Poradnia rodzinna
 
 
PSYCHOLOG
- środa 9-12
 
Zainteresowanych
zapraszamy

 
Powiat
 Garwoliński 
 
 
 
 
 
Biuletyn Informacji
Publicznej
 
 
 
PODSUMOWANIE - ROK 2013         
 
 
 

priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, działanie 7.1. Rozwój
 i upowszechnienie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji  przez powiatowe centra pomocy rodzinie

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie informuje, że zakończył realizację projektu pt: „Aktywizacja, Aktywność, Praca – razem pokonamy bariery” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w roku 2013.            

 

W projekcie udział wzięło 39 osób z terenu Powiatu Garwolińskiego, w tym:

- 31 osób niepełnosprawnych,

- 8 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych/placówek opiekuńczo – wychowawczych  

 

   W ramach aktywnej integracji wszyscy uczestnicy skorzystali z treningu interpersonalnego z psychologiem oraz  warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego. Ponadto osoby niepełnosprawne oraz wychowankowie rodzin zastępczych/placówek opiekuńczo – wychowawczych  uczestniczyli w wybranych przez siebie kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje oraz zabiegach rehabilitacyjnych zgodnie z zaplanowaną indywidualną ścieżką reintegracji społecznej i zawodowej.

 

W roku 2013 uczestnicy skorzystali z następujących kursów przez siebie wybranych:

 

1.     Kurs komputerowy.
2.  Kurs Językowy.
3.  Kurs prawa jazdy.
4.  Kurs operatora wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli
gazowej.
5.  Kurs obsługi programów magazynowych i WF-MAG.
6.  Kurs spawania metodą MIG i MAG.
7.  Kurs operatora koparko-ładowarki kl. III.
8.  Kurs florystyczny. 
9.  Kurs podstawy księgowości z obsługą komputera. 
10.Kurs nowoczesnego sprzedawcy  z obsługą kas fiskalnych,
     komputera oraz z zasadami GHP i GMP.
11.Kurs pracownika ochrony fizycznej osób i mienia. 
 
 
W ramach działań o charakterze środowiskowym  odbyła się trzydniowa wycieczka integracyjna do Ojcowa-Krakowa-Wieliczki dla 31 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami.
Wychowankowie rodzin zastępczych oraz osoby z placówek opiekuńczo-wychowawczej odbyły wycieczkę na Mazury połączoną z zajęciami z psychologiem.
 
Na zakończenie wszyscy uczestnicy wzięli udział w  spotkaniu podsumowującym projekt "Aktywizacja, Aktywność, Praca - razem pokonamy bariery". 
 
 
Dodał:
  Administrator dnia 18.12.2013 r.
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY nr 13/2013

                                                                                                                                                                                          

 
 

Ogłoszenie: Usługa cateringowa wraz z zapewnieniem sali restauracyjnej na wyłączność na potrzeby przeprowadzenia spotkania podsumowującego projekt "Aktywizacja, Aktywność, Praca - razem pokonamy bariery" (zapytanie ofertowe nr 13/2013)

Data publikacji ogłoszenia: 18.11.2013 r.

Miejsce publikacji ogłoszenia: strona internetowa PCPR

Termin składania ofert upłynął z dniem: 03.12.2013 r. o godz. 10.00

Uprzejmie informujemy, że w wyniku oceny ofert do zapytania 13/2013 została wybrana oferta firmy: 
 

Hotel & Restauracja Sulbin

D.W. Warowni s.c.

08-400 Garwolin

Sulbiny ul. Bitumiczna 2

 

Uzasadnienie wyboru ww. oferty:

Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie wpłynęła jedna oferta, która jednocześnie spełniała warunki określone w zapytaniu ofertowym. 

 
                                        Dyrektor 
                                                                        
                                                                   Janina Kula
Dodał:
  Administrator dnia 04.12.2013 r.
 
   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                                                                                                                                                                          

 

Ogłoszenie: zakup i dostawa 39 książek „Trasy Marzeń – przygoda w zasięgu ręki” (zapytanie ofertowe nr 12/2013)

Data publikacji ogłoszenia: 8.11.2013 r.

Miejsce publikacji ogłoszenia: strona internetowa PCPR

Termin składania ofert upłynął z dniem: 26.11.2013 r. o godz. 10.00

Uprzejmie informujemy, że w wyniku oceny ofert do zapytania 12/2013 została wybrana oferta firmy: Księgarnia  „Krokus”, Grażyna Stępień, ul. Kościuszki 14, 08-400 Garwolin 

Uzasadnienie wyboru ww. oferty:

Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie wpłynęły dwie oferty.

1.      Firma: Księgarnia „Krokus”, Grażyna Stępień, ul. Kościuszki 14,
08-400 Garwolin
oferująca:
- książkę (szt.) za kwotę 55 zł brutto 

2.   Firma: DRAGON Sandra Szymczak, ul. Osiedlowa 13 B/1,  
     41-710 Ruda Śląska     
     
oferująca:
      - książkę (szt.) za kwotę 64,44 zł brutto 

Spośród 2 ofert wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo.
 
                                      Dyrektor 
                                                                        
                                                                   Janina Kula
Dodał:
  Administrator dnia 26.11.2013 r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/2013 

                                                                                                                                                                                           

 
 

POKL/0816/14/2013


ZAPYTANIE OFERTOWE 13/2013

1. Nazwa i adres jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie, ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin.

Tel. (025) 682 43 19

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Podstawa prawna: art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907).

3. Nazwa projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Aktywizacja, Aktywność, Praca-razem pokonamy bariery”.

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę cateringową wraz z zapewnieniem sali restauracyjnej na wyłączność na potrzeby przeprowadzenia spotkania podsumowującego projekt „Aktywizacja, Aktywność, Praca-razem pokonamy bariery” dla 46 osób (beneficjenci, realizatorzy)

Szczegółowy opis zamówienia:

Miejsce realizacji spotkania- miasto Garwolin lub okolice (do 5 km od Garwolina,) sala restauracyjna

Termin realizacji zamówienia: grudzień 2013 r. (dzień roboczy)

Godziny spotkania: od 1400 do 1700

Oferent powinien zapewnić:

zarezerwowaną na zasadach wyłączności salę restauracyjną w dniu wskazanym w ofercie w godzinach 1300-1800, pozwalającej na swobodne pomieszczenie 46 osób, dostępną dla osób niepełnosprawnych.

zarezerwowana sala powinna być wyposażona w sprzęt nagłaśniający
i multimedialny,

Wymagania odnośnie posiłków:

Obiad dwudaniowy:

I danie: rosół, flaki

II danie: 3 rodzaje mięsa, ziemniaki zapiekane, 2 rodzaje surówki

Deser

3 rodzaje przystawek

napoje np. woda mineralna gazowana i niegazowana, soki

kawa, herbata

ciasto

owoce

Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie naczyń i sztućców jednorazowych przy realizacji zamówienia.

5. Wymagania w stosunku do Wykonawcy.

Wykonawcą usługi może być podmiot/osoba fizyczna:

a) posiadająca uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) dysponująca odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

c) realizująca usługi w budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych

6. Wspólny Słownik Zamówień(CPV)

39222000-4 , 55321000-6

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy:

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Oświadczenie o braku powiązań z Beneficjentem - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

8. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty.

1) Przy wyborze ofert Beneficjent będzie kierował się następującymi kryteriami:

    - cena:  100 % cena

      Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt

100 (maxliczba punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana łączna cena brutto, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

COB – łączna cena brutto zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt

Wykonawcy zobowiązani są do obliczenia ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określony został w pkt.4 Zaproszenia ofertowego „Opis przedmiotu zamówienia”, którą należy wpisać w formularzu ofertowym  stanowiącym załącznik do zaproszenia.

9. Sposób przygotowania oferty:

1) Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione
w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.

2) Dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”
i poświadczone podpisem przez Wykonawcę.

3) Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

4)  Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:                      

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin

 

OFERTA NA

Usługę cateringową wraz z zapewnieniem sali restauracyjnej na wyłączność

na potrzeby przeprowadzenia spotkania podsumowującego projekt „Aktywizacja, Aktywność, Praca-razem pokonamy bariery” dla 46 osób.

 

Projekt realizowany w ramach POKL i współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Aktywizacja, Aktywność, Praca – razem pokonamy bariery”.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT 03.12.2013r. godz. 10.00

10.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie ul. Sportowa 5,w terminie do dnia 03.12.2013 roku,godz.10.00.

O wyborze oferty kandydat zostanie powiadomiony mailowo.

11. Wykluczenie z ubiegania się o zamówienie:

Z ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem (Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 Załącznik nr.1-formularz ofertowy.doc
 

 Załącznik nr 2.-oświadczenie wykonawcy.doc
 

 
 


Garwolin dnia 18 listopada 2013r. 
 

 

                                      Dyrektor 
                                                                        
                                                                  Janina Kula
Dodał:
  Administrator dnia 18.11.2013 r.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2013 

                                                                                                                                                                                          

 
 

POKL/0816/13/2013

 

1.     Nazwa i adres jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie, ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin.

Tel. (025) 682 43 19

2.     Tryb udzielenia zamówienia:

Podstawa prawna: art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późn. zm.).

3.     Nazwa projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Aktywizacja, Aktywność, Praca-razem pokonamy bariery”.

4.     Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 39 książek o poniższych parametrach:

tytuł książki: „Trasy Marzeń – przygoda w zasięgu ręki”,

wydawnictwo: Dragon,

oprawa: twarda

ilość stron: 304

format: 24x33 cm

5. Planowany termin i miejsce realizacji zamówienia:

1. Termin realizacji zamówienia: 6 grudnia 2013 r.

2. Miejsce realizacji zamówienia: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie, ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin.

6.      Wspólny Słownik Zamówień(CPV)

CPV 22.11.00.00-4

7.     Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy:

1)   Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2)   Oświadczenie o braku powiązań z Beneficjentem - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

8.      Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty.

1) Przy wyborze ofert Beneficjent będzie kierował się następującymi kryteriami:

    - cena:  100 % cena

      Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt

100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana łączna cena brutto, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

COB – łączna cena brutto zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt

1)     Wykonawcy zobowiązani są do obliczenia ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określony został w pkt.4 Zaproszenia ofertowego „Opis przedmiotu zamówienia”, którą należy wpisać w formularzu ofertowym  stanowiącym załącznik do zaproszenia.

2)     Rozliczenie między Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą wyłączne w złotych polskich.

9.     Sposób przygotowania oferty:

1) Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.

2) Dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone podpisem przez Wykonawcę.

3) Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

4)  Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:                      

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin

OFERTA NA

Zakup i dostawa książek „Trasy Marzeń – przygoda w zasięgu ręki”

Projekt realizowany w ramach POKL i współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Aktywizacja, Aktywność, Praca – razem pokonamy bariery”.

TERMIN SKŁADANIA OFERT 26.11.2013r. godz. 10.00

 

10.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie ul. Sportowa 5, w terminie do dnia 26.11.2013 roku, godz.10.00.

11.  O wyborze oferty kandydat zostanie powiadomiony mailowo.

12. Wykluczenie z ubiegania się o zamówienie:

Z ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem (Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


 
 
Garwolin dnia 8 listopada 2013r.
 

 

                                      Dyrektor 
                                                                        
                                                                  Janina Kula
Dodał:
  Administrator dnia 08.11.2013 r.
 
PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ  I i II-GO STOPNIA

                                                                                                                                                                                          

 
 
Kurs na licencje I i II stopnia pracownika ochrony fizycznej odbył się w terminie od 19 sierpnia do 14 października 2013r. Adresatami kursu były dwie osoby niepełnosprawne.
 
245 godzinny zakres szkolenia obejmował: 
 
- podstawy prawne wykonywanych zadań ochrony osób i mienia,
- wybrane zagadnienia organizacji i zarządzania, psychologii i socjologii pracy,
  kryminologii, kryminalistyki,
- etyka zawodowa pracownika ochrony, 
- wybrane zagadnienia z ekonomii, 
- organizacja administracji państwowej i samorządowej, 
- ochrona tajemnicy państwowej i służbowej, 
- pojęcie terroryzmu, cele i metody działań terrorystycznych, 
- wybrane zagadnienia prawa cywilnego, zagadnienia prawa karnego
  materialnego i procesowego, prawa administracyjnego, handlowego,
  finansowego, pracy,
- ogólne zasady przygotowania i prowadzenia ochrony,
- podstawowe formy realizowania fizycznej ochrony osoby i mienia, 
- warunki psychofizyczne niezbędne do wykonywania poszczególnych zadań
  pracownika ochrony,
- zasady opracowania planu ochrony oraz procedur bezpieczeństwa, 
- nadzór i kontrola nad zadaniami wykonywanymi przez pracowników
  ochrony,
- obowiązujące przepisy prawne związane z ochroną wartości pieniężnych, 
- zasady organizacji ochrony konwoju,
- planowanie trasy konwoju,
- prowadzenie dokumentacji związanej z konwojem, 
- zasady opracowywania instrukcji o systemie przepustkowym oraz kontroli 
  ruchu osobowego i materiałowego w ochranianym obiekcie, 
- rodzaje i metody zagarnięcia mienia występujące w zakładach
  produkcyjnych,
- techniczne środki zabezpieczenia obiektu, 
- zasady współpracy z policją w zakresie ochrony, 
- zadania pracownika ochrony w związku z zagrożeniem zamachami
  przestępczymi i terrorystycznymi, 
- prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością ochronną, 
- zasady, formy i metody szkolenia pracownika ochrony z KO. 
- warunki i zasady szkoleń i strzelania praktycznego, 
- zasady udzielania pomocy przedlekarskiej, 
- techniki interwencyjne i samoobrona, 
 


Dodał:
  Administrator dnia 08.11.2013 r.
 
 
                PRACOWNIK HURTOWNI - MAGAZYNU Z OBSŁUGĄ                        

                                            WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

                                                                                                                                                                                           

 

              

Dnia 26 sierpnia 2013r. rozpoczął się kurs zawodowy "Pracownik hurtowni - magazynu z obsługą wózków jezdniowych". Adresatami kursu były trzy osoby niepełnosprawne. Szkolenie miało na celu przyuczenie do organizacji i techniki pracy w magazynach.

167 godzinny zakres szkolenia obejmował:
- pojęcie i rodzaje magazynów,
- bezpieczeństwo i higienę pracy w magazynie,
- sposoby składowania w magazynach,
- spedycję towarów,
- dokumenty w magazynie,
- zabezpieczenia ilości i jakości towarów w magazynie,
- gospodarkę magazynową,
- komputerowe programy magazynowe m.in. Symfonia, Handel, 
  komputerowe zarządzanie obrotem,  
- typy stosowanych wózków jezdniowych,
- budowę wózka,
- czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy, w 
  trakcie pracy i po pracy wózkami,
- wiadomości z zakresu ładunkoznastwa,
- zagadnienia z zakresu BHP,
- wiadomości o dozorze technicznym,
- bezpieczną obsługę wymianę butli gazowych,
- praktyczną naukę jazdy,

Szkolenie zakończono 7 października 2013r. egzaminem wewnętrznym oraz wręczeniem zaświadczeń ukończenia kursu.


Dodał:
  Administrator dnia 07.11.2013 r.


                 OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z BEZPIECZNĄ                                                  WYMIANĄ BUTLI GAZOWEJ

                                                                                                                                                                                          

 

              

Dnia 26 sierpnia 2013r. rozpoczął się kurs zawodowy z zakresu "Operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej". Adresatami kursu były osoby niepełnosprawne oraz wychowankowie rodzin zastępczych.

Szkolenie przeprowadzono wg programu UDT 214/2011/W-J oraz UDT 217/2011/BG

67 godzinny zakres szkolenia obejmował:
- typy stosowanych wózków jezdniowych,
- budowę wózków jezdniowych,
- czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu pracy 
   wózkiem
- wiadomości o Dozorze Technicznym,
- bezpieczną obsługę wymiany butli gazowych,
- zajęcia praktyczne,

Szkolenie zakończono 27 września 2013r. egzaminem wewnętrznym oraz wręczeniem zaświadczeń ukończenia kursu. Osoby, które pozytywnie zdały egzamin wewnętrzny przystąpiły do egzaminu zewnętrznego przed Komisją UDT. 
Dodał:
  Administrator dnia 07.11.2013 r.


                        NOWOCZESNY SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KAS                                 

                 FISKALNYCH, KOMPUTERA ORAZ ZASADAMI GHP I GMP                                                                                                                                                           

 

              

Od 24 sierpnia do 10 października 2013 r. jedna osoba niepełnosprawna oraz wychowanka rodziny zastępczej uczestniczyli w kursie zawodowym pn "Nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, komputera oraz zasadami GHP i GMP". Szkolenie miało na celu przyuczenie do wykonywania pracy na stanowisku nowoczesnego sprzedawcy.


65 godzinny zakres szkolenia obejmował:

- przestrzeganie zasad dobrej praktyki higienicznej i dobrej praktyki 

  produkcyjnej,

- organizację pracy kasjera - fakturzysty, kulturę zawodu,

- kasy fiskalne,

- profesjonalną obsługę klienta, 

- organizację gospodarki magazynowej, rozmieszczanie i przechowywanie 

  towarów, 

- poznanie otoczenia przedsiębiorstwa handlowego, 

- BHP,

- podstawy obsługi komputera,

- obsługa komputerowych programów fakturujących SYMFONIA, 

               
Dodał:
  Administrator dnia 07.11.2013 r.


                                          KURS FLORYSTYCZNY                                                          

 

              

Od 27 sierpnia do 9 października 2013 r. wychowanka rodziny zastępczej uczestniczyła w kursie Florystycznym który miał na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu.

80 godzinny zakres szkolenia obejmował:

- narzędzia, naczynia, środki techniczne,
- artykuły dekoracyjne stosowane we florystyce,
- podstawowe wiadomości z anatomii, fizjologii i biologii roślin zdobnych,
- podstawowe wiadomości o produkcji roślin ozdobnych,
- podział i przegląd roślin ozdobnych stosowanych we florystyce,
- rośliny cięte, żywe i utrwalone,
- podstawowe zasady wykonywania kompozycji,
- estetykę i kulturę handlu,
- bezpieczeństwo i higienę pracy,
- style w kompozycjach,
- zajęcia praktyczne

 

         

    

Dodał:
  Administrator dnia 07.11.2013 r.


            KURS "Obsługa programów magazynowych i WF MAG"                       

 

              

Dnia 21 sierpnia 2013r. dwie osoby niepełnosprawne rozpoczęły kurs zawodowy "Obsługa programów magazynowych i WF MAG", szkolenie miało na celu przyuczenie do wykonywania zawodu magazyniera.


100 godzinny zakres szkolenia obejmował: 

1. Podstawowe zasady podatku VAT.
2. Kulturę zawodu.
3. Odpowiedzialność materialną i organizację pracy.
4. Gospodarkę magazynową.
5. Komputerowe zarządzanie obrotem.
6. Obsługę komputera. 

 

Szkolenie zakończono 22 października 2013r. egzaminem wewnętrznym oraz wręczeniem zaświadczeń ukończenia kursu.Dodał:
  Administrator dnia 07.11.2013 r.


                                    KURS OBSŁUGI KOMPUTERA


Od 19 do 10 września 2013 roku odbywał się kurs komputerowy na dwóch poziomach. 
11 Osób niepełnosprawnych ukończyło kurs na poziomie podstawowym, 2 osoby niepełnosprawne oraz wychowanek rodziny zastępczej ukończyły kurs na poziomie średnio zaawansowanym.

Opis modułów:

Poziom podstawowy:

- budowa i zasady działania komputera,
- systemy operacyjne: Dos, Windows, tworzenie w nich zbiorów informacji   i działania nich,
- opracowywanie dokumentów tekstowo-graficznych w MS Word,
- podstawowa znajomość arkusza kalkulacyjnego MS Excel,
- kształtowanie umiejętności wyszukiwania i pobierania informacji z sieci 
  Internet

Poziom średnio zaawansowany:

- praca z MS Excel: elementy programu Excel, skoroszyty, arkusze i komórki, wprowadzanie danych tekstowych, wprowadzanie danych liczbowych, autosuma, wprowadzanie i przeliczanie formuł, funkcje, 
- MS Equation,
- tworzenie baz danych w Access,
Dodał:
  Administrator dnia 30.10.2013 r.
 

                KURS PODSTAW KSIĘGOWOŚCI Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA


Od 9 do 26 września 2013 roku odbywał się kurs podstaw księgowości z obsługą komputera. Uczestnikami kursu były cztery osoby niepełnosprawne.
 
Tematyka kursu obejmowała:  

- zasady księgowania,
- wypełnianie/poprawianie dokumentów księgowych,
- sporządzanie plan kont dla jednostki, 
- sporządzanie dokumentacji podatkowej,
- sporządzanie listy płac i rozliczeń z ZUS,
- sporządzanie przelewów do US,
- sporządzanie i korygowanie wydruków deklaracji podatkowej,
- fakturowanie, 
Dodał:
  Administrator dnia 30.10.2013 r.
 

 


 

                      WYCIECZKA OJCÓW - KRAKÓW - WIELICZKA


W dniach 23 -25 sierpnia 2013r. grupa licząca 31 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami wzięła udział w trzydniowej wycieczce na trasie Ojców - Kraków - Wieliczka.
W pierwszym dniu uczestnicy wraz z dwoma przewodnikami zwiedzili Piaskową Skał, następnie udali się do Ojcowskiego Parku Narodowego na spacer Doliną Prądnika gdzie zwiedzano Bramę Krakowską, Jaskinię Łokietka. Drugiego dnia grupa udała się na zwiedzanie Krakowa. Zwiedzanie miasta rozpoczęło się od Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, gdzie na uczestników wycieczki czekali miejscowi przewodnicy. Po 2 godzinnym zwiedzaniu Sanktuarium grupa udała się na Wawel gdzie wraz z przewodnikami zwiedzono Katedrę z Dzwonem Zygmunta i Grobami Królewskimi, stare miasto m.in. Rynek z Sukiennicami, Kościół Mariacki, Uniwersytet Jagielloński, Kościół Św. Franciszka, ul. Mariacka z Domem Matejki i Barbakan.
Trzeciego dnia uczestnicy udali się do Kopalni Soli w Wieliczce gdzie zwiedzała podziemną trasę turystyczną wraz z przewodnikami.


 
Dodał:
  Administrator dnia 29.10.2013 r.

                                      


                                     INFORMACJA O WYBORZE                                          

 

 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DO ZAPYTANIA 12/2013

       

                                             

Ogłoszenie: Organizacja i przeprowadzenie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych usprawniających psychoruchowo dla 4 osób niepełnosprawnych

Data publikacji ogłoszenia: 05.08.2013 r.

Miejsce publikacji ogłoszenia: strona internetowa PCPR

Termin składania ofert upłynął z dniem: 19.08.2013 r. o godz. 10.00

 Uprzejmie informujemy, że w wyniku oceny ofert do zapytania 12/2013 została wybrana oferta Firmy:

„Sana” Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 49J

08-400 Garwolin

Uzasadnienie wyboru ww. oferty:

Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie wpłynęła jedna oferta, która jednocześnie spełniała warunki określone w zapytaniu ofertowym.

 

                                                                                                                                                                                                                                       Dyrektor
 
                                                                                              Janina Kula
 
 
 
Dodał:
  Administrator dnia 20.08.2013 r.                                          WYCIECZKA NA MAZURY


    W dniach 8-12 lipca 2013r. grupa licząca sześciu wychowanków rodzin zastępczych oraz dwie z placówki opiekuńczo-wychowawczej wzięła udział w pięciodniowej wycieczce na Mazury połączonej z zajęciami z psychologiem.

Uczestnicy wraz z miejscowym przewodnikiem zwiedzili Stare miasto w Olsztynie, Mikołajki gdzie popłynęli statkiem na rejs po jeziorach. Odbyła się wycieczka z przewodnikiem do Św. Lipki, Gierłoży i Giżycka. Poza atrakcjami turystycznymi grupa miała możliwość wypoczęcia nad jeziorem w Giżycku , gdzie mieli możliwość kąpieli, plażowania , gry w piłkę siatkową oraz tenisa stołowego.

    Każdego dnia wycieczki odbyły się grupowe oraz indywidualne zajęcia z psychologiem, które obejmowały:
- elementy treningu interpersonalnego,
- rozwój komunikacji interpersonalnej,
- strategie autoprezentacji,
- umiejętność łagodzenia konfliktów,
- rozwiązywanie problemów,
- rozwój osobowości,
- kształtowanie sfery charakterologicznej,
- elementy psychologii sukcesu,
- umiejętność korzystania z technik asertywności,
 
                         Zajęcia z Psychologiem
 


                 

Dodał:
  Administrator dnia 06.08.2013 r.                   OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NA KURSY

 
                                                                                          Garwolin, 06.08.2013 r.

Ogłoszenie

o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie informuje, że w postępowaniu
o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zorganizowanie
i przeprowadzenie kursów -
projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Aktywizacja, Aktywność, Praca- razem pokonamy bariery”, Komisja Przetargowa wybrała ofertę firmy:

Zadanie nr 1: Kurs komputerowy

Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości

R.Staluszka

Zielona 8

88-430 Janowiec Wielkopolski

Łączna cena oferty:

- netto/brutto: 17.787,50 zł.

            Komisja Przetargowa wybrała ofertę w/w firmy, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą, spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu (Zadanie nr 1).

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena - 100 pkt.

Łączna suma punktów - 100

Zadanie nr 2: Kurs językowy

ŚWIAT JĘZYKÓW

SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH

Ul. Staszica 13

08-400 Garwolin 

Łączna cena oferty:

- netto/brutto: 27.300,00 zł.

Komisja Przetargowa wybrała ofertę w/w firmy, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą, spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu (Zadanie nr 2).

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena - 100 pkt.

Łączna suma punktów - 100

Zadanie nr 3: Kurs prawa jazdy

Ośrodek Szkolenia Kierowców

„Marcin” M.Sobkowicz

ul. Długa 31/22

08-400 Garwolin

Łączna cena oferty:

- netto/brutto: 24.054,00 zł.

Komisja Przetargowa wybrała w/w ofertę, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą, spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu (Zadanie nr 3).

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena - 100 pkt.

Łączna suma punktów - 100

Zadanie nr 4: Kurs operatora wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Garwolinie

Ul. Kościuszki 6/4

08-400 Garwolin

Łączna cena oferty:

- netto/brutto: 7.800,00 zł.

             Komisja Przetargowa wybrała w/w ofertę, ponieważ była jedyną ofertą, która wpłynęła w/w postępowaniu (Zadanie nr 4), była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena - 100 pkt.

Łączna suma punktów - 100

Zadanie nr 5: Kurs obsługi programów magazynowych i WF-MAG

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Garwolinie

Ul. Kościuszki 6/4

08-400 Garwolin

Łączna cena oferty:

- netto/brutto: 10.300,00 zł.

             Komisja Przetargowa wybrała w/w ofertę, ponieważ była jedyną ofertą, która wpłynęła w/w postępowaniu (Zadanie nr 5), była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena - 100 pkt.

Łączna suma punktów - 100

Zadanie nr 6: Kurs spawania metodą MIG i MAG

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Garwolinie

Ul. Kościuszki 6/4

08-400 Garwolin

Łączna cena oferty:

- netto/brutto: 14.000,00 zł.

             Komisja Przetargowa wybrała w/w ofertę, ponieważ była jedyną ofertą, która wpłynęła w/w postępowaniu (Zadanie nr 6), była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena - 100 pkt.

Łączna suma punktów - 100

Zadanie nr 7: Kurs operator koparko-ładowarki kl.III dla 4 osób niepełnosprawnych

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Oddział w Radzyminie

ul. Komunalna 6

05-250 Radzymin

Łączna cena oferty:

- netto/brutto: 16.796,00 zł.

             Komisja Przetargowa wybrała w/w ofertę, ponieważ była jedyną ofertą, która wpłynęła w/w postępowaniu (Zadanie nr 7), była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena - 100 pkt.

Łączna suma punktów - 100

Zadanie nr 8: Kurs florystyczny dla 1 osoby

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Garwolinie

Ul. Kościuszki 6/4

08-400 Garwolin

Łączna cena oferty:

- netto/brutto: 4.000,00 zł.

            Komisja Przetargowa wybrała w/w ofertę, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą, spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu (Zadanie nr 8).

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena - 100 pkt.

Łączna suma punktów - 100

Zadanie nr 9: Kurs podstawy księgowości z obsługą komputera

Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości

R.Staluszka

Zielona 8

88-430 Janowiec Wielkopolski

Łączna cena oferty:

- netto/brutto: 8.055,00 zł.

            Komisja Przetargowa wybrała ofertę w/w firmy, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą, spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu (Zadanie nr 9).

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena - 100 pkt.

Łączna suma punktów - 100

Zadanie nr 10: Kurs nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, komputera oraz zasadami GHP i GMP.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Garwolinie

Ul. Kościuszki 6/4

08-400 Garwolin

Łączna cena oferty:

- netto/brutto: 2.800,00 zł.

            Komisja Przetargowa wybrała w/w ofertę, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą, spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu (Zadanie nr 10).

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena - 100 pkt.

Łączna suma punktów - 100

Zadanie nr 11: Kurs pracownik ochrony fizycznej osób i mienia

M&Z „MAGNEZ”

Zbigniew Szczygielski

Ul. Julianowska 42/223

05-500 Piaseczno

Łączna cena oferty:

- netto/brutto: 6.517,00 zł.

             Komisja Przetargowa wybrała w/w ofertę, ponieważ była jedyną ofertą, która wpłynęła w/w postępowaniu (Zadanie nr 11), była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena - 100 pkt.

Łączna suma punktów - 100

W w/w postępowaniu przetargowym ofertę złożyła także firma:

na wykonanie zadania nr 1 - Kurs komputerowy:

SME TRAINING KARWATKA Sp.J.

Ul. Nowogrodzka 23

00-511 Warszawa

Łączna cena oferty:

- netto/brutto: 26.801,00 zł.

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena – 66,37 pkt.

Łączna suma punktów – 66,37

2.Biznes Grupa EMPTOR

B.Jarzyna

Ul.Dobra 1/7LU

     08-400 Garwolin

Łączna cena oferty:

- netto: 32.073,18zł.

- brutto: 39.450,00 zł.

            Komisja Przetargowa nie oceniała oferty w/w firmy, ponieważ oferta zawierała nieprawidłową stawkę podatku VAT tj. 23 %.

Przedmiotem zamówienia są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, a tego rodzaju usługi zwolnione są z podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29  ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 Nr 177 poz. 1054 z późn. zm); Zwalnia się od podatku:

29) usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26):

a) prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub

b) świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub

c) finansowane w całości ze środków publicznych

-oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane;

  Należy ponadto zaznaczyć, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie jako Zamawiający, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych jest zobowiązany do określenia prawidłowej stawki podatku VAT. Obowiązek ten wynika z dyspozycji art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który nakazuje Zamawiającemu odrzucenie ofert zawierających błąd w obliczeniu ceny, za który należy uznać przyjęcie niewłaściwej stawki VAT. Stanowisko to potwierdził Sąd Najwyższy w dwóch uchwałach z dnia 20 października 2011r. w sprawach o sygn. akt III CZP 52/11 i III CZP 53/11. Sąd Najwyższy potwierdził, że Zamawiający w świetle dyspozycji art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp ma uprawnienie do weryfikacji zaoferowanej ceny pod kątem ustalenia, czy nie zawiera ona błędu w obliczeniu ceny w zakresie określenia właściwej stawki VAT;

„Określenie w ofercie ceny brutto z uwzględnieniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług stanowi błąd w obliczeniu ceny, jeżeli brak jest ustawowych przesłanek wystąpienia omyłki (art. 89 ust.1 pkt 6 w związku z art.87 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)”.

Krajowa Izba Odwoławcza podziela stanowisko Sądu wyrażone w uchwale z dnia
20 października 2011r. o sygn. akt III 53/11, iż „Tylko oferty równoważne w zakresie obiektywnie sprawdzalnych elementów, a takim elementem jest stawka podatku VAT wynikająca z obowiązujących przepisów, stwarzają możliwość porównania i tym samym równego traktowania oferentów.(…)”

            W związku z powyższym w/w oferta podlega odrzuceniu  na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.); „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: zawiera błędy w obliczeniu ceny”

3. CENTRUM EDUKACJI NOWOCZESNEJ

Ul. Płochocińska 19

03-191 Warszawa

Łączna cena oferty:

- netto/brutto: 21.799,80 zł.

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena – 81,59 pkt.

Łączna suma punktów – 81,59

4. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Garwolinie

Ul. Kościuszki 6/4

08-400 Garwolin

Łączna cena oferty:

- netto/brutto: 21.900,00 zł.

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena – 81,22 pkt.

Łączna suma punktów – 81,22

5. Agencja Rozwoju Edukacji

Norbert Jasiński

ul. Wybickiego 144

41-404 Mysłowice

Łączna cena oferty:

- netto/brutto: 21.980,00 zł.

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena – 80,93 pkt.

Łączna suma punktów – 80,93

6. GoWork.pl A.Kosieradzki

Ul.Starowiejska 172

08-110 Siedlce

Łączna cena oferty:

- netto/brutto: 20.585,00 zł.

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena – 86,41 pkt.

Łączna suma punktów – 86,41

na wykonanie zadania nr 2 – Kurs językowy:

EDUKACJA PLUS S.C.

 ul. Wertera 8

20-713 Lublin

Łączna cena oferty:

- netto/brutto: 28.574,00 zł.

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena – 95,54 pkt.

Łączna suma punktów – 95,54

2.Biznes Grupa EMPTOR

B.Jarzyna

Ul.Dobra 1/7LU

     08-400 Garwolin

Łączna cena oferty:

-  netto: 30.861,83 zł.

 - brutto: 37.960,00 zł.

            Komisja Przetargowa nie oceniała oferty w/w firmy, ponieważ oferta zawierała nieprawidłową stawkę podatku VAT tj. 23 %.

Przedmiotem zamówienia są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, a tego rodzaju usługi zwolnione są z podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29  ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 Nr 177 poz. 1054 z późn. zm); Zwalnia się od podatku:

29) usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26):

a) prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub

b) świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub

c) finansowane w całości ze środków publicznych

-oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane;

            W związku z powyższym w/w oferta podlega odrzuceniu  na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.); „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: zawiera błędy w obliczeniu ceny”

3.   Ośrodek Nauczania Języków Obcych

„Języki Świata”

K.A.Kowalczuk

Ul. Sienkiewicza 49

15-002 Białystok

Łączna cena oferty:

- netto/brutto: 40.950,00 zł.

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena – 66,66 pkt.

Łączna suma punktów – 66,66

4. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Garwolinie

Ul. Kościuszki 6/4

08-400 Garwolin

Łączna cena oferty:

- netto/brutto: 29.250,00 zł.

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena – 93,33 pkt.

Łączna suma punktów – 93,33

na wykonanie zadania nr 3 – Kurs prawa jazdy :

Ośrodek Szkolenia Kierowców

„TALAR” T.Talar

Miętne, Ul. Spokojna 29

       08-400 Garwolin

Łączna cena oferty:

- netto/brutto: 24.620,00 zł.

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena – 97,70 pkt.

Łączna suma punktów – 97,70

na wykonanie zadania nr 8 – Kurs florystyczny dla 1 osoby:

1. Biznes Grupa EMPTOR

B.Jarzyna

Ul.Dobra 1/7LU

 08-400 Garwolin

Łączna cena oferty:

 - netto: 9.430,90zł.

- brutto: 11.600,00 zł.

            Komisja Przetargowa nie oceniała oferty w/w firmy, ponieważ oferta zawierała nieprawidłową stawkę podatku VAT tj. 23 %.

Przedmiotem zamówienia są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, a tego rodzaju usługi zwolnione są z podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29  ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 Nr 177 poz. 1054 z późn. zm); Zwalnia się od podatku:

29) usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26):

a) prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub

b) świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub

c) finansowane w całości ze środków publicznych

-oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane;

      W związku z powyższym w/w oferta podlega odrzuceniu  na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.); „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: zawiera błędy w obliczeniu ceny”

na wykonanie zadania nr 9 – Kurs podstawy księgowości z obsługą komputera:

1.  Biznes Grupa EMPTOR

B.Jarzyna

Ul.Dobra 1/7LU

 08-400 Garwolin

Łączna cena oferty:

     -  netto: 7.479,68zł.

- brutto: 11.600,00 zł.

      Komisja Przetargowa nie oceniała oferty w/w firmy, ponieważ oferta zawierała nieprawidłową stawkę podatku VAT tj. 23 %.

Przedmiotem zamówienia są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, a tego rodzaju usługi zwolnione są z podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29  ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 Nr 177 poz. 1054 z późn. zm); Zwalnia się od podatku:

29) usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26):

a) prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub

b) świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub

c) finansowane w całości ze środków publicznych

-oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane;

      W związku z powyższym w/w oferta podlega odrzuceniu  na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.); „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: zawiera błędy w obliczeniu

2. CENTRUM EDUKACJI NOWOCZESNEJ

Ul. Płochocińska 19

03-191 Warszawa

Łączna cena oferty:

- netto/brutto: 9.685,00 zł.

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena – 83,17 pkt.

Łączna suma punktów – 83,17

3. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Garwolinie

Ul. Kościuszki 6/4

08-400 Garwolin

Łączna cena oferty:

- netto/brutto: 8.800,00 zł.

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena – 91,53 pkt.

Łączna suma punktów – 91,53

4. GoWork.pl A.Kosieradzki

Ul.Starowiejska 172

08-110 Siedlce

Łączna cena oferty:

- netto/brutto: 10.796,00 zł.

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena – 74,61 pkt.

Łączna suma punktów – 74,61

5. Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju J.Michałowski

Ul. Przełęcz 51

 60-115 Poznań

Łączna cena oferty:

- netto/brutto: 11.200,00 zł.

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena – 71,92 pkt.

Łączna suma punktów – 71,92

na wykonanie zadania nr 10 – Kurs nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, komputera oraz zasadami GHP i GMP:

1.  Biznes Grupa EMPTOR

B.Jarzyna

Ul.Dobra 1/7LU

 08-400 Garwolin

Łączna cena oferty:

     - netto: 2.430,90 zł.

- brutto: 2.990,00 zł.

            Komisja Przetargowa nie oceniała oferty w/w firmy, ponieważ oferta zawierała nieprawidłową stawkę podatku VAT tj. 23 %.

Przedmiotem zamówienia są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, a tego rodzaju usługi zwolnione są z podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29  ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 Nr 177 poz. 1054 z późn. zm); Zwalnia się od podatku:

29) usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26):

a) prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub

b) świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub

c) finansowane w całości ze środków publicznych

-oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane;

W związku z powyższym w/w oferta podlega odrzuceniu  na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.); „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: zawiera błędy w obliczeniu

2. CENTRUM EDUKACJI NOWOCZESNEJ

Ul. Płochocińska 19

03-191 Warszawa

Łączna cena oferty:

- netto/brutto: 7.290,00 zł.

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena – 38,41 pkt.

Łączna suma punktów – 38,41

3.  Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości R.Staluszka

Zielona 8

 88-430 Janowiec Wlkp.

Łączna cena oferty:

- netto/brutto: 4.127,50 zł.

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena – 67,84 pkt.

Łączna suma punktów – 67,84

4. GoWork.pl A.Kosieradzki

Ul.Starowiejska 172

08-110 Siedlce

Łączna cena oferty:

- netto/brutto: 7.998,00 zł.

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena – 35,01 pkt.

Łączna suma punktów – 35,01

5. Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju J.Michałowski

Ul. Przełęcz 51

 60-115 Poznań

Łączna cena oferty:

- netto/brutto: 9.284,60zł.

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena – 30,16 pkt.

Łączna suma punktów – 30,16

Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego (Zad. nr 1, Zad nr 2, Zad nr 3, Zad. nr 4, Zad nr 5, Zad nr 6, Zad. nr 7, Zad nr 8, Zad nr 9, Zad nr 10, Zad nr 11) może być zawarta po dniu 12.08.2013r.


Dodał:
  Administrator dnia 06.08.2013 r.


                               Z

APYTANIE OFERTOWE NR 12/2013

 
                                                                                          Garwolin, 05.08.2013 r.

POKL/0816/ 12/2013

 

1. Nazwa i adres jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie, ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin.

Tel. (025) 682 43 19

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Podstawa prawna: art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

3. Nazwa projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Aktywizacja, Aktywność, Praca-razem pokonamy bariery”.

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych usprawniających psychoruchowo dla 4 osób niepełnosprawnych uczestników/uczestniczek projektu systemowego „Aktywizacja, Aktywność, Praca- razem pokonamy bariery”. Uczestnikami/uczestniczkami projektu w stosunku, dla których zaplanowano działania są osoby niepełnosprawne ruchowo posiadające zróżnicowane stopnie orzeczenia o niepełnosprawności, zamieszkujące w powiecie Garwolińskim.  Zajęcia rehabilitacyjne należy przeprowadzić od daty zawarcia umowy do 01.12.2013r. w wymiarze 40h/osoba ( łącznie 160 h). Przed rozpoczęciem cyklu zajęć rehabilitacyjnych należy przeprowadzić badania lekarskie wstępne konieczne do zrealizowania zabiegów.

Zajęcia powinny obejmować kinezyterapię, fizykoterapię, masaże lecznicze. Wszystkie ww. zajęcia i metody powinny być dostosowane do stanu zdrowia i potrzeb uczestnika projektu.

Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Zrealizowania zajęć według oferty przygotowanej na podstawie zapytania ofertowego.

2. Dokumentowania pracy poprzez:

-  listy obecności dla każdego z uczestników/uczestniczek projektu. Listy powinny zawierać datę wykonanej usługi oraz podpis uczestnika projektu. Listy powinny być opatrzone w logotypy POKL oraz logo UE wraz z odniesieniem (podpisem) Europejski  Fundusz Społeczny oraz formułą „Zajęcia współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”. Listy obecności Wykonawca przedkłada wraz z końcowym rachunkiem rozliczającym usługę.

- dziennik ćwiczeń sporządzony dla każdej osoby, zawierający opis merytorycznych zajęć, daty wykonania zajęć, podpis rehabilitantów oraz łączne liczby zrealizowanych godzin zegarowych. Dzienniki opatrzone powinny być w logotypy  POKL oraz logo UE wraz z odniesieniem (podpisem) Europejski Fundusz Społeczny oraz formułę „Zajęcia współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”. Dzienniki Wykonawca przedkłada wraz z końcowym rachunkiem rozliczającym usługę.

3. Ubezpieczenia uczestników/uczestniczek od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z zabiegami oraz w drodze do i z miejsca zabiegów. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu kserokopię polisy ubezpieczeniowej.

4. Oznakowania miejsca przeprowadzonych zajęć oraz wszelkich dokumentów związanych z organizacją zajęć zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL.

5. Umożliwienia przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywanych usług (kontrole prowadzone przez jednostki do tego uprawnione oraz PCPR Garwolin).

6. Sporządzenia i wydania Zamawiającemu zaświadczeń o ukończeniu zajęć. Zaświadczenia powinny być opatrzone w logotypy i wydane na nazwisko każdego z uczestników zajęć. Zaświadczenia powinny zawierać ramowe terminy wykonanej usługi oraz łączną liczbę godzin.

5. Wymagania w stosunku do Wykonawcy.

Wykonawcą usługi może być podmiot/osoba fizyczna:

a) posiadająca uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) dysponująca odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

c) realizująca usługi w budynku oraz gabinetach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

6. Planowany termin i miejsce realizacji zamówienia:

1. Termin realizacji zamówienia: wrzesień-grudzień  2013 r.

2. Miejsce realizacji zamówienia: Garwolin

7. Wspólny Słownik Zamówień(CPV)

85312500-4 - Usługi rehabilitacyjne

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy:

1) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2) Oświadczenie o braku powiązań z Beneficjentem - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

3) Wykaz wykonywanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat  przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonywane należycie  – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

4) Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

9. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty.

1) Przy wyborze ofert Beneficjent będzie kierował się następującymi kryteriami:

    - cena:  100 % cena

      Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt

100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana łączna cena brutto, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

COB – łączna cena brutto zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt

1) Wykonawcy zobowiązani są do obliczenia ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określony został w pkt.4 Zaproszenia ofertowego „Opis przedmiotu zamówienia”, którą należy wpisać w formularzu ofertowym  stanowiącym załącznik do zaproszenia.

2) W ramach kosztów zamówienia należy wyszczególnić:

1. koszt jednorazowej konsultacji medycznej dla każdego z uczestników Projektu,

2. koszt zabiegów rehabilitacyjnych

3.koszt ubezpieczenia NNW

3) Podana cena ofertowa obowiązuje przez cały okres trwania umowy. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą wyłączne w złotych polskich.

10. Sposób przygotowania oferty:

1) Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione
w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.

2) Dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”
i poświadczone podpisem przez Wykonawcę.

3) Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

4)  Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:                      

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin

OFERTA NA

Przeprowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych/usprawniających psychoruchowo

Projekt realizowany w ramach POKL i współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Aktywizacja, Aktywność, Praca – razem pokonamy bariery”.

TERMIN SKŁADANIA OFERT 19.08.2013r. godz. 10.00


11.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie ul. Sportowa 5, w terminie do dnia 19.08.2013 roku, godz.10.00.

12. O wyborze oferty kandydat zostanie powiadomiony mailowo.

13. Wykluczenie z ubiegania się o zamówienie:

Z ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem (Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Załączniki do zapytania:

 zalaczniki_rehabilitacja.doc [Dokument Word - 247,5 KB]

 

 

                                                                                                Dyrektor 
                                                                        
                                                                                                Janina Kula


Dodał:
  Administrator dnia 05.08.2013 r.
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (2)


 Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 261176-2013 z dnia 2013-07-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Garwolin
A.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu następujących kursów: 1.Kurs komputerowy 2.Kurs językowy 3.Kurs prawa jazdy 4.Kurs operatora wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej ...
Termin składania ofert: 2013-07-15


Numer ogłoszenia: 272940 - 2013; data zamieszczenia: 12.07.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 261176 - 2013 data 04.07.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin, woj. mazowieckie, tel. 25 682 43 19, fax. 25 682 43 19.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

W ogłoszeniu jest: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: A.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu następujących kursów: 1.Kurs komputerowy 2.Kurs językowy 3.Kurs prawa jazdy 4.Kurs operatora wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej 5.Kurs obsługi programów magazynowych i WF-MAG 6.Kurs spawania metodą MIG i MAG 7.Kurs operator koparko-ładowarki 8.Kurs florystyczny 9.Kurs podstawy księgowości z obsługą komputera 10.Kurs nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, komputera oraz zasadami GHP i GMP 11.Kurs pracownik ochrony fizycznej osób i mienia B. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w poszczególnych częściach ogłoszenia. C. Postanowienia dotyczące wszystkich zadań /od 1 do 11/ 1. Uczestnikami projektu w stosunku, do których zaplanowano ww. działania są osoby niepełnosprawne ruchowo, intelektualnie, usamodzielniający się wychowankowie rodzin zastępczych/placówek opiekuńczo-wychowawczych. 2. Wykonawca ubezpiecza uczestników/uczestniczki kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie kursu oraz w drodze na kurs i z kursu na kwotę ubezpieczenia min. 8000 zł. Kserokopie polisy przekazuje Zamawiającemu w dniu rozpoczęcia kursów/szkoleń. 3. Zamawiający wymaga zapewnienia uczestnikom kursu każdego dnia zajęć catering - /serwis kawowy/w postaci: a. napojów gorących /min. 2 herbaty, 1 kawa/, b. suszu konferencyjnego /ciastka, paluszki itp./, c.1 litr napojów chłodzących, serwowanych w naczyniach jednorazowego użytku. 4. Miejscem wykonywania usług będzie miasto Garwolin lub teren Powiatu Garwolińskiego. Zamawiający dopuszcza, aby zadanie nr 7 było realizowane również poza terenem Powiatu Garwolińskiego z tym, że dojazd do miejsca kursu nie może przekraczać 60 min. w jedną stronę. Miejsce przeprowadzenia szkolenia zapewnia Wykonawca, po stronie Wykonawcy należy zapewnienie warunków szkolenia zgodnie z przepisami BHP. 5. W trakcie kursu uczestnicy/uczestniczki otrzymują bezpłatnie od Wykonawcy materiały szkoleniowe. 6. Program kursu Wykonawca przedkłada zamawiającemu na etapie podpisania umowy - jako załącznik do umowy. Kurs musi zawierać wszelkie elementy wymienione w § 75 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy /Dz.U. z 2010r Nr 177 poz. 1193 z późn. zm./ tj.: a.nazwę i zakres szkolenia, b.czas trwania i sposób organizacji szkolenia, c.wymagania wstępne dla uczestników szkolenia, d.cele szkolenia, e.plan nauczania, określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem części teoretycznej i części praktycznej, f.opis treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, g.wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, h.przewidziane sprawdziany i egzaminy. 7.Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia uczestników/uczestniczek kursu/kursów będących przedmiotem zamówienia do innych grup realizujących tożsame kursy prowadzone przez Wykonawcę. 8.Zamawiający podał minimalny zakres programowy wskazując tym samym na zagadnienia, które muszą zostać podjęte podczas kursów. Wykonawcy mogą przedstawić autorskie programy kursów, zawierające niezbędne minimum, rozszerzając dowolnie zakres poszczególnych zagadnień oraz oddając własne moduły tematyczne. 9.Po wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w porozumieniu z Zamawiającym przedkłada harmonogram realizacji zadania. 10.Wykonawca bezpłatnie przekaże uczestnikom/uczestniczkom kursów materiałów dydaktycznych /z wyszczególnieniem, co wchodzi w ich skład/. Uczestnicy/uczestniczki potwierdzają odbiór materiałów na podstawie listy potwierdzającej przygotowanej przez Wykonawcę /logowanych zgodnie z wytycznymi POKL/. Listę potwierdzającą Wykonawca przedkłada wraz z końcowym rachunkiem rozliczającym usługę. 11.Wykonawca poinformuje uczestników/uczestniczki kursu o finansowaniu zadania przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie /Aktywizacja, Aktywność, Praca- razem pokonamy bariery/ Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 12.Wykonawca zobowiązuje się do oznaczenia sal wykładowych, z których będą korzystać uczestnicy kursu poprzez umieszczenie informacji dotyczących projektu, którego część stanowi przedmiotowe zamówienie oraz współfinansowania przez Unię Europejską /oznaczenia dostarczone przez Zamawiającego/ 13.Wykonawca zobowiązuje się do archiwizacji wszystkich dokumentów związanych z realizowanym projektem do 31 grudnia 2020 r. 14.Dokumentowania pracy poprzez: a.Dziennik zajęć edukacyjnych/kartę przeprowadzonych zajęć edukacyjnych wraz z wymiarem godzin i tematyką zajęć. b.Harmonogram kursu /jego ewentualne aktualizacje, korekty/ c.Sprawozdanie z przeprowadzonego kursu d.Listy obecności, odbioru cateringu, lista odbioru materiałów szkoleniowych, lista odbioru zaświadczeń e.Zdjęcia dokumentujące przebieg zajęć, które należy dostarczyć po wykonanej usłudze na płycie CD/DVD. 15.Sporządzenia i wydania Zamawiającemu kserokopii/duplikatu zaświadczeń o ukończeniu kursu. Zaświadczenia mają być opatrzone w logotypy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logo Unii Europejskiej, logo Kapitał Ludzki-Narodowa Strategia Spójności i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie jako realizatora projektu oraz informacji: Kurs/szkolenie został zorganizowany w ramach projektu /Aktywizacja, Aktywność, Praca-razem pokonamy bariery/ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. W przypadku braku możliwości wydania logowanych zaświadczeń wykonawca zobowiązany jest wydać zaświadczenie i dodatkowo certyfikat o ukończeniu kursu/szkolenia opatrzonego w logotypy i informację, o których mowa powyżej. 16.Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego informowania Zamawiającego o przypadkach nieobecności uczestników na zajęciach. 17.Przed podpisaniem umowy na wykonanie zadania Zamawiający i Wykonawca podpiszą umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych uczestników projektu. 18.Wykonawca pokryje koszty niezbędnych badań lekarskich, psychologicznych jeśli specyfika kursu/ szkolenia tego wymaga. 19.Wykonawca uzgodni harmonogram kursu z Zamawiającym. Przygotowując harmonogram wykonawca musi uzgodnić konieczność realizacji szkoleń w godzinach popołudniowych lub w weekendy z uwagi na to, że część uczestników projektu uczy się w systemie dziennym oraz ograniczenie wynikające z realizacji 23-25 sierpnia wycieczki integracyjnej..

W ogłoszeniu powinno być: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: A.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu następujących kursów: 1.Kurs komputerowy 2.Kurs językowy 3.Kurs prawa jazdy 4.Kurs operatora wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej 5.Kurs obsługi programów magazynowych i WF-MAG 6.Kurs spawania metodą MIG i MAG 7.Kurs operator koparko-ładowarki 8.Kurs florystyczny 9.Kurs podstawy księgowości z obsługą komputera 10.Kurs nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, komputera oraz zasadami GHP i GMP 11.Kurs pracownik ochrony fizycznej osób i mienia B. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w poszczególnych częściach ogłoszenia. C. Postanowienia dotyczące wszystkich zadań /od 1 do 11/ 1. Uczestnikami projektu w stosunku, do których zaplanowano ww. działania są osoby niepełnosprawne ruchowo, intelektualnie, usamodzielniający się wychowankowie rodzin zastępczych/placówek opiekuńczo-wychowawczych. 2. Wykonawca ubezpiecza uczestników/uczestniczki kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie kursu oraz w drodze na kurs i z kursu na kwotę ubezpieczenia min. 8000 zł. Kserokopie polisy przekazuje Zamawiającemu w dniu rozpoczęcia kursów/szkoleń. 3. Zamawiający wymaga zapewnienia uczestnikom kursu każdego dnia zajęć catering - /serwis kawowy/: W zadaniach nr 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 wykonawca ma zapewnić catering - susz konferencyjny (tj. napoje gorące - min.2 herbaty, 1 kawa, susz konferencyjny - ciastka, paluszki itp., 1 litr napojów chłodzących, serwowanych w naczyniach jednorazowego użytku) i obiad - składający się z II dania. W zadaniu nr 2, 3 wykonawca ma zapewnić sam catering - susz konferencyjny (tj. napoje gorące - min.2 herbaty, 1 kawa, susz konferencyjny - ciastka, paluszki itp., 1 litr napojów chłodzących, serwowanych w naczyniach jednorazowego użytku). 4. Miejscem wykonywania usług będzie miasto Garwolin lub teren Powiatu Garwolińskiego. Zamawiający dopuszcza, aby zadanie nr 7 było realizowane również poza terenem Powiatu Garwolińskiego z tym, że dojazd do miejsca kursu nie może przekraczać 60 min. w jedną stronę. Miejsce przeprowadzenia szkolenia zapewnia Wykonawca, po stronie Wykonawcy należy zapewnienie warunków szkolenia zgodnie z przepisami BHP. 5. W trakcie kursu uczestnicy/uczestniczki otrzymują bezpłatnie od Wykonawcy materiały szkoleniowe. 6. Program kursu Wykonawca przedkłada zamawiającemu na etapie podpisania umowy - jako załącznik do umowy. Kurs musi zawierać wszelkie elementy wymienione w § 75 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy /Dz.U. z 2010r Nr 177 poz. 1193 z późn. zm./ tj.: a.nazwę i zakres szkolenia, b.czas trwania i sposób organizacji szkolenia, c.wymagania wstępne dla uczestników szkolenia, d.cele szkolenia, e.plan nauczania, określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem części teoretycznej i części praktycznej, f.opis treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, g.wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, h.przewidziane sprawdziany i egzaminy. 7.Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia uczestników/uczestniczek kursu/kursów będących przedmiotem zamówienia do innych grup realizujących tożsame kursy prowadzone przez Wykonawcę. 8.Zamawiający podał minimalny zakres programowy wskazując tym samym na zagadnienia, które muszą zostać podjęte podczas kursów. Wykonawcy mogą przedstawić autorskie programy kursów, zawierające niezbędne minimum, rozszerzając dowolnie zakres poszczególnych zagadnień oraz oddając własne moduły tematyczne. 9.Po wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w porozumieniu z Zamawiającym przedkłada harmonogram realizacji zadania. 10.Wykonawca bezpłatnie przekaże uczestnikom/uczestniczkom kursów materiałów dydaktycznych /z wyszczególnieniem, co wchodzi w ich skład/. Uczestnicy/uczestniczki potwierdzają odbiór materiałów na podstawie listy potwierdzającej przygotowanej przez Wykonawcę /logowanych zgodnie z wytycznymi POKL/. Listę potwierdzającą Wykonawca przedkłada wraz z końcowym rachunkiem rozliczającym usługę. 11.Wykonawca poinformuje uczestników/uczestniczki kursu o finansowaniu zadania przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie /Aktywizacja, Aktywność, Praca- razem pokonamy bariery/ Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 12.Wykonawca zobowiązuje się do oznaczenia sal wykładowych, z których będą korzystać uczestnicy kursu poprzez umieszczenie informacji dotyczących projektu, którego część stanowi przedmiotowe zamówienie oraz współfinansowania przez Unię Europejską /oznaczenia dostarczone przez Zamawiającego/ 13.Wykonawca zobowiązuje się do archiwizacji wszystkich dokumentów związanych z realizowanym projektem do 31 grudnia 2020 r. 14.Dokumentowania pracy poprzez: a.Dziennik zajęć edukacyjnych/kartę przeprowadzonych zajęć edukacyjnych wraz z wymiarem godzin i tematyką zajęć. b.Harmonogram kursu /jego ewentualne aktualizacje, korekty/ c.Sprawozdanie z przeprowadzonego kursu d.Listy obecności, odbioru cateringu, lista odbioru materiałów szkoleniowych, lista odbioru zaświadczeń e.Zdjęcia dokumentujące przebieg zajęć, które należy dostarczyć po wykonanej usłudze na płycie CD/DVD. 15.Sporządzenia i wydania Zamawiającemu kserokopii/duplikatu zaświadczeń o ukończeniu kursu. Zaświadczenia mają być opatrzone w logotypy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logo Unii Europejskiej, logo Kapitał Ludzki-Narodowa Strategia Spójności i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie jako realizatora projektu oraz informacji: Kurs/szkolenie został zorganizowany w ramach projektu /Aktywizacja, Aktywność, Praca-razem pokonamy bariery/ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. W przypadku braku możliwości wydania logowanych zaświadczeń wykonawca zobowiązany jest wydać zaświadczenie i dodatkowo certyfikat o ukończeniu kursu/szkolenia opatrzonego w logotypy i informację, o których mowa powyżej. 16.Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego informowania Zamawiającego o przypadkach nieobecności uczestników na zajęciach. 17.Przed podpisaniem umowy na wykonanie zadania Zamawiający i Wykonawca podpiszą umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych uczestników projektu. 18.Wykonawca pokryje koszty niezbędnych badań lekarskich, psychologicznych jeśli specyfika kursu/ szkolenia tego wymaga. 19.Wykonawca uzgodni harmonogram kursu z Zamawiającym. Przygotowując harmonogram wykonawca musi uzgodnić konieczność realizacji szkoleń w godzinach popołudniowych lub w weekendy z uwagi na to, że część uczestników projektu uczy się w systemie dziennym oraz ograniczenie wynikające z realizacji 23-25 sierpnia wycieczki integracyjnej..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.7).

W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kurs językowy. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 2 obejmuje: 1.Kurs języka angielskiego dla 11 osób 2.Kurs języka rosyjskiego dla 1 osoby niepełnosprawnej 3.Kurs języka niemieckiego dla 1 osoby niepełnosprawnej Czas trwania kursu na 1 osobę /każdego uczestnika/: Kurs w wymiarze 45 godzin zajęć indywidualnych /przy czym 1 godz. zajęć = 60 min/ Ramowy program kursu: a.Mówienie, rozumienie ze słuchu, pisanie, rozumienie tekstów pisanych. Uwaga: Uczestnikami kursu będą osoby o różnym stopniu niepełnosprawności /mające problemy w poruszaniu się, niedosłyszące/. Sala powinna być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonawca w ramach danego zadania zobowiązany jest zapewnić uczestnikom kursu: catering, ubezpieczenie NW, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, w skład których wchodzić powinny: podręcznik do nauki języka, notatnik, długopis.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.50.00.00-9, 80.58.00.00-3. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.12.2013. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..

W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kurs językowy. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 2 obejmuje: 1.Kurs języka angielskiego dla 11 osób /zajęcia indywidualne dla każdej osoby oddzielnie/ 2.Kurs języka rosyjskiego dla 1 osoby niepełnosprawnej /zajęcia indywidualne/ 3.Kurs języka niemieckiego dla 1 osoby niepełnosprawnej /zajęcia indywidualne/ Czas trwania kursu na 1 osobę /każdego uczestnika/: Kurs w wymiarze 45 godzin zajęć indywidualnych /przy czym 1 godz. zajęć = 60 min/ Ramowy program kursu: a.Mówienie, rozumienie ze słuchu, pisanie, rozumienie tekstów pisanych. Uwaga: Uczestnikami kursu będą osoby o różnym stopniu niepełnosprawności /mające problemy w poruszaniu się, niedosłyszące/. Sala powinna być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonawca w ramach danego zadania zobowiązany jest zapewnić uczestnikom kursu: catering, ubezpieczenie NW, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, w skład których wchodzić powinny: podręcznik do nauki języka, notatnik, długopis.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.50.00.00-9, 80.58.00.00-3. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.12.2013. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.7).

W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Kurs spawania metodą MIG i MAG. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Kurs spawania metodą MIG i MAG dla 4 osób Liczba godzin ogółem: 190 godzin /1 godz.=45 min zajęć i 15 min przerwy przy czym długość przerw może być ustalona w sposób elastyczny/, w tym: -zajęcia teoretyczne 30 godzin -zajęcia praktyczne 160 godzin Zakres tematyczny powinien obejmować: -procesy spajania i pokrewne spajaniu, rysunek techniczny w spawalnictwie, materiały podstawowe MIG, materiały dodatkowe MAG, podstawy elektrotechniki, urządzenia i sprzęt do spawania, technika i technologia spawania, niezgodności spawalnicze, kontrola i badania złączy spawanych, konstrukcje spawane i jakość w spawalnictwie, przepisy, wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa, bhp i ppoż. przy pracach spawalniczych Po ukończeniu kursu każdy z uczestników otrzyma zaświadczenia zgodne ze wzorami stanowiącymi załączniki do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego /Dz.U. z 2012 poz.186/. Kurs musi kończyć się egzaminem przed komisją do tego uprawnioną i wydaniem książeczki spawacza. Cena kursu musi zawierać koszt materiałów dydaktycznych, koszt ubezpieczenia NW, koszt badania lekarskiego, catering, koszt materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć praktycznych.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.12.2013. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..

W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Kurs spawania metodą MIG i MAG. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Kurs spawania metodą MIG i MAG dla 4 osób Liczba godzin ogółem: 190 godzin /1 godz.=45 min zajęć i 15 min przerwy przy czym długość przerw może być ustalona w sposób elastyczny/, w tym: -30 godzin teorii - 80 godzin praktycznych MIG - 80 godzin praktycznych MAG Zakres tematyczny powinien obejmować: -procesy spajania i pokrewne spajaniu, rysunek techniczny w spawalnictwie, materiały podstawowe MIG, materiały dodatkowe MAG, podstawy elektrotechniki, urządzenia i sprzęt do spawania, technika i technologia spawania, niezgodności spawalnicze, kontrola i badania złączy spawanych, konstrukcje spawane i jakość w spawalnictwie, przepisy, wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa, bhp i ppoż. przy pracach spawalniczych Po ukończeniu kursu każdy z uczestników otrzyma zaświadczenia zgodne ze wzorami stanowiącymi załączniki do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego /Dz.U. z 2012 poz.186/. Kurs musi kończyć się egzaminem przed komisją do tego uprawnioną i wydaniem książeczki spawacza. Cena kursu musi zawierać koszt materiałów dydaktycznych, koszt ubezpieczenia NW, koszt badania lekarskiego, catering, koszt materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć praktycznych.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.12.2013. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.7).

W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Kurs operator koparko-ładowarki kl.III dla 4 osób niepełnosprawnych. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Program szkolenia - minimum 202 godziny /przy czym 1 godz.=45 min. zajęć i 15 min. przerwy, długość przerw może być ustalona w sposób elastyczny/ - musi zawierać m.in. następujące zagadnienia: 1.część teoretyczna, obejmuje zagadnienia z zakresu: a. dokumentacja techniczna maszyn roboczych, b.bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji maszyn roboczych, c. technologii wykonywania robót ziemnych, d. użytkowania i obsługi maszyn roboczych. 2. część praktyczna obejmująca naukę eksploatacji maszyn roboczych w różnych warunkach terenowych i technologicznych. Program szkolenia winien być zgodny z wytycznymi Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych budowlanych i drogowych /Dz.U. Nr 118, poz.1263/. Po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnych wyników egzaminu uczestnicy otrzymują świadectwo oraz uprawnienia wpisane do książki operatora zgodnie z w/w rozporządzeniem. Miejsce prowadzenia szkolenia winno się znajdować w odległości do 100 km od miejsca Zamawiającego. Wykonawca zapewnia nocleg i wyżywienie uczestnikom w czasie trwania kursu. Cena kursu musi zawierać koszt materiałów dydaktycznych, koszt ubezpieczenia NW, koszt badania lekarskiego, catering, koszt noclegów.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.12.2013. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..

W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Kurs operator koparko-ładowarki kl.III dla 4 osób niepełnosprawnych. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Program szkolenia - minimum 202 godziny /przy czym 1 godz.=45 min. zajęć i 15 min. przerwy, długość przerw może być ustalona w sposób elastyczny/ - musi zawierać m.in. następujące zagadnienia: 1.część teoretyczna, obejmuje zagadnienia z zakresu: a. dokumentacja techniczna maszyn roboczych, b.bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji maszyn roboczych, c. technologii wykonywania robót ziemnych, d. użytkowania i obsługi maszyn roboczych. 2. część praktyczna obejmująca naukę eksploatacji maszyn roboczych w różnych warunkach terenowych i technologicznych. Program szkolenia winien być zgodny z wytycznymi Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych budowlanych i drogowych /Dz.U. Nr 118, poz.1263/. Po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnych wyników egzaminu uczestnicy otrzymują świadectwo oraz uprawnienia wpisane do książki operatora zgodnie z w/w rozporządzeniem. Miejsce prowadzenia szkolenia powinno znajdować się w takiej odległości, aby czas dojazdu do miejsca kursu nie przekraczał 60 min. w jedną stronę. Wykonawca zapewnia nocleg i wyżywienie uczestnikom w czasie trwania kursu. Cena kursu musi zawierać koszt materiałów dydaktycznych, koszt ubezpieczenia NW, koszt badania lekarskiego, catering, koszt noclegów. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.12.2013. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2013 godzina 12:30, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin.

W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.07.2013 godzina 12:30, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin.


Dodał:
  Administrator dnia 12.07.2013 r.


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (1)


 Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 261176-2013 z dnia 2013-07-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Garwolin
A.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu następujących kursów: 1.Kurs komputerowy 2.Kurs językowy 3.Kurs prawa jazdy 4.Kurs operatora wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej ...
Termin składania ofert: 2013-07-15


Numer ogłoszenia: 262292 - 2013; data zamieszczenia: 05.07.2013

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 261176 - 2013 data 04.07.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin, woj. mazowieckie, tel. 25 682 43 19, fax. 25 682 43 19.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.7).

W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Kurs pracownik ochrony fizycznej osób i mienia. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 11 obejmuje: 1. Pracownik ochrony fizycznej pierwszego stopnia /dla 1 osoby niepełnosprawnej/. Kurs ma przygotować uczestnika do egzaminu i uzyskania licencji I stopnia pracownika ochrony fizycznej i mienia. Program kursu musi obejmować cykle tematyczne i odpowiednią do nich liczbę godzin zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998r w sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki oświatowe, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie ochrony osób i mienia, minimalnego zakresu programów kursów pracowników ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminów i trybu ich składania, składu komisji egzaminacyjnej i sposobu przeprowadzania egzaminu. Czas trwania kursu: 245 godz. Cena kursu powinna zawierać: koszt materiałów szkoleniowych, koszt cateringu na zajęciach teoretycznych, koszt ubezpieczenia NW, koszt egzaminu wewnętrznego. 2.Pracownik ochrony fizycznej drugiego stopnia dla 1 osoby Przeprowadzenie 335 godzinnego szkolenia kompleksowego od podstaw dla osoby ubiegającej się o licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia nie posiadającej licencji pierwszego stopnia. Zajęcia teoretyczne i praktyczne - 325 godzin - zakres tematyczny i godzinowy zgodny z przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.08.1998r. w sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki oświatowe, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie ochrony osób i mienia, minimalnego zakresu programów kursów pracowników ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminów i trybu ich składania, składu komisji egzaminacyjnej i sposobu przeprowadzania egzaminu /tekst jednolity: Dz.U. z 1998r. Nr 113, poz.731 z późn.zm./. Cena kursu powinna zawierać: koszt materiałów szkoleniowych, koszt cateringu na zajęciach teoretycznych, koszt ubezpieczenia NW, koszt egzaminu wewnętrznego.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.12.2013. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..

W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Kurs pracownik ochrony fizycznej osób i mienia. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 11 obejmuje: 1) Pracownik ochrony fizycznej pierwszego stopnia dla 1 osoby Czas trwania kursu: 245 godz. Przeprowadzenie kursu zawodowego zgodnego z wymogami obowiązujących przepisów ustawy z dn. 02.08.1997 r. o ochronie osób i mienia, w wymiarze 245 godzin, w tym: przepisy regulujące zasady wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej, wybrane zagadnienia prawa karnego materialnego i procesowego, wykroczeń, cywilnego, pracy; wybrane elementy psychologii; etyka pracownika ochrony; ochrona osób i mienia; konwojowanie wartości pieniężnych; techniczne środki zabezpieczenia; wyszkolenie strzeleckie; samoobrona i techniki interwencji; pierwsza pomoc przedlekarska. Cena kursu powinna zawierać: koszt materiałów szkoleniowych, koszt cateringu na zajęciach teoretycznych, koszt ubezpieczenia NW. 2)Pracownik ochrony fizycznej drugiego stopnia dla 1 osoby Czas trwania kursu: 325 godzin Przeprowadzenie kursu zawodowego zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów ustawy z dn. 02.08.1997 r. o ochronie osób i mienia w wymiarze 325 godzin dla osoby ubiegającej się o licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia nie posiadającej licencji pierwszego stopnia. Cena kursu powinna zawierać: koszt materiałów szkoleniowych, koszt cateringu na zajęciach teoretycznych, koszt ubezpieczenia NW..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2013 godzina 12:30, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin.

W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.07.2013 godzina 12:30, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin. 

 

    Aneksnr1doSIWZ.doc
 
 

Dodał:
  Administrator dnia 05.07.2013 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

 

Garwolin: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Aktywizacja, Aktywność, Praca- razem pokonamy bariery
Numer ogłoszenia: 261176 - 2013; data zamieszczenia: 04.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin, woj. mazowieckie, tel. 25 682 43 19, faks 25 682 43 19.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcprgarwolin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Aktywizacja, Aktywność, Praca- razem pokonamy bariery.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: A.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu następujących kursów: 1.Kurs komputerowy 2.Kurs językowy 3.Kurs prawa jazdy 4.Kurs operatora wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej 5.Kurs obsługi programów magazynowych i WF-MAG 6.Kurs spawania metodą MIG i MAG 7.Kurs operator koparko-ładowarki 8.Kurs florystyczny 9.Kurs podstawy księgowości z obsługą komputera 10.Kurs nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, komputera oraz zasadami GHP i GMP 11.Kurs pracownik ochrony fizycznej osób i mienia B. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w poszczególnych częściach ogłoszenia. C. Postanowienia dotyczące wszystkich zadań /od 1 do 11/ 1. Uczestnikami projektu w stosunku, do których zaplanowano ww. działania są osoby niepełnosprawne ruchowo, intelektualnie, usamodzielniający się wychowankowie rodzin zastępczych/placówek opiekuńczo-wychowawczych. 2. Wykonawca ubezpiecza uczestników/uczestniczki kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie kursu oraz w drodze na kurs i z kursu na kwotę ubezpieczenia min. 8000 zł. Kserokopie polisy przekazuje Zamawiającemu w dniu rozpoczęcia kursów/szkoleń. 3. Zamawiający wymaga zapewnienia uczestnikom kursu każdego dnia zajęć catering - /serwis kawowy/w postaci: a. napojów gorących /min. 2 herbaty, 1 kawa/, b. suszu konferencyjnego /ciastka, paluszki itp./, c.1 litr napojów chłodzących, serwowanych w naczyniach jednorazowego użytku. 4. Miejscem wykonywania usług będzie miasto Garwolin lub teren Powiatu Garwolińskiego. Zamawiający dopuszcza, aby zadanie nr 7 było realizowane również poza terenem Powiatu Garwolińskiego z tym, że dojazd do miejsca kursu nie może przekraczać 60 min. w jedną stronę. Miejsce przeprowadzenia szkolenia zapewnia Wykonawca, po stronie Wykonawcy należy zapewnienie warunków szkolenia zgodnie z przepisami BHP. 5. W trakcie kursu uczestnicy/uczestniczki otrzymują bezpłatnie od Wykonawcy materiały szkoleniowe. 6. Program kursu Wykonawca przedkłada zamawiającemu na etapie podpisania umowy - jako załącznik do umowy. Kurs musi zawierać wszelkie elementy wymienione w § 75 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy /Dz.U. z 2010r Nr 177 poz. 1193 z późn. zm./ tj.: a.nazwę i zakres szkolenia, b.czas trwania i sposób organizacji szkolenia, c.wymagania wstępne dla uczestników szkolenia, d.cele szkolenia, e.plan nauczania, określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem części teoretycznej i części praktycznej, f.opis treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, g.wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, h.przewidziane sprawdziany i egzaminy. 7.Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia uczestników/uczestniczek kursu/kursów będących przedmiotem zamówienia do innych grup realizujących tożsame kursy prowadzone przez Wykonawcę. 8.Zamawiający podał minimalny zakres programowy wskazując tym samym na zagadnienia, które muszą zostać podjęte podczas kursów. Wykonawcy mogą przedstawić autorskie programy kursów, zawierające niezbędne minimum, rozszerzając dowolnie zakres poszczególnych zagadnień oraz oddając własne moduły tematyczne. 9.Po wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w porozumieniu z Zamawiającym przedkłada harmonogram realizacji zadania. 10.Wykonawca bezpłatnie przekaże uczestnikom/uczestniczkom kursów materiałów dydaktycznych /z wyszczególnieniem, co wchodzi w ich skład/. Uczestnicy/uczestniczki potwierdzają odbiór materiałów na podstawie listy potwierdzającej przygotowanej przez Wykonawcę /logowanych zgodnie z wytycznymi POKL/. Listę potwierdzającą Wykonawca przedkłada wraz z końcowym rachunkiem rozliczającym usługę. 11.Wykonawca poinformuje uczestników/uczestniczki kursu o finansowaniu zadania przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie /Aktywizacja, Aktywność, Praca- razem pokonamy bariery/ Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 12.Wykonawca zobowiązuje się do oznaczenia sal wykładowych, z których będą korzystać uczestnicy kursu poprzez umieszczenie informacji dotyczących projektu, którego część stanowi przedmiotowe zamówienie oraz współfinansowania przez Unię Europejską /oznaczenia dostarczone przez Zamawiającego/ 13.Wykonawca zobowiązuje się do archiwizacji wszystkich dokumentów związanych z realizowanym projektem do 31 grudnia 2020 r. 14.Dokumentowania pracy poprzez: a.Dziennik zajęć edukacyjnych/kartę przeprowadzonych zajęć edukacyjnych wraz z wymiarem godzin i tematyką zajęć. b.Harmonogram kursu /jego ewentualne aktualizacje, korekty/ c.Sprawozdanie z przeprowadzonego kursu d.Listy obecności, odbioru cateringu, lista odbioru materiałów szkoleniowych, lista odbioru zaświadczeń e.Zdjęcia dokumentujące przebieg zajęć, które należy dostarczyć po wykonanej usłudze na płycie CD/DVD. 15.Sporządzenia i wydania Zamawiającemu kserokopii/duplikatu zaświadczeń o ukończeniu kursu. Zaświadczenia mają być opatrzone w logotypy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logo Unii Europejskiej, logo Kapitał Ludzki-Narodowa Strategia Spójności i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie jako realizatora projektu oraz informacji: Kurs/szkolenie został zorganizowany w ramach projektu /Aktywizacja, Aktywność, Praca-razem pokonamy bariery/ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. W przypadku braku możliwości wydania logowanych zaświadczeń wykonawca zobowiązany jest wydać zaświadczenie i dodatkowo certyfikat o ukończeniu kursu/szkolenia opatrzonego w logotypy i informację, o których mowa powyżej. 16.Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego informowania Zamawiającego o przypadkach nieobecności uczestników na zajęciach. 17.Przed podpisaniem umowy na wykonanie zadania Zamawiający i Wykonawca podpiszą umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych uczestników projektu. 18.Wykonawca pokryje koszty niezbędnych badań lekarskich, psychologicznych jeśli specyfika kursu/ szkolenia tego wymaga. 19.Wykonawca uzgodni harmonogram kursu z Zamawiającym. Przygotowując harmonogram wykonawca musi uzgodnić konieczność realizacji szkoleń w godzinach popołudniowych lub w weekendy z uwagi na to, że część uczestników projektu uczy się w systemie dziennym oraz ograniczenie wynikające z realizacji 23-25 sierpnia wycieczki integracyjnej..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.50.00.00-9, 80.53.32.00-1, 80.58.00.00-3, 80.41.10.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca wskaże co najmniej 1 usługę należycie wykonaną w okresie ostatnich 3 lat (jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie) przed wszczęciem niniejszego postępowania (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych). Wskazana usługa ma w swoim charakterze i złożoności odpowiadać obecnemu zamówieniu w zależności od zadania: - w zakresie zadania nr 1 zrealizowanie grupowego szkolenia/kursu komputerowego - dla min 5 osób. - w zakresie zadania nr 2 - zrealizowanie szkolenia/kursu z języka angielskiego dla min. 5 osób, z j. rosyjskiego dla min. 1 osoby i z j. niemieckiego dla min. 1 osoby. - w zakresie zadania nr 3 - zrealizowanie szkolenia/kursu prawa jazdy dla min.5 osób, - w zakresie zadania nr 4 - zrealizowaniu szkolenia/kursu operatora wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej dla min 2 osób. - w zakresie zadania nr 5 - zrealizowaniu szkolenia/kursu obsługi programów magazynowych dla min 1 osoby. - w zakresie zadania nr 6 - zrealizowanie szkolenia/kursu spawania metodą MIG i MAG dla min 2 osób. - w zakresie zadania nr 7 - zrealizowanie szkolenia/kursu operatora koparko-ładowarki dla min. 2 osób niepełnosprawnych. - w zakresie zadania nr 8 - zrealizowanie szkolenia/kursu florystycznego dla min. 1 osoby. - w zakresie zadania nr 9 - zrealizowanie szkolenia/kursu księgowości z obsługą komputera dla min 2 osób. - w zakresie zadania nr 10 - zrealizowanie szkolenia/kursu nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, komputera oraz zasadami GHP i GMP dla min 2 osób. - w zakresie zadania nr 11 - zrealizowanie szkolenia/kursu na pracownika ochrony osób i mienia co najmniej pierwszego stopnia dla min 1 osoby. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia/nie spełnia

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony formularz ofertowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art.144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010, Nr 113, poz.759 z póżn. zm.) Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach: 1) zmiany miejsca kursu (sali szkoleniowej), przy czym lokalizacja sali szkoleniowej nie może pozostawać w sprzeczności z wymaganiami Zamawiającego postawionymi w SIWZ, zmiana miejsca kursu wymaga zgody Zamawiającego 2) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku rezygnacji w trakcie kursu osób skierowanych na kurs (z różnych przyczyn). 3) z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcprgarwolin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2013 godzina 12:30, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Kurs komputerowy.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 1 obejmuje: Kurs komputerowy poziom podstawowy dla 11 osób Czas trwania kursu na 1 osobę /każdego uczestnika/: min. 100 godzin /1 godz.=45 min zajęć +15 min przerwy, przy czym długość przerwy może być ustalona w sposób elastyczny/ Zakres tematyczny kursu powinien zawierać: a.Budowa i zasady działania komputera b.Systemy operacyjne: Dos, Windows, tworzenie w nich zbiorów informacji i działania na nich c.Opracowywanie dokumentów tekstowo-graficznych w MS Word d.Podstawowa znajomość arkusza kalkulacyjnego MS Excel e.Kształtowanie umiejętności wyszukiwania i pobierania informacji z sieci Internet 1.Kurs komputerowy poziom średniozaawansowany dla 4 osób niepełnosprawnych Czas trwania kursu na 1 osobę /każdego uczestnika/: min. 100 godzin /1 godz. =45 min zajęć + 15 min przerwy, przy czym długość przerw może być ustalona w sposób elastyczny/ Zakres tematyczny kursu powinien zawierać: a.Praca z MS Exel: elementy programu Exel, skoroszyty, arkusze i komórki, wprowadzanie danych tekstowych, wprowadzanie danych liczbowych, autosuma, wprowadzanie i przeliczanie formuł, funkcje b.MS Equation c.Tworzenie baz danych w Access Uwaga: Wśród uczestników znajdują się osoby niepełnosprawne mające problemy w poruszaniu się /poruszające się przy pomocy balkonika lub kul/. Sala powinna być dostosowana do osób niepełnosprawnych /sala na parterze bądź wyposażona w windę/. Po ukończeniu kursu każdy z uczestników otrzyma zaświadczenia zgodne ze wzorami stanowiącymi załączniki do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego /Dz.U. z 2012 poz.186/. Wykonawca w ramach danego zadania zobowiązany jest zapewnić uczestnikom kursu: catering, ubezpieczenie NW, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, w skład których wchodzić powinny: podręcznik dotyczący obsługi komputera, notatnik, długopis. Wykonawca w ramach kursu zapewnia każdemu uczestnikowi pendrive min. 16 GB..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.50.00.00-9, 80.53.32.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.12.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kurs językowy.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 2 obejmuje: 1.Kurs języka angielskiego dla 11 osób 2.Kurs języka rosyjskiego dla 1 osoby niepełnosprawnej 3.Kurs języka niemieckiego dla 1 osoby niepełnosprawnej Czas trwania kursu na 1 osobę /każdego uczestnika/: Kurs w wymiarze 45 godzin zajęć indywidualnych /przy czym 1 godz. zajęć = 60 min/ Ramowy program kursu: a.Mówienie, rozumienie ze słuchu, pisanie, rozumienie tekstów pisanych. Uwaga: Uczestnikami kursu będą osoby o różnym stopniu niepełnosprawności /mające problemy w poruszaniu się, niedosłyszące/. Sala powinna być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonawca w ramach danego zadania zobowiązany jest zapewnić uczestnikom kursu: catering, ubezpieczenie NW, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, w skład których wchodzić powinny: podręcznik do nauki języka, notatnik, długopis..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.50.00.00-9, 80.58.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.12.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Kurs prawa jazdy.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 3 obejmuje: 1.Kurs prawa jazdy kat. A 1 dla 1 osoby 2.Kurs prawa jazdy kat. B dla 14 osób 3.Kurs prawa jazdy kat. B+E dla 1 osoby Czas trwania kursu na jedną osobę (każdego uczestnika): Kategoria A1 zakres kursu: -30 godz. zajęć teoretycznych -20 godzin zajęć praktycznych Kategoria B zakres kursu: -30 godz. zajęć teoretycznych -30 godz. zajęć praktycznych Kategoria B+E zakres kursu: -20 godzin zajęć teoretycznych -15 godzin zajęć praktycznych Przy czym godzina zajęć teoretycznych wynosi 45 min zaś godzina zajęć praktycznych 60 min. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji kursu na wysokim poziomie, dostosowanego do specyfiki szkolenia z zachowaniem wymogów sanitarnych, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych. Sala szkoleniowa powinna być wyposażona w sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia /tj. komputery posiadające oprogramowanie do przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego/. Wykonawca podczas kursu winien przekazać wiedzę teoretyczną i praktyczną, niezbędną do kierowania pojazdami umożliwiającym przystąpienie do egzaminu państwowego w WORD działającym na podstawie art. 116 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym /Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm./. Wykonawca winien posiadać pojazd/y do nauki jazdy oznaczony/e i wyposażony/e zgodnie z obowiązujący przepisami. Kurs prowadzony będzie przez instruktorów posiadających kwalifikacje i uprawnienia zgodne z programem szkolenia. Wykonawca przeprowadzi egzamin wewnętrzny, pozwalający ocenić nabyte przez uczestników kursu umiejętności. Cena kursu musi zawierać koszt materiałów dydaktycznych, koszt badania lekarskiego, koszt pierwszego egzaminu państwowego, catering na zajęciach teoretycznych. Uwaga! Wśród przyszłych uczestników kursu będą osoby z niedosłuchem..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.12.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Kurs operatora wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 4 obejmuje: Operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej dla 6 osób. Czas trwania kursu na 1 osobę /każdego uczestnika/: -min. 67 godzin /1 godz.=45 min zajęć + 15 min przerwy, przy czym długość przerw może być ustalona w sposób elastyczny/ Program kursu powinien obejmować: -praktyczną naukę jazdy i manewrowania osprzętem wózków. -program modułu kierowca wózka jezdniowego pod względem merytorycznym musi być zatwierdzony przez jednostkę wyznaczoną do nadzoru przez ministra właściwego do spraw gospodarki oraz zakończyć się egzaminem zorganizowanym zgodnie z warunkami użytkowania programów. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego /koszt egzaminu mieści się w ogólnym koszcie kursu/ oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz zaświadczenia potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu kierowca-operator wózka jezdniowego, w zakresie uprawnień do kierowania wózkami oraz uprawnień dotyczących bezpiecznej obsługi - wymiany butli gazowych w wózkach /zaświadczenia muszą być zgodne ze wzorami zaświadczeń stanowiącymi załączniki do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego /Dz.U. z 2012r. poz. 186/. Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje książeczkę operatora wydaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zorganizował i opłacił dla uczestników kursu badania lekarskie /w celu uzyskania zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do kierowania wózkiem jezdniowym/ oraz psychologiczne, w celu uzyskania orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań do kierowania wózkiem jezdniowym. Koszt badań Wykonawca wlicza do ogólnego kosztu kursu. Cena kursu powinna zawierać: koszt materiałów szkoleniowych, koszt cateringu na zajęciach teoretycznych, koszt ubezpieczenia NW, koszt badań lekarskich, psychologicznych, koszt egzaminu UDT..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.12.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Kurs obsługi programów magazynowych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 5 obejmuje: 1.Kurs obsługi programów magazynowych i WF-MAG dla 2 osób Liczba godzin ogółem min. 100 godzin /1 godz.=45 min zajęć+ 15 min przerwy przy czym długość przerw może być ustalona w sposób elastyczny/ Ramowy program szkolenia: podstawowe zasady podatku Vat, kultura zawodu, odpowiedzialność materialna i organizacyjna pracy, gospodarka magazynowa, komputerowe zarządzanie obrotem Po ukończeniu kursu każdy z uczestników otrzyma zaświadczenia zgodne ze wzorami stanowiącymi załączniki do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego /Dz.U. z 2012 poz.186/. Cena kursu powinna zawierać: koszt materiałów szkoleniowych, koszt cateringu na zajęciach teoretycznych, koszt ubezpieczenia NW. 2.Kurs: Pracownik hurtowni-magazynu z obsługą wózków jezdniowych dla 3 osób Liczba godzin min.167 /1 godz.=45 min zajęć+ 15 min przerwy przy czym długość przerw może być ustalona w sposób elastyczny/ Ramowy program szkolenia: pojęcie i rodzaje magazynów, bezpieczeństwo i higiena pracy w magazynie, sposoby składowania w magazynie, spedycja towarów, gospodarka magazynowa, komputerowe programy magazynowe w tym WF-MAG, typy i budowa stosowanych wózków jezdniowych, czynności operatora przed podjęciem pracy i po pracy wózkiem, czynności operatora w czasie pracy wózkami, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, zagadnienia z zakresu bhp, wiadomości o dozorze technicznym, praktyczna nauka jazdy i manewrowanie osprzętem wózka, wymiana butli w wózku jezdniowym. Po ukończeniu kursu każdy z uczestników otrzyma zaświadczenia zgodne ze wzorami stanowiącymi załączniki do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego /Dz.U. z 2012 poz.186/. Cena kursu powinna zawierać: koszt materiałów szkoleniowych, koszt cateringu na zajęciach teoretycznych, koszt ubezpieczenia NW, koszt badań lekarskich, psychologicznych, koszt egzaminu UDT..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.12.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Kurs spawania metodą MIG i MAG.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Kurs spawania metodą MIG i MAG dla 4 osób Liczba godzin ogółem: 190 godzin /1 godz.=45 min zajęć i 15 min przerwy przy czym długość przerw może być ustalona w sposób elastyczny/, w tym: -zajęcia teoretyczne 30 godzin -zajęcia praktyczne 160 godzin Zakres tematyczny powinien obejmować: -procesy spajania i pokrewne spajaniu, rysunek techniczny w spawalnictwie, materiały podstawowe MIG, materiały dodatkowe MAG, podstawy elektrotechniki, urządzenia i sprzęt do spawania, technika i technologia spawania, niezgodności spawalnicze, kontrola i badania złączy spawanych, konstrukcje spawane i jakość w spawalnictwie, przepisy, wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa, bhp i ppoż. przy pracach spawalniczych Po ukończeniu kursu każdy z uczestników otrzyma zaświadczenia zgodne ze wzorami stanowiącymi załączniki do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego /Dz.U. z 2012 poz.186/. Kurs musi kończyć się egzaminem przed komisją do tego uprawnioną i wydaniem książeczki spawacza. Cena kursu musi zawierać koszt materiałów dydaktycznych, koszt ubezpieczenia NW, koszt badania lekarskiego, catering, koszt materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć praktycznych..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.12.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Kurs operator koparko-ładowarki kl.III dla 4 osób niepełnosprawnych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Program szkolenia - minimum 202 godziny /przy czym 1 godz.=45 min. zajęć i 15 min. przerwy, długość przerw może być ustalona w sposób elastyczny/ - musi zawierać m.in. następujące zagadnienia: 1.część teoretyczna, obejmuje zagadnienia z zakresu: a. dokumentacja techniczna maszyn roboczych, b.bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji maszyn roboczych, c. technologii wykonywania robót ziemnych, d. użytkowania i obsługi maszyn roboczych. 2. część praktyczna obejmująca naukę eksploatacji maszyn roboczych w różnych warunkach terenowych i technologicznych. Program szkolenia winien być zgodny z wytycznymi Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych budowlanych i drogowych /Dz.U. Nr 118, poz.1263/. Po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnych wyników egzaminu uczestnicy otrzymują świadectwo oraz uprawnienia wpisane do książki operatora zgodnie z w/w rozporządzeniem. Miejsce prowadzenia szkolenia winno się znajdować w odległości do 100 km od miejsca Zamawiającego. Wykonawca zapewnia nocleg i wyżywienie uczestnikom w czasie trwania kursu. Cena kursu musi zawierać koszt materiałów dydaktycznych, koszt ubezpieczenia NW, koszt badania lekarskiego, catering, koszt noclegów..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.12.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Kurs florystyczny dla 1 osoby.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - minimum 80 godzin dydaktycznych /przy czym 1 godz.=45 min. zajęć i 15 min. przerwy, długość przerw może być ustalona w sposób elastyczny/ Zakres tematyczny kursu powinien obejmować: -podstawowe wiadomości z anatomii i fizjologii roślin, rodzaj i przegląd roślin ozdobnych, narzędzia i materiały pomocnicze, artykuły dekoracyjne, zasady nowoczesnej florystyki, zajęcia praktyczne: florystyka ślubna /bukiety w mikrofonie, przypinki, dekoracje stołów/, bukiety okrągłe spiralne, florystyka żałobna /wiązanka naręczna, na florecie tzw. wieniec/, kompozycje w naczyniach, wianuszki, kompozycje z kwiatów ciętych w koszu, układanie kwiatów, stroiki świąteczne, kompozycje z kwiatów suszonych. Po ukończeniu kursu uczestnik otrzyma zaświadczenie zgodne ze wzorami stanowiącymi załączniki do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego /Dz.U. z 2012 poz.186/. Cena kursu powinna zawierać: koszt kwiatów żywych i sztucznych jak również wszystkich innych akcesoriów niezbędnych do tworzenia kompozycji, koszt materiałów szkoleniowych, koszt ubezpieczenia NW..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.12.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Kurs podstawy księgowości z obsługą komputera.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - Zadanie 9 obejmuje: Kurs podstawy księgowości z obsługą komputera dla 4 osób niepełnosprawnych. Czas trwania kursu na 1 osobę /każdego uczestnika/: -min 100 godz. dydaktycznych /przy czym 1 godz.=45 min. zajęć i 15 min. przerwy, długość przerw może być ustalona w sposób elastyczny/ Ramowy program kursu, tematy zajęć: -zasady księgowania, wypełnianie/poprawianie dokumentów księgowych, sporządzanie plan kont dla jednostki, sporządzanie dokumentacji podatkowej, sporządzanie listy płac i rozliczeń z ZUS, sporządzanie plan amortyzacji, opracowanie technik dokonywania odpisu amortyzacyjnego, sporządzanie przelewów do US, sporządzanie i korygowanie wydruków deklaracji podatkowej, fakturowanie. Po ukończeniu kursu uczestnik otrzyma zaświadczenie zgodne ze wzorami stanowiącymi załączniki do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego /Dz.U. z 2012 poz.186/. Cena kursu powinna zawierać koszt materiałów szkoleniowych tj. książka/książki związane z nauką księgowości , notes, długopis, koszt cateringu, koszt ubezpieczenia NW..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.12.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Kurs nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, komputera oraz zasadami GHP i GMP.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 10 obejmuje: Kurs nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, komputera oraz zasadami GHP i GMP - 2 osoby Czas trwania kursu na 1 osobę /każdego uczestnika/: -min. 65 godzin dydaktycznych /przy czym 1 godz.=45 min. zajęć i 15 min. przerwy, długość przerw może być ustalona w sposób elastyczny/ Ramowy program kursu, tematy zajęć: -wyposażenie stanowiska pracy, podstawowe funkcje sprzedawcy i kasjera, rodzaje odpowiedzialności materialnej, pojęcie podatku Vat, wystawienie faktur Vat, budowa kasy fiskalnej, transakcje sprzedaży, różne sposoby płatności, korekty błędnie wprowadzonych pozycji, udzielenie rabatów, zasady eksploatacji komputera, zasady działania i obsługa MS Windows, MS Exel, towaroznawstwo, reklama i marketing, fakturowanie. Po ukończeniu kursu uczestnik otrzyma zaświadczenie zgodne ze wzorami stanowiącymi załączniki do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego /Dz.U. z 2012 poz.186/. Cena kursu powinna zawierać koszt materiałów szkoleniowych tj. materiały dydaktyczne, notes, długopis, catering, koszt ubezpieczenie NW, koszt cateringu..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.12.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Kurs pracownik ochrony fizycznej osób i mienia.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 11 obejmuje: 1. Pracownik ochrony fizycznej pierwszego stopnia /dla 1 osoby niepełnosprawnej/. Kurs ma przygotować uczestnika do egzaminu i uzyskania licencji I stopnia pracownika ochrony fizycznej i mienia. Program kursu musi obejmować cykle tematyczne i odpowiednią do nich liczbę godzin zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998r w sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki oświatowe, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie ochrony osób i mienia, minimalnego zakresu programów kursów pracowników ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminów i trybu ich składania, składu komisji egzaminacyjnej i sposobu przeprowadzania egzaminu. Czas trwania kursu: 245 godz. Cena kursu powinna zawierać: koszt materiałów szkoleniowych, koszt cateringu na zajęciach teoretycznych, koszt ubezpieczenia NW, koszt egzaminu wewnętrznego. 2.Pracownik ochrony fizycznej drugiego stopnia dla 1 osoby Przeprowadzenie 335 godzinnego szkolenia kompleksowego od podstaw dla osoby ubiegającej się o licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia nie posiadającej licencji pierwszego stopnia. Zajęcia teoretyczne i praktyczne - 325 godzin - zakres tematyczny i godzinowy zgodny z przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.08.1998r. w sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki oświatowe, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie ochrony osób i mienia, minimalnego zakresu programów kursów pracowników ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminów i trybu ich składania, składu komisji egzaminacyjnej i sposobu przeprowadzania egzaminu /tekst jednolity: Dz.U. z 1998r. Nr 113, poz.731 z późn.zm./. Cena kursu powinna zawierać: koszt materiałów szkoleniowych, koszt cateringu na zajęciach teoretycznych, koszt ubezpieczenia NW, koszt egzaminu wewnętrznego..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.12.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

   SIWZ.doc

Dodał:
  Administrator dnia 04.07.2013 r.
 GRUPOWE WARSZTATY ORAZ ZAJĘCIA INDYWIDUALNE
 
     W miesiącu maj/czerwiec odbyły się zajęcia indywidualne oraz grupowe z psychologiem, doradcą zawodowym a także zajęcia grupowe z radcą prawnym. W zajęciach uczestniczyło łącznie 31 osób niepełnosprawnych będącymi uczestnikami projektu "Aktywizacja, aktywność, praca - razem pokonamy bariery" 

W dniach 28 i 29 maja 2013r. Kancelaria Radców Prawnych w Gdyni przeprowadziła grupowe zajęcia z uczestnikami projektu. 
Zajęcia przeprowadził radca prawny Andrzej Wójcik, a łączny czas ich trwania to dwanaście godzin zegarowych - po sześć godzin w każdym dniu. 
Na zajęciach grupowych zostały omówione następujące zagadnienia:

1. Wstęp do szkolenia.
1.1 Wybrane informacje  o systemie prawa w Polsce.
1.2. Podstawowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem w obrocie prawnym. 

2. Prawna sytuacja osób niepełnosprawnych.
2.1 Status prawny.
2.2 Sytuacja na rynku pracy - korzyści i przeszkody. 

3. Osoba niepełnosprawna, a prawo pracy.
3.1 Sposoby nawiązania stosunku pracy.
3.2. Prawa pracownicze (w tym wynagrodzenie, urlopy, odprawy.
3.3. Sposoby Ustania stosunku pracy (wypowiedzenie umowy, rozwiązanie 
       umowy bez wypowiedzenia).
3.4. Szczególne uprawnienia pracownicze wynikające z niepełnosprawności. 

4. Pomoc publiczna i instrumenty rynku pracy. 
4.1. Świadczenia związane z niepełnosprawnością, chorobą i wypadkami                 losowymi.
4.2. Status bezrobotnego.
4.3. Wsparcie ze strony Powiatowego Urzędu Pracy.
4.4. Wsparcie organizacji pozarządowych.
4.5. Ulgi i zwolnienia dla osób niepełnosprawnych.
4.6. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

5. Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
5.1. Informacje wstępne. 
5.2. Sporządzanie biznesplanu. 
5.3. Procedura zakładania działalności gospodarczej - wymogi formalne. 
5.4. Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, w tym podatkowe, prawo ubezpieczeń społecznych, prawo pracy, BHP, prawo administracyjne, prawo cywilne)
5.5. Wsparcie publiczne na założenie działalności gospodarczej. 
5.6. Ulgi i zwolnienia dla prowadzących działalność gospodarczą. 

6. Jak walczyć o swoje prawa i co robić, gdy nasze prawa są naruszane. Warsztaty osób niepełnosprawnych z psychologiem odbyły się w trzech grupach . W dniach 11-14 czerwca I grupa, 17-21 czerwca II grupa oraz   
24-28 czerwca odbyły się zajęcia dla III grupy.
Przeprowadzone zostały również konsultacje indywidualne z uczestnikami szkolenia w indywidualnie określonych terminach z poszczególnymi uczestnikami w wymiarze 2 godzin dla każdego z nich. 

Program zajęć obejmował : 

1. Zajęcia integracyjne.
1.1. Zmniejszenie dystansu pomiędzy uczestnikami warsztatów. 
1.2. Budowanie wzajemnego zaufania.

2. Wzmacnianie osobowości i poczucia własnej wartości.
2.1. Rozwój samoświadomości.
2.2. Dokonywanie samooceny.
2.3. Poszukiwanie zasobów osobistych, usuwanie ograniczeń.

3. Osiąganie zamierzonych celów.
3.1. Rodzaje celów
3.2. Rozwijanie perspektywicznego myślenia.
 
4. Nabywanie umiejętności oceny i skutków własnych wyborów.
4.1. Nabycie umiejętności podejmowania decyzji.
4.2. Rozpoznawanie czynników wpływających na decyzje.
4.3. Nabywanie umiejętności pracy zespołowej.

5. Trening komunikacji interpersonalnej.
5.1. Nabycie wiedzy dotyczącej komunikacji.
5.2 Rola słuchania w komunikacji.
5.3. Style komunikacji.

6. Umiejętność rozpoznawania emocji i radzenia sobie ze stresem.
6.1. Poznanie i nazwanie własnych emocji.
6.2. Poznanie konsekwencji braku umiejętności wyrażania uczuć.
6.3. Sposoby redukowania negatywnych emocji.
6.4. Identyfikacja objawów stresu. 

  

Podobnie jak warsztaty z psychologiem tak również zajęcia z doradcą zawodowym odbyły się w trzech grupach.


I grupa w dniach 10 -13 czerwca
II grupa w dniach 18-21 czerwca
III grupa w dniach 24-27 czerwca.

Zajęcia trwały ogółem 16 godzin, po 4 godziny dziennie. 
Program  zajęć obejmował następujące zagadnienia:
1. Integracja grupy.
2. Poznanie siebie - budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.
3. Savoir-vivre.
4. Analiza własnych umiejętności, możliwości i preferencji.
5. Określenie celów życiowych i zawodowych.
6. Komunikacja werbalna i niewerbalna.
7. Charakterystyka rynku pracy - rynek pracy dla osób niepełnosprawnych
   a) Tendencje zmian na rynku pracy.
       - Zawody schyłkowe.
       - Zawody przeszłości.
       - Zawody deficytowe.
       - Zawody nadwyżkowe.
   b) Elastyczne formy zatrudnienia. 
8. Sposoby poszukiwania pracy.
9. Analiza ofert pracy.
10. Pisanie dokumentów aplikacyjnych
     a) CV.
     b) List motywacyjny. 
11. Autoprezentacja.
12. Rozmowa kwalifikacyjna. 

Głównym celem szkolenia było przygotowanie uczestników do wejścia na rynek pracy. W trakcie zajęć przekazano uczestnikom praktyczne umiejętności pisania dokumentów aplikacyjnych oraz ukazano znaczenie autoprezentacji w rozmowie z pracodawcą a także wskazano możliwości poszukiwania pracy.
Dodał:
  Administrator dnia 02.07.2013 r.
 
 

I

NFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

do zapytania nr 10/2013

Ogłoszenie: Zorganizowanie i przeprowadzenie 2 wycieczek w ramach realizacji projektu "Aktywizacja, Aktywność, Praca - razem pokonamy bariery" (zapytanie ofertowe nr 10/2013)

Data publikacji ogłoszenia: 06.06.2013r.

Miejsce publikacji ogłoszenia: strona internetowa PCPR

Termin składania ofert upłynął z dniem: 21.06.2013 r. o godz. 10.00

Uprzejmie informujemy, że w wyniku oceny ofert do zapytania nr 9/2013 została wybrana oferta firmy 

Biuro Turystyki Krajowej "Krajobrazy"
Włodzimierz Jarzyna
Ul. Warszawska 6/8, 08-400 Garwolin


Uzasadnienie wyboru ww. oferty:
Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Garwolinie wpłynęła jedna oferta, która jednocześnie spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym.

                                                                                                Dyrektor
 
                                                                                              Janina Kula
 
 
 
Dodał:
  Administrator dnia 24.06.2013 r.


 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

do zapytania nr 9/2013


Ogłoszenie: dostarczenie bindownicy do oprawiania dokumentów oraz gilotyny biurowej do cięcia papieru (zapytanie ofertowe nr 9/2013)

Data publikacji ogłoszenia: 03.06.2013r.

Miejsce publikacji ogłoszenia: strona internetowa PCPR

Termin składania ofert upłynął z dniem: 17.06.2013 r. o godz. 16.00

Uprzejmie informujemy, że w wyniku oceny ofert do zapytania nr 9/2013 została wybrana oferta firmy Annex2000 ul. Rynek 10, 23-235 Annopol 


Uzasadnienie wyboru ww. oferty:
 
Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie wpłynęła jedna oferta, która spełniła wymagania zamawiającego. 

 
 
                                                                                                Dyrektor
 
                                                                                              Janina Kula
 
 
 
Dodał:
  Administrator dnia 18.06.2013 r.


 

                                ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2013

 
                                                                                          Garwolin, 06.06.2013 r.

 

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin

Tel. (025) 682 43 19

Godziny urzędowania: 800-1600

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Podstawa prawna: art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch wycieczek:

1) Zakres I zamówienia obejmuje:

Zorganizowanie i przeprowadzenie pięciodniowej wycieczki połączonej z warsztatami psychologicznymi dla 8 osób (wychowanków rodzin zastępczych/placówek opiekuńczo/wychowawczych).

Typowane miejsce wyjazdu: Mazury

Termin realizacji zamówienia:  lipiec 2013 r. ( Planowany termin 8-12 lipca 2013r.)

W ramach zakresu I zamówienia wykonawca zobowiązuje się zatrudnić psychologa, który przeprowadzi warsztaty psychologiczne z grupą wychowanków rodzin zastępczych placówek opiekuńczo/wychowawczych w wymiarze 20 godzin oraz konsultacje indywidualne w wymiarze 8 godz. (po 1 godzinie konsultacji dla każdego wychowanka). Psycholog udokumentuje swoją pracę poprzez sporządzenie: list obecności, harmonogramu warsztatów, sprawozdania z przeprowadzonych warsztatów oraz konsultacji indywidualnych, kart usług psychologa z konsultacji indywidualnych, zaświadczeń o ukończeniu warsztatów psychologicznych oraz zaświadczeń o odbyciu konsultacji indywidualnych.

Wymagania zamawiającego:  

- zapewnienie dojazdu i przyjazdu autokarem turystycznym

- zapewnienie dla wszystkich uczestników wycieczki:

w pierwszym dniu: obiadu i kolacji

w drugim, trzecim, czwartym dniu: śniadania, obiadu i kolacji

w piątym dniu: śniadania i obiadu

- pokrycie wszystkich wymaganych opłat drogowych i parkingowych

- zapewnienie biletów wstępu/wejść do obiektów wskazanych w programie wycieczki zaproponowanym przez Wykonawcę,

- objęcie wszystkich uczestników wycieczki ubezpieczeniem,

- zapewnienie zakwaterowania w hotelu (o standardzie min. **) dla wszystkich uczestników wycieczki w pokojach  2 osobowych (zamawiający dopuszcza pokoje max.4 osobowe),

- zatrudnienie psychologa w wymiarze 28 h do przeprowadzenia zajęć grupowych
i indywidualnych (8h indywidualnych 20 h grupowych),

- zapewnienie przewodnika na całej trasie wycieczki.

2) Zakres II zamówienia obejmuje:

Zorganizowanie trzydniowej wycieczki do: Kraków-Ojców-Wieliczka dla 31 osób niepełnosprawnych i 31 osób z ich otoczenia.

Termin realizacji zamówienia: sierpień 2013 (planowany termin wycieczki 23,24,25 sierpień)

Wymagania zamawiającego:  

- zapewnienie dojazdu i przyjazdu autokarem turystycznym

- zapewnienie dla wszystkich uczestników wycieczki:

a) w pierwszym dniu: obiadu i kolacji

b) w drugim dniu: śniadania, obiadu i kolacji

c) w trzecim dniu: śniadania i obiadu

- pokrycie wszystkich wymaganych opłat drogowych i parkingowych

- zapewnienie biletów wstępu/wejść do obiektów wskazanych w programie wycieczki zaproponowanym przez Wykonawcę,

- objęcie wszystkich uczestników wycieczki ubezpieczeniem,

- zapewnienie zakwaterowania w hotelu (o standardzie min. **) dla wszystkich uczestników wycieczki w pokojach  2 osobowych (zamawiający dopuszcza pokoje max.4 osobowe),

- zapewnienie przewodnika na całej trasie wycieczki.

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć       wykonawcy:

1) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zaproszenia.

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) Szczegółowy program wycieczek.

4) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat  przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie  –załączniki nr 2 do zaproszenia.

5) Oświadczenie o braku powiązań z Beneficjentem - załącznik nr 3 do zaproszenia.

6) Zaświadczenie o wpisie do rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych.

5. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.

2) cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku oraz być wartością brutto. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cena ta będzie obowiązującą przez cały okres ważności oferty.

3) dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą "za zgodność z oryginałem" i poświadczone podpisem przez Wykonawcę.

4) zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

5) Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:                      

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin

OFERTA NA

Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch wycieczek - 

Projekt realizowany w ramach POKL i współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Aktywizacja, Aktywność, Praca – razem pokonamy bariery”.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

21.06.2013r godz. 10.00

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie ul. Sportowa 5, w terminie do dnia 21.06.2013 roku, godz.10.00.

7.Kryterium wyboru oferty:

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, wg znaczenia określonego procentowo:

1) Cena – 70%

2) Atrakcyjność miejsca wypoczynku i standard placówki wypoczynku – 15%

3) Program pobytu – 15%

Ad 1. Przez kryterium  - cena: rozumie się łączną cenę oferty brutto podaną w formularzu oferty, a wyliczoną przez wykonawcę uwzględniającą wszystkie koszty zorganizowania całości tj. dwóch wycieczek.

Ad.2 W ramach  kryterium - atrakcyjność miejsca wypoczynku i standard placówki wypoczynku: zamawiający będzie oceniał zaproponowaną przez wykonawcę bazę lokalową i jej otoczenie, a także atrakcyjność zaoferowanego miejsca pobytu (dotyczy I i II zamówienia – pięciodniowa
i trzydniowa wycieczka).

Lp.

Element oceniany

Opis

Liczba punktów

1.

Pokoje przeznaczone na pobyt młodzieży

Pokoje:

od 2-3 osób

15

4 osobowe

10

Pod uwagę będzie brane między innymi:

Dostęp do radia, telewizji, internetu

5

2.

Dostępność do bazy higieniczno-sanitarnej

Łazienka z sanitariatem i prysznicem kabinowym w pokoju

20

Łazienka z sanitariatem i prysznicem kabinowym na kondygnacji (w korytarzu)

10

3.

Świetlica

Duże mieszczące całą grupę uczestników pomieszczenie, wyposażone:

w sprzęt RTV.

w sprzęt  rekreacyjno-sportowy.

świetlica nie może pełnić jednocześnie funkcji stołówki. /Świetlica powinna być wyposażona w elementy przydatne do prowadzenia zajęć grupowych
(np. w czasie niepogody)/.

Brak wymienionego w ofercie któregokolwiek z w/w ppkt tj. a, b lub c –oznacza iż wykonawca otrzyma 0 pkt w tym ocenianym elemencie tj. Świetlica.

0/10

4.

Zagospodarowanie terenu wokół placówki wypoczynkowej

Teren rekreacyjno – sportowy powinien zawierać:

a) boiska: utwardzone lub trawiaste,

b) miejsce do organizowania ognisk i grillowania,

c) dostępność sprzętu do wykorzystania na terenie placówki (np. rowery, sprzęt sportowy).

Brak wymienionego w ofercie któregokolwiek z w/w ppkt tj. a, b lub c –oznacza, iż wykonawca otrzyma 0 pkt w tym ocenianym elemencie tj. Zagospodarowanie terenu wokół placówki wypoczynkowej.

0/15

5.

Atrakcyjność miejsca pobytu

Opis położenia miejsca wypoczynku oraz jego atrakcyjność turystyczna.

15

Ad.3  W ramach  kryterium - program pobytu: w programie wycieczek ocenie będzie podlegać:

Lp.

Element oceniany

Opis

Liczba punktów

1.

Program wycieczki pięciodniowej na Mazury (zamówienie I)

Szczegółowe opisanie programu wycieczki z opisem każdego dnia zwiedzania np. wyszczególnienie zwiedzanych miejsc itp.

10

Wyszczególnienie w programie dodatkowych atrakcji podczas zwiedzania. /Za każdą dodatkową atrakcję wykonawca otrzyma 1 pkt – w tym kryterium można uzyskać max. 5 pkt./

max.5

2.

Program wycieczki trzydniowej

(zamówienie II)

Szczegółowe opisanie programu wycieczki z opisem każdego dnia zwiedzania np. wyszczególnienie zwiedzanych miejsc itp.

10

Wyszczególnienie w programie dodatkowych atrakcji podczas zwiedzania. /Za każdą dodatkową atrakcję wykonawca otrzyma 1 pkt – w tym kryterium można uzyskać max. 5 pkt./

max.5

2. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym wykonawcom przyznawane są punkty za powyższe kryteria wg następujących zasad:

Cena – 70%

70 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana łączna cena brutto, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

COB – łączna cena brutto zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi w danym kryterium – 70 pkt.

Atrakcyjność miejsca wypoczynku i standard placówki wypoczynku – 15%

15 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:

AS - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w danym kryterium

POB - liczba punktów oferty aktualnie ocenianej w danym kryterium

Pmax - maksymalna liczba punktów spośród wszystkich ofert w danym kryterium

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi w danym kryterium – 15 pkt.

Program pobytu – 15%

15 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:

PP - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w danym kryterium

POB - liczba punktów oferty aktualnie ocenianej w danym kryterium

Pmax - maksymalna liczba punktów spośród wszystkich ofert w danym kryterium

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi w danym kryterium – 15 pkt.

3. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta po ich zsumowaniu z trzech kryteriów, przy uwzględnieniu wagi kryteriów wynosi 100.

4. Oferta, która zawiera najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba punktów
w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

8. Inne informacje:

1. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami:

1) W sprawach merytorycznych - Justyna Mianowska – Tel. 25 682 43 19

2) W sprawach proceduralnych - Aneta Szostak – Tel. 606 581 692.

 

9. Wykluczenie z ubiegania się o zamówienie:

Z ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem (Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

10. Wspólny Słownik Zamówień:

      CPV: 63.51.10.00 – Organizacja wycieczek.

 

Załącznik:

1. Formularz ofertowy. zalaczniknr1.doc

2. Wykaz głównych usług. zalaczniknr2.doc
 
3. Oświadczenie wykonawcy 
    o braku powiązań z beneficjentem zalaczniknr3.doc
 
 

                                                                         

 

Dyrektor 
                                                                        
                                                                         Janina Kula


Dodał:
  Administrator dnia 06.06.2013 r.                                   ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2013

 
                                                                                          Garwolin, 03.06.2013 r.
 
W związku z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) ogłaszamy zapytanie ofertowe o cenę urządzeń biurowych. 

1.     Nazwa i adres jednostki:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie, ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin.
Tel. (025) 682 43 19

2.     Nazwa projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Aktywizacja, Aktywność, Praca- razem pokonamy bariery.”

3.     Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie bindownicy do oprawiania dokumentów oraz gilotyny (trymer) biurowej do cięcia papieru,
1.     Wymagania dotyczące bindownicy-parametry techniczne: 
 ·       rodzaj oprawy – grzbietami plastikowymi,
 ·       ręczny system dziurkowania, 
 ·       maks. ilość kartek dziurkowanych jednorazowo ( 80 g ) – 20, 
 ·       maks. ilość kartek oprawianych ( 80 g) – 510, 
 ·       maks. średnica grzbietu w mm – 51 mm, 
 ·       maks. rozmiar dokumentu – A4,
 ·       pionowy system dziurkowania/włożenia dokumentu, 
 ·       szuflada do przechowywania grzbietów,
 ·       wyśrodkowanie linii dziurkowania,
 ·       wyjmowana z jednej strony szuflada na ścinki,
 ·       obustronna dźwignia dziurkująca,
 ·       zestaw startowy na 10 opraw,
 ·       miarka wyboru grzbietu/okładki
 ·       2 lata gwarancji na urządzenie,
2.     Wymagania dotyczące gilotyny biurowej do cięcia papieru:
 ·       format papieru – A3,
 ·       długość cięcia (mm) – 455,
 ·       ilość jednorazowo ciętych arkuszy 80g – 20
 ·       ostrze safecut ze stali nierdzewnej zintegrowane w w karetce
 ·       automatyczny docisk papieru  
 ·       rodzaj ciętego materiału: papier/zdjęcia/folia/karton,
 ·       blokada formatu dla dokumentów powtarzalnych,
 ·       miarki cięcia w cm, calach, kątowa,
 ·       metalowa baza, 
 ·       rączki do przenoszenia,
 ·       2 lata gwarancji na urządzenie,

4.      Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty.
Przy wyborze ofert Beneficjent będzie kierował się następującymi kryteriami:
-cena za całość zamówienia : 100%

5.     Termin i miejsce realizacji zamówienia:
-Miejsce realizacji zamówienia: Garwolin
-Termin realizacji zamówienia: czerwiec/lipiec 2013 r.

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
-ofertę należy przygotować w formie pisemnej i złożyć w siedzibie Zamawiającego, przesłać pocztą lub mailem: wydz.pcpr@garwolin-starostwo.pl
-termin złożenia oferty do dnia 17.06.2013 r. do godziny 16 00
  

                                                                   

                                                                           

Dyrektor 
                                                                        
                                                                         Janina Kula


Dodał:
  Administrator dnia 03.06.2013 r.
 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

do zapytania nr 8/2013


Ogłoszenie: dostarczenie bindownicy do oprawiania dokumentów oraz gilotyny biurowej do cięcia papieru (zapytanie ofertowe nr 8/2013)

Data publikacji ogłoszenia: 16.05.2013r.

Miejsce publikacji ogłoszenia: strona internetowa PCPR

Termin składania ofert upłynął z dniem: 31.05.2013 r. o godz. 16.00

Uprzejmie informujemy, że w wyniku oceny ofert do zapytania nr 8/2013 nie została wybrana żadna oferta


Uzasadnienie wyboru ww. oferty:
 
Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie wpłynęły dwie oferty.

1.   Firma Annex2000, ul. Rynek 10, 23-235 Annopol oferująca:
      - bindownicę za kwotę 870 zł brutto
      - gilotynę za kwotę 660 zł brutto
2.   Salon Komputronik Garwolin, ul. Długa 1, 08-400 Garwolin oferująca:
      - bindownicę za kwotę 890 zł brutto
      - gilotynę za kwotę 630 zł brutto
 
Wyżej wymienione produkty spełniły wymagania zamawiającego.
Nie została wybrana żadna z powyższych ofert ze względu, że kwota całkowita przedstawiona w ofertach przewyższyła kwotę przeznaczoną przez zamawiającego na zakup produktów.
 
 
                                                                                                Dyrektor
 
                                                                                              Janina Kula
 
 
 
Dodał:
  Administrator dnia 3.06.2013 r.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

do zapytania nr 7/2013


Ogłoszenie: zapytanie ofertowe nr 7/2013

Data publikacji ogłoszenia: 08.05.2013r.

Miejsce publikacji ogłoszenia: strona internetowa PCPR

Termin składania ofert upłynął z dniem: 23.05.2013 r. o godz. 10.00

Uprzejmie informujemy, że w wyniku oceny ofert na wynajem sali i organizację cateringu w ramach realizowanego projektu wybrano ofertę firmy EMPTOR Barbara Jarzyna ul. Dobra 1/7LU, 08-400 Garwolin 


Uzasadnienie wyboru ww. oferty:
 
Złożono 2 oferty:

-BiznesGrupa EMPTOR Barbara Jarzyna ul. Dobra 1/7LU, 08-400 Garwolin oferująca wynajem sali szkoleniowej za cenę 144 zł brutto/dzień, obiad w cenie 26 zł brutto/os., susz konferencyjny 11 zł/os. brutto
 
-Restauracja Oregano ul. Targowa 62, 08-400 Garwolin oferująca salę kominkową za cenę 184,50 zł brutto/dzień, obiad w cenie 25 zł brutto/os., susz konferencyjny za 20 zł brutto/os.
 
Spośród 2 ofert spełniających warunki określone w zapytaniu oraz po zrobieniu kalkulacji wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo. 
 
 
                                                                                                Dyrektor
 
                                                                                              Janina Kula
 
 
 
Dodał:
  Administrator dnia 24.05.2013 r.

                           

 
  

                                    ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2013

 
                                                                                          Garwolin, 16.05.2013 r.
 
W związku z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) ogłaszamy zapytanie ofertowe o cenę urządzeń biurowych. 

1.     Nazwa i adres jednostki:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie, ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin.
Tel. (025) 682 43 19

2.     Nazwa projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Aktywizacja, Aktywność, Praca- razem pokonamy bariery.”

3.     Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie bindownicy do oprawiania dokumentów oraz gilotyny biurowej do cięcia papieru,
1.     Wymagania dotyczące bindownicy-parametry techniczne: 
 ·       rodzaj oprawy – grzbietami plastikowymi,
 ·       ręczny system dziurkowania, 
 ·       maks. ilość kartek dziurkowanych jednorazowo ( 80 g ) – 20, 
 ·       maks. ilość kartek oprawianych ( 80 g) – 510, 
 ·       maks. średnica grzbietu w mm – 51 mm, 
 ·       maks. rozmiar dokumentu – A4,
 ·       pionowy system dziurkowania/włożenia dokumentu, 
 ·       szuflada do przechowywania grzbietów,
 ·       wyśrodkowanie linii dziurkowania,
 ·       wyjmowana z jednej strony szuflada na ścinki,
 ·       obustronna dźwignia dziurkująca,
 ·       zestaw startowy na 10 opraw,
 ·       miarka wyboru grzbietu/okładki
 ·       2 lata gwarancji na urządzenie,
2.     Wymagania dotyczące gilotyny biurowej do cięcia papieru:
 ·       format papieru – A3,
 ·       długość cięcia (mm) – 455,
 ·       ilość jednorazowo ciętych arkuszy 80g – 20
 ·       rodzaj ciętego materiału: papier/zdjęcia/folia/karton,
 ·       blokada formatu dla dokumentów powtarzalnych,
 ·       miarki cięcia w cm, calach, kątowa,
 ·       metalowa baza, 
 ·       rączki do przenoszenia,
 ·       2 lata gwarancji na urządzenie,

4.      Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty.
Przy wyborze ofert Beneficjent będzie kierował się następującymi kryteriami:
-cena: 100%

5.     Termin i miejsce realizacji zamówienia:
-Miejsce realizacji zamówienia: Garwolin
-Termin realizacji zamówienia: czerwiec 2013 r.

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
-ofertę należy przygotować w formie pisemnej i złożyć w siedzibie Zamawiającego, przesłać pocztą lub mailem: wydz.pcpr@garwolin-starostwo.pl
-termin złożenia oferty do dnia 31.05.2013 r. do godziny 16 00
 

                                                                   

                                                                           

Dyrektor 
                                                                        
                                                                         Janina Kula


Dodał:
  Administrator dnia 16.05.2013 r.
 

  

                           ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013

  

 

Garwolin, 08.05.2013 r.

POKL/0816/ 7/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 7/2013

1. Nazwa i adres jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie, ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin.

Tel. (025) 682 43 19

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Podstawa prawna: art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

3. Nazwa projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Aktywizacja, Aktywność, Praca-razem pokonamy bariery”.

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wynajem sali na szkolenie wraz z wyposażeniem do przeprowadzenia zajęć z psychologiem, doradcą zawodowym, radcą prawnym.

Przedmiot zamówienia obejmuje również zapewnienie uczestnikom projektu: obiadu oraz suszu konferencyjnego (serwis kawowy, soki, napoje, ciastka).

     1. Planowane terminy zamówienia:

-28, 29 maja( zajęcia z radcą prawnym) - II grupy 16 i 15 osobowe w każdym dniu zajęć. Wynajęcie sali i zapewnienie uczestnikom suszu konferencyjnego (serwis kawowy, soki, napoje i ciastka).

-10,11,12,13,14 czerwca (zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem) -I grupa osób niepełnosprawnych ok.10 os. Wynajęcie sali, zapewnienie w każdym dniu zajęć obiadu i suszu konferencyjnego.

-17,18,19,20,21 czerwca (zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem) - II grupa osób niepełnosprawnych ok.10 os. Wynajęcie sali, zapewnienie w każdym dniu zajęć obiadu i suszu konferencyjnego.

-24,25,26,27,28 czerwca (zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem) -III grupa osób niepełnosprawnych ok. 10 os. Wynajęcie sali, zapewnienie w każdym dniu zajęć obiadu i suszu konferencyjnego.

-1,2,3,4,5 lipca (zajęcia z doradcą zawodowym) - grupa wychowanków rodzin zastępczych/placówek opiekuńczo-wychowawczych 8 os. Wynajęcie sali, zapewnienie w każdym dniu zajęć obiadu i suszu konferencyjnego.

      2. Wymagania dotyczące lokalu:

1) Kryteria, jakie powinna spełniać sala szkoleniowa:

a)  sala szkoleniowa zlokalizowana na terenie miasta Garwolin

b) sala szkoleniowa przystosowana do prowadzenia zajęć w grupach minimum 16 osobowych w terminach określonych w pkt.4 ppkt 1  w godz. od 8.30 do 16.30

c) sala dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do sal szkoleniowych, oraz restauracyjnych powinny być zachowane drożne ścieżki komunikacyjne, umożliwiające samodzielne poruszanie się osób niepełnosprawnych. W momencie organizacji szkolenia na piętrze, konieczne jest posiadanie czynnej windy w obiekcie, która umożliwi uczestnikowi bezproblemowe dotarcie do sali szkoleniowej.

d) dostępność sali na 15 minut przed i po szkoleniu w celu rozłożenia i złożenia niezbędnego sprzętu szkoleniowego przez Wykładowcę,

e) sala powinna być odpowiednio wyposażona tzn.:

 - posiadać 16 miejsc siedzących i 16 stolików dla uczestników szkolenia;

 - sala przystosowana do komfortowego prowadzenia zajęć dla grupy 16 osobowej;

 - rzutnik i ekran do prezentacji multimedialnych;

 - tablicę typu flipchart/ścieralna wraz z wyposażeniem (papier, pisaki);

 - dostęp do sieci energetycznej zapewniającej podłączenie laptopa;

 - stolik na sprzęt multimedialny;

 - przedłużacz itp.;

 - posiadać okna i możliwość ich zasłaniania;

 - sala klimatyzowana;

f) w sali powinny znajdować się okna, dające światło dzienne, powinna się także znajdować odpowiednia liczba stołów i krzeseł z możliwością dowolnej aranżacji ich ustawienia dla uczestników szkoleń. Sala nie może znajdować się w podpiwniczeniu. Sala powinna znajdować się na parterze lub piętrze.

h) toaleta usytuowana w niewielkiej odległości od sali szkoleniowej;

i) stolik na zapewnienie przerw kawowych;

j) zapewnienie sali zastępczej o nie niższym standardzie niż wymieniony w przedmiocie zamówienia – w przypadku nie możliwości korzystania z wybranej sali szkoleniowej
z przyczyn losowych.

3. Przygotowanie i dostarczenie usługi przerw kawowych oraz posiłków    obiadowych dla uczestników szkolenia w czasie i miejscu realizacji szkoleń.

1) Kryteria, jakie powinna spełniać przerwa kawowa:

a) zapewnienie przerwy kawowej w każdym dniu odbywającego się szkolenia (odpowiednio dla ilości osób określonej w pkt. 4 ppkt 1 zaproszenia).

c)  zapewnienie dla uczestników: talerzyków, kubeczków, łyżeczek, serwetek itp.

d) na każdej przerwie kawowej do dyspozycji uczestników powinna być dostępna minimum: kawa (parzona i rozpuszczalna), herbata (minimum 2 rodzaje), cukier, śmietanki, cytryna do herbaty, woda mineralna (min 5 litrów/każde szkolenie), soki owocowe (min. 5 litrów/każde szkolenie), ciastka (kruche, w czekoladzie itp. ciasta domowe).

2)  Posiłek obiadowy tj. dwudaniowy ciepły posiłek, wraz z napojami (odpowiednio dla ilości osób określonej w pkt. 4 ppkt 1 zaproszenia).

4. Wykonawca zapewnia tradycyjne (nie jednorazowe) wyposażenie niezbędne do podania posiłku.

5. Po zakończonym szkoleniu, obowiązkiem Zleceniobiorcy jest pozostawienie porządku
w miejscu organizowania przerwy kawowej.

6. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z przepisami prawnymi
w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m. in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia - Dz. U. nr 171 poz. 1125 ze zm.).

7.  Przerwy kawowe i przerwa obiadowa powinny być zapewnione w miejscu szkolenia na sali lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

8.   Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wysokiego poziomu świadczonej usługi oraz warunków zgodnych z przepisami BHP w trakcie trwania kursu.

9.  Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości osób uczestniczących w szkoleniach.

5. Planowany termin realizacji:

Maj-lipiec 2013r.

Planuje się wynajem sali szkoleniowej łącznie na 22 dni w podanych terminach. Terminy mogą ulec nieznacznej zmianie.

Wspólny Słownik Zamówień(CPV)

70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niżmieszkalne

39222000-4 – Artykuły cateringowe.

15860000-4 – Kawa, herbata i podobne produkty

15812000-3 – Wyroby ciastkarskie i ciasta.

15320000-4 – Soki owocowe.

15831000-2 – Cukier.

15981000-8 – Wody mineralne.


7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy:

1) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zaproszenia.

2) Oświadczenie o braku powiązań z Beneficjentem - załącznik nr 2 do zaproszenia.

3)Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – wypełniony wg wzoru ustalonego załącznikiem nr 3 SIWZ

8. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty.

1) Przy wyborze ofert Beneficjent będzie kierował się następującymi kryteriami:

    -cena:  100 % cena

      Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt

100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana łączna cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

COB – łączna cena zaoferowana w ofercie badanej

Łączna cena tj. cena za wynajęcie sali za 1 dzień + cena obiadu 1 os. + cena suszu konferencyjnego dla 1 os.

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt

1) Wykonawcy zobowiązani są do obliczenia ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określony został w pkt.4 Zaproszenia ofertowego „Opis przedmiotu zamówienia”, którą należy wpisać w formularzu ofertowym  stanowiącym załącznik do zaproszenia.

2) Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia, wszelkie podatki, opłaty i inne elementy cenotwórcze z wyszczególnieniem podatku VAT oraz koszt związany z zapewnieniem uczestnikom szkoleń: obiadów oraz suszu konferencyjnego (serwis kawowy, soki, napoje i ciastka).

 3) Podana cena ofertowa obowiązuje przez cały okres trwania umowy. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą wyłączne w złotych polskich.

Uwaga: w Formularzu ofertowym należy wpisać oddzielnie cenę netto i brutto za:

a) Wynajem sali (cena wynajmu za 1 dzień)

b) Obiad (cena obiadu za 1 os.)

c) Susz konferencyjny- cena za 1 osobę  (serwis kawowy, napoje, soki, ciastka)

9. Sposób przygotowania oferty:

1) Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione
w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.

2) Dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”
i poświadczone podpisem przez Wykonawcę.

3) Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

4)  Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin

 

OFERTA DO ZAPYTANIA 7/2013

Projekt realizowany w ramach POKL i współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach EFS: „Aktywizacja, Aktywność, Praca-razem pokonamy bariery”.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

23.05.2013r. godz. 10.00

10.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie ul. Sportowa 5, w terminie do dnia 23.05.2013 roku, godz.10.00.

11. O wyborze oferty kandydat zostanie powiadomiony.

12. Wykluczenie z ubiegania się o zamówienie:

Z ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem (Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.załączniki: sala-zalaczniki.doc

 
                                                                          Dyrektor 
                                                                        
                                                                         Janina Kula


Dodał:
  Administrator dnia 08.05.2013 r.
 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

do zapytania nr 6/2013


Ogłoszenie: Psycholog (zapytanie ofertowe nr 6/2013)

Data publikacji ogłoszenia: 08.04.2013 r.

Miejsce publikacji ogłoszenia: strona internetowa PCPR

Termin składania ofert upłynął z dniem: 22.04.2013 r. o godz. 10.00

 Uprzejmie informujemy, że w wyniku oceny ofert do zapytania 6/2013
 została wybrana oferta Pani Marioli Białeckiej

Uzasadnienie wyboru ww. oferty:

Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie wpłynęły 2 oferty:

-Pani Marioli Białeckiej, która zaoferowała wykonanie usługi za kwotę 75 zł brutto/godzina

-Pani Anny Laskowskiej, która zaoferowała wykonanie usługi za kwotę 80 zł brutto/godzina

 Spośród 2 ofert  wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo.
 

 

Dodał:
  Administrator dnia 24.04.2013 r.
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

do zapytania nr 5/2013


Ogłoszenie: specjalista ds. zamówień publicznych (zapytanie ofertowe 5/2013)

Data publikacji ogłoszenia: 08.04.2013 r.

Miejsce publikacji ogłoszenia: strona internetowa PCPR

Termin składania ofert upłynął z dniem: 22.04.2013 r. o godz. 10.00

Uprzejmie informujemy, że w wyniku oceny ofert do zapytania 5/2013 została wybrana oferta Pani:

Anety Szostak za cenę 100 zł brutto

Uzasadnienie wyboru ww. oferty:

Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie wpłynęła jedna oferta, która jednocześnie spełniała warunki określone w zapytaniu ofertowym.

 

Dodał:
  Administrator dnia 24.04.2013 r.
ININFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

do zapytania nr 4/2013Ogłoszenie: Ewaluator (zapytanie ofertowe nr 4/2013)

Data publikacji ogłoszenia: 08.04.2013 r.

Miejsce publikacji ogłoszenia: strona internetowa PCPR

Termin składania ofert upłynął z dniem: 22.04.2013 r. o godz. 10.00

 Uprzejmie informujemy, że w wyniku oceny ofert do zapytania 4/2013 została wybrana oferta Pani Anny Kuźbidy

Uzasadnienie wyboru ww. oferty:

Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie wpłynęły 2 oferty:

-Pani Anny Kuźbidy, która zaoferowała wykonanie usługi za kwotę 3200 zł brutto
-Pana Tomasza Wysockiego, który zaoferował wykonanie usługi za kwotę 3890 zł brutto

 Spośród 2 ofert  wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo.

Dodał:
  Administrator dnia 24.04.2013 r.
 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

do zapytania nr 3/2013


Ogłoszenie: Radca prawny (zapytanie ofertowe nr 3/2013)

Data publikacji ogłoszenia: 08.04.2013 r.

Miejsce publikacji ogłoszenia: strona internetowa PCPR

Termin składania ofert upłynął z dniem: 22.04.2013 r. o godz. 10.00

 Uprzejmie informujemy, że w wyniku oceny ofert do zapytania 3/2013 została wybrana oferta:

Kancelaria Radców Prawnych
Andrzej Wójcik
ul. Wójta Radtkiego 53/8
81-355 Gdynia

Uzasadnienie wyboru ww. oferty:

Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie wpłynęły 3 oferty:

-Kancelarii Radcy Prawnego Krzysztofa Zająca, ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa

-Kancelarii Prawnej Radcy Prawnego Sylwii Barcz-Popiel, ul. Wileńska 32, 05-200 Wołomin

-Kancelarii Radców Prawnych Andrzeja Wójcika ul. Wójta Radtkiego 53/8, 81-355 Gdynia

 Spośród 3 ofert  wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo.

Dodał:
  Administrator dnia 24.04.2013 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

do zapytania nr 2/2013


Ogłoszenie: Materiały promujące projekt (zapytanie ofertowe nr 2/2013)

Data publikacji ogłoszenia: 05.04.2013 r.
 
Miejsce publikacji ogłoszenia: strona internetowa PCPR

Termin składania ofert upłynął z dniem: 19.04.2013 r
.
 Uprzejmie informujemy, że w wyniku oceny ofert do zapytania 2/2013 została wybrana oferta:

TKM Group
ul. Mickiewicza 4 lok.  18
01-517 Warszawa

Uzasadnienie wyboru ww. oferty:

Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie wpłynęły 4 oferty:

- TKM Group, ul. Mickiewicza 4 lok. 18, 01-517 Warszawa

- Studio Mrówka, ul. Zagonów 1, 30-328 Warszawa

- MGM GROUP s.c., ul. Okoniowa 9/66, 91-498 Łódź

- HYPERFOX ADVERTISEMENT AGENCY, Katarzyna Żółkiewska-Bodden, 35-105 Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego 25c

Spośród 4 ofert  wybrano ofertę najkorzystniejszą pod względem jakości wykonania, ceny oraz terminu realizacji. 

                                                                          Dyrektor 
                                                                        
                                                                         Janina Kula


Dodał:
  Administrator dnia 24.04.2013 r.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

do zapytania nr 1/2013


Ogłoszenie: doradca zawodowy do przeprowadzenia rekrutacji oraz zajęć z uczestnikami projektu (zapytanie ofertowe nr 1/2013)

Data publikacji ogłoszenia: 04.04.2013 r.

Miejsce publikacji ogłoszenia: strona internetowa PCPR

Termin składania ofert upłynął z dniem: 18.04.2013 r. o godz. 13.00

Uprzejmie informujemy, że w wyniku oceny ofert do zapytania 1/2013 została wybrana oferta Pani:

Beaty Getler za cenę 90 zł brutto

Uzasadnienie wyboru ww. oferty:
Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie wpłynęła jedna oferta, która jednocześnie spełniała warunki określone w zapytaniu ofertowym.

                                                                          Dyrektor 
                                                                        
                                                                         Janina Kula


Dodał:
  Administrator dnia 22.04.2013 r.
 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2013

 
 

1.     Nazwa i adres jednostki:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie, ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin.
Tel. (025) 682 43 19

2.      Tryb udzielenia zamówienia:

Podstawa prawna: art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

  
  
3.      Opis przedmiotu zamówienia:
 
Przeprowadzenie  dla 31 osób niepełnosprawnych:
-zajęć/warsztatów grupowych w wymiarze 36 godzin (3 grupy po 12 godzin każda)
-przeprowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych dla 31 osób niepełnosprawnych w wymiarze 62 godzin (po 2 godziny konsultacji dla każdego uczestnika)
Celem zajęć będzie wspieranie uczestników projektu poprzez podniesienie poczucia własnej wartości, wiary we własne umiejętności.

4.      Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

1)     Wykształcenie wyższe psychologiczne
2)     Doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi i wykluczonymi społecznie
3)     Min. 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku psycholog
 
5.      Forma zatrudnienia:

       Umowa zlecenie w wymiarze 98 godz. finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

6.      Wymagane dokumenty:

1)     życiorys zawodowy;
2)     kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
3)     oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z beneficjentem
 
 
7.      Planowany termin realizacji:

maj-sierpień 2013r.

Szczegółowe terminy zajęć grupowych zostaną ustalone po wyłonieniu wykonawcy. Terminy zajęć indywidualnych ustala wykonawca w porozumieniu z uczestnikiem projektu.

8.      Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy wyborze ofert Beneficjent będzie kierował się następującymi kryteriami:
-cena: 100 %

9.     Sposób przygotowania oferty:

1). Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.
2). Dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone podpisem przez Wykonawcę.
3). Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
4). Opakowanie i adresowanie oferty:
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin

 

OFERTA DO ZAPYTANIA 6/2013

Projekt realizowany w ramach POKL i współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach EFS: „Aktywizacja, Aktywność, Praca-razem pokonamy bariery”.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

22.04.2013R. godz. 10.00

 

 

10.     O wyborze oferty kandydat zostanie powiadomiony.

11.      Wykluczenie z ubiegania się o zamówienie:

Z ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo
z Beneficjentem (Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Formularz oferty:


                                                                    
                                                                          Dyrektor 
                                                                        
                                                                         Janina Kula


Dodał:
  Administrator dnia 8.04.2013 r.
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013

 
 

1.     Nazwa i adres jednostki:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie, ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin.
Tel. (025) 682 43 19

2.      Tryb udzielenia zamówienia:

Podstawa prawna: art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

  
  
3.      Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przygotowywaniu
-dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień publicznych w ramach projektu systemowego pn. ,,Aktywizacja, Aktywność, Praca-razem pokonamy bariery’’ współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie:

1) Przygotowywania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na potrzeby udzielanych w ramach projektu zamówień z uwzględnieniem:
-          wyboru trybu postępowania,
-          właściwego określenia przedmiotu zamówienia,
-          właściwego określenia warunków udziału w postępowaniu,
-          właściwego określenia kryteriów oceny ofert,

2)      Czynności związanych z przygotowaniem postępowania, a w tym:
-        pomoc w określeniu szacunkowej wartości zamówienia,
-        przygotowanie ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z przepisami,.
 
3)      Czynności wykonywanych przez Zamawiającego w toku postępowania, w tym:
-        opracowanie projektów odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści SIWZ,
-        przygotowanie projektów stanowiska Zamawiającego na okoliczność złożenia przez Wykonawców informacji w trybie art. 181 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, (tj.: Dz.U. 2010 Nr. 113, poz. 759 z późn. zm.) o niezgodnej
z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający był zobowiązany,
-        wskazanie możliwych działań w zakresie postępowania odwoławczego,

4)      Czynności związanych z badaniem i oceną ofert, a w tym:
-          sporządzenie projektów informacji o wykluczeniu z postępowania,
-          sporządzanie projektów informacji o odrzuceniu oferty,

5)      Sporządzenia dokumentacji postępowania, a w tym protokołu postępowania zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

6)      Współpraca z koordynatorem projektu w zakresie zagadnień związanych z realizacją projektu
 
 
4.      Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

1)     Wykształcenie wyższe
2)     Min. 4 letnie doświadczenie w przeprowadzaniu zamówień publicznych (w tym co najmniej jedno postępowanie przeprowadzone ze środków Unii Europejskiej),
3)     Bardzo dobra znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych
4)     Znajomość założeń ‘Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007- 2013”,
5)     Znajomość zagadnień dotyczących funduszy strukturalnych UE, w tym zasad kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
 
5.      Forma zatrudnienia:

       Umowa zlecenie w wymiarze 45 godz. finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

6.      Wymagane dokumenty:

1)     życiorys zawodowy;
2)     kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
3)     oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z beneficjentem
 
 
7.      Planowany termin realizacji:

Maj-grudzień 2013r.

8.      Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy wyborze ofert Beneficjent będzie kierował się następującymi kryteriami:
-cena: 100 %

9.     Sposób przygotowania oferty:

1). Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.
2). Dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone podpisem przez Wykonawcę.
3). Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
4). Opakowanie i adresowanie oferty:
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin

 

OFERTA DO ZAPYTANIA 5/2013

Projekt realizowany w ramach POKL i współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach EFS: „Aktywizacja, Aktywność, Praca-razem pokonamy bariery”.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

22.04.2013R. godz. 10.00

 

 
10.     O wyborze oferty kandydat zostanie powiadomiony.

11.     Wykluczenie z ubiegania się o zamówienie:

Z ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo
z Beneficjentem (Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Formularz oferty:                                                                            Dyrektor

                                                                           Janina Kula 
 


                                                                      
                                                                    

Dodał:
  Administrator dnia 8.04.2013 r.
 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2013

 
 

1.     Nazwa i adres jednostki:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie, ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin.
Tel. (025) 682 43 19

2.      Tryb udzielenia zamówienia:

Podstawa prawna: art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

  
  
3.      Opis przedmiotu zamówienia:

Przygotowanie materiałów do przeprowadzenia ewaluacji projektu : „Aktywizacja, Aktywność, Praca-razem pokonamy bariery”, przeprowadzenie ewaluacji wszystkich działań za pomocą ankiet ewaluacyjnych, przygotowanie i złożenie sprawozdań z każdej przeprowadzonej ewaluacji oraz sprawozdania końcowego.
 
4.      Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

1)     Wykształcenie wyższe
2)     Doświadczenie w przeprowadzeniu ewaluacji projektów unijnych

5.      Zakres obowiązków ewaluatora:

-sporządzenie ankiet ewaluacyjnych
-rozdawanie ankiet ewaluacyjnych uczestnikom projektu oraz ich zbieranie (dot. wszystkich działań przewidzianych w projekcie)
-przygotowanie raportu/sprawozdania z przeprowadzonej ewaluacji

6.      Forma zatrudnienia:
       Umowa zlecenie w wymiarze 40 godz. finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

7.      Wymagane dokumenty:

1)     życiorys zawodowy;
2)     kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz dokument potwierdzający wpis na listę radców prawnych;
3)     oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z beneficjentem
 
8.      Planowany termin realizacji:

Maj-grudzień 2013r.
Harmonogramy szkoleń/kursów będą przekazywane sukcesywnie ewaluatorowi po ustaleniu dokładnych terminów i po wyłonieniu wykonawców.

9.      Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy wyborze ofert Beneficjent będzie kierował się następującymi kryteriami:
-cena: 100 %

10.     Sposób przygotowania oferty:

1). Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.
2). Dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone podpisem przez Wykonawcę.
3). Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
4). Opakowanie i adresowanie oferty:
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:
 

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin

 

OFERTA DO ZAPYTANIA 4/2013

Projekt realizowany w ramach POKL i współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach EFS: „Aktywizacja, Aktywność, Praca-razem pokonamy bariery”.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

22.04.2013R. godz. 10.00

 

 
11.     O wyborze oferty kandydat zostanie powiadomiony.

12.       Wykluczenie z ubiegania się o zamówienie:

Z ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem (Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Formularz oferty:

 
ewaluacja-formularz.doc
 
 
 
                                                                            Dyrektor
 
                                                                          Janina Kula 

                                                           
                                              
 

Dodał:
  Administrator dnia 8.04.2013 r.
 
 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2013

 
 
 

1.     Nazwa i adres jednostki:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie, ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin.
Tel. (025) 682 43 19

2.     Tryb udzielenia zamówienia:

Podstawa prawna: art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

  
3.     Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres I zamówienia:
Sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów umów, aneksów, zarządzeń  w łącznym wymiarze 32 godz. w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Aktywizacja, Aktywność, Praca-razem pokonamy bariery”, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Zakres II zamówienia:
Przeprowadzenie grupowych zajęć z uczestnikami projektu w łącznym wymiarze 12 h z zakresu: praw osób niepełnosprawnych, ulg i uprawnień, prowadzenia działalności gospodarczej.

4.      Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

1)     Wykształcenie wyższe prawnicze
2)     Wpis na listę radców prawnych
3)     Dobra znajomość przepisów prawa
4)     Doświadczenie zawodowe min. 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie doradztwa i praktycznego stosowania prawa
5)     Znajomość zagadnień dotyczących funduszy strukturalnych UE, w tym zasad kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
6)     Znajomość założeń „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007- 2013”.

5.      Forma zatrudnienia:

       Umowa zlecenie finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

6.      Wymagane dokumenty:

1)     życiorys zawodowy;
2)     kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz dokument potwierdzający wpis na listę radców prawnych;
3)     oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z beneficjentem

7.      Planowany termin realizacji:

Zakres I zamówienia – maj-sierpień 2013r.
Zakres II zamówienia-maj 2013r.

Szczegółowe terminy zakresu II zamówienia zostaną ustalone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie po wyłonieniu wykonawcy.

8.      Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy wyborze ofert Beneficjent będzie kierował się następującymi kryteriami:
-cena: 100 %

9.     Sposób przygotowania oferty:

1). Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.
2). Dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone podpisem przez Wykonawcę.
3). Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
4). Opakowanie i adresowanie oferty:
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin

 

OFERTA DO ZAPYTANIA 3/2013

Projekt realizowany w ramach POKL i współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach EFS: „Aktywizacja, Aktywność, Praca-razem pokonamy bariery”.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

22.04.2013R. godz. 10.00

 
10.     O wyborze oferty kandydat zostanie powiadomiony.

11.      Wykluczenie z ubiegania się o zamówienie:

Z ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo
z Beneficjentem (Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


Formularz oferty:

 
zap.radcaprawny-formularz.doc
 
                                                                           Dyrektor

                                                                          Janina Kula 
     
                                                                       
                                                                          
   

Dodał:
  Administrator dnia 8.04.2013 r.
 
 

 

ZAPYTANIE

 OFERTOWE NR 2/2013

 
 
W związku z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) ogłaszamy zapytanie ofertowe o cenę artykułów promocyjnych

1.     Nazwa i adres jednostki:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie, ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin.
Tel. (025) 682 43 19

2.     Nazwa projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Aktywizacja, Aktywność, Praca- razem pokonamy bariery.”

3.     Opis przedmiotu zamówienia:

Materiały promujące projekt „Aktywizacja, Aktywność, Praca- razem pokonamy bariery” w postaci :

- notatniki o formacie A5 w kratkę, min. 50 stron, zaopatrzone w logotyp POKL oraz UE na każdej kartce, bądź na samej okładce(front)-  wraz zapisem „zakup współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” w ilości 39 sztuk

-zestaw: długopis i ołówek w etui z grawerem logotyp POKL i UE na każdym elemencie w ilości 39 kompletów

-aktówki (teczka konferencyjna) formatu A4 zaopatrzone w logotyp POKL oraz UE w ilości 39 sztuk

- plecak zamykany na zamek błyskawiczny z bocznymi kieszeniami oraz puszystymi paskami do noszenia oraz wzmocnieniem usztywniającym plecy zaopatrzony w logotyp POKL i UE w ilości 39 sztuk
   
4.      Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy wyborze ofert Beneficjent będzie kierował się następującymi kryteriami:

-cena: 60%
-jakość wykonania: 20%
-termin realizacji:  20%

5.     Termin i miejsce realizacji zamówienia:

-Miejsce realizacji zamówienia: Garwolin
-Termin realizacji zamówienia: maj 2013 r.
 
6.      Miejsce, sposób i termin składania ofert:

-ofertę należy przygotować w formie pisemnej i złożyć w siedzibie zamawiającego, przesłać pocztą lub mailem: 
wydz.pcpr@garwolin-starostwo.pl
-termin złożenia oferty do dnia 19.04.2013 r.
 

                                                                           Dyrektor

                                                                         Janina Kula 
 
 
                                                                                                                                                                                 
                 
 

Dodał:
  Administrator dnia 5.04.2013 r.
 
 

 
                                   

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013

 

        


1.     Nazwa i adres jednostki:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie, ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin.
Tel. (025) 682 43 19

2.     Tryb udzielenia zamówienia:

Podstawa prawna: art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

 

3.     Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres I zamówienie:
Przeprowadzenie wywiadów  rekrutacyjnych z kandydatami na uczestników projektu oraz zdiagnozowanie ich potrzeb w ramach realizacji projektu „Aktywizacja, Aktywność, Praca- razem pokonamy bariery”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w wymiarze 22 godzin.
Zakres II zamówienie:
Przeprowadzenie indywidualnych zajęć/konsultacji  dla każdego uczestnika projektu (1 godzina/os.) w wymiarze 39 godzin z zakresu poradnictwa zawodowego oraz przeprowadzenie grupowych zajęć/warsztatów z zakresu doradztwa/poradnictwa zawodowego w wymiarze 68 godzin.
Uczestnicy projektu zostaną podzieleni na 4 grupy (3 grupy osób niepełnosprawnych i 1 grupę wychowanków rodzin zastępczych/placówek opiekuńczo-wychowawczych).  Grupy osób niepełnosprawnych będą uczestniczyły w 16 godzinnych warsztatach, zaś dla grupy wychowanków przewidziane są 20 godzinne warsztaty.

 

4.      Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

     1) Wykształcenie wyższe;
    2) Uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy zawodowego;
    3) Doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi i wykluczonymi             społecznie.

5.      Forma zatrudnienia:


       Umowa zlecenie finansowana ze środków Europejskiego Funduszu                 Społecznego.

6.      Wymagane dokumenty:

 1)życiorys zawodowy;
 2) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie          zaświadczeń  o ukończonych kursach i szkoleniach;
 3) oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z beneficjentem

 

7.      Planowany termin realizacji:

Zakres I zamówienie – kwiecień-maj 2013r.
Zakres II zamówienia- maj, czerwiec, lipiec 2013r.

Szczegółowe terminy zostaną ustalone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie po wyłonieniu wykonawcy.

8.      Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy wyborze ofert Beneficjent będzie kierował się następującymi kryteriami:
-cena: 100 %

 

9.     Sposób przygotowania oferty:

1). Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.

2). Dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone podpisem przez Wykonawcę.

3). Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

4). Opakowanie i adresowanie oferty:
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin

 

OFERTA DO ZAPYTANIA 1/2013

Projekt realizowany w ramach POKL i współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach EFS: „Aktywizacja, Aktywność, Praca-razem pokonamy bariery”.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

18.04.2013R. godz. 13.00

 

10.  O wyborze oferty kandydat zostanie powiadomiony.

11. Wykluczenie z ubiegania się o zamówienie:

Z ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo
z Beneficjentem (
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


                                                                                                   Dyrektor

                                                                                                  Janina Kula 

                                           

                                                                                                                                                               

Formularz oferty do pobrania: 

 
formularz_rekrutacja.doc
 

 

 

Dodał:
  Administrator dnia 4.04.2013


Szanowni Państwo!

 
       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie poszukuje osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie "Aktywizacja, Aktywność, Praca - razem pokonamy bariery". W ramach projektu oferujemy osobom niepełnosprawnym bezpłatne uczestnictwo w kursach i szkoleniach, uczestnictwo w warsztatach z psychologiem i doradcą zawodowym. Dodatkowo udział w projekcie daje możliwość skorzystania z wyjazdu integracyjnego oraz z zabiegów rehabilitacyjnych /usprawniających psychoruchowo. Ponadto planujemy spotkanie integracyjne na zakończenie projektu.   
 
Zapraszamy do składania zgłoszeń.
 
Załączony druk ankiety uczestnictwa w projekcieprosimy składać osobiście, lub wysłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie, ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin .

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o telefoniczny kontakt z naszym Centrum (025) 682 43 19.
 
Warunki uczestnictwa w projekcie: osoba bezrobotna lub nieaktywna zawodowo w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) z orzeczonym stopniem niepełnosprawności lub niezdolnością do pracy. 

UWAGA: Osoby niepełnosprawne, które brały udział w projekcie "Aktywizacja, Aktywność, Praca - razem pokonamy bariery" w latach 2008 - 2012 nie mogą ponownie uczestniczyć w w/w projekcie. 
 
 
Dodał:
  Administrator dnia 10.01.2013

   
© 2008 - 2021  PCPR w Garwolinie . Wszelkie prawa zastrzeżone.