Poradnia rodzinna
 
 
PSYCHOLOG
- środa 9-12
 
Zainteresowanych
zapraszamy

 
Powiat
 Garwoliński 
 
 
 
 
 
Biuletyn Informacji
Publicznej
 

              Bezpłatne poradnictwo psychologiczne!!!                             

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie informuje o możliwości skorzystania z poradnictwa psychologicznego w okresie stanu epidemii w każdą

środę w godzinach 9 00 – 12 00 pod numerem telefonu 512 245 653 lub poprzez
skype – Gaya Mariola Białecka.


                          Informacja Koronowirus


https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie  

http://garwolin.psse.waw.pl/5511

 

 

W związku z zagrożeniem związanym z Koronowirusem prosimy, aby w miarę możliwości sprawy urzędowe załatwiać w formie elektronicznej lub drogą pocztową

                                                                                            Dodał:  Administrator dnia 11.03.2020r. 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że ruszył nabór wniosków o dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych w ramach programu „Aktywny samorząd”:

 

Ø  W ramach Modułu I (likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową)

- wnioski można  składać od 1 marca do 31 sierpnia 2020r.

 

Ø  W ramach Modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym)

- wnioski można składać od 1 marca do 31 marca 2020r.

 

 Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2020 roku

 

Jednocześnie informujemy, że od 1 marca 2020r. wnioski można składać w formie elektronicznejlink https://sow.pfron.org.pl/jst/

 

Zachęcamy także do zapoznania się z filmową instrukcją, jak założyć profil zaufany:
https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/filmy/film-informacyjny-jak-zalozyc-profil-zaufany/index.html

 

Bliższe informacje można uzyskać pod numerami 

256852652, 6842664 , 256824319

lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Mazowiecka 26

                                                                                        Dodał:  Administrator dnia 02.03.2020r. 

Społeczna rada ds Osób Niepełnosprawnych 

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie informuje, iż w związku z pojawieniem się ogłoszenia Starosty Powiatu Garwolińskiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w sprawie zgłaszania kandydatów do Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, samorządy gminne z terenu powiatu garwolińskiego oraz organizacje pozarządowe, fundacje działające na terenie powiatu garwolińskiego mogą wytypować po jednym przedstawicielu do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, w terminie do 20 lutego 2020r. 
   Kandydatury można zgłaszać na piśmie w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26.

                                                                                         Dodał:  Administrator dnia 29.01.2020r. 


SOW

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie informuje, że od 1 stycznia 2020 roku wnioski o dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz udziału w turnusach rehabilitacyjnych można składać w formie elektronicznej w dedykowanym systemie SOW.

Link do materiału na portalu SOW:

KLIK

                                                                                         Dodał:  Administrator dnia 21.01.2020r. 

 

OGŁOSZENIE

 Uprzejmie informujemy, że 24 grudnia 2019 roku (wtorek) będzie dla Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie dniem wolnym od pracy.
Jednocześnie informujemy, że dzień ten zostanie odpracowany

w sobotę 14 grudnia 2019r.
 

Zarządzenie

 

                                                                                         Dodał:  Administrator dnia 26.11.2019r. 

AS- możliwość złożenia wniosków drogą elektroniczną

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że wnioski w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla osób ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, można składać drogą elektroniczną link do strony: https://sow.pfron.org.pl/logowanie

Nabór na semestr zimowy trwa do 10 października 2019r. Zachęcamy do korzystania z tej formy składania wniosków.

                                                                                         Dodał:  Administrator dnia 07.10.2019r. 


AS- MODUŁ II nabór wniosków 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że rozpoczyna się nabór wniosków do pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Z dofinansowania mogą skorzystać osoby ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Wnioski można składać w terminie od 1 września do 15 października 2019r.

Dofinansowanie obejmuje koszty czesnego oraz inne koszty związane z uzyskaniem wykształcenia.

Wnioskować mogą:
- uczniowie szkół policealnych,
- studenci szkół wyższych ,
- studenci kolegiów,
- studenci studiów doktoranckich,
- studenci studiów podyplomowych.
Druki wniosków do pobrania na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie www.pcprgarwolin.pl
lub w siedzibie Powiatowego Centrum w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
25 685 26 52, 684 26 64 lub 25 682 43 19

Dodał:  Administrator dnia 30.08.2019r. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Głównej Księgowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie

 
nabórinformacja.pdf
                                                                                         Dodał:  Administrator dnia 05.07.2019r. 

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Głównej Księgowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie 

Garwolin, dnia 14.06.2019 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie ogłasza nabór

na stanowisko Głównej Księgowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie

ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin, (025) 682 43 19

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

jest obywatelem polskim lub ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,

spełnia jeden z poniższych warunków:

ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;

ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;

jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

cieszy się nieposzlakowaną opinią,

znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach o publicznych oraz rozporządzeń: Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku od towarów i usług.

Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

znajomość obsługi systemu operacyjnego (Windows 7, 8, 10) i pakietu Office oraz urządzeń biurowych ( xero, faks, skaner),

dobra znajomość programu księgowego Qwant, programu płacowego Qwark i QDeklaracje, jak również programu SJO BeSTi@ i BudżetJB plus, służącego do sporządzania sprawozdań,

zdyscyplinowanie, sumienność, dokładność, komunikatywność, kreatywność, umiejętność logicznego myślenia.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, na które prowadzony jest nabór:

prowadzenie rachunkowości jednostki,

wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

dokonywanie wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

naliczanie i wypłata wynagrodzeń  oraz innych należności,

terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy (sporządzanie deklaracji DRA),

rozliczenia z Urzędem Skarbowym,

analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu,

opracowywanie projektu planu dochodów i wydatków,

sporządzanie miesięcznych, półrocznych i rocznych sprawozdań budżetowych, finansowych i GUS.

Informacja o warunkach pracy:

Z osobą wyłonioną w drodze konkursu zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy od dnia 29 lipca 2019 r. Następnie po wskazanym okresie istnieje możliwość zawarcia umowy o pracę na czas określony bądź nieokreślony.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.) jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

życiorys – curriculum vitae (c.v.),

list motywacyjny,

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (kursy, szkolenia, itp.),

kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu).

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 24 czerwca 2019 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie przy ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin lub przesłać pocztą na ww. adres, w terminie określonym w ogłoszeniu w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie w terminie do dnia 24 czerwca 2019 r.”

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej jednostki, w której prowadzony jest nabór, oraz opublikowanie w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie reprezentowane przez Dyrektora PCPR, dane kontaktowe: ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin, tel. (025) 682 43 19, e-mail: wydz.pcpr@garwolin-starostwo.pl

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: e-mail: l.bogucka@garwolin-starostwo.pl

Dane osobowe kandydatów:

będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

nie będą udostępniane innym odbiorcom,

będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji,

nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Kandydatom przysługuje prawo żądania:

dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych), ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych,

wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych.

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Odmowa podania danych może uniemożliwić wzięcie udziału w procesie naboru.

Dane osobowe zawarte w dokumentach potwierdzających wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na ww. stanowisko.”

Procedura naboru na wolne stanowisko urzędnicze odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.).

(…) Janina Kula

Dyrektor Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Garwolinie

 

  kwestionariusz_osobowy.doc

                                                                                           Dodał:  Administrator dnia 14.06.2019r. 

 

Garwolin, 13.06.2019 r.

RS/111/1/19

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 

NA STANOWISKO GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

 

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie

(ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 28.05.2019 r.)

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie informuje, że w wyniku zakończenia naboru na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze nie została zatrudniona żadna osoba.

 

UZASADNIENIE:

 

Złożona oferta nie spełniała wymagań określonych w ogłoszeniu
nr RS/111/1/19 z dnia 28.05.2019 r.

 

 

(…) Janina Kula

Dyrektor Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Garwolinie

                                                                                          Dodał:  Administrator dnia 13.06.2019r. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Głównej Księgowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie 


Dodał:  Administrator dnia 28.05.2019

 

Programu wyrównywania różnic między regionami III" 

w 2019 roku. 


Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2019


 

 Zapraszamy:

- samorządy gminne,

- podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne,

- organizacje pozarządowe,

 

do składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Pomoc mogą uzyskać:

Obszar B – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne – na likwidację barier w placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, 
(nie dotyczy budynków wybudowanych i użytkowanych po dniu 1 stycznia 1995r., według przepisów zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych)

Obszar C – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe – na tworzenie spółdzielni socjalnych,

Obszar D – placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,

              – jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,

na likwidację barier transportowych,

Obszar E – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe – na dofinansowanie wymaganego udziału własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.

 

Wnioski należy złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Garwolinie, 
ul. Mazowiecka 26, do dnia 12 lutego 2019 r.
 Druk wniosku o dofinansowanie można pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, pok. 010, oraz ze strony internetowej www.garwolin-starostwo.pl i www.pcprgarwolin.pl

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu realizacji i procedur Programu znajdują się na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:


www.pfron.org.pl


wniosekWRR.doc
 
 


Dodał:
  Administrator dnia 11.01.2019
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: 
podinspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie


Dodał:
  Administrator dnia 29.12.2017


Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: 
inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie
 

Dodał:
  Administrator dnia 14.12.2017

Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze: 
podinspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w GarwolinieInformacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: 
podinspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie
Dodał:
  Administrator dnia 01.12.2017

  

Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze: 
inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie

  
Dodał:
  Administrator dnia 09.11.2017


Informacja o wysokości dofinansowania ze środków  PFRON 
do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w roku 2017 

 

Dodał:
  Administrator dnia 2.03.2017
  
 

© 2008 - 2021  PCPR w Garwolinie . Wszelkie prawa zastrzeżone.