autosuma, wprowadzanie i przeliczanie formuł, funkcje MS Equation. f.Tworzenie baz danych w Access. g.Wykorzystywanie Internetu jako narzędzia do poszukiwania pracy oraz tworzenie witryn internetowych. Wymagania minimalne: Minimalna liczba godzin - 80, 2 razy w tygodniu po 4-6 godzin dziennie /z wyłączeniem dni świątecznych/. Jedna godzina rozumiana jest jako 45 minut. Zapewnione materiały dydaktyczne, niezbędne przybory i podręczniki /podręcznik tematyczny związany z kursem komputerowym, notes A4, długopis, pendrive min. 16 GB/. Catering dla uczestników szkolenia /herbata, kawa, soki owocowe, woda mineralna w małych butelkach gazowana i niegazowana, ciastka, paluszki solone itp./ Dodatkowo wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia jednego posiłku ciepłego każdorazowo dla uczestników kursu /w którego skład będzie wchodzić danie główne mięsne lub rybne, ziemniaki/ryż/frytki oraz zestaw surówek/. Posiłki nie mogą być podawane w sali szkoleniowej. Zapewnienie podczas zajęć dla każdego uczestnika indywidualnego stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu. /Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza, aby podczas przeprowadzanego kursu przy jednym stanowisku komputerowym przebywało więcej niż jeden uczestnik/. Sprzęt komputerowy musi spełniać wymogi BHP oraz musi być w bardzo dobrym stanie technicznym z oprogramowaniem gwarantującym odpowiedni poziom kursu dla każdego z uczestników. Sala wykładowa powinna być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych z łatwym dostępem do węzła sanitarnego. Sala powinna być wyposażona dodatkowo w sprzęt audiowizualny typu: projektor, laptop, ekran, tablica typu flipchart. Obiekt szkoleniowy musi znajdować się na terenie miasta Garwolin. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i wydania Zamawiającemu zaświadczeń o ukończeniu kursu, które w swojej treści musi zawierać minimum niżej wymienione elementy, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie lub zaświadczenie zgodne z wzorem określonym w treści § 18 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych dołączając do niego suplement zawierający: okres trwania szkolenia, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, numer z rejestru zaświadczenia, do którego suplement jest dodatkiem, podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenia. Ponadto uczestnicy szkolenia po pozytywnym ukończeniu kursu muszą otrzymać także zaświadczenie/certyfikaty o ukończeniu kursu opieczętowane logotypami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Flagi Unii Europejskiej z odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz informacją o współfinansowaniu. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia niezbędnej dokumentacji zgodnie z zasadami promocji projektu, w tym: -dziennik zajęć edukacyjnych, -harmonogram, -listy obecności, -lista potwierdzająca odbiór materiałów szkoleniowych, -lista potwierdzająca odbiór wydanych zaświadczeń, -lista potwierdzająca odbiór cateringu, -xero polisy ubezpieczeniowej, -zdjęcia dokumentujące zajęcia, -sprawozdanie z przeprowadzonego kursu. Dysponowanie najpóźniej na dzień podpisania umowy obiektem szkoleniowym znajdującym się na terenie miasta Garwolin wyposażonym w stanowiska komputerowe dla uczestników kursu komputerowego..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.50.00.00-9, 80.53.32.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kurs językowy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 2 obejmuje kurs języka angielskiego dla 11 osób. Ramowy program szkolenia: Zajęcia przeprowadzane indywidualnie dla każdego uczestnika, dostosowane do poziomu wiedzy odbiorcy. Wymagania minimalne: Zapewnione materiały dydaktyczne, niezbędne przybory i podręczniki /podręcznik tematyczny do nauki języka angielskiego, notes A4, długopis/ Catering dla uczestników szkolenia /herbata, kawa, soki owocowe, woda mineralna w małych butelkach gazowana i niegazowana, ciastka, paluszki solone itp/. Sala wykładowa powinna być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych z łatwym dostępem do węzła sanitarnego. Wykonawca będzie dysponował najpóźniej na dzień podpisania umowy obiektem szkoleniowym znajdującym się na terenie miasta Garwolin wyposażonym w co najmniej 3 sale szkoleniowe dla przeprowadzenia indywidualnych lekcji języka angielskiego. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i wydania Zamawiającemu zaświadczeń o ukończeniu kursu, które w swojej treści musi zawierać minimum niżej wymienione elementy, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie lub zaświadczenie zgodne z wzorem określonym w treści § 18 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych dołączając do niego suplement zawierający: okres trwania szkolenia, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, numer z rejestru zaświadczenia, do którego suplement jest dodatkiem, podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenia. Ponadto uczestnicy szkolenia po pozytywnym ukończeniu kursu muszą otrzymać także zaświadczenie/certyfikaty o ukończeniu kursu opieczętowane logotypami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Flagi Unii Europejskiej z odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz informacją o współfinansowaniu. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia niezbędnej dokumentacji zgodnie z zasadami promocji projektu, w tym: - dziennik zajęć edukacyjnych, - harmonogram, - listy obecności, -lista potwierdzająca odbiór materiałów szkoleniowych, - lista potwierdzająca odbiór wydanych zaświadczeń, -lista potwierdzająca odbiór cateringu, -xero polisy ubezpieczeniowej, -zdjęcia dokumentujące zajęcia, -sprawozdanie z przeprowadzonego kursu..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.50.00.00-9, 80.58.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Kurs prawa jazdy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 3 obejmuje: 1/Kurs prawa jazdy kat. B dla 17 osób. 2/Kurs prawa jazdy kat B na samochodzie dostosowanym dla 1 osoby niepełnosprawnej. 3/Kurs prawa jazdy kat. C dla 1 osoby. Ramowy program szkolenia: Tematyka zajęć teoretycznych na kat. B: -przepisy ruchu drogowego, -technika kierowania, -pierwsza pomoc, -kryteria obowiązujące na egzaminie państwowym, Tematyka zajęć praktycznych na kat. B: -przygotowanie do jazdy, -jazdę pasem ruchu, -parkowanie skośne, -parkowanie prostopadłe i równoległe, -ruszanie na wzniesieniu, -jazda w ruchu miejskim, Tematyka zajęć teoretycznych na kat. C: -przepisy ruchu drogowego, -technika kierowania, -obsługa pojazdów, -zasady przewozu, -pierwsza pomoc, -kryteria obowiązujące na egzaminie państwowym, Tematyka zajęć praktycznych na kat. C: -przygotowanie do jazdy, -jazdę pasem ruchu, -parkowanie skośne, -parkowanie prostopadłe i równoległe, -ruszanie na wzniesieniu, -jazda w ruchu miejskim. Wymagania minimalne: Dla kursu prawa jazdy kat. B min 30 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin zajęć praktycznych. Dla kursu prawa jazdy kat. C min. 30 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych. Przy czym godzina zajęć teoretycznych wynosi 45 min zaś godzina zajęć praktycznych 60 min. Wykonawca zobowiązany jest do sfinansowania badań lekarskich oraz pierwszego egzaminu w WORD wszystkim uczestnikom kursu. Catering dla uczestników podczas zajęć teoretycznych /herbata, kawa, soki owocowe, woda mineralna w małych butelkach gazowana i niegazowana, ciastka, paluszki solone itp./. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji kursu na wysokim poziomie, dostosowanym do specyfiki szkolenia z zachowaniem wymogów sanitarnych, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych. Sala szkoleniowa powinna być wyposażona w sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia /tj. komputery posiadające oprogramowanie do przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego/. Wykonawca będzie dysponował najpóźniej na dzień podpisania umowy obiektem szkoleniowym znajdującym się na terenie miasta Garwolin. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i wydania Zamawiającemu zaświadczeń o ukończeniu kursu, które w swojej treści musi zawierać minimum niżej wymienione elementy, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie lub zaświadczenie zgodne z wzorem określonym w treści § 18 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych dołączając do niego suplement zawierający: okres trwania szkolenia, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, numer z rejestru zaświadczenia, do którego suplement jest dodatkiem, podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenia. Ponadto uczestnicy szkolenia po pozytywnym ukończeniu kursu muszą otrzymać także zaświadczenie/certyfikaty o ukończeniu kursu opieczętowane logotypami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Flagi Unii Europejskiej z odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz informacją o współfinansowaniu. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia niezbędnej dokumentacji zgodnie z zasadami promocji projektu, w tym: - dziennik zajęć edukacyjnych, - harmonogram, - listy obecności, -lista potwierdzająca odbiór materiałów szkoleniowych, - lista potwierdzająca odbiór wydanych zaświadczeń, -lista potwierdzająca odbiór cateringu, -xero polisy ubezpieczeniowej, -zdjęcia dokumentujące zajęcia, -sprawozdanie z przeprowadzonego kursu..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.41.10.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Kurs operatora wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 4 obejmuje kurs operatora wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej dla 4 osób. Ramowy program szkolenia: Program kursu powinien obejmować min.: a/praktyczną naukę jazdy i manewrowania osprzętem wózków, b/program modułu kierowca wózka jezdniowego pod względem merytorycznym musi być zatwierdzony przez jednostkę wyznaczoną do nadzoru przez ministra właściwego do spraw gospodarki oraz zakończyć się egzaminem zorganizowanym zgodnie z warunkami użytkowania programów. Wymagania minimalne: Minimalna liczba godzin - 67, 2 razy w tygodniu po 4-6 godzin dziennie /z wyłączeniem dni świątecznych/. Jedna godzina rozumiana jest jako 45 minut. Zapewnione materiały dydaktyczne, niezbędne przybory i podręczniki /podręcznik tematyczny związany z kursem, notes A4, długopis/. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zorganizował i opłacił dla uczestników kursu badania lekarskie /w celu uzyskania zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do kierowania wózkiem jezdniowym/ oraz psychologiczne, w celu uzyskania orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań do kierowania wózkiem jezdniowym. Koszt badań Wykonawca wlicza do ogólnego kosztu kursu. Catering dla uczestników szkolenia na zajęciach teoretycznych /herbata, kawa, soki owocowe, woda mineralna w małych butelkach gazowana i niegazowana, ciastka, paluszki solone itp./. Dodatkowo wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia jednego posiłku ciepłego każdorazowo dla uczestników kursu /w którego skład będzie wchodzić danie główne mięsne lub rybne, ziemniaki/ryż/frytki oraz zestaw surówek/. Posiłki nie mogą być podawane w sali szkoleniowej. Sala powinna być wyposażona w sprzęt audiowizualny typu: projektor, laptop, ekran, tablica typu flipchart. Wykonawca będzie dysponował najpóźniej na dzień podpisania umowy obiektem szkoleniowym znajdującym się na terenie miasta Garwolin. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i wydania Zamawiającemu zaświadczeń o ukończeniu kursu, które w swojej treści musi zawierać minimum niżej wymienione elementy, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie lub zaświadczenie zgodne z wzorem określonym w treści § 18 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych dołączając do niego suplement zawierający: okres trwania szkolenia, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, numer z rejestru zaświadczenia, do którego suplement jest dodatkiem, podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenia. Ponadto uczestnicy szkolenia po pozytywnym ukończeniu kursu muszą otrzymać także zaświadczenie/certyfikaty o ukończeniu kursu opieczętowane logotypami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Flagi Unii Europejskiej z odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz informacją o współfinansowaniu. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia niezbędnej dokumentacji zgodnie z zasadami promocji projektu, w tym: - dziennik zajęć edukacyjnych, - harmonogram, - listy obecności, -lista potwierdzająca odbiór materiałów szkoleniowych, - lista potwierdzająca odbiór wydanych zaświadczeń, -lista potwierdzająca odbiór cateringu, -xero polisy ubezpieczeniowej, -zdjęcia dokumentujące zajęcia, -sprawozdanie z przeprowadzonego kursu..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Kurs barmański.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 5 obejmuje kurs barmański dla 1 osoby. Ramowy program szkolenia: Na program składają się zajęcia praktyczne 80 % i teoretyczne 20%. Ramowy program szkolenia powinien obejmować: 1.Historia miksologii, najnowsze trendy. 2.Technologia napojów alkoholowych, towaroznawstwo alkoholowe. 3.Sylwetka barmana, charakterystyka pracy barmana w różnych typach lokali gastronomicznych. 4.Prezentacja sprzętu barmańskiego i typów szkła barowego. 5.Przyrządzanie drinków metodami shaking, string, throwing, building. 6.Przygotowywanie napojów mieszanych. 7.Przyrządzanie shotów warstwowych różnymi metodami. 8.Przyozdabianie drinków świeżymi owocami. 9.Barmaństwo molekularne. 10.Sposoby podawania tequila. 11.Obsługa gości. 12.Układanie karty koktajli, karty alkoholi, karty win. 13.Zarządzanie barem, zamówienia deliverycontrol. 14.Koncesja na sprzedaż alkoholu. 15.Dobry sprzęt barowy, zakup zasadność, wybór odpowiednich marek. 16. Psychologia sprzedaży, techniki zwiększania przychodu. Wymagania minimalne: Min. 120 godzin. Jedna godzina rozumiana jest jako 45 minut. Zapewnione materiały dydaktyczne oraz podręcznik tematycznie związany z kursem, notes A4, długopis. Catering dla uczestnika szkolenia herbata, kawa, soki owocowe, woda mineralna w małych butelkach gazowana i niegazowana, ciastka, paluszki solone itp. Dodatkowo wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia jednego posiłku ciepłego każdorazowo dla uczestników kursu /w którego skład będzie wchodzić danie główne mięsne lub rybne, ziemniaki/ryż/frytki oraz zestaw surówek/. Posiłki nie mogą być podawane w sali szkoleniowej. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i wydania Zamawiającemu zaświadczeń o ukończeniu kursu, które w swojej treści musi zawierać minimum niżej wymienione elementy, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie lub zaświadczenie zgodne z wzorem określonym w treści § 18 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych dołączając do niego suplement zawierający: okres trwania szkolenia, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, numer z rejestru zaświadczenia, do którego suplement jest dodatkiem, podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenia. Ponadto uczestnicy szkolenia po pozytywnym ukończeniu kursu muszą otrzymać także zaświadczenie/certyfikaty o ukończeniu kursu opieczętowane logotypami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Flagi Unii Europejskiej z odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz informacją o współfinansowaniu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji kursu na wysokim poziomie, dostosowanego do specyfiki szkolenia z zachowaniem wymogów sanitarnych, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych. Sala szkoleniowa powinna być wyposażona w sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca dopuszcza możliwość zrealizowania usługi poza miastem Garwolin /pow. Garwoliński/ w odległości do 80 km od miasta Garwolin. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia niezbędnej dokumentacji zgodnie z zasadami promocji projektu, w tym: - dziennik zajęć edukacyjnych, - harmonogram, - listy obecności, -lista potwierdzająca odbiór materiałów szkoleniowych, - lista potwierdzająca odbiór wydanych zaświadczeń, -lista potwierdzająca odbiór cateringu, -xero polisy ubezpieczeniowej, -zdjęcia dokumentujące zajęcia, -sprawozdanie z przeprowadzonego kursu..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Kurs obsługi kas fiskalnych z komputerowym systemem sprzedaży.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 6 obejmuje kurs obsługi kas fiskalnych z komputerowym systemem sprzedaży dla 3 osób. Ramowy program szkolenia powinien obejmować: a. budowa kasy fiskalnej, b. transakcje sprzedaży, c. różne sposoby płatności Wymagania minimalne: Minimalna liczba godzin - 60, 2 razy w tygodniu po 4-6 godzin dziennie /z wyłączeniem dni świątecznych/. Jedna godzina rozumiana jest jako 45 minut. Zapewnione materiały dydaktyczne, niezbędne przybory i podręczniki /podręcznik tematyczny związany z kursem, notes A4, długopis/. Catering dla uczestników szkolenia /herbata, kawa, soki owocowe, woda mineralna w małych butelkach gazowana i niegazowana, ciastka, paluszki solone itp./ Dodatkowo wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia jednego posiłku ciepłego każdorazowo dla uczestników kursu /w którego skład będzie wchodzić danie główne mięsne lub rybne, ziemniaki/ryż/frytki oraz zestaw surówek/. Posiłki nie mogą być podawane w sali szkoleniowej. Zapewnienie podczas zajęć niezbędnego sprzętu do przeprowadzenia kursu, w ilości odpowiadającej liczbie uczestników i stanie technicznym gwarantującym odpowiedni poziom kursu. Sala powinna być wyposażona dodatkowo w sprzęt audiowizualny typu: projektor, laptop, ekran, tablica typu flipchart. Wykonawca będzie dysponował najpóźniej na dzień podpisania umowy obiektem szkoleniowym znajdującym się na terenie miasta Garwolin. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i wydania Zamawiającemu zaświadczeń o ukończeniu kursu, które w swojej treści musi zawierać minimum niżej wymienione elementy, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie lub zaświadczenie zgodne z wzorem określonym w treści § 18 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych dołączając do niego suplement zawierający: okres trwania szkolenia, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, numer z rejestru zaświadczenia, do którego suplement jest dodatkiem, podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenia. Ponadto uczestnicy szkolenia po pozytywnym ukończeniu kursu muszą otrzymać także zaświadczenie/certyfikaty o ukończeniu kursu opieczętowane logotypami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Flagi Unii Europejskiej z odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz informacją o współfinansowaniu. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia niezbędnej dokumentacji zgodnie z zasadami promocji projektu, w tym: - dziennik zajęć edukacyjnych, - harmonogram, - listy obecności, -lista potwierdzająca odbiór materiałów szkoleniowych, - lista potwierdzająca odbiór wydanych zaświadczeń, -lista potwierdzająca odbiór cateringu, -xero polisy ubezpieczeniowej, -zdjęcia dokumentujące zajęcia, -sprawozdanie z przeprowadzonego kursu..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Kurs operator koparko-ładowarki dla 3 osób niepełnosprawnych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 7 obejmuje kurs operator koparko-ładowarki kl. III dla 3 osób niepełnosprawnych. Ramowy program szkolenia: Program szkolenia musi zawierać m.in. następujące zagadnienia: 1.część teoretyczna, obejmuje zagadnienia z zakresu: a/dokumentacja techniczna maszyn roboczych, b/bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji maszyn roboczych, c/technologii wykonywania robót ziemnych, d/użytkowania i obsługi maszyn roboczych. 2.część praktyczna obejmująca naukę eksploatacji maszyn roboczych w różnych warunkach terenowych i technologicznych. Program szkolenia winien być zgodny z wytycznymi Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych budowlanych i drogowych /Dz. U. Nr 118, poz.1263/. Wymagania minimalne: Minimalna liczba godzin-202 godz. Jedna godzina rozumiana jest jako 45 minut. Kurs zostanie przeprowadzony w trybie weekendowym. Zapewnione materiały dydaktyczne, niezbędne przybory i podręczniki /podręcznik tematycznie związany z kursem, notes A4, długopis/. Zapewnienie badań lekarskich niezbędnych do przeprowadzenia kursu. Catering dla uczestników szkolenia /herbata, kawa, soki owocowe, woda mineralna w małych butelkach gazowana i niegazowana, ciastka, paluszki solone itp./ Dodatkowo wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia jednego posiłku ciepłego każdorazowo dla uczestników kursu /w którego skład będzie wchodzić danie główne mięsne lub rybne, ziemniaki/ryż/frytki oraz zestaw surówek/. Posiłki nie mogą być podawane w sali szkoleniowej. Wykonawca dopuszcza możliwość zrealizowania usługi poza miastem Garwolin /pow. Garwoliński/ w odległości do 80 km od miasta Garwolin. W przypadku realizowania kursu poza miastem Garwolin Wykonawca zapewnia nocleg i pełne wyżywienie /tj. śniadanie, obiad, kolację/ uczestnikom w czasie trwania kursu. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i wydania Zamawiającemu zaświadczeń o ukończeniu kursu, które w swojej treści musi zawierać minimum niżej wymienione elementy, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie lub zaświadczenie zgodne z wzorem określonym w treści § 18 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych dołączając do niego suplement zawierający: okres trwania szkolenia, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, numer z rejestru zaświadczenia, do którego suplement jest dodatkiem, podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenia. Ponadto uczestnicy szkolenia po pozytywnym ukończeniu kursu muszą otrzymać także zaświadczenie/certyfikaty o ukończeniu kursu opieczętowane logotypami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Flagi Unii Europejskiej z odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz informacją o współfinansowaniu. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia niezbędnej dokumentacji zgodnie z zasadami promocji projektu, w tym: - dziennik zajęć edukacyjnych, - harmonogram, - listy obecności, -lista potwierdzająca odbiór materiałów szkoleniowych, - lista potwierdzająca odbiór wydanych zaświadczeń, -lista potwierdzająca odbiór cateringu, -xero polisy ubezpieczeniowej, -zdjęcia dokumentujące zajęcia, -sprawozdanie z przeprowadzonego kursu..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Kurs florystyczny.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 8 obejmuje kurs florystyczny dla 1 osoby. Ramowy program szkolenia: Program szkolenia powinien obejmować: a/podstawowe wiadomości z anatomii i fizjologii roślin, b/rodzaj i przegląd roślin ozdobnych, c/narzędzia i materiały pomocnicze, d/artykuły dekoracyjne, e/zasady nowoczesnej florystyki, zajęcia praktyczne: florystyka ślubna /bukiety w mikrofonie, przypinki, dekoracje stołów/, bukiety okrągłe spiralne, florystyka żałobna /wiązanka naręczna, na florecie tzw. wieniec/, kompozycje w naczyniach, wianuszki, kompozycje z kwiatów ciętych w koszu, układanie kwiatów, stroiki świąteczne, kompozycje z kwiatów suszonych. Wymagania minimalne: Minimalna liczba godzin - 80, 2 razy w tygodniu po 4-6 godzin dziennie /z wyłączeniem dni świątecznych/. Jedna godzina rozumiana jest jako 45 minut. Zapewnione materiały dydaktyczne, niezbędne przybory i podręczniki /podręcznik tematyczny związany z kursem, notes A4, długopis/. Catering dla uczestników szkolenia /herbata, kawa, soki owocowe, woda mineralna w małych butelkach gazowana i niegazowana, ciastka, paluszki solone itp./ Dodatkowo wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia jednego posiłku ciepłego każdorazowo dla uczestnika kursu /w którego skład będzie wchodzić danie główne mięsne lub rybne, ziemniaki/ryż/frytki oraz zestaw surówek/. Posiłki nie mogą być podawane w sali szkoleniowej. Zapewnienie podczas zajęć kwiatów żywych i sztucznych jak również wszystkich innych akcesoriów niezbędnych do tworzenia kompozycji. Wykonawca będzie dysponował najpóźniej na dzień podpisania umowy obiektem szkoleniowym znajdującym się na terenie miasta Garwolin. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i wydania Zamawiającemu zaświadczeń o ukończeniu kursu, które w swojej treści musi zawierać minimum niżej wymienione elementy, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie lub zaświadczenie zgodne z wzorem określonym w treści § 18 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych dołączając do niego suplement zawierający: okres trwania szkolenia, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, numer z rejestru zaświadczenia, do którego suplement jest dodatkiem, podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenia. Ponadto uczestnicy szkolenia po pozytywnym ukończeniu kursu muszą otrzymać także zaświadczenie/certyfikaty o ukończeniu kursu opieczętowane logotypami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Flagi Unii Europejskiej z odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz informacją o współfinansowaniu. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia niezbędnej dokumentacji zgodnie z zasadami promocji projektu, w tym: - dziennik zajęć edukacyjnych, - harmonogram, - listy obecności, -lista potwierdzająca odbiór materiałów szkoleniowych, - lista potwierdzająca odbiór wydanych zaświadczeń, -lista potwierdzająca odbiór cateringu, -xero polisy ubezpieczeniowej, -zdjęcia dokumentujące zajęcia, -sprawozdanie z przeprowadzonego kursu..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Kurs wizażu z elementami stylizacji paznokci dla 3 osób..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 9 obejmuje kurs wizażu z elementami stylizacji paznokci dla 3 osób. Ramowy program szkolenia: Minimalny program ramowy powinien zawierać m.in. a/specyfikacja pracy wizażysty, b/kosmetyka pielęgnacyjna, c/kosmetyka kolorowa, d/rodzaje kosmetyków i omówienie technik aplikacji, e/analiza anatomicznej budowy twarzy, oka, nosa, f/makijaż korekcyjny, g/teoria analizy kolorystycznej - opis czterech typów urody, h/modelowanie brwi, i/makijaż francuski, j/makijaż klasyczny, k/makijaż wielobarwny, l/makijaż wieczorowy, m/makijaż ślubny, n/Manicure kosmetyczny, o/Pedicure kosmetyczny, p/Manicure hybrydowy. Wymagania minimalne: Minimalna liczba godzin-100. Kurs zostanie przeprowadzony w trybie weekendowym. Jedna godzina rozumiana jest jako 45 minut. Wykonawca zapewni materiały dydaktyczne, niezbędne przybory i podręcznik /podręcznik tematycznie związany z kursem, notes A4, długopis/. W cenie kursu wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi kuferek startowy /zestaw kosmetyków do wykonywania podstawowych ćwiczeń z zakresu kursu/ w którym powinny znajdować się: a/kuferek na kosmetyki b/profesjonalne pędzle do makijażu w etui -min. 10 szt., c/tonik, d/płyn do demakijażu, e/mini paleta pomadek - 1 szt. /różne odcienie/, f/błyszczyk - 4 szt. /różne odcienie/, g/baza pod podkład - min. 2 szt., h/korektor pod oczy - min. 1 szt., i/paleta 10 cieni do powiek - 1 szt., j/fluid w różnych odcieniach- min.3 szt. k/Akcesoria do pielęgnacji paznokci l/Lakiery do malowania paznokci-min.8 szt. Catering dla uczestników szkolenia /herbata, kawa, soki owocowe, woda mineralna w małych butelkach gazowana i niegazowana, ciastka, paluszki solone itp./. Dodatkowo wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia jednego posiłku ciepłego każdorazowo dla uczestników kursu /w którego skład będzie wchodzić danie główne mięsne lub rybne, ziemniaki/ryż/frytki oraz zestaw surówek/. Posiłki nie mogą być podawane w sali szkoleniowej. Dysponowanie najpóźniej na dzień podpisania umowy obiektem szkoleniowym znajdującym się na terenie miasta Garwolin. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i wydania Zamawiającemu zaświadczeń o ukończeniu kursu, które w swojej treści musi zawierać minimum niżej wymienione elementy, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie lub zaświadczenie zgodne z wzorem określonym w treści § 18 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych dołączając do niego suplement zawierający: okres trwania szkolenia, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, numer z rejestru zaświadczenia, do którego suplement jest dodatkiem, podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenia. Ponadto uczestnicy szkolenia po pozytywnym ukończeniu kursu muszą otrzymać także zaświadczenie/certyfikaty o ukończeniu kursu opieczętowane logotypami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Flagi Unii Europejskiej z odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz informacją o współfinansowaniu. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia niezbędnej dokumentacji zgodnie z zasadami promocji projektu, w tym: - dziennik zajęć edukacyjnych, - harmonogram, - listy obecności, -lista potwierdzająca odbiór materiałów szkoleniowych, - lista potwierdzająca odbiór wydanych zaświadczeń, -lista potwierdzająca odbiór cateringu, -xero polisy ubezpieczeniowej, -zdjęcia dokumentujące zajęcia, -sprawozdanie z przeprowadzonego kursu..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 
   SIWZ.doc [Dokument Word - 583,5 KB]
Dodał:
  Administrator dnia 07.08.2014

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

do zapytania 11/2014

 

INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA USŁUGĘ CATERINGOWĄ W CELU PRZEPROWADZENIA SPOTKANIA INTEGRACYJNEGO W RAMACH PROJEKTU:

„AKTYWIZACJA, AKTYWNOŚĆ, PRACA- RAZEM POKONAMY BARIERY”

Ogłoszenie: zapytanie ofertowe nr 11/2014

Data publikacji ogłoszenia: 23.07.2014 r.

Miejsce publikacji ogłoszenia: strona internetowa PCPR

Termin składania ofert upłynął z dniem: 07.08.2014 r. o godz. 10.00

Wybrano ofertę Pani Bożeny Pyzy prowadzącą działalność „Moja Muzyka Kawiarnia” ul. Nadwodna 1, 08-400 Garwolin

Uzasadnienie wyboru ww. oferty:

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta firmy „Moja Muzyka Kawiarnia” Bożena Pyza, ul. Nadwodna 1, 08-400 Garwolin oferująca wykonanie usługi za łączną cenę 5100 zł (brutto) Oferta spełniała warunki określone w zapytaniu ofertowym.

 

                                                                                    Dyrektor PCPR

                                                                                        Janina Kula 

Dodał:
  Administrator dnia 07.08.2014

Zapytanie ofertowe nr 11/2014

Garwolin, 23.07.2014 r.

POKL/0816/ 11/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/2014

1.     Nazwa i adres jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie, ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin.

Tel. (025) 682 43 19

2.     Tryb udzielenia zamówienia:

Podstawa prawna: art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

 

3.    Nazwa projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Aktywizacja, Aktywność, Praca-razem pokonamy bariery”.


4.     Opis przedmiotu zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa wraz z zapewnieniem sali restauracyjnej (z dostępem do ogrodu i miejscem do grillowania) w celu przeprowadzenia spotkania integracyjnego oraz  oprawa muzyczna łącznie dla 60 osób (30 uczestników oraz 30 osób z otoczenia).

Szczegółowy opis zamówienia:

      1.      Miejsce realizacji spotkania- miasto Garwolin lub okolice (do 5 km od Garwolina,) sala restauracyjna z wyjściem na ogród, z dostępem do grilla

       2.      Termin realizacji zamówienia: 21 sierpnia 2014 r.

       3.      Godziny spotkania: od 1700 do 2100

       4.      Oferent powinien zapewnić:

a) salę restauracyjną z wyjściem na taras i ogród z miejscem przeznaczonym na grillowanie

b)      salę wyposażoną w sprzęt nagłaśniający potrzebny do obsługi muzycznej;  

 5.     Wymagania odnośnie posiłków:

W ramach usługi cateringowej wykonawca zobowiązuje się zapewnić:

-zorganizowanie grilla (np. kiełbasa, kaszanka, szaszłyki, karkówka, pieczywo, warzywa, 3 rodzaje sosów do potraw grillowanych, 3 rodzaje sałatek).

-zimne napoje, kawa, herbata

-owoce

-ciastka, ciasta domowe

- 3 rodzaje zimnych przystawek

Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie naczyń i sztućców jednorazowych przy realizacji zamówienia.

 

5. Wymagania w stosunku do Wykonawcy.

Wykonawcą usługi może być podmiot/osoba fizyczna:

a) posiadająca uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) dysponująca odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

 

6.      Wspólny Słownik Zamówień(CPV)

39222000-4 , 55321000-6

 

7.   Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

1) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2) Oświadczenie o braku powiązań z Beneficjentem - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 

8.      Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty.

1) Przy wyborze ofert Beneficjent będzie kierował się następującymi kryteriami:

    - cena:  100 % cena

      Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt

100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana łączna cena brutto, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

COB – łączna cena brutto zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt

Wykonawcy zobowiązani są do obliczenia ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określony został w pkt.4 Zaproszenia ofertowego „Opis przedmiotu zamówienia”, którą należy wpisać w formularzu ofertowym  stanowiącym załącznik do zaproszenia.

9.     Sposób przygotowania oferty:

1) Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.

2) Dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”
i poświadczone podpisem przez Wykonawcę.

3) Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

4)  Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

 

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie

ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin

OFERTA NA

Usługa cateringowa wraz z zapewnieniem sali restauracyjnej w celu przeprowadzenia spotkania integracyjnego oraz oprawa muzyczna łącznie dla 60 osób (30 uczestników oraz 30 osób z otoczenia).

Projekt realizowany w ramach POKL i współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Aktywizacja, Aktywność, Praca – razem pokonamy bariery”.

TERMIN SKŁADANIA OFERT 07.08.2014r. godz. 10.00

 

11.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie ul. Sportowa 5,w terminie do dnia 07.08.2014 roku, godz.10.00.  

12.   O wyborze oferty kandydat zostanie powiadomiony mailowo.

13. Wykluczenie z ubiegania się o zamówienie:

Z ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem (Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


Załączniki:

  Formularz Oferty.doc
 
  Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Beneficjentem.doc
 

 

                                                                                     Dyrektor PCPR

                                                                                        Janina Kula 

Dodał:
  Administrator dnia 23.07.2014

 

 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

do zapytania 10/2014

 

Ogłoszenie: Organizacja i przeprowadzenie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych usprawniających psychoruchowo dla 11 osób niepełnosprawnych

Data publikacji ogłoszenia: 26.06.2014 r.

Miejsce publikacji ogłoszenia: strona internetowa PCPR

Termin składania ofert upłynął z dniem: 11.07.2014 r. o godz. 10.00

 Uprzejmie informujemy, że w wyniku oceny ofert do zapytania 10/2014 została wybrana oferta Firmy:

Szpital Mazowiecki Sp. z o.o.

Al. Legionów  11

08-400 Garwolin

Uzasadnienie wyboru ww. oferty:

Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie wpłynęły 2 oferty:

- Oferta Sana Sp. z o.o. ul. Kościuszki 49 J, 08-400 Garwolin

-Oferta Szpitala Mazowieckiego Sp. z o.o. Al. Legionów 11, 08-400 Garwolin

Obie oferty spełniały warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Wybrano ofertę Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie, która zawierała najkorzystniejszy bilans w oparciu o ustalone kryterium.


                                                                                    Dyrektor PCPR

                                                                                        Janina Kula 

Dodał:
  Administrator dnia 18.07.2014
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

do zapytania 9/2014

 

Ogłoszenie: Zorganizowanie i przeprowadzenie pięciodniowej wycieczki połączonej z warsztatami psychologicznymi dla 9 osób w ramach realizacji projektu „Aktywizacja, Aktywność, Praca-razem pokonamy bariery”

Data publikacji ogłoszenia: 26.06.2014 r.

Miejsce publikacji ogłoszenia: strona internetowa PCPR

Termin składania ofert upłynął z dniem: 11.07.2014 r. o godz. 11.00

 Uprzejmie informujemy, że w wyniku oceny ofert do zapytania 9/2014 została wybrana oferta Firmy:

Biuro Turystyki Krajowej „Krajobrazy”

Włodzimierz Jarzyna

ul. Warszawska 6/8, 08-400 Garwolin

Uzasadnienie wyboru ww. oferty:

Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie wpłynęła jedna oferta, która jednocześnie spełniała warunki określone w zapytaniu ofertowym.

                                                                                   Dyrektor PCPR

                                                                                        Janina Kula 

Dodał:
  Administrator dnia 15.07.2014

Zapytanie ofertowe nr 10/2014

Garwolin, 26 czerwca 2014 r.

POKL/0816/10/14

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2014

NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ REHABILITACYJNYCH USPRAWNIAJĄCYCH PSYCHORUCHOWO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

              W związku z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) ogłaszamy zapytanie ofertowe o cenę przeprowadzenia zajęć rehabilitacyjnych usprawniających psychoruchowo dla 11 uczestników projektu „Aktywizacja, Aktywność, Praca-razem pokonamy bariery”.

1. Nazwa i adres jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie, ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin.

Tel. (025) 682 43 19

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Podstawa prawna: art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

3. Nazwa projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Aktywizacja, Aktywność, Praca- razem pokonamy bariery.”

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych usprawniających psychoruchowo dla 11 osób niepełnosprawnych uczestników/uczestniczek projektu systemowego „Aktywizacja, Aktywność, Praca- razem pokonamy bariery”. Uczestnikami/uczestniczkami projektu w stosunku, dla których zaplanowano działania są osoby niepełnosprawne ruchowo posiadające zróżnicowane stopnie orzeczenia o niepełnosprawności, zamieszkujące w Powiecie Garwolińskim. Cykl zajęć rehabilitacyjnych należy przeprowadzić od daty zawarcia umowy do 01.03.2015r. w łącznym wymiarze 330 godzin (30 godzin dla każdego uczestnika). Przed rozpoczęciem cyklu zajęć rehabilitacyjnych należy przeprowadzić badania lekarskie wstępne konieczne do zrealizowania zabiegów.

 W ramach kosztów zamówienia należy wyszczególnić:

1. koszt jednorazowej konsultacji medycznej dla każdego z uczestników Projektu,

2. koszt 1 godziny zabiegów rehabilitacyjnych

Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Zrealizowania zajęć według oferty przygotowanej na podstawie zapytania ofertowego.

2. Dokumentowania pracy poprzez:

-listy obecności dla każdego z uczestników/uczestniczek projektu. Listy powinny zawierać datę wykonanej usługi oraz podpis uczestnika projektu. Listy powinny być opatrzone w logotypy POKL oraz logo UE wraz z odniesieniem (podpisem) Europejski  Fundusz Społeczny oraz formułą „Zajęcia współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego. Listy obecności Wykonawca przedkłada wraz z końcowym rachunkiem rozliczającym usługę,

-dziennik ćwiczeń sporządzony dla każdej osoby, zawierający opis merytorycznych zajęć, daty wykonania zajęć, podpis rehabilitantów oraz łączne liczby zrealizowanych godzin zegarowych. Dzienniki opatrzone powinny być w logotypy  POKL oraz logo UE wraz z odniesieniem (podpisem) Europejski Fundusz Społeczny oraz formułę „Zajęcia współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.” Dzienniki Wykonawca przedkłada wraz z końcowym rachunkiem rozliczającym usługę.

3. Ubezpieczenia uczestników/uczestniczek od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z zabiegami oraz w drodze do i z miejsca zabiegów. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu kserokopię polisy ubezpieczeniowej.

4. Oznakowania miejsca przeprowadzonych zajęć oraz wszelkich dokumentów związanych z organizacją zajęć zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL.

5. Umożliwienia przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywanych usług (kontrole prowadzone przez jednostki do tego uprawnione oraz PCPR Garwolin).

6. Sporządzenia i wydania Zamawiającemu zaświadczeń o ukończeniu zajęć. Zaświadczenia powinny być opatrzone w logotypy i wydane na nazwisko każdego z uczestników zajęć. Zaświadczenia powinny zawierać ramowe terminy wykonanej usługi oraz łączną liczbę godzin.

5. Wymagania w stosunku do Wykonawcy.

Wykonawcą usługi może być podmiot/osoba fizyczna:

a) posiadająca uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) posiadająca wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie zamówienia;

c) dysponująca odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;

d) realizująca usługi w budynku oraz gabinetach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

6. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy wyborze ofert Beneficjent będzie kierował się następującymi kryteriami:

1. Cena za  konsultacje lekarską dla jednego uczestnika – 40%

2. Cena za godzinę rehabilitacji – 60%

Ad.1

40 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana cena za konsultacje lekarską dla jednego uczestnika, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

COB –cena za  konsultacje lekarską dla jednego uczestnika zaoferowana w ofercie badanej

Ad.2

60 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana cena za godzinę rehabilitacji, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

COB –cena za  godzinę rehabilitacji zaoferowana w ofercie badanej

1) Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta po ich zsumowaniu z dwóch kryteriów, przy uwzględnieniu wagi kryteriów wynosi 100.

2) Oferta, która zawiera najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba punktów
w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

7.Termin i miejsce realizacji zamówienia:

-Miejsce realizacji zamówienia: Garwolin

-Termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do 01.03.2015 r. 

8. Wspólny Słownik Zamówień(CPV)

85312500-4 - Usługi rehabilitacyjne

9. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione
w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.

2) Dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”
i poświadczone podpisem przez Wykonawcę.

3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

4)  Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:                                                                                   

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:                      

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin

OFERTA NA

Przeprowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych usprawniających psychoruchowo

Projekt realizowany w ramach POKL i współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Aktywizacja, Aktywność, Praca – razem pokonamy bariery”.

TERMIN SKŁADANIA OFERT 11.07.2014r. godz.10.00

 

10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie ul. Sportowa 5,w terminie do dnia 11.07.2014roku,godz.10.00.

 11. O wyborze oferty kandydat zostanie powiadomiony e-mailem lub pisemnie.

 12. Wykluczenie z ubiegania się o zamówienie:

Z ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem (Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

13. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy:

1) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2) Oświadczenie o braku powiązań z Beneficjentem -załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

3) Wykaz wykonywanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat  przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonywane należycie  –załącznik nr 3 o zapytania ofertowego.

4) Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.doc
 
 

                                                                                    Dyrektor PCPR

                                                                                        Janina Kula 

Dodał:
  Administrator dnia 26.06.2014
 
 

Zapytanie ofertowe nr 9/2014

 

Garwolin, 26.06.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014

(wartość zamówienia poniżej 30.000 euro)

Projekt

 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
„Aktywizacja, Aktywność, Praca- razem pokonamy bariery.”

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin

Tel. (025) 682 43 19

Godziny urzędowania: 800-1600

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Podstawa prawna: art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z późn. zm.).

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie pięciodniowej wycieczki połączonej z warsztatami psychologicznymi dla 9 osób (wychowanków rodzin zastępczych/placówek opiekuńczo/wychowawczych).

Typowane miejsce wyjazdu: Zakopane i okolice

Termin realizacji zamówienia:  lipiec 2014 r. ( Planowany termin: 23-27 lipca 2014r.)

W ramach zakresu  zamówienia wykonawca zobowiązuje się zatrudnić psychologa, który przeprowadzi warsztaty psychologiczne z grupą wychowanków rodzin zastępczych placówek opiekuńczo/wychowawczych w wymiarze 20 godzin oraz konsultacje indywidualne w wymiarze 9 godz. (po 1 godzinie konsultacji dla każdego wychowanka). Psycholog udokumentuje swoją pracę poprzez sporządzenie: list obecności, harmonogramu warsztatów, sprawozdania z przeprowadzonych warsztatów oraz konsultacji indywidualnych, kart usług psychologa z konsultacji indywidualnych, zaświadczeń o ukończeniu warsztatów psychologicznych oraz zaświadczeń o odbyciu konsultacji indywidualnych.

Wymagania zamawiającego:  

- zapewnienie dojazdu i przyjazdu autokarem turystycznym,

- zapewnienie dla wszystkich uczestników wycieczki:

a) w pierwszym dniu: obiadu i kolacji

b) w drugim, trzecim, czwartym dniu: śniadania, obiadu i kolacji,

c) w piątym dniu: śniadania i obiadu,

- pokrycie wszystkich wymaganych opłat drogowych i parkingowych,

- zapewnienie biletów wstępu/wejść do obiektów wskazanych w programie wycieczki zaproponowanym przez Wykonawcę,

- objęcie wszystkich uczestników wycieczki ubezpieczeniem,

- zapewnienie zakwaterowania w hotelu (o standardzie min. **) dla wszystkich uczestników wycieczki w pokojach  2 osobowych (zamawiający dopuszcza pokoje max.4 osobowe),

- zatrudnienie psychologa w wymiarze 29 h do przeprowadzenia zajęć grupowych
i indywidualnych (9h indywidualnych 20 h grupowych),

- zapewnienie przewodnika na całej trasie wycieczki.

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

1) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zaproszenia.

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)Szczegółowy program wycieczki.

4)Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat  przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie  –załączniki nr 2 do zaproszenia.

5) Oświadczenie o braku powiązań z Beneficjentem - załącznik nr 3 do zaproszenia.

6) Zaświadczenie o wpisie do rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych.

7) Formularz zawierający opis bazy lokalowej i jej otoczenia, a także atrakcyjność zaoferowanego miejsca pobytu, program wycieczki - załącznik nr 4 do zaproszenia.

5. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.

2)cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku oraz być wartością brutto. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cena ta będzie obowiązującą przez cały okres ważności oferty.

3) dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą "za zgodność z oryginałem" i poświadczone podpisem przez Wykonawcę.

4) zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

5) Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:                      

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin

OFERTA NA

Zorganizowanie i przeprowadzenie wycieczki połączonej z warsztatami psychologicznymi - 

Projekt realizowany w ramach POKL i współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Aktywizacja, Aktywność, Praca – razem pokonamy bariery”.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

11.07.2014 r. godz. 11.00

 6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie ul. Sportowa 5,w terminie do dnia 11.07.2014roku,godz.11.00.

7. Kryterium wyboru oferty:

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, wg znaczenia określonego procentowo:

1) Cena – 70%

2) Atrakcyjność miejsca wypoczynku i standard placówki wypoczynku – 15%

3) Program pobytu – 15%

Ad 1. Przez kryterium  - cena: rozumie się łączną cenę oferty brutto podaną w formularzu oferty, a wyliczoną przez wykonawcę uwzględniającą wszystkie koszty zorganizowania całej wycieczki.

Ad.2 W ramach  kryterium - atrakcyjność miejsca wypoczynku i standard placówki wypoczynku: zamawiający będzie oceniał zaproponowaną przez wykonawcę bazę lokalową i jej otoczenie, a także atrakcyjność zaoferowanego miejsca pobytu.

Lp.

Element oceniany

Opis

Liczba punktów

1.

Pokoje przeznaczone na pobyt młodzieży

Pokoje:

od 2-3 osób

15

4 osobowe

10

Pod uwagę będzie brane między innymi:

Dostęp do radia, telewizji, internetu

5

2.

Dostępność do bazy higieniczno-sanitarnej

Łazienka z sanitariatem i prysznicem kabinowym w pokoju

20

Łazienka z sanitariatem i prysznicem kabinowym na kondygnacji (w korytarzu)

10

3.

Świetlica

Duże mieszczące całą grupę uczestników pomieszczenie, wyposażone:

w sprzęt RTV.

w sprzęt  rekreacyjno-sportowy.

świetlica nie powinna pełnić jednocześnie funkcji stołówki. /Świetlica powinna być wyposażona w elementy przydatne do prowadzenia zajęć grupowych
(np. w czasie niepogody)/.

Brak wymienionego w ofercie któregokolwiek z w/w ppkt tj. a, b lub c –oznacza iż wykonawca otrzyma 0 pkt w tym ocenianym elemencie tj. Świetlica.

0/10

4.

Zagospodarowanie terenu wokół placówki wypoczynkowej

Teren rekreacyjno – sportowy powinien zawierać:

a) boiska: utwardzone lub trawiaste,

b) miejsce do organizowania ognisk i grillowania,

c) dostępność sprzętu do wykorzystania na terenie placówki (np. rowery, sprzęt sportowy).

Brak wymienionego w ofercie któregokolwiek z w/w ppkt tj. a, b lub c –oznacza, iż wykonawca otrzyma 0 pkt w tym ocenianym elemencie tj. Zagospodarowanie terenu wokół placówki wypoczynkowej.

0/15

5.

Atrakcyjność miejsca pobytu

Opis położenia miejsca wypoczynku oraz jego atrakcyjność turystyczna.

15

Ad.3  W ramach  kryterium - program pobytu: w programie wycieczki ocenie będzie podlegać:

Lp.

Element oceniany

Opis

Liczba punktów

1.

Program wycieczki pięciodniowej do Zakopanego i okolic

Szczegółowe opisanie programu wycieczki z opisem każdego dnia zwiedzania np. wyszczególnienie zwiedzanych miejsc itp.

10

Wyszczególnienie w programie dodatkowych atrakcji podczas zwiedzania. /Za każdą dodatkową atrakcję wykonawca otrzyma 1 pkt – w tym kryterium można uzyskać max. 5 pkt./

max.5

2. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym wykonawcom przyznawane są punkty za powyższe kryteria wg następujących zasad:

1) Cena – 70%

x 70- (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana cena brutto, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

COB –cena brutto zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi w danym kryterium – 70 pkt.

2) Atrakcyjność miejsca wypoczynku i standard placówki wypoczynku – 15%

 x 15 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:

AS - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w danym kryterium

POB - liczba punktów oferty aktualnie ocenianej w danym kryterium

Pmax - maksymalna liczba punktów spośród wszystkich ofert w danym kryterium

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi w danym kryterium – 15 pkt.

3) Program pobytu – 15%


x 15 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:

PP - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w danym kryterium

POB - liczba punktów oferty aktualnie ocenianej w danym kryterium

Pmax - maksymalna liczba punktów spośród wszystkich ofert w danym kryterium

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi w danym kryterium – 15 pkt.

3. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta po ich zsumowaniu z trzech kryteriów, przy uwzględnieniu wagi kryteriów wynosi 100.

4. Oferta, która zawiera najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba punktów
w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

8. Inne informacje:

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami:

W sprawach merytorycznych - Justyna Serej – Tel. 25 682 43 19

W sprawach proceduralnych - Aneta Szostak – Tel. 606 581 692.

9. Wykluczenie z ubiegania się o zamówienie:

Z ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem (Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

10. Wspólny Słownik Zamówień:

      CPV: 63.51.10.00 – Organizacja wycieczek.

Załączniki:

 Wzór oferty.doc 
                                                                                    

Dyrektor PCPR

                                                                                        Janina Kula 

Dodał:
  Administrator dnia 26.06.2014
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

do zapytania 6/2014

Ogłoszenie: Materiały promujące projekt (zapytanie ofertowe nr 6/2014)

Data publikacji ogłoszenia: 19.05.2014 r.

Miejsce publikacji ogłoszenia: strona internetowa PCPR

Termin składania ofert upłynął z dniem: 02.06.2014 r. o godz. 10.00

Uprzejmie informujemy, że w wyniku oceny ofert do zapytania 6/2014 została wybrana oferta firmy:

MGM GROUP s.c.
ul .Okoniowa 9/66
91-498 Łódź
NIP: 7262552678
Gabriela Niewiadomska
Michał Maciejewski

za cenę:
1. Notatnik - 18,34 zł. 
2. Zestaw (długopis i ołówek) - 14,86 zł
3. Aktówka - 41,64 zł. 

Uzasadnienie wyboru ww. oferty:

Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie wpłynęła jedna oferta, która jednocześnie spełniała warunki określone w zapytaniu ofertowym.

                                                                                      Dyrektor PCPR

                                                                                        Janina Kula 

Dodał:
  Administrator dnia 05.06.2014
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

do zapytania 8/2014

Ogłoszenie: Przeprowadzenie ewaluacji projektu (zapytanie ofertowe nr 8/2014)

Data publikacji ogłoszenia: 20.05.2014 r.

Miejsce publikacji ogłoszenia: strona internetowa PCPR

Termin składania ofert upłynął z dniem: 02.06.2014 r. o godz. 14.00

Uprzejmie informujemy, że w wyniku oceny ofert do zapytania 8/2014 została wybrana oferta Pani:

Anny Kuźbidy za cenę 80 zł brutto za godzinę.

Uzasadnienie wyboru ww. oferty:

Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie wpłynęła jedna oferta, która jednocześnie spełniała warunki określone w zapytaniu ofertowym.

                                                                                      Dyrektor PCPR

                                                                                        Janina Kula 

Dodał:
  Administrator dnia 03.06.2014
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

do zapytania 5/2014

Ogłoszenie: specjalista ds. zamówień publicznych (zapytanie ofertowe nr 5/2014)

Data publikacji ogłoszenia: 19.05.2014 r.

Miejsce publikacji ogłoszenia: strona internetowa PCPR

Termin składania ofert upłynął z dniem: 02.06.2014 r. o godz. 14.00

Uprzejmie informujemy, że w wyniku oceny ofert do zapytania 5/2014 została wybrana oferta Pani:

Anety Szostak za cenę 100 zł brutto za godzinę.

Uzasadnienie wyboru ww. oferty:

Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie wpłynęła jedna oferta, która jednocześnie spełniała warunki określone w zapytaniu ofertowym.

                                                                                      Dyrektor PCPR

                                                                                        Janina Kula 

Dodał:
  Administrator dnia 03.06.2014
 
 
Zapytanie ofertowe nr 8/2014


                                                                                   

Garwolin, 20 maja 2014 r.

POKL/0816/ 8/14

ZAPYTANIE OFERTOWE 8/2014

1. Nazwa i adres jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie, ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin.

Tel. (025) 682 43 19

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Podstawa prawna: art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przygotowanie materiałów do przeprowadzenia ewaluacji projektu : „Aktywizacja, Aktywność, Praca-razem pokonamy bariery”, przeprowadzenie ewaluacji wszystkich działań za pomocą ankiet ewaluacyjnych, przygotowanie i złożenie sprawozdań z każdej przeprowadzonej ewaluacji oraz sprawozdania końcowego.

Informacje ogólne o projekcie:

1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VII Promocja integracji społecznej, 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

2. Czas trwania projektu: 01.01.2012-31.03.2015 r.

3. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej ON oraz wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Cele szczegółowe projektu: podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społecznych beneficjentów, podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych beneficjentów poprzez kursy/szkolenia oraz zdobycie, zwiększenie możliwości na re/integracje z rynkiem pracy, poprawa stanu psychofizycznego uczestników projektu poprzez zwiększenie możliwości dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji, zwiększenie integracji społecznej uczestników projektu z otoczeniem poprzez zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym, nawiązanie nowych znajomości.

4. Formy wsparcia uczestników projektu:

-warsztaty grupowe i konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym

-warsztaty grupowe i konsultacje indywidualne z psychologiem

-warsztaty grupowe z radcą prawnym

-kursy/szkolenia

-zajęcia rehabilitacyjne/usprawniające psychoruchowo

-warsztaty z technik rękodzielniczych

4. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

1) Wykształcenie wyższe

2) Doświadczenie w przeprowadzeniu ewaluacji projektów unijnych

5. Zakres obowiązków ewaluatora:

-sporządzenie ankiet ewaluacyjnych

-rozdawanie ankiet ewaluacyjnych uczestnikom projektu oraz ich zbieranie (dot. wszystkich działań przewidzianych w projekcie)

-przygotowanie raportu/sprawozdania z przeprowadzonej ewaluacji

6. Forma zatrudnienia:

       Umowa zlecenie w wymiarze 40 godz. finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Osoba wyłoniona w procedurze zapytania ofertowego będzie w składzie personelu projektu. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL personelem projektu są osoby zaangażowane do realizacji zadań w ramach projektu, które osobiście wykonują zadania w ramach projektu tj. w szczególności osoby zatrudnione na  podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego, osoby samo zatrudnione, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby współpracujące w rozumieniu ustawy z dnia 13 października1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 205 z późn. zm.) oraz osoby wykonujące świadczenia w formie wolontariatu.

7. Wymagane dokumenty:

1) życiorys zawodowy;

2) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;

3) oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z beneficjentem

8. Przewidywany termin realizacji zlecenia:

Od momentu podpisania umowy (czerwiec 2014 r.) do 31.03. 2015 r.

Harmonogramy warsztatów/szkoleń/kursów będą przekazywane sukcesywnie ewaluatorowi po ustaleniu dokładnych terminów i po wyłonieniu wykonawców.

9. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy wyborze ofert Beneficjent będzie kierował się następującymi kryteriami:

-cena: 100 %

10. Sposób przygotowania oferty:

1). Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.

2). Dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone podpisem przez Wykonawcę.

3). Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

4). Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin

 

OFERTA DO ZAPYTANIA 8/2014

Projekt realizowany w ramach POKL i współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach EFS: „Aktywizacja, Aktywność, Praca-razem pokonamy bariery”.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

02.06.2014r. godz. 14.00

11. O wyborze oferty kandydat zostanie powiadomiony mailowo.

12. Wykluczenie z ubiegania się o zamówienie:

Z ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem (Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 Załącznik nr 1 - formularz oferty
 
 Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z beneficjentem 
 

                                                                                     Dyrektor PCPR

                                                                                        Janina Kula 

Dodał:
  Administrator dnia 20.05.2014
 
 
Zapytanie ofertowe nr 7/2014


                                                                                   

Garwolin, 20 maja 2014 r.

POKL/0816/ 7/14

ZAPYTANIE OFERTOWE 7/2014

1. Nazwa i adres jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie, ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin.

Tel. (025) 682 43 19

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Podstawa prawna: art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z późn. zm.).

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres I zamówienia:

Przeprowadzenie grupowych zajęć z uczestnikami projektu w łącznym wymiarze 12 h z zakresu: praw osób niepełnosprawnych, ulg i uprawnień, prowadzenia działalności gospodarczej.

Zakres II zamówienia:

Sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów umów, aneksów, zarządzeń  w łącznym wymiarze 36 godz. w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Aktywizacja, Aktywność, Praca-razem pokonamy bariery”, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

4. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

1) Wykształcenie wyższe prawnicze

2) Wpis na listę radców prawnych

3) Dobra znajomość przepisów prawa

4) Doświadczenie zawodowe min. 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie doradztwa i praktycznego stosowania prawa

5) Znajomość zasad kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

5. Forma zatrudnienia:

       Umowa zlecenie w łącznym wymiarze 48 godzin finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoba wyłoniona w procedurze zapytania ofertowego będzie w składzie personelu projektu. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL personelem projektu są osoby zaangażowane do realizacji zadań w ramach projektu, które osobiście wykonują zadania w ramach projektu tj. w szczególności osoby zatrudnione na  podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego, osoby samo zatrudnione, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby współpracujące w rozumieniu ustawy z dnia 13 października1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 205 z późn. zm.) oraz osoby wykonujące świadczenia w formie wolontariatu.

6. Wymagane dokumenty:

1) życiorys zawodowy;

2) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz dokument potwierdzający wpis na listę radców prawnych;

3) oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z beneficjentem

7. Przewidywany termin realizacji zlecenia:

Zakres I zamówienia-lipiec 2014 r.

Zakres II zamówienia –od momentu podpisania umowy (czerwiec 2014 r.) do 31.03.2015 r.

Szczegółowe terminy zakresu I zamówienia zostaną ustalone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie po wyłonieniu wykonawcy.

8. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy wyborze ofert Beneficjent będzie kierował się następującymi kryteriami:

-cena: 100 %

9. Sposób przygotowania oferty:

1). Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.

2). Dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone podpisem przez Wykonawcę.

3). Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

4). Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin

 

OFERTA DO ZAPYTANIA 7/2014

Projekt realizowany w ramach POKL i współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach EFS: „Aktywizacja, Aktywność, Praca-razem pokonamy bariery”.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

02.06.2014 r. godz. 14.00

10. O wyborze oferty kandydat zostanie powiadomiony.

11. Wykluczenie z ubiegania się o zamówienie:

Z ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo
z Beneficjentem (Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 Załącznik nr 1 - Formularz oferty
 
 Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z beneficjentem
 

 

                                                                                    Dyrektor PCPR

                                                                                        Janina Kula 

Dodał:
  Administrator dnia 20.05.2014

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA O WYBORZE SALI NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA I ORGANIZACJI CATERINGU W RAMACH PROJEKTU

„AKTYWIZACJA, AKTYWNOŚĆ, PRACA- RAZEM POKONAMY BARIERY”

Ogłoszenie: zapytanie ofertowe nr 4/2014

Data publikacji ogłoszenia: 06.05.2014 r.

Miejsce publikacji ogłoszenia: strona internetowa PCPR

Termin składania ofert upłynął z dniem: 19.05.2014 r. o godz. 10.00

Wybrano ofertę Pani Bożeny Pyzy prowadzącą działalność „Moja Muzyka Kawiarnia” ul. Nadwodna 1, 08-400 Garwolin

Uzasadnienie wyboru ww. oferty:

W dniu 19.05.2014 r. do godziny 10.00 wpłynęła jedna oferta firmy „Moja Muzyka Kawiarnia” Bożena Pyza, ul. Nadwodna 1, 08-400 Garwolin za cenę:

- wynajmu sali 100 zł/dzień brutto

-obiadu 45 zł brutto

-suszu konferencyjnego-15 zł brutto

Oferta Biznes Grupy Emptor, ul. Dobra 1/7LU, 08-400 Garwolin, która wpłynęła po godzinie 10.00  nie była rozpatrywana.

                                                                                    Dyrektor PCPR

                                                                                        Janina Kula 

Dodał:
  Administrator dnia 19.05.2014

Zapytanie ofertowe nr 6/2014


                                                                                         

 

 

Garwolin dnia 19 maja 2014 r.

POKL/0816/6/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 6/2014

1. Nazwa i adres jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie, ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin.

Tel. (025) 682 43 19

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Podstawa prawna: art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późn. zm.).

3. Nazwa projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Aktywizacja, Aktywność, Praca - razem pokonamy bariery”.

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Materiały promujące projekt „Aktywizacja, Aktywność, Praca- razem pokonamy bariery” w postaci :

- notatniki o formacie A5 w kratkę, min. 50 stron, zaopatrzone w logotyp POKL oraz UE na każdej kartce, bądź na samej okładce (frontowej)-  wraz zapisem „zakup współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” w ilości 30 sztuk

-zestaw: długopis i ołówek w etui z grawerem logotyp POKL i UE na każdym elemencie-w ilości 30 kompletów

- aktówki (teczka konferencyjna) formatu A4 zaopatrzone w logotyp POKL oraz UE w ilości 30 sztuk     

5. Planowany termin i miejsce realizacji zamówienia:

1. Termin realizacji zamówienia: 20 czerwca 2014 r.

2. Miejsce realizacji zamówienia: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie, ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin.

6. Wspólny Słownik Zamówień(CPV)

CPV 22815000-6

CPV 30192131-8

CPV 30192121-5

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy:

1) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2) Oświadczenie o braku powiązań z Beneficjentem - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

8. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty.

1) Przy wyborze ofert Beneficjent będzie kierował się następującymi kryteriami:

    - cena:  100 % cena

      Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt

100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana łączna cena brutto, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

COB – łączna cena brutto zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt

1) Wykonawcy zobowiązani są do obliczenia ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określony został w pkt.4 Zaproszenia ofertowego „Opis przedmiotu zamówienia”, którą należy wpisać w formularzu ofertowym  stanowiącym załącznik do zaproszenia.

2)Rozliczenie między Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą wyłączne w złotych polskich.

9. Sposób przygotowania oferty:

-ofertę należy przygotować w formie pisemnej i złożyć w siedzibie Zamawiającego, przesłać pocztą lub mailem na adres: wydz.pcpr@garwolin-starostwo.pl

10.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie ul. Sportowa 5, w terminie do dnia 02.06.2014 roku, godz.10.00.

11. O wyborze oferty kandydat zostanie powiadomiony mailowo.

12. Wykluczenie z ubiegania się o zamówienie:

Z ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem (Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


 
 załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z beneficjentem.doc
 

 
 

                                                                                   Dyrektor PCPR

                                                                                        Janina Kula 

Dodał:
  Administrator dnia 19.05.2014

Zapytanie ofertowe nr 5/2014


 

Garwolin, 19 maja 2014 r.

POKL/0816/ 5/14

ZAPYTANIE OFERTOWE 5/2014

1.      Nazwa i adres jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie, ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin.

Tel. (025) 682 43 19

2.      Tryb udzielenia zamówienia:

Podstawa prawna: art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

 

3.      Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie specjalisty ds. zamówień publicznych na rzecz projektu „Aktywizacja, Aktywność, Praca-razem pokonamy bariery”.

Do głównych obowiązków specjalisty ds. zamówień publicznych należeć będzie przygotowanie dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień publicznych w ramach realizowanego projektu, w szczególności:

1) Przygotowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na potrzeby udzielanych w ramach projektu zamówień z uwzględnieniem:

-          wyboru trybu postępowania,

-          właściwego określenia przedmiotu zamówienia,

-          właściwego określenia warunków udziału w postępowaniu,

-          właściwego określenia kryteriów oceny ofert,

2)      Czynności związanych z przygotowaniem postępowania, a w tym:

-        pomoc w określeniu szacunkowej wartości zamówienia,

-        przygotowanie ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z przepisami,.

3)      Czynności wykonywanych przez Zamawiającego w toku postępowania, w tym:

-        opracowanie projektów odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści SIWZ,

-        przygotowanie projektów stanowiska Zamawiającego na okoliczność złożenia przez Wykonawców informacji w trybie art. 181 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, (tj.: Dz.U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) o niezgodnej
z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający był zobowiązany,

-        wskazanie możliwych działań w zakresie postępowania odwoławczego,

4)      Czynności związanych z badaniem i oceną ofert, a w tym:

-          sporządzenie projektów informacji o wykluczeniu z postępowania,

-          sporządzanie projektów informacji o odrzuceniu oferty,

5)      Sporządzenia dokumentacji postępowania, a w tym protokołu postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

4.     Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

             1)    Wykształcenie wyższe

          2)    Min. 5 letnie doświadczenie w przeprowadzaniu zamówień publicznych (w tym             co najmniej jedno postępowanie przeprowadzone ze środków Unii                                 Europejskiej),

          3)    Bardzo dobra znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych

          4)    Znajomość zasad kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego                       Funduszu Społecznego,

 

5.     Forma zatrudnienia:

       Umowa zlecenie w wymiarze 53 godz. finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoba wyłoniona w procedurze zapytania ofertowego będzie w składzie personelu projektu. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL personelem projektu są osoby zaangażowane do realizacji zadań w ramach projektu, które osobiście wykonują zadania w ramach projektu tj. w szczególności osoby zatrudnione na  podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego, osoby samo zatrudnione, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby współpracujące w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 205 z późn. zm.) oraz osoby wykonujące świadczenia w formie wolontariatu.

6.     Wymagane dokumenty:

              1)    życiorys zawodowy;

            2)    kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;

            3)    oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z beneficjentem

7.     Przewidywany termin realizacji zlecenia:

Od momentu podpisania umowy (czerwiec 2014 r.) do 31.03. 2015r.

8.     Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy wyborze ofert Beneficjent będzie kierował się następującymi kryteriami:

-cena: 100 %

9.      Sposób przygotowania oferty:

1). Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.

2). Dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone podpisem przez Wykonawcę.

3). Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

4). Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin

 

OFERTA DO ZAPYTANIA 5/2014

Projekt realizowany w ramach POKL i współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach EFS: „Aktywizacja, Aktywność, Praca-razem pokonamy bariery”.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

02.06.2014 r. godz. 14.00

 

 

10.  O wyborze oferty kandydat zostanie powiadomiony mailowo.

11. Wykluczenie z ubiegania się o zamówienie:

Z ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem (Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 załącznik nr 1 - formularz oferty.doc
 
 
 

 

                                                                                    Dyrektor PCPR

                                                                                        Janina Kula 

Dodał:
  Administrator dnia 19.05.2014

 

   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

do zapytania 3/2014

Ogłoszenie: Przeprowadzenie dla 21 osób niepełnosprawnych warsztatów psychologicznych oraz konsultacji indywidualnych (zapytanie ofertowe nr 3/2014)

Data publikacji ogłoszenia: 30.04.2014 r.

Miejsce publikacji ogłoszenia: strona internetowa PCPR

Termin składania ofert upłynął z dniem: 15.05.2014 r. o godz. 10.00

Uprzejmie informujemy, że w wyniku oceny ofert do zapytania 3/2014 została wybrana oferta Pani:

Marioli Białeckiej zam. ul. Kolejowa 11, 08-460 Sobolew za cenę 100 zł brutto za godzinę.

Uzasadnienie wyboru ww. oferty:

Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie wpłynęła jedna oferta, która jednocześnie spełniała warunki określone w zapytaniu ofertowym.

                                                                                      Dyrektor PCPR

                                                                                        Janina Kula 

Dodał:
  Administrator dnia 15.05.2014

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

do zapytania 2/2014

Ogłoszenie: doradca zawodowy do przeprowadzenia rekrutacji oraz zajęć z uczestnikami projektu (zapytanie ofertowe nr 2/2014)

Data publikacji ogłoszenia: 24.04.2014 r.

Miejsce publikacji ogłoszenia: strona internetowa PCPR

Termin składania ofert upłynął z dniem: 08.05.2014 r. o godz. 10.00

 Uprzejmie informujemy, że w wyniku oceny ofert do zapytania 2/2014 została wybrana oferta Pani:

Joanny Gołębiowskiej-Szychowskiej za cenę 90 zł brutto za godzinę.

Uzasadnienie wyboru ww. oferty: 

Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie wpłynęła jedna oferta, która jednocześnie spełniała warunki określone w zapytaniu ofertowym.

                                                                                      Dyrektor PCPR

                                                                                        Janina Kula 

Dodał:
  Administrator dnia 08.05.2014

 

Zapytanie ofertowe nr 4/2014

 


Garwolin, 6 maja 2014 r.

POKL/0816/4/14

ZAPYTANIE OFERTOWE 4/2014

1. Nazwa i adres jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie, ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin.

Tel. (025) 682 43 19

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Podstawa prawna: art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

3. Nazwa projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Aktywizacja, Aktywność, Praca-razem pokonamy bariery”.

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wynajem sali na szkolenie wraz z wyposażeniem do przeprowadzenia zajęć z psychologiem, doradcą zawodowym, radcą prawnym oraz zapewnienie uczestnikom projektu obiadu oraz suszu konferencyjnego (serwis kawowy, soki, napoje, ciastka, ciasta).

1. Planowane terminy zamówienia:

-23,24,25,26,27 czerwca (zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem) - I grupa osób niepełnosprawnych ok.10 os. Wynajęcie sali, zapewnienie w każdym dniu zajęć obiadu i suszu konferencyjnego.

-30 czerwca, 1,2,3,4 lipca (zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem) -II grupa osób niepełnosprawnych ok. 10 os. Wynajęcie sali, zapewnienie w każdym dniu zajęć obiadu i suszu konferencyjnego.

-7,8,9,10 lipiec (zajęcia z doradcą zawodowym) - grupa wychowanków rodzin zastępczych/placówek opiekuńczo-wychowawczych 9 os. Wynajęcie sali, zapewnienie w każdym dniu zajęć obiadu i suszu konferencyjnego.

11,14 lipca– zajęcia z radcą prawnym II grupy 11 i 10 osobowe w każdym dniu zajęć. Wynajęcie sali i zapewnienie uczestnikom suszu konferencyjnego (serwis kawowy, soki, napoje, ciastka, ciasta).

2. Wymagania dotyczące lokalu:

1) Kryteria, jakie powinna spełniać sala szkoleniowa:

a)  sala szkoleniowa zlokalizowana na terenie miasta Garwolin

b) sala szkoleniowa przystosowana do prowadzenia zajęć w grupach minimum 11 osobowych w terminach określonych w pkt.4 ppkt 1  w godz. od 8.30 do 16.30

c) sala dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do sal szkoleniowych, oraz restauracyjnych powinny być zachowane drożne ścieżki komunikacyjne, umożliwiające samodzielne poruszanie się osób niepełnosprawnych. W momencie organizacji szkolenia na piętrze, konieczne jest posiadanie czynnej windy w obiekcie, która umożliwi uczestnikowi bezproblemowe dotarcie do sali szkoleniowej.

d) dostępność sali na 15 minut przed i po szkoleniu w celu rozłożenia i złożenia niezbędnego sprzętu szkoleniowego przez Wykładowcę,

e) sala powinna być odpowiednio wyposażona tzn.:

 - posiadać 11 miejsc siedzących i 11 stolików dla uczestników szkolenia;

- sala przystosowana do komfortowego prowadzenia zajęć dla grupy 11 osobowej;

 - rzutnik i ekran do prezentacji multimedialnych;

 - tablicę typu flipchart/ścieralna wraz z wyposażeniem (papier, pisaki);

 - dostęp do sieci energetycznej zapewniającej podłączenie laptopa;

 - stolik na sprzęt multimedialny;

 - przedłużacz itp.;

 - posiadać okna i możliwość ich zasłaniania;

 - sala klimatyzowana;

f) w sali powinny znajdować się okna, dające światło dzienne, powinna się także znajdować odpowiednia liczba stołów i krzeseł z możliwością dowolnej aranżacji ich ustawienia dla uczestników szkoleń. Sala nie może znajdować się w podpiwniczeniu. Sala powinna znajdować się na parterze lub piętrze.

g) toaleta usytuowana w niewielkiej odległości od sali szkoleniowej;

h) stolik na zapewnienie przerw kawowych;

i) zapewnienie sali zastępczej o nie niższym standardzie niż wymieniony w przedmiocie zamówienia – w przypadku nie możliwości korzystania z wybranej sali szkoleniowej z przyczyn losowych.

3. Przygotowanie i dostarczenie usługi przerw kawowych oraz posiłków obiadowych dla uczestników szkolenia w czasie i miejscu realizacji szkoleń.

1) Kryteria, jakie powinna spełniać przerwa kawowa:

a) zapewnienie przerwy kawowej w każdym dniu odbywającego się szkolenia (odpowiednio dla ilości osób określonej w pkt. 4 ppkt 1 zaproszenia).

c)  zapewnienie dla uczestników: talerzyków, kubeczków, łyżeczek, serwetek itp.

d) na każdej przerwie kawowej do dyspozycji uczestników powinna być dostępna minimum: kawa (parzona i rozpuszczalna), herbata (minimum 2 rodzaje), cukier, śmietanki, cytryna do herbaty, woda mineralna (min 5 litrów/każde szkolenie), soki owocowe 2 rodzaje (min. 5 litrów/każde szkolenie), ciastka (kruche, w czekoladzie itp. ciasta domowe), ciasta.

2)  Posiłek obiadowy tj. dwudaniowy ciepły posiłek, wraz z napojami (odpowiednio dla ilości osób określonej w pkt. 4 ppkt 1 zaproszenia).

4. Wykonawca zapewnia tradycyjne (nie jednorazowe) wyposażenie niezbędne do podania posiłku.

5. Po zakończonym szkoleniu, obowiązkiem Zleceniobiorcy jest pozostawienie porządku
w miejscu organizowania przerwy kawowej.

6. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z przepisami prawnymi
w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m. in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia - Dz. U. nr 171 poz. 1125 ze zm.).

7.  Przerwy kawowe i przerwa obiadowa powinny być zapewnione w miejscu szkolenia na sali lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

8.   Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wysokiego poziomu świadczonej usługi oraz warunków zgodnych z przepisami BHP w trakcie trwania kursu.

9.  Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości osób uczestniczących w szkoleniach.

5. Planowany termin realizacji:

czerwiec-lipiec 2014 r.

Planuje się wynajem sali szkoleniowej łącznie na 16 dni w podanych terminach. Terminy oraz ilość dni mogą ulec nieznacznej zmianie.

6. Wspólny Słownik Zamówień(CPV)

70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niżmieszkalne

39222000-4 – Artykuły cateringowe.

15860000-4 – Kawa, herbata i podobne produkty

15812000-3 – Wyroby ciastkarskie i ciasta.

15320000-4 – Soki owocowe.

15831000-2 – Cukier.

15981000-8 – Wody mineralne.

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

1) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zaproszenia.

2) Oświadczenie o braku powiązań z Beneficjentem - załącznik nr 2 do zaproszenia.

3) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – wypełniony wg wzoru ustalonego załącznikiem nr 3 SIWZ

8. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty.

1) Przy wyborze ofert Beneficjent będzie kierował się następującymi kryteriami:

    -cena:  100 % cena

      Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt

100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana łączna cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

COB – łączna cena zaoferowana w ofercie badanej

Łączna cena tj. cena za wynajęcie sali za 1 dzień + cena obiadu 1 os. + cena suszu konferencyjnego dla 1 os.

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt

1) Wykonawcy zobowiązani są do obliczenia ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określony został w pkt.4 Zaproszenia ofertowego „Opis przedmiotu zamówienia”, którą należy wpisać w formularzu ofertowym  stanowiącym załącznik do zaproszenia.

2) Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia, wszelkie podatki, opłaty i inne elementy cenotwórcze z wyszczególnieniem podatku VAT oraz koszt związany z zapewnieniem uczestnikom szkoleń: obiadów oraz suszu konferencyjnego (serwis kawowy, soki, napoje i ciastka).

3) Podana cena ofertowa obowiązuje przez cały okres trwania umowy. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą wyłączne w złotych polskich.

Uwaga: w Formularzu ofertowym należy wpisać oddzielnie cenę netto i brutto za:

a) Wynajem sali (cena wynajmu za 1 dzień)

b) Obiad (cena obiadu za 1 os.)

c) Susz konferencyjny- cena za 1 osobę  (serwis kawowy, napoje, soki, ciastka,ciasta).

9. Sposób przygotowania oferty:

1) Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione
w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.

2) Dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”
i poświadczone podpisem przez Wykonawcę.

3) Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

4)  Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

 

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin

 

OFERTA DO ZAPYTANIA 4/2014

Projekt realizowany w ramach POKL i współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach EFS: „Aktywizacja, Aktywność, Praca-razem pokonamy bariery”.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

19.05.2014r. godz. 10.00

10.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie ul. Sportowa 5, w terminie do dnia 19.05.2014 roku, godz.10.00.

11. O wyborze oferty kandydat zostanie powiadomiony.

12. Wykluczenie z ubiegania się o zamówienie:

Z ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem (Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


 Załącznik nr 1 - wzór oferty.doc

 

                                                                                    Dyrektor PCPR

                                                                                        Janina Kula 

 
Dodał:
  Administrator dnia 06.05.2014

 

 

 


Zapytanie ofertowe nr 3/2014
 
 
 
                                                                                 Garwolin, 30 kwietnia 2014 r.  

POKL/0816/3/14

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2014

1.     Nazwa i adres jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie, ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin.

Tel. (025) 682 43 19

2.     Tryb udzielenia zamówienia:

Podstawa prawna: art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

 

  3.     Opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie  dla 21 osób niepełnosprawnych:

-zajęć/warsztatów grupowych w wymiarze 24 godzin (2 grupy po 12 godzin każda)

-przeprowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych dla 21 osób niepełnosprawnych w wymiarze 42 godzin (w ramach potrzeb).

Celem zajęć będzie wspieranie uczestników projektu poprzez podniesienie poczucia własnej wartości, wiary we własne umiejętności.

 

4.      Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

-Wykształcenie wyższe psychologiczne

-Doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi i wykluczonymi społecznie

-Min. 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku psycholog

 

5.      Zobowiązania wykonawcy:

1.     Zrealizowania zajęć w wymiarze określonym w przedmiocie zamówienia.

2.     Dokumentowania pracy poprzez:

a) Kartę czasu pracy zawierającą opis merytoryczny zajęć, daty wykonywania zajęć oraz łączne liczby zrealizowanych godzin zegarowych. Karty czasu pracy Wykonawca przedkłada wraz z końcowym rachunkiem rozliczającym usługę.

b)     Listy obecności uczestników/uczestniczek projektu. Listy muszą być opatrzone w logotypy POKL oraz logo Unii Europejskiej.

c) Sporządzenie i wydanie  uczestnikom zaświadczeń o zrealizowaniu indywidualnych konsultacji psychologicznych oraz zaświadczeń o ukończeniu grupowych warsztatów oraz sporządzenie i wydanie duplikatów/kserokopii w/w zaświadczeń Zamawiającemu.

d)     Sporządzenie kart usług psychologa z przeprowadzonych  indywidualnych konsultacji psychologicznych.

e) Sporządzenie harmonogramów zajęć z przeprowadzonych warsztatów.

f)  Sporządzenie sprawozdań z warsztatów grupowych oraz sprawozdań z indywidualnych konsultacji psychologicznych.

 

6.      Forma zatrudnienia:

       Umowa zlecenie w wymiarze 66 godz. finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoba wyłoniona w procedurze zapytania ofertowego będzie w składzie personelu projektu. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL personelem projektu są osoby zaangażowane do realizacji zadań w ramach projektu, które osobiście wykonują zadania w ramach projektu tj. w szczególności osoby zatrudnione na  podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego, osoby samo zatrudnione, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby współpracujące w rozumieniu ustawy z dnia 13 października1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 205 z późn. zm.) oraz osoby wykonujące świadczenia w formie wolontariatu.

7.      Wymagane dokumenty:

1) życiorys zawodowy;

2) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopię zaświadczeń o ukończonych kursach/szkoleniach;

3) 

oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z beneficjentem.

 

8.      Planowany termin realizacji:

czerwiec-sierpień 2014 r.

Szczegółowe terminy grupowych warsztatów zostaną ustalone po wyłonieniu wykonawcy.

9.      Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy wyborze ofert Beneficjent będzie kierował się następującymi kryteriami:

-cena: 100 %

10.  Sposób przygotowania oferty:

1). Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.

2). Dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone podpisem przez Wykonawcę.

3). Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

4). Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin

 

OFERTA DO ZAPYTANIA 3/2014

Projekt realizowany w ramach POKL i współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach EFS: „Aktywizacja, Aktywność, Praca-razem pokonamy bariery”.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

15.05.2014 r. godz. 10.00

 

11.  O wyborze oferty kandydat zostanie powiadomiony mailowo.

12. Wykluczenie z ubiegania się o zamówienie:

Z ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem (Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


Załączniki:

 
 
 
 
 

                                                                                     Dyrektor PCPR

                                                                                        Janina Kula 

 
Dodał:
  Administrator dnia 30.04.2014

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2014
 
 
 
                                                                                   Garwolin, 24 kwietnia 2014 r.

POKL/0816/ 2/14

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2014

1.     Nazwa i adres jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie, ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin.

Tel. (025) 682 43 19

2.     Tryb udzielenia zamówienia:

Podstawa prawna: art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

 

3.     Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres I zamówienie:

Przeprowadzenie wywiadów  rekrutacyjnych z kandydatami na uczestników projektu oraz zdiagnozowanie ich potrzeb w ramach realizacji projektu „Aktywizacja, Aktywność, Praca- razem pokonamy bariery”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w wymiarze 14 godzin.

Zakres II zamówienie:

Przeprowadzenie indywidualnych zajęć/konsultacji  dla 30 uczestników projektu w łącznym wymiarze 60 godzin z zakresu indywidualnego poradnictwa zawodowego oraz przeprowadzenie grupowych zajęć/warsztatów z zakresu doradztwa/poradnictwa zawodowego w łącznym wymiarze 52 godzin.

Uczestnicy projektu zostaną podzieleni na 3 grupy: 2 grupy osób niepełnosprawnych  i 1 grupę wychowanków rodzin zastępczych/placówek opiekuńczo-wychowawczych.  Dla  grup osób niepełnosprawnych przewidziane są warsztaty w wymiarze 16 godzin/grupa, zaś dla wychowanków rodzin zastępczych-placówek opiekuńczo-wychowawczych warsztaty w łącznym wymiarze 20 godzin.

 

 

4.      Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

1) Wykształcenie wyższe;

2) Uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy zawodowego;

3) Doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi i wykluczonymi społecznie.

.

5.      Forma zatrudnienia:

       Umowa zlecenie finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoba wyłoniona w procedurze zapytania ofertowego będzie w składzie personelu projektu. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL personelem projektu są osoby zaangażowane do realizacji zadań w ramach projektu, które osobiście wykonują zadania w ramach projektu tj. w szczególności osoby zatrudnione na  podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego, osoby samo zatrudnione, osoby współpracujące w rozumieniu ustawy z dnia 13 października1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 205 z późn. zm.) oraz osoby wykonujące świadczenia w formie wolontariatu.

 

6.      Zobowiązania Wykonawcy:

Wykonawca zobowiązany jest do:

1.     Zrealizowania zajęć w wymiarze określonym w przedmiocie zamówienia.

2.     Dokumentowania pracy poprzez:

a) Kartę czasu pracy zawierającą opis merytoryczny zajęć, daty wykonywania zajęć oraz łączne liczby zrealizowanych godzin zegarowych. Karty czasu pracy Wykonawca przedkłada wraz z końcowym rachunkiem rozliczającym usługę.

b)     Listy obecności uczestników/uczestniczek projektu. Listy muszą być opatrzone w logotypy POKL oraz logo Unii Europejskiej.

c) Sporządzanie i wydanie Zamawiającemu i uczestnikom zaświadczeń o zrealizowaniu poradnictwa indywidualnego oraz zaświadczeń o ukończeniu warsztatów z doradcą zawodowym.

d)     Sporządzenie kart usług doradcy zawodowego z przeprowadzonego poradnictwa indywidualnego.

e) Sporządzenie harmonogramów z przeprowadzonych warsztatów.

f)  Sporządzenie sprawozdań z warsztatów grupowych oraz sprawozdań z poradnictwa indywidualnego.

7.      Wymagane dokumenty:

1) życiorys zawodowy;

2) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;

3) oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z beneficjentem

 

8.      Planowany termin realizacji:

Zakres I zamówienie – maj 2014 r.

Zakres II zamówienia- czerwiec, lipiec,sierpień 2014 r.

Szczegółowe terminy zostaną ustalone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie po wyłonieniu wykonawcy.

9.      Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy wyborze ofert Beneficjent będzie kierował się następującymi kryteriami:

-cena: 100 %

 

10.  Sposób przygotowania oferty:

1). Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.

2). Dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone podpisem przez Wykonawcę.

3). Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

4). Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin

 

OFERTA DO ZAPYTANIA 2/2014

Projekt realizowany w ramach POKL i współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach EFS: „Aktywizacja, Aktywność, Praca-razem pokonamy bariery”.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

08.05.2014 r. godz. 10.00

 

 

11.  O wyborze oferty kandydat zostanie powiadomiony mailowo.

12. Wykluczenie z ubiegania się o zamówienie:

Z ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem (Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


Załączniki:
 

                                                                                     Dyrektor PCPR

                                                                                        Janina Kula 

 
Dodał:
  Administrator dnia 24.04.2014
 

Unieważnienie zapytania ofertowego
              
UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
NR POKL/0816/1/14 Z DNIA 14 KWIETNIA 2014 R.
 

   Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie unieważnia  postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z dnia 14 kwietnia 2014 r. na usługę doradztwa zawodowego.

Przyczyną odwołania podyktowana jest koniecznością zmiany wniosku o dofinansowanie, która będzie skutkowało zmianą wymiaru łącznych godzin doradztwa zawodowego określonych w zapytaniu ofertowym.

Wszyscy Wykonawcy, do których przesłano zapytanie ofertowe zostaną powiadomieni o jego odwołaniu.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po dokonaniu korekty zapytania ofertowego zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe.


                                                                                   Dyrektor PCPR

                                                                                        Janina Kula 

 
Dodał:
  Administrator dnia 16.04.2014

       Zapytanie ofertowe nr 1/2014
 
 
 

                                                                                                    

POKL/0816/ 1/14

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

1.     Nazwa i adres jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie, ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin.

Tel. (025) 682 43 19

2.     Tryb udzielenia zamówienia:

Podstawa prawna: art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

 

3.     Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres I zamówienie:

Przeprowadzenie wywiadów  rekrutacyjnych z kandydatami na uczestników projektu oraz zdiagnozowanie ich potrzeb w ramach realizacji projektu „Aktywizacja, Aktywność, Praca- razem pokonamy bariery”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w wymiarze 14 godzin.

Zakres II zamówienie:

Przeprowadzenie indywidualnych zajęć/konsultacji  dla każdego uczestnika projektu (1 godzina/os.) w wymiarze 30 godzin z zakresu poradnictwa zawodowego oraz przeprowadzenie grupowych zajęć/warsztatów z zakresu doradztwa/poradnictwa zawodowego w wymiarze 60 godzin.

Uczestnicy projektu zostaną podzieleni na 3 grupy (2 grupy osób niepełnosprawnych i 1 grupę wychowanków rodzin zastępczych/placówek opiekuńczo-wychowawczych).  Dla każdej z grup przewidziane są warsztaty w wymiarze 20 godzin.

 

4.      Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

      1) Wykształcenie wyższe;
      2) Uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy zawodowego; 
      3) Doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi i wykluczonymi społecznie.

 

5.      Forma zatrudnienia:

       Umowa zlecenie finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

6.      Wymagane dokumenty: 

  1) Życiorys zawodowy;

  2) Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń  o ukończonych kursach i szkoleniach;

  3) Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z beneficjentem

7.      Planowany termin realizacji:

Zakres I zamówienie –  maj 2014 r.

Zakres II zamówienia- czerwiec- lipiec 2014 r.

Szczegółowe terminy zostaną ustalone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie po wyłonieniu wykonawcy.

8.      Miejsce realizacji: Garwolin

 

9.      Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy wyborze ofert Beneficjent będzie kierował się następującymi kryteriami:

-cena: 100 %

10.  Sposób przygotowania oferty:

1) Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.

2) Dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone podpisem przez Wykonawcę.

3) Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

4). Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin

 

OFERTA DO ZAPYTANIA 1/2014

Projekt realizowany w ramach POKL i współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach EFS: „Aktywizacja, Aktywność, Praca-razem pokonamy bariery”.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

30.04.2013 r. godz. 10.00

 

 

11.  O wyborze oferty kandydat zostanie powiadomiony mailowo.

12. Wykluczenie z ubiegania się o zamówienie:

Z ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem (Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


Załączniki:

   

                                                                                     Dyrektor PCPR

                                                                                        Janina Kula 

 
Dodał:
  Administrator dnia 14.04.2014
 
Informacja o rekrutacji !
 
       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie informuje o trwającej rekrutacji osób niepełnosprawnych do projektu systemowego pn. "Aktywizacja, Aktywność, Praca - razem pokonamy bariery" w 2014 roku.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 
 
Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej uczestników projektu.

Uczestnik projektu ma możliwość skorzystania z:
- kursów/szkoleń,
- indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych usprawniających
  psychoruchowo,
- poradnictwa psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
- warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych.

Warunki udziału w projekcie:
- zamieszkanie na terenie powiatu garwolińskiego, 
- wiek aktywności zawodowej (15-64 lat),
- posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
- korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej, 

Zapraszamy osoby spełniające warunki udziału w projekcie, do składania ankiet uczestnictwa za pośrednictwem poczty lub osobiście w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sportowa, 08-400 Garwolin, 
tel.: 25 682 43 19 

Akces udziału w projekcie należy zgłosić do 15 marca 2014r. 
 
Druk ankiety dostępny poniżej


 
 
Dodał:
  Administrator dnia 19.02.2014

   
© 2008 - 2021  PCPR w Garwolinie . Wszelkie prawa zastrzeżone.