Poradnia rodzinna
 
 
PSYCHOLOG
- środa 9-12
 
Zainteresowanych
zapraszamy

 
Powiat
 Garwoliński 
 
 
 
 
 
Biuletyn Informacji
Publicznej
 "Aktywizacja, Aktywność, Praca - razem pokonamy bariery" - projekt systemowy
 

 
 

projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  
         Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, realizuje projekt systemowy.
 
      Projekt obejmuje powiat garwoliński, który liczy blisko 107tys. mieszkańców z czego ok. 51% stanowią kobiety i ok.49% mężczyźni. Obszar wiejski zajmuje 72%powierzchni. Na terenie powiatu występuje wiele problemów społecznych. Stopa bezrobocia w powiecie w styczniu 2012 roku wyniosła 12,3%. Wskaźnik częstości niepełnosprawności w powiecie orzeczonej wśród osób w wieku powyżej 15 lat według GUS wynosi 7,5%. Liczba ON bezrobotnych i ON poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu według stanu na koniec 2010r. wynosiła 101, z czego 34 to kobiety a 67 mężczyźni. Wśród nich 36 osób nie miało kwalifikacji (12K i 24M) z czego 29 ukończyło (lub nie) jedynie szkołę podstawową. Szersza analiza sytuacji ON w powiecie przeprowadzona za pomocą ankiet w 2008 wskazywała, że badani ON, zarówno K i M jako jeden z głównych problemów wskazują ograniczony dostęp do rynku pracy (54%K i 67%) Wiąże się to z niskim poziomem wiedzy dotyczącej sposobów poszukiwania pracy, niskimi bądź zdezaktualizowanymi kwalifikacjami. 72%K i 72%M wyrażają potrzebę uczestnictwa w kursach/szkoleniach podnoszących kwalifikacje.Na podstawie powyższych danych, po konsultacji pracowników PCPR opracowano wstępne założenia merytoryczne na potrzeby realizacji działań oraz ustalono grupę docelową. Poniższe ustalenia zostały również skonsultowane z działającą na terenie powiatu Społeczną Radą ds Osób Niepełnosprawnych.Według danych Rady sytuacja zawodowa, społeczna i zdrowotna ON uległaby zasadniczej poprawie, gdyby otrzymali oni stosowne wsparcie w jednej lub wszystkich wymienionych płaszczyznach. Problemy, które częściowo mogą zostać rozwiązane poprzez realizację projektu to:
1.Niskie bądź zdezaktualizowane kompetencje zawodowe
2.Niska samoocena oraz brak wiary we własne siły i możliwości beneficjentów
3.Niewystarczający dostęp grupy docelowej do poradnictwa psychologicznego, prawnego, doradztwa zawodowego
4.Niedostateczny dostęp ON do rehabilitacji
Ponieważ powiat obejmuje w większości obszary wiejskie, niepełnosprawni mają utrudniony dostęp do uczestnictwa w działaniach o charakterze integracyjnym, w związku z czym planujemy podjecie działań sprzyjających zapobieganiu izolacji oraz poprawie samopoczucia ON. 
        W Powiecie Garwolińskim w rodzinach zastępczych przebywa 21 osób w wieku 15-17 lat (9 kobiet, 12 mężczyzn), 34 osoby(14 K i 20M) znajduje się w przedziale wiekowym 18-24. Pełnoletni wychowankowie otrzymujący pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki stanowią grupę 9 osób.Z przeprowadzonych wywiadów środowiskowych wynika, że głównymi problemami wychowanków w wieku 15-17 lat są: poczucie odrzucenia, przyjmowanie postawy agresywnej bądź wycofania się. Specyficznymi problemami wychowanków powyżej 18 lat są: obawa przed wejściem w samodzielne życie, brak poczucia bezpieczeństwa, brak umiejętności poruszania się na rynku pracy, poczucie samotności. Wspólnymi problemami obydwu grup wiekowych są: doświadczanie przykrych emocji w związku z trudnymi sytuacjami rodzinnymi, brak pewności siebie, niska samoocena oraz brak wiary we własne możliwości. Opisane problemy odnoszą się zarówno do kobiet jak i do mężczyzn, gdyż osoby te łączy wspólny fakt, że zostały pozbawione całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej w następstwie różnorodnych trudnych sytuacji rodzinnych.
Projekt będzie miał pozytywny wpływ na sytuację rodzin uczestników, ich otoczenie, gdyż beneficjenci będą włączani w aktywne życie społeczno-zawodowe. Ponadto podniosą oni swoje kwalifikacje, co wpłynie na ich sytuację na rynku pracy. Zajęcia z doradcą zawodowym będą opierały się na potrzebach lokalnego rynku pracy, będzie to zgodne z zapotrzebowaniem środowiska pracy.
© 2008 - 2021  PCPR w Garwolinie . Wszelkie prawa zastrzeżone.