Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Informujemy o możliwości składania zgłoszeń do Programu Ministerstwa Rodziny
i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością, mające na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a w szczególności:

wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej
i czynnościach pielęgnacyjnych;

wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych (w przypadku samodzielnego zamieszkiwania);

wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Kto może zostać uczestnikiem Programu:

dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub

stopniu umiarkowanym

albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 poz. 44),

która wymaga usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności.


Osoba niepełnosprawna nie może w godzinach realizacji usług asystenta korzystać z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych oraz innych usług finansowanych z Funduszu Solidarnościowego obejmujących analogiczne wsparcie.

Zgodnie z założeniami programu osoba z niepełnosprawnością ma możliwość samodzielnego wyboru osoby która będzie świadczyć usługi asystenta.

Kto może zostać asystentem osoby niepełnosprawnej:

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:

1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta;

lub

2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu;

lub

3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością.

 

Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Maksymalne limity godzin usług asystencji osobistej przypadających na 1 uczestnika Programu w Powiecie Garwolińskim w roku 2024:

666 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,

600 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,

360 godzin rocznie dla:

a) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

b) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Czas pracy asystenta:

7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem stosowania w tym zakresie przepisów i norm, o których mowa w Kodeksie pracy;

czas oczekiwania/gotowości na świadczenie usług nie dłuższy niż 90 minut.

 W ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 należy złożyć następujące dokumenty zgłoszeniowe:

- wypełnioną Kartę zgłoszenia do programu (plik do pobrania)

- wypełnioną Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej  (plik do pobrania)

- kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności dziecka

- wypełniony druk Oświadczeń uczestnika Programu (plik do pobrania)

- klauzulę RODO (plik do pobrania)

- klauzulę informacyjną (plik do pobrania)

- kserokopię dokumentu potwierdzającego ustanowieniu opiekuna prawnego (jeśli dotyczy)

 

W przypadku gdy usługa będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wskazany przez Państwa kandydat na asystenta obligatoryjnie zobowiązany jest do dostarczenia:

- zaświadczenia o niekaralności,

- pisemną informację o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru),

- pisemna akceptację osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka
z niepełnosprawnością
(plik do pobrania).Dokumenty można składać pocztą lub bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, pok. 010  

od dnia 09 lutego 2023r. do 23 lutego 2024 r.

 

Informacje na temat Programu można uzyskać pod numerem telefonu Centrum – 25 685 26 52.

 

Pliki

Karta zgłoszenia do programu

Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej

Oświadczenie uczestnika Programu

Oświadczenie o akceptacji asystenta

Klauzula informacyjna

RODO


 

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 
ul. Mazowiecka 26
08-400 Garwolin
tel: (025) 682 43 19
e mail:  wydz.pcpr@garwolin-starostwo.pl

Dyrektor
tel: 25 6852651

Zastępca Dyrektora
tel: 25 6852652

Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności 
tel: 25 6852660

Dział Pieczy Zastępczej
tel: 25 6852665

Koordynatorzy Pieczy Zastępczej
tel: 25 6852670

Rehabilitacja społeczna Osób Niepełnosprawnych
tel: 25 6852650


Godziny pracy PCPR:
poniedziałek - piątek 8:00-16:00


Poradnia rodzinna
 
PSYCHOLOG
- czwartek 8:30-15:30
 
Zainteresowanych
zapraszamy


System obsługi wsparcia

Stop przemocy w rodzinie

Powiat Garwoliński

BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl