Poradnia rodzinna
 
 
PSYCHOLOG
- środa 9-12
 
Zainteresowanych
zapraszamy

 
Powiat
 Garwoliński 
 
 
 
 
 
Biuletyn Informacji
Publicznej
 


PODSUMOWANIE

 

priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, działanie 7.1. Rozwój
 i upowszechnienie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji  przez powiatowe centra pomocy rodzinie

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie informuje, że zakończył realizację projektu pt: „Aktywizacja, Aktywność, Praca – razem pokonamy bariery” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

            Celem głównym projektu była aktywizacja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych.

 

            Wartość projektu to 466 200 zł. w tym 48 951 zł stanowi wkład własny.

 

W projekcie udział wzięło 38 osób z terenu Powiatu Garwolińskiego, w tym:

- 29 osób niepełnosprawnych,

- 9 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych/placówek opiekuńczo – wychowawczych  

 

   W ramach aktywnej integracji wszyscy uczestnicy skorzystali z treningu interpersonalnego z psychologiem oraz  warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego. Ponadto osoby niepełnosprawne oraz wychowankowie rodzin zastępczych/placówek opiekuńczo – wychowawczych  uczestniczyli w wybranych przez siebie kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje oraz zabiegach rehabilitacyjnych zgodnie z zaplanowaną indywidualną ścieżką reintegracji społecznej i zawodowej.

 

W roku 2012 uczestnicy skorzystali z następujących kursów:

 

1.     Kurs prawa jazdy,

2.     Kurs operatora wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej

3.     Kurs wizażu,

4.     Kurs  z podstaw księgowości z obsługą programów użytkowych i komputera,

5.     Kurs obsługi i użytkowania komputera

6.     Kurs projektowania stron internetowych,

7.     Kurs językowy,

8.     Kurs: nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, komputera oraz zasadami GHP i GMP,

9.     Kurs kroju i szycia,

10.  Kurs przygotowujący uczestnika do uzyskania licencji I stopnia pracownika ochrony fizycznej i mienia.

 

W ramach działań o charakterze środowiskowym  odbyła się jednodniowa wycieczka integracyjna do Sandomierza dla 29 osób niepełnosprawnych i 3 opiekunów uczestników mających problemy w poruszaniu się.

                                                                                                                  Dodał:

Administrator dnia 24.12.2012

KURS KOMPUTEROWY 

PODSTAWOWY / ŚREDNIO ZAAWANSOWANY


Jedenaście osób niepełnosprawnych uczestniczyło w kursie komputerowym z zakresu podstawowego wraz z modułem średnio zaawansowanym. Jeden uczestnik odbył kurs w systemie niestacjonarnym. 

Szkolenie miało na celu przygotowanie do pracy z komputerem w środowisku Ms Windows. 

95 godzinny zakres szkolenia obejmował:

Budowę komputera

Środowisko Ms Windows

Edytor tekstu Ms Word

Arkusz kalkulacyjny Ms Excel

Podstawy Internetu - kształtowanie umiejętności wyszukiwania i pobierania informacji

Ponadto jedna osoba odbyła kurs projektowania stron internetowych. 

 


                                                                                           Dodał:

Administrator dnia 20.12.2012


KURS PRAWA JAZDY

 

Celem kursu było przygotowanie osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi, do kierowania odpowiednimi rodzajami pojazdów lub zespołami pojazdów, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu drogowego. Szkolenie obejmowało zajęcia teoretyczne i praktyczne. Adresatami kursu byli: 8 wychowanków rodzin zastępczych oraz 15 osób niepełnosprawnych. 

Kursy przeprowadzone zostały zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217 poz. 1834 z późn. zm.). 


 

 


                                                                                               Dodał:

Administrator dnia 20.12.2012


KURS JĘZYKOWY

 

W ramach projektu odbyły się 40 godzinne zajęcia nauki języków obcych. Adresatami kursu byli osoby niepełnosprawne.

14 uczestników wybrało języki takie jak :

J. Angielski, J. Rosyjski, J. Włoski, J. Niemiecki, J. Francuski. 

Na kursie przede wszystkim nacisk był położony na mówienie, ale również na wiedzę gramatyczną słownictwo i związane z nim wyrażenia niezbędne do porozumiewania się w życiu codziennym. 

                                                                                               Dodał:

Administrator dnia 20.12.2012KURS NA LICENCJĘ I-go STOPNIA


Kurs odbył się w dniach 02.10.2012 - 12.11.2012r. Adresatem kursu była jedna osoba niepełnosprawna. Kurs miał przygotować uczestnika do egzaminu i uzyskania licencji I stopnia pracownika ochrony fizycznej i mienia. 245 godzin kursu obejmował cykle tematyczne zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 7 sierpnia 1998r. 

Kurs obejmował następujące zagadnienia:

a) poinformowanie uczestnika kursu o współfinansowaniu kursu ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

b) przepisy regulujące zasady wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej,

c) wybrane elementy prawa karnego, materialnego, wykroczeń i procesowego, 

d) wybrane elementy prawa cywilnego, 

c) wybrane elementy prawa pracy,

f) wybrane elementy psychologii,

g) etyka pracownika ochrony, 

h) zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, 

i) przyczyny zamachu na osoby,

j) metody i etapy ataków na osoby oraz używane środki, 

k) założenia taktyczne przeciwdziałania atakom, 

l) organizacja grupy ochronnej,   

m) ochrona osób i mienia,

n) ochrona konwoju, 

o) stosowanie technicznych środków zabezpieczenia mienia i środków łączności, 

p) budowa i zasada działania broni, 

q) bezpieczne obchodzenie się z bronią,

r) wyszkolenie strzeleckie, 

s) stosowanie technik samoobrony,

t) stosowanie technik interwencyjnych.

                                                                                                                           Dodał:

Administrator dnia 29.11.2012


KURS KROJU I SZYCIA


Kurs odbył się w dniach 27.09 - 10.11.2012r. Adresatem kursu była osoba niepełnosprawna. Kurs miał na celu przyuczenie w zakresie procesu szycia. 

70 godzinny zakres kursu obejmował

1. Szycie ręczne,

2. Konstruowanie form odzieżowych, 

3. Nauka szycia na maszynie, 

4. Wykonywanie poprawek krawieckich, 

5. Zajęcia praktyczne w pracowni krawieckiej, 


                                                                                                                           Dodał:

Administrator dnia 29.11.2012
 


KURS WIZAŻU 


Kurs Wizażu został przeprowadzony w terminie 06.10.-18.11.2012. Uczestniczkami kursu były pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych. Na kursie zostały poruszone podstawowe zagadnienia z zakresu wizażu, ze szczególnym naciskiem na stronę praktyczną. Tematem zajęć m.in było:

- analiza strukturalna twarzy

- analiza kolorystyczna

- budowa anatomiczna

- korekta niedoskonałości cery, 

- korekta oka i brwi, 

- korekta ust,

- kosmetyka pielęgnacyjna, 

- specyfikacja pracy wizażyty,

- techniki makijażu, 

- wskazania i przeciwwskazania do wykonania Manicure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Dodał:

Administrator dnia 29.11.2012
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 

Ogłoszenie: zapytanie ofertowe nr 8/2012

Data publikacji ogłoszenia: 27.09.2012r.

Miejsce publikacji ogłoszenia: strona internetowa PCPR

Termin składania ofert upłynął z dniem: 10.10.2012 r. o godz. 11.00

Uprzejmie informujemy, że w wyniku oceny ofert na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C dla 1 osoby wybrano OSK Talar Miętne ul. Spokojna 29, 08-400 Garwolin

Uzasadnienie wyboru ww. oferty:

Złożono 2 oferty:

-OSK Sybilscy ul. Kościuszki 54, 08-400 Garwolin oferujący usługę za cenę 2000 zł brutto

-OSK Talar Miętne ul. Spokojna 29, 08-400 Garwolin oferujący usługę za cenę 1950 zł brutto

Spośród 2 ofert spełniających warunki określone w zapytaniu wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo.

                                                                                                                                Dodał:

Administrator dnia 11.10.2012
ZAPYTANIE  OFERTOWE NR 8/2012
NA PRZEPROWADZENIE  KURSU "PRAWA JAZDY KAT. C"
DLA JEDNEJ OSOBY

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz 759 z późn. zm.) ogłaszamy zapytanie ofertowe o cenę przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. C.  

 Termin realizacji zamówienia: październik - 15 grudzień  2012  

 Szczegółowy opis zamówienia:   kat.C.doc 

                                                                                                                                                                                                                                                                 Dodał:

Administrator dnia 27.09.2012

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY DO PRZEPROWADZENIA ZABIEGÓW REHABILITACYJNYCH/USPRAWNIAJĄCYCH PSYCHORUCHOWO 

  

 

Ogłoszenie: zapytanie ofertowe nr 6/2012

Data publikacji ogłoszenia: 10.09.2012r.

Miejsce publikacji ogłoszenia: strona internetowa PCPR

Termin składania ofert upłynął z dniem: 21.09.2012 r. o godz. 11.00

 Uprzejmie informujemy, że została wybrana oferta NZOZ „Sana” ul. Kościuszki 49J, 08-400 Garwolin.

Uzasadnienie wyboru ww. oferty:

Wybrano w/w ofertę, ponieważ była jedyną, która wpłynęła i jednocześnie spełniała wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym. 

                                                                                                                                                                                                                                                                Dodał:

Administrator dnia 25.09.2012

 

OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 


POKL/0816/10/12                                                                             Garwolin dn. 18.09.2012r

 

Ogłoszenie

o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie informuje, że w postępowaniu
o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pn.
Zorganizowanie
i przeprowadzenie kursów -
projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Aktywizacja, Aktywność, Praca- razem pokonamy bariery”, Komisja Przetargowa wybrała ofertę firmy:

Zadanie nr 1: Kurs komputerowy

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Garwolinie

Ul. Kościuszki 6/4

08-400 Garwolin

Łączna cena oferty:

- netto/brutto: 24.700,00 zł.

             Komisja Przetargowa wybrała w/w ofertę, ponieważ była jedyną ofertą, która wpłynęła w/w postępowaniu (Zadanie nr 1), była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

 

Cena - 100 pkt.

Łączna suma punktów - 100

Zadanie nr 2: "Text1"Kurs językowy

ŚWIAT JĘZYKÓW

SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH

Ul. Staszica 13

08-400 Garwolin 

Łączna cena oferty:

- netto/brutto: 39.000,00 zł.

Komisja Przetargowa wybrała ofertę ŚWIAT JĘZYKÓW SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH z/s w Garwolinie, ponieważ była jedyną ofertą, która wpłynęła w/w postępowaniu (Zadanie nr 2), była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

 

Cena - 100 pkt.

Łączna suma punktów - 100

Zadanie nr 3: "Text1"Kurs prawa jazdy

Ośrodek Szkolenia Kierowców

„TALAR” T.Talar

Miętne, ul. Spokojna 29

08-400 Garwolin

Łączna cena oferty:

- netto/brutto: 41.361,00 zł.

Komisja Przetargowa wybrała ofertę Ośrodka Szkolenia Kierowców „TALAR” z/s w Miętnem, ponieważ była jedyną ofertą, która wpłynęła w/w postępowaniu (Zadanie nr 3), była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

 

Cena - 100 pkt.

Łączna suma punktów - 100

Zadanie nr 4: Kurs operatora wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Garwolinie

Ul. Kościuszki 6/4

08-400 Garwolin

Łączna cena oferty:

- netto/brutto: 7.800,00 zł.

             Komisja Przetargowa wybrała w/w ofertę, ponieważ była jedyną ofertą, która wpłynęła w/w postępowaniu (Zadanie nr 4), była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

 

Cena - 100 pkt.

Łączna suma punktów - 100

Zadanie nr 5: Kurs podstawy księgowości z obsługą komputera

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Garwolinie

Ul. Kościuszki 6/4

08-400 Garwolin

Łączna cena oferty:

- netto/brutto: 4.000,00 zł.

             Komisja Przetargowa wybrała w/w ofertę, ponieważ była jedyną ofertą, która wpłynęła w/w postępowaniu (Zadanie nr 5), była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

 

Cena - 100 pkt.

Łączna suma punktów - 100

Zadanie nr 6: Kurs nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, komputera oraz zasadami GHP i GMP

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Garwolinie

Ul. Kościuszki 6/4

08-400 Garwolin

Łączna cena oferty:

- netto/brutto: 3.000,00 zł.

             Komisja Przetargowa wybrała w/w ofertę, ponieważ była jedyną ofertą, która wpłynęła w/w postępowaniu (Zadanie nr 6), była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

 

Cena - 100 pkt.

Łączna suma punktów - 100

Zadanie nr 7: Kurs kroju i szycia

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Garwolinie

Ul. Kościuszki 6/4

08-400 Garwolin

Łączna cena oferty:

- netto/brutto: 3.600,00 zł.

             Komisja Przetargowa wybrała w/w ofertę, ponieważ była jedyną ofertą, która wpłynęła w/w postępowaniu (Zadanie nr 7), była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

 

Cena - 100 pkt.

Łączna suma punktów - 100

Zadanie nr 8: Kurs na ochroniarza pierwszego stopnia

M&Z „MAGNEZ”

Zbigniew Szczygielski

Ul. Julianowska 42/223

05-500 Piaseczno

Łączna cena oferty:

- netto/brutto: 3.784,00 zł.

             Komisja Przetargowa wybrała w/w ofertę, ponieważ była jedyną ofertą, która wpłynęła w/w postępowaniu (Zadanie nr 8), była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

 

Cena - 100 pkt.

Łączna suma punktów - 100

 

Zadanie nr 9: Kurs wizażu

MAVIS Szkolenia, Coaching

Małgorzata Mitura-Cegłowska

Majdan Krasieniński 113A,

21-025 Niemce

Łączna cena oferty:

- netto/brutto: 8.490,00 zł.

Komisja Przetargowa wybrała ofertę firmy MAVIS Szkolenia, Coaching z/s Niemce, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą, spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu (Zadanie nr 9).

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

 

Cena - 100 pkt.

Łączna suma punktów - 100

 

W postępowaniu przetargowym na wykonanie w/w zadania nr 9, ofertę złożył także:

 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Garwolinie

Ul. Kościuszki 6/4

08-400 Garwolin

Łączna cena oferty:

- netto/brutto: 14.000,00 zł.

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

 

Cena – 60,64 pkt.

Łączna suma punktów – 60,64

Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego (Zad. nr 1, Zad nr 2, Zad nr 3, Zad. nr 4, Zad nr 5, Zad nr 6, Zad. nr 7, Zad nr 8, Zad nr 9,) może być zawarta po dniu 24.09.2012r.

 

                                                                                                                                Dodał:

Administrator dnia 18.09.2012

WYCIECZKA DO SANDOMIERZA


      W sobotę 15 września 2012r. grupa 32 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami udała się na wycieczkę do Sandomierza. Uczestnicy rozpoczęli zwiedzanie miasta przy Bramie Opatowskiej gdzie przewodnik zrobił rys historyczny o Sandomierzu. 
         Następnie grupa przeszła na rynek, gdzie mogła podziwiać zabytki miasta (Kamienica Oleśnickich, Ratusz, Ucho Igielne). Kolejnym punktem zwiedzania była Katedra Sandomierska, Muzeum Diecezjalne w Domu Długosza. Muzeum w którym znajdują się eksponaty mające po kilkaset lat m.in. rękawiczki Królowej Jadwigi, krzyż z pod Grunwaldu i wiele innych. Kolejnym miejscem odwiedzonym przez Osoby Niepełnosprawne był zamek i kościół Św. Jakuba. Ostatnim punktem programu był rejs statkiem po Wiśle. 

Wycieczka odbyła się w ramach projektu "Aktywizacja, aktywność, praca - razem pokonamy bariery" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 


                                                                                                                                                                                                                                                                Dodał:

Administrator dnia 18.09.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2012

 

   Na przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych usprawniających psychoruchowo dla uczestników projektu. 

      W związku z art. 4. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) ogłaszamy zapytanie ofertowe o cenę przeprowadzenia zajęć rehabilitacyjnych usprawniających psychoruchowo dla 5 uczestników projektu. 


Zapytanie Ofertowe + Załączniki:  rehab.doc 


                                                                                                                                                                                                                                                                 Dodał:

Administrator dnia 07.09.2012


WYCIECZKA DO TRÓJMIASTA 

 

 

  Wychowankowie rodzin zastępczych/placówek opiekuńczo - wychowawczych w ramach projektu wyjechała na pięciodniową wycieczkę, połączoną z warsztatami psychologicznymi która odbyła się w dniach 20-24.08.2012r. Wycieczka rozpoczęła się pobytem w  Malborku gdzie wychowankowie zwiedzili największy w Europie zamek krzyżacki. W kolejnych dniach m.in uczestnicy zwiedzali starówkę gdańską, Wybrzeże Kościuszkowskie w Gdyni, Westerplatte. Każdego dnia odbywały się zajęcia integracyjne oraz zajęcia indywidualne z psychologiem. Harmonogram warsztatów psychologicznych obejmował:

Trening interpersonalny
- omówienie zasad kontraktu
- integracja grupy - ćwiczenia
- komunikacja werbalna i niewerbalna
- łagodzenie konfliktów
- rozwiązywanie problemów

Elementy psychologii sukcesu
-
strategie autoprezentacji
- cechy zwycięzców
- zniekształcenia poznawcze
- budowanie pozytywnego obrazu siebie
- uwalnianie własnych zasobów

Stres. Inteligencja emocjonalna 
- definicja stresu
- techniki relaksacyjne 
- rozwój kompetencji osobistych i społecznych
- struktura i formowanie osobowości

Trening asertywności
- typologia postaw
- "mapa asertywności"
- prawa Fensterheima
- zastosowanie wybranych technik    


                                                                                                                              Dodał:

Administrator dnia 28.08.2012


ZAJĘCIA GRUPOWE Z DORADCĄ ZAWODOWYM

 

       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie uprzejmie informuję, że zakończył się jeden z cyklów zajęć grupowych z doradcą zawodowym. Zajęcia odbyły się w dniach 30.07-03.08.2012r. i trwały 20 godzin. Adresatami zajęć byli wychowankowie rodzin zastępczych/placówek opiekuńczo - wychowawczych.
Tematyka zajęć obejmowała:
1. Integracja grupy,
2. Poznanie siebie - budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby,
3. Siła twórczego i pozytywnego myślenia,
4. Odkrywanie własnych umiejętności i możliwości,
5. Określenie celów życiowych i zawodowych - planowanie własnego rozwoju       zawodowego,
6. Charakterystyka rynku pracy,
7. Zmiany na rynku pracy,
    - zawody schyłkowe
    - zawody przeszłości
    - zawody deficytowe
    - zawody nadwyżkowe
8. Elastyczne formy zatrudnienia, 
9. Sposoby poszukiwania pracy
10. Analiza ofert pracy, 
11. Prawa jednostki na rynku pracy,
12. Pisanie dokumentów aplikacyjnych,
     - CV
     - List motywacyjny
13. Autoprezentacja, 
14. Rozmowa kwalifikacyjna, 


                                                                     

    


                                                                                                                                                                                                                                                                          Dodał:

Administrator dnia 3.08.2012
            INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE DWÓCH WYCIECZEK    

 

  

Ogłoszenie: zapytanie ofertowe nr 5/2012

Data publikacji ogłoszenia: 13.07.2012 r.

Miejsce publikacji ogłoszenia: strona internetowa PCPR

Termin składania ofert upłynął z dniem: 30.07.2012 r. o godz. 11.00

Uprzejmie informujemy, że wybrano ofertę Biura Turystyki Krajowej "Krajobrazy" ul. Warszawska 6/8, 08-400 Garwolin  

Uzasadnienie wyboru ww. oferty:

- została złożona jedna oferta, która jednocześnie spełniała wymagania określone w zapytaniu ofertowym. Oferta opiewa na kwotę 23 432 zł brutto. 

 

 

                                                                                               Dyrektor

                                                                                             Janina Kula

                                                                                                                           Dodał:

Administrator dnia 1.08.2012REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM 

 

  

W celu zapoznania się z regulaminem,

 proszę kliknąć -----> REGULAMINREKRUTACJI2012.doc 

                                                                                                                           Dodał:

Administrator dnia 1.08.2012

INFORMACJA O WYBORZE PRACOWNIKA DO PRZEPROWADZENIA EWALUACJI PROJEKTU "AKTYWIZACJA, AKTYWNOŚĆ, PRACA - RAZEM POKONAMY BARIERY

 

  

Data publikacji ogłoszenia: 25.06.2012 r.

Miejsce publikacji ogłoszenia: strona internetowa PCPR

Termin składania ofert upłynął z dniem: 09.07.2012 r. o godz. 16.00

Uprzejmie informujemy, że w wyniku oceny ofert wybrano ofertę Pana Tomasza Wysockiego  

Uzasadnienie wyboru ww. oferty:

Złożono 3 oferty:

- Pan Tomasz Wysocki oferujący przeprowadzenie ewaluacji w wymiarze 40 h za cenę 59 zł brutto (1 godz.)

- Pani Anna Kuźbida oferująca przeprowadzenie ewaluacji  w wymiarze 40 h za cenę 79 zł brutto (1 godz.)

- Pani Anna Laskowska oferująca przeprowadzenie ewaluacji w wymiarze 40 h za cenę 100 zł brutto (1 godz.) 

 

Wybrano ofertę z najniższą ceną  brutto.  

 

                                                                                               Dyrektor

                                                                                             Janina Kula

                                                                                                                           Dodał:

Administrator dnia 25.07.2012
ANEKS DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 5/2012

 

 

Dotyczy zadania pn. Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch wycieczek - Projekt realizowany w ramach POKL i współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Aktywizacja, Aktywność, Praca – razem pokonamy bariery”

Zamawiający informuje, że do zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn. Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch wycieczek - Projekt realizowany w ramach POKL i współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Aktywizacja, Aktywność, Praca – razem pokonamy bariery”, dodaje następujący punkt nr 9:

9. Wykluczenie z ubiegania się o zamówienie:

Z ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo
z Beneficjentem (
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Wykonawca do złożonej oferty na w/w zadanie powinien załączyć oprócz dokumentów wymienionych w zapytaniu ofertowym dodatkowo oświadczenie stanowiące załącznik do niniejszego aneksu.


Kliknij:   załącznikdoaneksu.doc 

                                                                                                                                Dodał:

Administrator dnia 23.07.2012

 

INFORMACJA O WYBORZE SALI I ORGANIZACJI CATERINGU W RAMACH PROJEKTU "AKTYWIZACJA, AKTYWNOŚĆ, PRACA - RAZEM POKONAMY BARIERY

 

Ogłoszenie: zapytanie ofertowe nr 4/2012    

Data publikacji ogłoszenia: 28.06.2012 r.

Miejsce publikacji ogłoszenia: strona internetowa PCPR

Termin składania ofert upłynął z dniem: 13.07.2012 r. o godz. 16.00

Uprzejmie informujemy, że w wyniku oceny ofert na wynajem sali i organizację cateringu w ramach realizowanego projektu wybrano ofertę Restauracji Oregano, ul. Targowa 62, 08-400 Garwolin 

Uzasadnienie wyboru ww. oferty:

Złożono 3 oferty:

- Kawiarnia Moja Muzyka ul. Nadwodna 1 Garwolin oferująca wynajem sali za 300 zł/dzień, obiad i serwis kawowy w cenie 40 zł

- Restauracja Oregano ul. Targowa 62 Garwolin oferująca salę kominkową za 150 zł/dzień, obiad i serwis kawowy w cenie 40 zł

- PCPP "Synthesis" ul. Kuśnierska 2/2 Garwolin oferująca salę  na szkolenie za 250 zł/dzień, obiad serwis kawowy w cenie  35 zł 

 

Spośród 2 ofert spełniających warunki określone w zapytaniu oraz po sporządzeniu kalkulacji wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo. 

 

                                                                                              Dyrektor

                                                                                            Janina Kula

                                                                                                                           Dodał:

Administrator dnia 16.07.2012
 

INFORMACJA Z WYBORU ZGŁOSZONEJ OFERTY NA PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU

 

Ogłoszenie: przygotowanie i dostarczenie materiałów promujących projekt                                  (zapytanie ofertowe nr 1/2012)    

Data publikacji ogłoszenia: 25.06.2012 r.

Miejsce publikacji ogłoszenia: strona internetowa PCPR

Termin składania ofert upłynął z dniem: 09.07.2012 r. o godz. 16.00

Uprzejmie informujemy, że w wyniku oceny ofert na przygotowanie i dostarczenie materiałów promujących projekt została wybrana oferta firmy:

Spark Promotions

Uzasadnienie wyboru ww. oferty:

- złożone zostały 3 oferty, które spełniały warunki określone w zapytaniu:

- oferta firmy Spark Promotions

- oferta firmy Studio Mrówka

- oferta firmy MGM Group s.c 

Wybrano najatrakcyjniejszą ofertę ze względu na cenę oraz jakość wykonania materiałów. 

 

                                                                                              Dyrektor

                                                                                            Janina Kula

                                                                                                                           Dodał:

Administrator dnia 16.07.2012

INFORMACJA Z WYBORU ZGŁOSZONEJ OFERTY NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO W RAMACH PROJEKTU

 

Wymiar czasu pracy: 106 godz.

Ogłoszenie: doradca zawodowy do przeprowadzenia zajęć z uczestnikami projektu (zapytanie ofertowe nr 2/2012)    

Data publikacji ogłoszenia: 25.06.2012 r.

Miejsce publikacji ogłoszenia: strona internetowa PCPR

Termin składania ofert upłynął z dniem: 09.07.2012 r. o godz. 16.00

Uprzejmie informujemy, że w wyniku oceny ofert na przeprowadzenie rekrutacji przez doradcę zawodowego została wybrana oferta Pani:

Beaty Getler za cenę 90 zł brutto

Uzasadnienie wyboru ww. oferty:

- złożone zostały 2 oferty, które spełniały warunki określone w zapytaniu:

- oferta Pani Hanny Małeckiej za cenę 1 godziny zajęć 100 zł brutto

- oferta Pani Beaty Getler za cenę 1 godziny zajęć 90 zł brutto

Wybrano ofertę z najniższą  ceną brutto:

                                                                                              Dyrektor

                                                                                            Janina Kula

                                                                                                                           Dodał:

Administrator dnia 16.07.2012


INFORMACJA Z WYBORU ZGŁOSZONEJ OFERTY NA 

PRZEPROWADZENIE  PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO

W RAMACH PROJEKTU

  

Wymiar czasu pracy: 65 godz.

Ogłoszenie: zapytanie ofertowe nr 3/2012 dot. przeprowadzenia warsztatów psychologicznych

Data publikacji ogłoszenia: 25.06.2012 r.

Miejsce publikacji ogłoszenia: strona internetowa PCPR

Termin składania ofert upłynął z dniem: 05.07.2012 r. o godz. 16.00

Uprzejmie informujemy, że w wyniku oceny ofert na przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego została wybrana oferta Pani:

Marioli Białeckiej za cenę 90 zł brutto

Uzasadnienie wyboru ww. oferty:

- złożona została jedna oferta, która jednocześnie spełniała wymagania określone w zapytaniu

                                                                                              Dyrektor

                                                                                            Janina Kula

                                                                                                                           Dodał:

Administrator dnia 16.07.2012


INFORMACJA Z WYBORU ZGŁOSZONEJ OFERTY NA STANOWISKO

DORADCY ZAWODOWEGO DO PRZEPROWADZENIA REKRUTACJI

I DIAGNOZY POTRZEB UCZESTNIKÓW W RAMACH PROJEKTU

 

 

 

Wymiar czasu pracy: 20 godz.

Ogłoszenie: doradca zawodowy do przeprowadzenia rekrutacji i diagnozy potrzeb uczestników

Data publikacji ogłoszenia: 11.06.2012r.

Miejsce publikacji ogłoszenia: strona internetowa PCPR

Termin składania ofert upłynął z dniem: 26.06.2012 r. o godz. 16.00

Uprzejmie informujemy, że w wyniku oceny ofert na przeprowadzenie rekrutacji przez doradcę zawodowego została wybrana oferta Pani:

Beaty Getler za cenę 90 zł brutto

Uzasadnienie wyboru ww. oferty:

- złożona została jedna oferta, która jednocześnie spełniała wymagania określone w zapytaniu


                                                                                              Dyrektor

                                                                                            Janina Kula

                                                                                                                           Dodał:

Administrator dnia 16.07.2012

INFORMACJA Z WYBORU ZGŁOSZONEJ 

OFERTY RADCY PRAWNEGO W RAMACH PROJEKTU  

 

Wymiar czasu pracy: 30 godz.

Ogłoszenie: zapytanie ofertowe na stanowisko radcy prawnego (umowa zlecenie)

Data publikacji ogłoszenia: 25.06.2012 r.

Miejsce publikacji ogłoszenia: strona internetowa PCPR

Termin składania ofert upłynął z dniem: 09.07.2012 r. o godz. 16.00

Uprzejmie informujemy, że została wybrana oferta Pani:

Katarzyny Garwolińskiej za cenę 100 zł brutto

Uzasadnienie wyboru ww. oferty:

- złożona została jedna oferta, która jednocześnie spełniała wymagania określone w zapytaniu

 

                                                                                             Dyrektor

                                                                                            Janina Kula

                                                                                                                           Dodał:

Administrator dnia 16.07.2012


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2012

NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE DWÓCH WYCIECZEK

 

 1)     Zakres I zamówienia obejmuje:

Zorganizowanie i przeprowadzenie pięciodniowej wycieczki połączonej z warsztatami psychologicznymi dla 9 osób (wychowanków rodzin zastępczych w wieku (17-20 lat).

Typowane miejsce wyjazdu: Gdańsk-Sopot-Gdynia.

Termin realizacji zamówienia: 20-24 sierpień 2012r

2)     Zakres II zamówienia obejmuje:

Zorganizowanie jednodniowej wycieczki do Sandomierza dla 29 osób niepełnosprawnych (w tym 2 osoby na wózku inwalidzkim, osoby poruszające się przy pomocy kuli).

Termin realizacji zamówienia: wrzesień 2012  (pierwsza połowa)

 Szczegółowy opis zamówienia:  zap.wycieczka.doc 

                                                                                                                                Dodał:

Administrator dnia 13.07.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2012 

O CENĘ WYNAJMU SALI I ORGANIZACJI CATERINGU 

 

W związku z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) ogłaszamy zapytanie ofertowe o cenę wynajmu sali i cenę organizacji cateringu

1.     Nazwa i adres jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie, ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin.

Tel. (025) 682 43 19

2.     Nazwa projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Aktywizacja, Aktywność, Praca- razem pokonamy bariery.”

3.     Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wynajem sali na szkolenie wraz z wyposażeniem do przeprowadzenia zajęć z psychologiem i doradcą zawodowym. Sala powinna być wyposażona w urządzenie umożliwiające odtwarzanie prezentacji. Pomieszczenie powinno być dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

W ofercie proszę podać cenę wynajmu sali za jeden dzień oraz  cenę poczęstunku ( serwis kawowy, soki, napoje, ciastka) i obiadu dla jednej osoby.

4.      Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy wyborze ofert Beneficjent będzie kierował się następującymi kryteriami:

-cena: 60%

- dostosowanie lokalu do potrzeb osób niepełnosprawnych-40%

5.     Termin i miejsce realizacji zamówienia:

-Miejsce realizacji zamówienia: Garwolin

-Termin realizacji zamówienia: lipiec – sierpień 2012 r. (około 15 dni)

6.    Miejsce, sposób i termin składania ofert:
      - Ofertę należy przygotować w formie pisemnej i złożyć w siedzibie 
        Zamawiającego, przesłać pocztą lub meilowo: wydz.pcpr@garwolin-starostwo.pl
      - termin złożenia oferty do dnia 13.07.2012r.

7.     O wyborze oferty kandydat  zostanie powiadomiony pisemnie.

Garwolin, 28.06.2012 r.


                                                                                                                                                                                                                                         Dyrektor

                                                                                            Janina Kula


                                                                                                                           Dodał:

Administrator dnia 28.06.2012

  

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2012

PSYCHOLOG 

        

W związku z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) ogłaszamy zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć z zakresu poradnictwa psychologicznego

1. Nazwa i adres jednostki: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie, ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin.

Tel. (025) 682 43 19

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie zajęć dla 28 osób niepełnosprawnych- uczestników projektu „Aktywizacja, Aktywność, Praca- razem pokonamy bariery”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

3.      Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

1) Wykształcenie wyższe psychologiczne

2) Oświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi i wykluczonymi społecznie.

3) Min. 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku psycholog

4.      Zakres działań przewidziany dla psychologa obejmuje:

- przeprowadzenie grupowych zajęć/warsztatów z zakresu poradnictwa psychologicznego grupowego dla 29 osób w wymiarze 36 godzin ( 3 grupy po 12 godz.

- przeprowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych dla 28 uczestników w wymiarze 28 godzin (1 godz. dla uczestnika).

Spotkania będą obejmowały 64 godz. Celem zajęć będzie wspieranie uczestników projektu poprzez podniesienie poczucia własnej wartości, wiary we własne  umiejętności.

5.      Wymagane dokumenty:

1) Życiorys zawodowy;

2) Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;

6.      Planowany termin realizacji:  lipiec-wrzesień 2012 r.

Miejsce realizacji- Garwolin

7.    Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty.

Zamawiający informuje, że zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. Wykonawca  może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie będą prowadzone.

8.     Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku (zał. nr 1) i złożyć w terminie d

5 lipca 2012 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w

Garwolinie.

9.     O wyborze oferty kandydat zostanie powiadomiony pisemnie.

Formularz oferty do pobrania: 

 formularzpsycholog.doc 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Dyrektor

                                                                          Janina Kula


                                                                                                                           Dodał:

Administrator dnia 25.06.2012


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2012

DORADCA ZAWODOWY 


W związku z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) ogłaszamy zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego

1. Nazwa i adres jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie, ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin.

Tel. (025) 682 43 19

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla 38 uczestników projektu 

„Aktywizacja, Aktywność, Praca- razem pokonamy bariery”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

3.      Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

1) Wykształcenie wyższe;

2) Uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy zawodowego;

3) Oświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi i wykluczonymi społecznie.


4.      Zakres działań przewidzianych dla doradcy zawodowego obejmuje:

 -przeprowadzenie grupowych zajęć/warsztatów z zakresu poradnictwa zawodowego  dla uczestników projektu w łącznym  wymiarze 68 godz.

Uczestnicy projektu zostaną podzieleni na 3 grupy ON i 1 grupę wychowanków rodzin zastępczych/placówek opiekuńczo wychowawczych. Każda grupa osób niepełnosprawnych będzie uczestniczyła w 16 godzinnych warsztatach, zaś dla grupy wychowanków przewidziane są 20 godzinne warsztaty.

-przeprowadzenie indywidualnych zajęć dla każdego uczestnika projektu (1 godzina/os.) w łącznym wymiarze 38 godz.

 

5.      Wymagane dokumenty:

1) Życiorys zawodowy;

2) Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;

 

6.      Planowany termin realizacji – lipiec-wrzesień 2012 r.

 

7.      Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty.

Zamawiający informuje, że zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. Wykonawca  może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie będą prowadzone.

 

8.     Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku (zał. nr 1) i złożyć w terminie do 9 lipca 2012 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie.

9.     O wyborze oferty kandydat zostanie powiadomiony pisemnie. 


 Garwolin, 25.06.2012 r.


Formularz oferty do pobrania: 

 formularzdoradca.doc 


                                                                                                                                                                                                                                             Dyrektor

                                                                                               Janina Kula


                                                                                                                           Dodał:

Administrator dnia 25.06.2012


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2012

NA ZAKUP ARTYKUŁÓW PROMOCYJNYCH

W związku z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) ogłaszamy zapytanie ofertowe o cenę artykułów promocyjnych

1.     Nazwa i adres jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie, ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin.

Tel. (025) 682 43 19

2.     Nazwa projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Aktywizacja, Aktywność, Praca- razem pokonamy bariery.”

3.     Opis przedmiotu zamówienia:

Materiały promujące projekt „Aktywizacja, Aktywność, Praca- razem pokonamy bariery” w postaci :

- notatniki o formacie A5 w kratkę, min. 50 stron, zaopatrzone w logotyp POKL oraz UE na każdej kartce, bądź na samej okładce- 38 sztuk

-aktówki zaopatrzone w logotyp POKL oraz UE- 38 sztuk

-zestaw: długopis i ołówek w etui z grawerem logotyp POKL i UE na każdym elemencie-38 sztuk

4.      Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy wyborze ofert Beneficjent będzie kierował się następującymi kryteriami:

-cena: 60%

-jakość wykonania: 20%

-termin realizacji:  20%

5.     Termin i miejsce realizacji zamówienia:

-Miejsce realizacji zamówienia: Garwolin

-Termin realizacji zamówienia: lipiec 2012 r.

 

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

-ofertę należy przygotować w formie pisemnej i złożyć w siedzibie Zamawiającego, przesłać pocztą lub mailem: wydz.pcpr@garwolin-starostwo.pl

-termin złożenia oferty do dnia 9.07.2012 r.

7. Inne istotne warunki zatrudnienia:

Wykonawca zamówienia zgadza się na przelew środków finansowych za wykonaną usługę po otrzymaniu przez PCPR („Zamawiającego”) środków finansowych w ramach realizowanego programu.


Garwolin, 25.06.2012 r.


                                                                                                                                                                                                                                   Dyrektor

                                                                                            Janina Kula


                                                                                                                           Dodał:

Administrator dnia 25.06.2012

  

 PRZEPROWADZENIE EWALUACJI PROJEKTU POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GARWOLINIE POSZUKUJE PRACOWNIKA DO PRZEPROWADZENIA EWALUACJI PROJEKTU

W związku z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) ogłaszamy zapytanie ofertowe na przeprowadzenie ewaluacji projektu

1.     Nazwa i adres jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie, ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin.

Tel. (025) 682 43 19

      2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przygotowanie materiałów do przeprowadzenia ewaluacji projektu „Aktywizacja, Aktywność, Praca- razem pokonamy bariery”, przeprowadzenie ewaluacji wszystkich działań za pomocą ankiet ewaluacyjnych, przygotowanie i złożenie sprawozdań z każdej przeprowadzonej ewaluacji oraz sprawozdania końcowego łącznie w wymiarze 40 godz.

3.      Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

1)Wykształcenie wyższe;

2)Doświadczenie w przeprowadzaniu ewaluacji projektów unijnych

4.      Wymagane dokumenty:

1) Życiorys zawodowy;

2) Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;

5.      Forma zatrudnienia

Zatrudniony pracownik do przeprowadzenia ewaluacji będzie pracował na podstawie umowy zlecenie.

6.      Termin zatrudnienia: lipiec- grudzień 2012 r.

7.  Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty.

Zamawiający informuje, że zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. Wykonawca  może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie będą prowadzone.

 8.  Miejsce, sposób i termin składania ofert:

-ofertę należy sporządzić na załączonym druku (zał. nr 1) i złożyć w terminie do 9 lipca 2012r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie.

 

9.     O wyborze oferty kandydat zostanie powiadomiony pisemnie.


Garwolin, 25.06.2012 r.   

                                                                                                                                                                                                                                            Dyrektor

                                                                                               Janina Kula

 

Formularz oferty do pobrania:

 formularzewaluacja.doc 


Dodał:
Administrator dnia 25.06.2012


   INFORMACJA Z WYBORU ZGŁOSZONEJ OFERTY NA SPECJALISTĘ                         DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W RAMACH PROJEKTU                                      "AKTYWIZACJA, AKTYWNOŚĆ, PRACA - RAZEM                                                                       POKONAMY BARIERY"Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru
na ww. stanowisko została wybrana Pani Aneta Szostak 

Wymiar czasu pracy: 40 godz. (umowa zlecenie)

Ogłoszenie: specjalista ds. zamówień publicznych

Data publikacji ogłoszenia: 04.06.2012r.

Miejsce publikacji ogłoszenia: strona internetowa PCPR

Termin składania ofert upłynął z dniem: 20.06.2012 r. o godz. 16.00

I.  Osoby biorące udział w otwarciu oferty:

Justyna Mianowska, Małgorzata Dzwigałowska

II.  W odpowiedzi na ogłoszenie złożona została 1 oferta.

III. Złożona oferta Pani Anety Szostak wpłynęła w wymaganym terminie i spełniała wymagania  określone w ogłoszeniu.

IV. Wyboru specjalisty ds. zamówień publicznych do Projektu „Aktywizacja , Aktywność, Praca- razem pokonamy bariery” spośród zgłoszonych kandydatów/ek dokonano dn. 21.06.2012 r.

V.  W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru oferty  na specjalistę ds. zamówień publicznych, która odbyła się w dniu 21.06. 2012 r., została wybrana kandydatura Pani Anety Szostak.

VI. Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła jedna oferta, która spełnia wymagania określone w ogłoszeniu. Pani Aneta Szostak posiada odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje do świadczenia usługi. Posiada tytuł magistra jak również posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie procedur Prawa Zamówień Publicznych. Dodatkowym atutem w/w kandydatki jest miejsce zamieszkania na terenie miasta Garwolin (dyspozycyjność) co gwarantuje prawidłową realizację obowiązków należących do Specjalisty ds. Zamówień Publicznych. Wobec spełniania przez kandydata oczekiwań pracodawcy związanych z zatrudnieniem na w/w stanowisku pracy kandydatura Pani Anety Szostak została przyjęta.

Dodał:
Administrator dnia 25.06.2012

           

                           Radca Prawny DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GARWOLINIE OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STANOWISKO DORADCY ZAWODOWEGO DO PRZEPROWADZENIA REKRUTACJI I DIAGNOZY POTRZEB UCZESTNIKÓW 

1. Nazwa i adres jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie, ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin.

2. Forma zatrudnienia:

Radca prawny do sporządzania opinii prawnych w łącznym wymiarze 30 godz., w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Aktywizacja, Aktywność, Praca- razem pokonamy bariery” Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

3. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

1) Wykształcenie wyższe prawnicze;

2)Wpis na listę radców prawnych;

3)Dobra znajomość przepisów prawa;

4)Doświadczenie zawodowe min. 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie doradztwa i praktycznego stosowania prawa;

4. Zakres działań przewidzianych dla specjalisty ds. zamówień publicznych obejmuje:

- przeprowadzenie w ramach rekrutacji wywiadów z kandydatami na uczestników projektu (poziom wykształcenia, doświadczenie zawodowe, ocena poziomu zdobytych umiejętności, zdiagnozowanie preferencji zawodowych); 

5. Wymagane dokumenty:

1) życiorys zawodowy;

2)kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;

6. Forma zatrudniani.

Zatrudniony radca prawny będzie pracował na podstawie umowy zlecenie                 

7. Okres zatrudnienia: lipiec - listopad 2012r.

        8. Miejsce, sposób i termin składania ofert

          -ofertę należy sporządzić na załączonym druku (zał. nr 1) i złożyć w terminie do 9          lipca 2012 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie.

9. O wyborze oferty kandydat zostanie powiadomiony pisemnie.


Garwolin, 25.06.2012 r.   

                                                                                                                                                                                                                                            Dyrektor

                                                                                               Janina Kula

 

Formularz oferty do pobrania:

  formularzradca.doc 


Dodał:
Administrator dnia 25.06.2012
 
Doradca zawodowy do przeprowadzenia rekrutacji i diagnozy potrzeb uczestników 


DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GARWOLINIE OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STANOWISKO DORADCY ZAWODOWEGO DO PRZEPROWADZENIA REKRUTACJI I DIAGNOZY POTRZEB UCZESTNIKÓW 

1. Nazwa i adres jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie, ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin.

2. Forma zatrudnienia:

Doradca zawodowy do rekrutacji i diagnozy potrzeb uczestników- praca wykonywana na podstawie umowy zlecenia w łącznym wymiarze 20 godz., w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Aktywizacja, Aktywność, Praca- razem pokonamy bariery” Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 

3. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

1) Wykształcenie wyższe ;

2)Uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy zawodowego;;

3)Doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi i wykluczonymi społecznie.;

4. Zakres działań przewidzianych dla specjalisty ds. zamówień publicznych obejmuje:

- przeprowadzenie w ramach rekrutacji wywiadów z kandydatami na uczestników projektu (poziom wykształcenia, doświadczenie zawodowe, ocena poziomu zdobytych umiejętności, zdiagnozowanie preferencji zawodowych); 

5. Wymagane dokumenty:

1) życiorys zawodowy;

2)kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;;

3)oferta wraz z proponowaną stawką wynagrodzenia brutto za 1 godz.;

6. Planowany termin realizacji – 27, 28, 29 czerwiec 2012r. W przypadku problemów z zebraniem odpowiedniej ilości Uczestników/Uczestniczek projektu planuje się przedłużenie terminu rekrutacji.

7. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie, ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin w terminie do dnia 26.06.2012 r.

8.O wyborze oferty kandydat zostanie powiadomiony pisemnie.

                                                                                                 Dyrektor

                                                                                               Janina Kula

Dodał:
Administrator dnia 11.06.2012

Specjalista ds. zamówień publicznych


DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GARWOLINIE OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STANOWISKO SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. Nazwa i adres jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie, ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin.

2. Forma zatrudnienia:

Specjalista ds. zamówień publicznych- praca wykonywana na podstawie umowy zlecenia w łącznym wymiarze 40 godz., w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Aktywizacja, Aktywność, Praca- razem pokonamy bariery” Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

3. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

1) Wykształcenie wyższe odpowiednie do stanowiska;

2) Min. 4-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu zamówień publicznych (w tym co najmniej jedno postępowanie przeprowadzone ze środków Unii Europejskiej);

3) Bardzo dobra znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

4) Znajomość założeń „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013”,

5) Znajomość zagadnień dotyczących funduszy strukturalnych UE, w tym zasad kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

6) Znajomość programów MS Office.

4. Zakres działań przewidzianych dla specjalisty ds. zamówień publicznych obejmuje:

1) Weryfikację działań w projekcie pod względem obowiązku stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

2) Przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

5. Wymagane dokumenty:

1) życiorys zawodowy;

2) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;

3) wykaz doświadczenia zawodowego w przeprowadzaniu zamówień publicznych wg załącznika nr 1;

4) oferta wraz z proponowaną stawką wynagrodzenia brutto za 1 godz.

6. Realizacja działań przewidzianych dla Specjalisty ds. zamówień publicznych VI-XII 2012r.

7. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie, ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin w terminie do dnia 20.06.2012 r.

Załącznik nr 1

Wykaz usług zrealizowanych (rozpoczętych i zakończonych) przez Zleceniobiorcę w okresie ostatnich dwóch lat świadczonych na rzecz podmiotu/ów.

Lp.

Nazwa i zakres zamówienia

Termin realizacji

(podać miesiąc i rok)

Nazwa i adres zamawiającego

Rozpoczęcie

Zakończenie


…….........dnia……………………

……………………………………..

Podpis

Uwaga: w wykazie należy podać przynajmniej 2 zamówienia, w tym jedno zrealizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


                                                                                                 Dyrektor

                                                                                               Janina Kula

Dodał:
Administrator dnia 04.06.2012

 
Szanowni Państwo!
 
       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie informuje, że w roku 2012 realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pt. "Aktywizacja, Aktywność, Praca - razem pokonamy bariery", w ramach którego oferujemy Panu/Pani bezpłatne uczestnictwo w kursach i szkoleniach (kurs prawa jazdy, kurs językowy, kurs komputerowy, przedmiotowy-korepetycje, zawodowe lub inne wybrane przez Panią/Pana) oraz uczestnictwo w zajęciach z psychologiem i doradcą zawodowym. Ponadto planujemy wycieczkę integracyjną. Pokrywamy również koszty dojazdu na szkolenia i zajęcia  
 
Zapraszamy do składania zgłoszeń.
 
Załączony druk ankiety uczestnictwa w projekcie. prosimy składać osobiście, lub wysłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie, ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin .

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o telefoniczny kontakt z naszym Centrum (025) 682 43 19.
 
Warunki uczestnictwa w projekcie: osoba bezrobotna lub nieaktywna zawodowo w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) z orzeczonym stopniem niepełnosprawności lub niezdolnością do pracy. 
 
 
Dodał:
  Administrator dnia 16.02.2012

   
© 2008 - 2021  PCPR w Garwolinie . Wszelkie prawa zastrzeżone.