Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie

News - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

 

W związku ze znacznie wrastającą liczbą dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Wszystkie osoby zainteresowane proszone są o bezpośredni  kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, mieszczącym się w budynku Starostwa Powiatowego w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, tel. 25 682 43 19.

Szkolenie dla kandydatów do pełnienia tej roli rozpocznie się 25 maja br., w związku z powyższym  prosimy o pilny kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz uzyskania wstępnej kwalifikacji.

News - „Aktywny samorząd” Moduł II- rusza nabór wniosków
„Aktywny samorząd” Moduł II- rusza nabór wniosków

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

informuje, że rusza nabór wniosków do programu „Aktywny samorząd”

 

 

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” ma na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz dostępie do edukacji.

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) lub osobiście w PCPR, ul. Mazowiecka 26:

Moduł I: od 1 marca 2024 do 31.08.2024r.

Moduł II: od 1 marca 2024 do 31.03.2024r.

News - Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Informujemy o możliwości składania zgłoszeń do Programu Ministerstwa Rodziny
i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością, mające na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a w szczególności:

wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej
i czynnościach pielęgnacyjnych;

wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych (w przypadku samodzielnego zamieszkiwania);

wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

News - Ustalanie poziomu potrzeby wsparcia dla potrzeb świadczenia wspierającego
Ustalanie poziomu potrzeby wsparcia dla potrzeb świadczenia wspierającego

Ustalanie poziomu potrzeby wsparcia dla potrzeb świadczenia wspierającego

 

Świadczenie wspierające to nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnością. 

 

Osoba z niepełnosprawnością, która chce otrzymać świadczenie wspierające, będzie musiała złożyć wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.

 

Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia wydaje wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności na wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych (w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej). Do wniosku dołącza się wypełniony kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem. 

 

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, składa się do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w postaci:

- elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego albo

- w wersji papierowej.

Wniosek w wersji papierowej można również złożyć za pośrednictwem powiatowego zespołu.

 

News - Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności - ważna informacja
Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności - ważna informacja

Ważna informacja!

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie informuje,
że z dniem 30 grudnia 2023 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Zgodnie z treścią art. 5 ww. ustawy uchylony został art. 23 i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw.

W myśl art. 1  ustawy z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,  orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które zachowało ważność na podstawie art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw w brzmieniu dotychczasowym, albo którego okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r., zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

W takim samym terminie jak orzeczenia ważność utracą karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych (30 września 2024 r.), dla placówek będą ważne do dnia 31 marca 2024 r.

 

Więcej newsów
 

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 
ul. Mazowiecka 26
08-400 Garwolin
tel: (025) 682 43 19
e mail:  wydz.pcpr@garwolin-starostwo.pl

Dyrektor
tel: 25 6852651

Zastępca Dyrektora
tel: 25 6852652

Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności 
tel: 25 6852660

Dział Pieczy Zastępczej
tel: 25 6852665

Koordynatorzy Pieczy Zastępczej
tel: 25 6852670

Rehabilitacja społeczna Osób Niepełnosprawnych
tel: 25 6852650


Godziny pracy PCPR:
poniedziałek - piątek 8:00-16:00


Poradnia rodzinna
 
PSYCHOLOG
- czwartek 8:30-15:30
 
Zainteresowanych
zapraszamy


System obsługi wsparcia

Stop przemocy w rodzinie

Powiat Garwoliński

BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl