Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zadaniem PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) jest : udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym jak również udzielanie informacji w zakresie przepisów prawnych, rehabilitacji, zatrudnienia, szkolenia, przysługujących ulgach i uprawnieniach oraz możliwości dofinansowań ze środków PFRON z tytułu:

1. uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,

Turnusy przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych.

Osoba niepełnosprawna, która ubiega się o dofinansowanie powinna :
- posiadać aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem; (orzeczenia KRUS wydane po 01 stycznia 1998r. nie podlegają przełożeniu na stopnie niepełnosprawności);

- złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania do turnusu do właściwego dla miejsca zamieszkania PCPR.
Czas trwania turnusów wynosi, co najmniej 14 dni. Turnusy organizowane są wyłącznie na terenie kraju.
Turnusy mogą być organizowane przez ośrodki, które uzyskały wpis do rejestru ośrodków i rejestru organizatorów.
(Przepisy szczegółowo określają warunki, które powinny spełniać ośrodki i organizatorzy ubiegający się odpowiednio o wpis do rejestru ośrodków i rejestru organizatorów turnusów dla osób niepełnosprawnych. Wniosek ośrodka należy złożyć do właściwego terytorialnie urzędu marszałkowskiego, natomiast wniosek organizatora – do właściwego urzędu wojewódzkiego. Wniosek ośrodka musi zostać zaopiniowany przez samorząd wojewódzki, który następnie przesyła go wojewodzie. To właśnie wojewoda podejmuje ostateczną decyzję. Prowadzi on rejestr ośrodków i rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych i dokonuje wpisów do tych rejestrów).

Z turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, tj. te, które posiadają ważne orzeczenie:

1. o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
2. o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub
3. o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym powinna złożyć odpowiedni wniosek o dofinansowanie, kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny. Wniosek o dofinansowanie zawiera oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie oraz liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym centrum pomocy rodzinie. Jest on rozpatrywany w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku . PCPR w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku powiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia. Informuje przy tym o wysokości przyznanego dofinansowania bądź też uzasadnia odmowę jego przyznania.
Dofinansowanie można otrzymać tylko raz w roku kalendarzowym.

Wysokość dofinansowania waha się od 18% do 35% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (w III kwartale 2011 r. wynagrodzenie to wyniosło 3 416, zł). Wysokość dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności, wieku oraz sytuacji życiowej wnioskodawcy.
Osoba niepełnosprawna, która uzyskała dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu informuje PCPR o turnusie, w którym będzie uczestniczyła.

Aby przyznane dofinansowanie zostało przekazane organizatorowi turnusu muszą być spełnione warunki określone w rozporządzeniu w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, tj. :

1. wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek i organizator muszą posiadać odpowiednie uprawnienia na okres trwania turnusu rehabilitacyjnego,
2. wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek musi być uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami na określony turnus,
3. wybrany przez osobę niepełnosprawną organizator musi być uprawniony do organizowania wybranego turnusu dla osób z określonymi w orzeczeniu lub wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.

Wyżej przywołane rozporządzenie szczegółowo określa m. in.: warunki, jakie powinna spełniać osoba niepełnosprawna ubiegająca się o uczestnictwo w turnusie; warunki, jakie muszą spełniać organizatorzy turnusów i ośrodki, w których odbywają się turnusy; zasady dokonywania wpisu do rejestru ośrodków i rejestru organizatorów; zakres i sposób kontroli ośrodków oraz organizatorów, a także zakres informacji przekazywanych przez wojewodę Pełnomocnikowi Rządu oraz wzory wniosków, zawiadomień i informacji. W/w przepisy regulują także tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie kosztów uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych ze środków PFRON, oraz przewidują sankcje w przypadku niespełnienia określonych warunków.

Powiatowe centra pomocy rodzinie zobowiązane są do udzielania osobom zainteresowanym informacji dotyczących ośrodków i organizatorów turnusów, którzy posiadają wpisy do odpowiednich rejestrów. Dzięki temu osoby niepełnosprawne mogą wybrać ofertę odpowiednią do rodzaju niepełnosprawności i zaleceń lekarza.

2. zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I SPRZĘT POMOCNICZY
Każdej ubezpieczonej osobie niepełnosprawnej przysługuje bezpłatne lub z dopłatą zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze.

Są to między innymi: aparaty ortopedyczne, gorsety, protezy kończyn, obuwie, ortopedyczne, kule, laski, wózki, materace przeciwodleżynowe , pasy przepuklinowe, aparaty słuchowe, cewniki, pieluchy i inne.
Aby Wojewódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia zrefundował zakup sprzętu lub środka pomocniczego, należy:
- uzyskać zlecenie zaopatrzenia od uprawnionego do tego lekarza (lekarz nie musi podlegać Wojewódzkiemu Oddziałowi NFZ, w którym realizowane będzie zlecenie),

Informacji o wykazach przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środkach technicznych oraz limitach cen należy szukać w PCPR.
Jeżeli ktoś ma problemy w sfinansowaniu udziału własnego przy zakupie sprzętu ortopedycznego, powinien zwrócić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które może zrefundować koszty takiego zaopatrzenia.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. określa, kto z takiej pomocy może skorzystać. Najważniejszym wyznacznikiem do uzyskania przez osobę niepełnosprawną dofinansowania jest jej dochód: średni miesięczny dochód obliczony z okresu ostatnich trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku, nie może przekraczać
kwoty:
- 50% przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
Zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz.U. z 2002, Nr 96, poz. 861 z późn.zm.) wysokość dofinansowania w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, o jakie osoba niepełnosprawna może się starać w PCPR, wynosi:
- do 100% kosztów udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny, jeżeli taki udział jest wymagany,
- do 150% kwoty limitu na dany sprzęt, jaki został wyznaczony przez NFZ, oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit. Zatem, jeżeli np. limit na protezę wynosi 600 zł, a cena protezy przekracza taką kwotę, to z PCPR-u można uzyskać maksymalnie 900 zł (czyli 150% kwoty limitu) i w sumie osoba niepełnosprawna może dysponować kwotą 1500 zł.

Jeżeli natomiast cena sprzętu nie przekracza limitu wyznaczonego przepisami, ale wymagany jest udział własny w zakupie, to PCPR może sfinansować nawet 100% tego udziału.
Aby starać się o dofinansowanie zakupu sprzętu ortopedycznego lub środków pomocniczych należy złożyć pisemny wniosek, który powinien zawierać:
- imię, nazwisko, adres zamieszkania,
- numer NIP,
- cel dofinansowania,
- oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym.

Do wniosku osoba zaintersowana powinna dołączyć:
- kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art.62 ustawy, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopię orzeczenia o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r.,
- fakturę określającą kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia.

3. likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

W myśl przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2002r. Nr 96 poz.861, z późn. zm.) dofinansowaniu podlegać może likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.
Zgodnie z definicją słownikową bariery architektoniczne oznaczają wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.
Natomiast przez pojęcie bariery techniczne rozumie się bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej usprawnianie.
Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.
Przez bariery w komunikowaniu się należy rozumieć ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych i technicznych
- O likwidację barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które maja trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.

- O likwidację barier technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Wysokość dofinansowania
- Wysokość dofinansowania likwidacji barier wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Tryb postępowania
- Pobranie wniosku z PCPR.
- Złożenie kompletnego wniosku.
- Rozpatrzenie wniosku przez komisję.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku
- Dostarczenie do PCPR - szkicu i szczegółowego kosztorysu na wykonanie prac - dot.
bariery architektonicznej lub oferty cenowej wnioskowanego sprzętu - bariera techniczna.
- Zawarcie umowy pomiędzy wnioskodawcą a Starostą Powiatu Garwolińskiego (lub
osobą upoważnioną reprezentującą osobę niepełnosprawną).
- Zgłoszenie zakończenia prac lub zakup sprzętu.
- Odbiór barier przez pracowników PCPR -u
- Przelew środków nastąpi po wystawieniu faktury przez Wykonawcę na Wnioskodawcę.

Niezbędne dokumenty:
- Kompletny wniosek wraz z załącznikami wymienionymi w wniosku.
Dodatkowe informacje
- Wnioski mogą być składane w każdym czasie do wyczerpania środków PFRON.

Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się
- O likwidację barier w komunikowaniu się mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.
Dofinansowanie nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku uzyskały dofinansowanie z PFRON na likwidację barier w komunikowaniu się.
Wysokość dofinansowania
- Wysokość dofinansowania likwidacji barier wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Tryb postępowania
- Pobranie wniosku z PCPR.
- Złożenie wniosku w PCPR wraz z wymaganymi załącznikami. Składanie wniosków jest możliwe w każdym czasie.
- Zaopiniowanie wniosku przez Komisję powołaną do rozpatrywania wniosków na likwidację barier w komunikowaniu się, architektonicznych i technicznych.
- W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku podpisanie umowy pomiędzy Starostą Powiatu Garwolińskiego a osoba niepełnosprawną (lub jej opiekunem prawnym bądź pełnomocnikiem). Do podpisania umowy konieczne jest przedstawienie w PCPR oferty sprzętu, który zamierza się zakupić.
- Dokonanie zakupu sprzętu zgodnie z warunkami umowy.
- Wpłata udziału własnego, tj. min.20% kosztów zakupu.
- Dostarczenie do PCPR oryginału faktury zakupionego sprzętu.
- Ocena merytoryczna i finansowa przedstawionej faktury. W przypadku braku zastrzeżeń realizacja przelewu na kwotę przyznanego dofinansowania.
Wymagane dokumenty
- Kompletny wniosek wraz z załącznikami wymienionymi w wniosku.
Dodatkowe informacje
Rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne.

REHABILITACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Celem rehabilitacji zawodowej jest przygotowanie osoby niepełnosprawnej do pracy zgodnie z możliwościami i jeśli to możliwe, kwalifikacjami zawodowymi.
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w zwykłym środowisku pracy przyczynia się do ich samorealizacji. Praca zawodowa zapewnia samodzielność społeczną i niezależność ekonomiczną osoby niepełnosprawnej, przyczynia się do procesu integracji i jest najwyższym
kryterium rehabilitacji społecznej i zawodowej.
Rozwiązania przewidziane w ustawie w ramach rehabilitacji zawodowej adresowane są do:
- osób niepełnosprawnych, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy i nie pozostające w zatrudnieniu,
- osób zatrudnionych,
- osób prowadzących działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne.

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach środków PFRON to:

Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, może jednorazowo otrzymać środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na:
- podjęcie po raz pierwszy działalności:
a) gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
b) rolniczej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę prawną jej prowadzenia;
- wniesienie po raz pierwszy wkładu do współdzielni socjalnej;
- ponowne podjęcie działalności, o której mowa w pkt 1, lub ponowne wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jeżeli zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia tej działalności lub od ustalenia członkostwa spółdzielni socjalnej.
Refundacja wynagrodzenia oraz składek ba ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne.
Starosta może przyznać pracodawcy, który zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, refundację 60% jej wynagrodzenia przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia za okres jednego roku od dnia zatrudnienia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jeżeli pracodawca:
- zobowiązał się do zatrudnienia tej osoby przez okres co najmniej 12 miesięcy,
- złożył wniosek o przyznanie refundacji,

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może zostać przyznany pracodawcy jeżeli:
- zobowiązał się do zatrudnienia tej osoby przez okres co najmniej 36 miesięcy;
- złożył wniosek o przyznanie refundacji,
Refundacja obejmuje:
- udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy, na którym będzie wykonywać pracę osoba niepełnosprawna.
- kwotę niepodlegającego odliczeniu:
a)podatku od towarów i usług,
b) podatku akcyzowego
związanych z przedmiotami opodatkowania określonymi w pkt 1.

 

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 
ul. Mazowiecka 26
08-400 Garwolin
tel: (025) 682 43 19
e mail:  wydz.pcpr@garwolin-starostwo.pl

Dyrektor
tel: 25 6852651

Zastępca Dyrektora
tel: 25 6852652

Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności 
tel: 25 6852660

Dział Pieczy Zastępczej
tel: 25 6852665

Koordynatorzy Pieczy Zastępczej
tel: 25 6852670

Rehabilitacja społeczna Osób Niepełnosprawnych
tel: 25 6852650


Godziny pracy PCPR:
poniedziałek - piątek 8:00-16:00


Poradnia rodzinna
 
PSYCHOLOG
- czwartek 8:30-15:30
 
Zainteresowanych
zapraszamy


System obsługi wsparcia

Stop przemocy w rodzinie

Powiat Garwoliński

BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl