PZOON

KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), przekazujemy następujące informacje:

1.       Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności reprezentowany przez Przewodniczącego z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 26, 08-400 Garwolin, adres e-mail: wydz.pcpr@garwolin-starostwo.pl

2.       Inspektor Ochrony Danych:

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną: wydz.pcpr@garwolin-starostwo.pl ; pisemnie: na adres siedziby Administratora danych.

3.       Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz wypełniania obowiązków i wykonania szczególnych praw przez administratora w dziedzinie zabezpieczenia społecznego zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO i będzie się odbywać w celu możliwości wykonywania przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie ustawowych zadań publicznych w szczególności:

1)      Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,

2)      Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,

3)      Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych,

4)      Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia,

5)      Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

6)      Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

4.       Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1)      organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

2)      inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.

5.       Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6.       Prawa osób, których dane dotyczą:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, do sprostowania danych, do ograniczenia przetwarzania danych. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

7.       Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

8.       Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przepisami prawa, niemożliwe będzie zrealizowanie zadania ustawowego, co może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

9.       Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane.

 

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 
ul. Mazowiecka 26
08-400 Garwolin
tel: (025) 682 43 19
e mail:  wydz.pcpr@garwolin-starostwo.pl

Dyrektor
tel: 25 6852651

Zastępca Dyrektora
tel: 25 6852652

Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności 
tel: 25 6852660

Dział Pieczy Zastępczej
tel: 25 6852665

Koordynatorzy Pieczy Zastępczej
tel: 25 6852670

Rehabilitacja społeczna Osób Niepełnosprawnych
tel: 25 6852650


Godziny pracy PCPR:
poniedziałek - piątek 8:00-16:00


Poradnia rodzinna
 
PSYCHOLOG
- czwartek 8:30-15:30
 
Zainteresowanych
zapraszamy


System obsługi wsparcia

Stop przemocy w rodzinie

Powiat Garwoliński

BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl