Organizator pieczy zastępczej

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

 

     Dla dobra dzieci, którym rodzice biologiczni nie mogą zapewnić   opieki i wychowania, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności  Powiatowe Centrum Rodziny w Garwolinie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

 Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz  prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które 

1)    dają rękojmię  należytego sprawowania  pieczy zastępczej;

2)    nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona;

3)    wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

4)    nie są  ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

5)      zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem,   co zastało potwierdzone:

a)           zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, oraz

b)          opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub  prowadzenia  rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie  na kierunku psychologia oraz 2 – letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;

6)    przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że w przypadku cudzoziemców ich pobyt jest legalny;

7)     zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

a)     rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

b)    właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

c)     wypoczynku i organizacji czasu wolnego,

8)     nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;

9)    w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obowiązani ukończyć szkolenie organizowane przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej  lub prowadzonego przez ośrodek adopcyjny.

 

 

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 
ul. Mazowiecka 26
08-400 Garwolin
tel: (025) 682 43 19
e mail:  wydz.pcpr@garwolin-starostwo.pl

Dyrektor
tel: 25 6852651

Zastępca Dyrektora
tel: 25 6852652

Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności 
tel: 25 6852660

Dział Pieczy Zastępczej
tel: 25 6852665

Koordynatorzy Pieczy Zastępczej
tel: 25 6852670

Rehabilitacja społeczna Osób Niepełnosprawnych
tel: 25 6852650


Godziny pracy PCPR:
poniedziałek - piątek 8:00-16:00


Poradnia rodzinna
 
PSYCHOLOG
- czwartek 8:30-15:30
 
Zainteresowanych
zapraszamy


System obsługi wsparcia

Stop przemocy w rodzinie

Powiat Garwoliński

BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl