News

News - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

  W związku ze znacznie wrastającą liczbą dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Wszystkie osoby zainteresowane proszone są o bezpośredni  kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, mieszczącym się w budynku Starostwa Powiatowego w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, tel. 25 682 43 19. Szkolenie dla kandydatów do pełnienia tej roli rozpocznie się 25 maja br., w związku z powyższym  prosimy o pilny kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz uzyskania wstępnej kwalifikacji.

News - „Aktywny samorząd” Moduł II- rusza nabór wniosków
„Aktywny samorząd” Moduł II- rusza nabór wniosków

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE informuje, że rusza nabór wniosków do programu „Aktywny samorząd”     Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” ma na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz dostępie do edukacji. Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) lub osobiście w PCPR, ul. Mazowiecka 26: Moduł I: od 1 marca 2024 do 31.08.2024r. Moduł II: od 1 marca 2024 do 31.03.2024r.

News - Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Informujemy o możliwości składania zgłoszeń do Programu Ministerstwa Rodzinyi Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością, mające na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a w szczególności: ➢ wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych; ➢ wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych (w przypadku samodzielnego zamieszkiwania); ➢ wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania; ➢ wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

News - Ustalanie poziomu potrzeby wsparcia dla potrzeb świadczenia wspierającego
Ustalanie poziomu potrzeby wsparcia dla potrzeb świadczenia wspierającego

Ustalanie poziomu potrzeby wsparcia dla potrzeb świadczenia wspierającego   Świadczenie wspierające to nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnością.    Osoba z niepełnosprawnością, która chce otrzymać świadczenie wspierające, będzie musiała złożyć wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.   Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia wydaje wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności na wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych (w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej). Do wniosku dołącza się wypełniony kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem.    Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, składa się do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w postaci: - elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego albo - w wersji papierowej. Wniosek w wersji papierowej można również złożyć za pośrednictwem powiatowego zespołu.  

News - Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności - ważna informacja
Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności - ważna informacja

Ważna informacja! Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie informuje, że z dniem 30 grudnia 2023 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Zgodnie z treścią art. 5 ww. ustawy uchylony został art. 23 i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. W myśl art. 1  ustawy z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,  orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które zachowało ważność na podstawie art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw w brzmieniu dotychczasowym, albo którego okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r., zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne. W takim samym terminie jak orzeczenia ważność utracą karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych (30 września 2024 r.), dla placówek będą ważne do dnia 31 marca 2024 r.  

News - Kampania „Już jesteś?”
Kampania „Już jesteś?”

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zachęca do zapoznania się z kampanią „Już jesteś?”, promującą rodzicielstwo zastępcze, realizowaną przez Fundację „Edukacja z Wartościami”.

News - Konsultacje społeczne dotyczące projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2023-2025.
Konsultacje społeczne dotyczące projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2023-2025.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2023–2025. Głównym celem konsultacji jest uzyskanie opinii, uwag i wniosków, które należy przekazać w formie pisemnej, za pomocą  załączonego poniżej formularza konsultacji,  do dnia 15 listopada 2023r. drogą elektroniczną na adres e-mail: wydz.pcpr@garwolin-starostwo.pl bądź pocztą tradycyjną na adres: ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin. Opinie i uwagi, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach!

News - Konsultacje społeczne dotyczące projektu Powiatowego Programu Przeciwdziałania przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2023-2027.
Konsultacje społeczne dotyczące projektu Powiatowego Programu Przeciwdziałania przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2023-2027.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2023-2027. Głównym celem konsultacji jest uzyskanie opinii, uwag i wniosków, które należy przekazać w formie pisemnej, za pomocą  załączonego poniżej formularza konsultacji,  do dnia 15 listopada 2023r. roku drogą elektroniczną na adres e-mail: wydz.pcpr@garwolin-starostwo.pl bądź pocztą tradycyjną na adres: ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin. Opinie i uwagi, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach!

News -  „Aktywny samorząd” Moduł II-  rusza nabór wniosków
„Aktywny samorząd” Moduł II- rusza nabór wniosków

UWAGA STUDENCI !   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że od 1 września 2023 rusza nabór wniosków do programu „Aktywny samorząd” Moduł II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

News - Informacja
Informacja

  Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie informuje, że w dniu 5 maja 2023 r. ogłoszona została ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 852). Zgodnie z treścią art. 10 ww. ustawy uchylony został art. 15h ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.) na podstawie którego wydłużona została ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydanych na czas oznaczony, których termin upływał w okresie epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. Zgodnie z dyspozycją art. 28 pkt 2 wymienionego aktu prawnego podany przepis uchylający wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy po dniu ogłoszenia ustawy, a zatem w dniu 6 sierpnia 2023 r.

News - 1 Marca 2023r. Rusza nabór wniosków do programu „AKTYWNY SAMORZĄD”.
1 Marca 2023r. Rusza nabór wniosków do programu „AKTYWNY SAMORZĄD”.

 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE INFORMUJE, ŻE OD 1 MARCA 2023r. RUSZA NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”.  Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” ma na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz dostępie do edukacji.  

News - „Samodzielność- Aktywność- Mobilność” Mieszkanie dla absolwenta.
„Samodzielność- Aktywność- Mobilność” Mieszkanie dla absolwenta.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie informuje, że realizuje program: „Samodzielność- Aktywność- Mobilność” Mieszkanie dla absolwenta. Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta, jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.

News - Nabór wniosków do pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł II
Nabór wniosków do pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że rozpoczął się nabór wniosków do pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.  Z dofinansowania mogą skorzystać osoby ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wnioski można składać w terminie od 1 września do 10 października 2022r. Dofinansowanie obejmuje koszty czesnego oraz inne koszty związane z uzyskaniem wykształcenia. Wnioskować mogą: - uczniowie szkół policealnych, - studenci szkół wyższych , - studenci kolegiów, - studenci studiów podyplomowych, - osoby mające przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi. Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) lub osobiście w PCPR, ul. Mazowiecka 26: Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 25 685 26 64  

News - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022 - złóż zgłoszenie do Programu
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022 - złóż zgłoszenie do Programu

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022 Informujemy o możliwości składania zgłoszeń do Programu Ministerstwa Rodzinyi Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”, któryfinansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mające na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a w szczególności (szczegółowy zakres czynności asystenta do pobrania): ➢ wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych; ➢ wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych (w przypadku samodzielnego zamieszkiwania); ➢ wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania; ➢ wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

 

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 
ul. Mazowiecka 26
08-400 Garwolin
tel: (025) 682 43 19
e mail:  wydz.pcpr@garwolin-starostwo.pl

Dyrektor
tel: 25 6852651

Zastępca Dyrektora
tel: 25 6852652

Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności 
tel: 25 6852660

Dział Pieczy Zastępczej
tel: 25 6852665

Koordynatorzy Pieczy Zastępczej
tel: 25 6852670

Rehabilitacja społeczna Osób Niepełnosprawnych
tel: 25 6852650


Godziny pracy PCPR:
poniedziałek - piątek 8:00-16:00


Poradnia rodzinna
 
PSYCHOLOG
- czwartek 8:30-15:30
 
Zainteresowanych
zapraszamy


System obsługi wsparcia

Stop przemocy w rodzinie

Powiat Garwoliński

BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl