Regulamin Komisji Opiniującej Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON

REGULAMIN

Komisji Opiniującej Wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla osób niepełnosprawnych.


§ 1.

1. Postępowanie w sprawie o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier technicznych, architektonicznych i w komunikowaniu rozpoczyna się od  złożenia wniosku w PCPR. Komisja rozpatruje tylko kompletne wnioski. 


2. O dofinansowanie do likwidacji barier mogą ubiegać się osoby posiadające aktualne
    orzeczenie o niepełnosprawności (bądź orzeczenie równoważne wydane przez inne  organy).

3. Dofinansowanie może być przyznane każdej osobie, która złożyła wniosek niezależnie od tego czy pod tym samym adresem jest kilku wnioskodawców z zastrzeżeniem iż wnioski te, nie mogą dotyczyć tego samego zakresu likwidacji barier.

4. Wnioski o dofinansowanie do likwidacji barier będą rozpatrywane wg kryteriów
    obowiązujących w danym roku do wyczerpania środków finansowych przyznanych przez
    PFRON na dany rok kalendarzowy.

5. W miejscu zamieszkania wnioskodawcy w przypadku barier technicznych i w   
    komunikowaniu się nie wykonuje się wizji lokalnej.

6. Dokonuje się  wizji lokalnej w celu sporządzenia wywiadu oraz dokumentacji   
    fotograficznej i odbiorów przedmiotu dofinansowania w miejscu zamieszkania
    wnioskodawcy w przypadku barier architektonicznych.

§ 2.

1. O dofinansowanie ze środków Funduszu na likwidację barier architektonicznych mogą   
    ubiegać się osoby niepełnosprawne (dorośli i dzieci) posiadające aktualne orzeczenie o     niepełnosprawności (bądź orzeczenie równoważne wydane przez inne organy), które         mają trudności w poruszaniu się , jeżeli są właścicielami nieruchomości lub                           użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub         budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.

2. Dorośli i dzieci ubiegające się o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych   
    muszą spełniać następujące warunki.
    1) Poruszać się na wózku inwalidzkim,
    2) Poruszać się wyłącznie przy pomocy laski, kul, balkoniku, protezy itp. środków   
        pomocniczych, których schorzenia zostały potwierdzone zaświadczeniem lekarza,
    3) Posiadać dysfunkcję narządu wzroku potwierdzone zaświadczeniem od lekarza  okulisty,
    4) Posiadać inne dysfunkcje narządu ruchu powodujące trudności w poruszaniu się, 
        jeżeli schorzenie zostało potwierdzone zaświadczeniem od lekarza.

3. Likwidacja barier architektonicznych dotyczy barier, które faktycznie występują. Nie
    przyznaje się dofinansowania w budynkach (mieszkaniach) przed jego wykończeniem bądź w trakcie prac wykończeniowych.

4. Uznanie zasadności wniosku należy do Komisji Opiniującej wnioski powołanej przez  
    Starostę Powiatu Garwolińskiego, stwierdzającej fakty podczas rozpatrywania wniosku.

§ 3.

1. O dofinansowanie do likwidacji barier technicznych mogą ubiegać się osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (bądź orzeczeniem równoważnym wydanym przez  inne organy) których zakup sprzętu jest uzasadniony potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności wnioskodawcy.  

§ 4.

1. O dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się mogą ubiegać się osoby jeżeli umożliwi ona lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej  wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.
   1) Do zakupu komputera:
 
    a) dzieci od lat 7 z orzeczeniem o niepełnosprawności i młodzież ucząca się z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności u której istnieje konieczność nauczania  indywidualnego a nie występują przeciwwskazania zdrowotne do pracy przy  komputerze zgodnie z zaświadczeniem od lekarza

    b) dorośli z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (bądź orzeczeniem równoważnym wydanym przez inne organy) zarejestrowanych w Powiatowym  Urzędzie Pracy jako poszukujących pracy

   2) Do zakupu innych przedmiotów w ramach tej bariery osoby z orzeczeniem o stopniu  niepełnosprawności (bądź orzeczeniem równoważnym wydanym przez inne organy)  
       głuchonieme, z uszkodzonym słuchem, niewidome, leżące i mające trudności w
       komunikowaniu się potwierdzone zaświadczeniem lekarskim.

2. W przypadku zakupu komputera, jeżeli beneficjent korzystał z pomocy ze środków
    PFRON w ramach zadania ustawowego (likwidacja barier w komunikowaniu się ) to
    obowiązuje go dziesięcioletnia karencja w aplikowaniu o kolejne środki  PFRON na  zakup ww sprzętu.  

§ 5.

1. Przy rozpatrywaniu wniosków na likwidację barier architektonicznych komisja bierze pod   uwagę następujące dane wnioskodawcy i przyznaje odpowiednią ilość punktów za:

    1) Znaczny stopień niepełnosprawności /osoby w wieku do 16 lat- 2 pkt.
    2) Wnioskodawca jest osobą leżącą – 3 pkt.
    3) Porusza się na wózku inwalidzkim - 2 pkt.
    4) Porusza się przy pomocy kul ,lasek, chodzika, itp. – 1 pkt.
    5) Za schorzenie narządu ruchu lub neurologiczne -1 pkt.
    6) Osoba samotna – 2 pkt.
    7) Więcej niż 1 liczba osób niepełnosprawnych w gospodarstwie domowym – 1 pkt.
    8) Osoba niewidoma – 3 pkt.
    9) Wnioskodawca nie otrzymał dotąd dofinansowania ze środków PFRON na likwidację
        barier architektonicznych – 1 pkt

2. Przy rozpatrywaniu wniosków na likwidację bariery technicznej komisja bierze pod   uwagę następujące dane wnioskodawcy i przyznaje odpowiednią ilość punktów za:

    1) Znaczny stopień niepełnosprawności /osoby w wieku do 16 lat – 2 pkt.
    2) Umiarkowany stopień niepełnosprawności – 1 pkt.
    3) Wnioskodawca jest osobą leżącą – 3 pkt.
    4) Porusza się na wózku inwalidzkim - 2 pkt.
    5) Porusza się przy pomocy kul ,lasek, chodzika, itp. – 1 pkt.
    6) Schorzenie układu moczowego, jelita grubego i układu trawiennego - 1 pkt.
    7) Kobiety po operacji nowotworu piersi – 1 pkt.
    8) Osoba samotna – 2 pkt.
    9) Osoba niewidoma – 3 pkt.
  10) Osoba głucha – 3 pkt.
  11) Więcej niż 1 liczba osób niepełnosprawnych w gospodarstwie domowym – 1 pkt.
  12) Wnioskodawca nie otrzymał dotąd dofinansowania ze środków PFRON na zakup
        przedmiotu dofinansowania objętego dofinansowaniem – 1 pkt.

3. Przy rozpatrywaniu wniosków na likwidację bariery w komunikowaniu się komisja bierze
    pod uwagę następujące dane wnioskodawcy i przyznaje odpowiednią ilość punktów za:

    1) Znaczny stopień niepełnosprawności /osoby w wieku do 16 lat – 2 pkt.
    2) Umiarkowany stopień niepełnosprawności – 1 pkt.
    3) Zaświadczenie potwierdzające nauczanie indywidualne – 3 pkt.
    4) Osoby głuchonieme, niewidome bądź leżące i mające trudności
        w komunikowaniu się – 3 pkt.
    5) Osoby z uszkodzonym słuchem – 1 pkt.
    6) Więcej niż 1 liczba osób niepełnosprawnych w gospodarstwie domowym – 1 pkt.
    7) Osoba samotna – 2 pkt.
    8) Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku poszukującego pracy – 1           pkt.
    9) Wnioskodawca nie otrzymał dotąd dofinansowania ze środków PFRON na zakup
        przedmiotu dofinansowania objętego dofinansowaniem – 1 pkt.

 4. Po dokonaniu punktowej oceny komisja wybiera wnioski z największą ilością punktów i     w pierwszej kolejności je rozpatruje. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów,
    kryterium ostatecznym przyznania dofinansowania będzie data wpływu wniosku.

5. Katalog rzeczowy urządzeń, które mogą być objęte dofinansowaniem stanowi załącznik     nr 1 do niniejszego regulaminu.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dofinansowaniem ze środków Funduszu           może być objęty zakup urządzeń z zakresu likwidacji barier nie wymienionych w                 katalogu, o którym mowa w pkt 5.

§ 6.

1. W uzasadnionych przypadkach, Komisja może zmienić określone niniejszym Regulaminem zasady opiniowania wniosków.

2. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie  Komisji.  

3. Protokół winien zawierać: datę posiedzenia Komisji, wykaz członków Komisji  obecnych na posiedzeniu, liczbę wniosków zaopiniowanych na posiedzeniu w rozbiciu  na liczbę wniosków zaopiniowanych pozytywnie  i negatywnie oraz przyznane kwoty 
    dofinansowania.

Załącznik nr 1 do regulaminu

Komisji Opiniującej Wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla osób niepełnosprawnych.

KATALOG RZECZOWY
w ramach likwidacji barier dofinansowanych ze środków PFRON

I. Likwidacja barier architektonicznych

- likwidacja zróżnicowania poziomu podłogi i progów w mieszkaniu,
- zakup i montaż drzwi dostosowanych do wózka inwalidzkiego (co najmniej 90cm)
- zakup i montaż elektronicznego systemu otwierania drzwi, domofonu i windy
- zakup i montaż materiałów na wykonanie podjazdu dla wózka inwalidzkiego
- zakup poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych   
- zakup narzędzia do transportu pionowego (platformy schodowej)
- zakup i montaż płytek antypoślizgowych w mieszkaniu
- zakup doposażenia do łazienki i WC w tym:
a) zakup brodzika z natryskiem i kabiny ewentualnie niskiej wanny z natryskiem
b) zakup płytek antypoślizgowych na całą podłogę w łazience i WC
c) zakup płytek na ścianę w obrębie kabiny prysznicowej
d) zakup siedziska do wanny lub kabiny
e) zakup kompaktu, uchwytów na ścianę, baterii, materiałów pomocniczych
f) zakup umywalki
- zakup i montaż instalacji dźwiękowej – sygnalizacyjnej i alarmowej tylko dla
niewidomych
- oznakowanie wyposażenia lokalu i ciągów komunikacyjnych różnym kolorem lub
fakturą tylko dla niewidomych .

II. Likwidacja barier w komunikowaniu się

- zakup komputera
- zakup dyktafonu, faksu, wideofonu
- zakup telefonu, telefonu komórkowego
- zakup radiomagnetofonu z odtwarzaczem CD
- zakup ciśnieniomierza mówiącego, powiększalnika, czytaka ( odtwarzacza
książek), wagi kuchennej głośno mówiącej dla osób niewidomych.

 III. Likwidacja barier technicznych

- zakup pralki automatycznej
- zakup fotelika wannowego
- zakup podnośnika transportowo-kąpielowego
-zakup kuchenki elektrycznej,
- zakup krzesła toaletowego,

 

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 
ul. Mazowiecka 26
08-400 Garwolin
tel: (025) 682 43 19
e mail:  wydz.pcpr@garwolin-starostwo.pl

Dyrektor
tel: 25 6852651

Zastępca Dyrektora
tel: 25 6852652

Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności 
tel: 25 6852660

Dział Pieczy Zastępczej
tel: 25 6852665

Koordynatorzy Pieczy Zastępczej
tel: 25 6852670

Rehabilitacja społeczna Osób Niepełnosprawnych
tel: 25 6852650


Godziny pracy PCPR:
poniedziałek - piątek 8:00-16:00


Poradnia rodzinna
 
PSYCHOLOG
- czwartek 8:30-15:30
 
Zainteresowanych
zapraszamy


System obsługi wsparcia

Stop przemocy w rodzinie

Powiat Garwoliński

BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl