Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022 - złóż zgłoszenie do Programu

Kto może zostać uczestnikiem Programu:

dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub

stopniu umiarkowanym

albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 poz. 573),

która wymaga usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności.


Osoba niepełnosprawna nie może w godzinach realizacji usług asystenta korzystać z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych oraz innych usług finansowanych z Funduszu Solidarnościowego obejmujących analogiczne wsparcie.


Zgodnie z założeniami projektu osoba niepełnosprawna ma możliwość samodzielnego wyboru osoby która będzie świadczyć usługi asystenta.

Kto może zostać asystentem osoby niepełnosprawnej:

Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej może zostać osoba, która:

 

1.     posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta,

2.     posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym,
np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;

3.     została wskazana przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, która nie jest członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej;

Przy czym przez członków rodziny należy uznać rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

 

Limity godzin usług asystencji osobistej przypadających na 1 uczestnika Programu:

840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,

720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

360 godzin rocznie dla:

a)    osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

b)    dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Czas pracy asystenta:

7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem stosowania w tym zakresie przepisów i norm, o których mowa w Kodeksie pracy;

czas oczekiwania/gotowości na świadczenie usług nie dłuższy niż 90 minut.

 

Dokumenty zgłoszeniowe i terminy składania wniosków:

Zgłoszenie kandydatów następować będzie na podstawie Karty zgłoszenia do programu (plik do pobrania) wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Do karty należy dołączyć obligatoryjnie:

oświadczenie dot. korzystania z analogicznych usług;

Do karty należy dołączyć fakultatywnie, w razie potrzeby:

kserokopię dokumentu potwierdzającego ustanowieniu opiekuna prawnego;

oświadczenie o wskazaniu asystenta przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego lub opiekuna ustawowego dziecka,

 

W przypadku gdy usługa będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane obligatoryjnie jest także:

zaświadczenie o niekaralności,

pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,

pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.Dokumenty można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, od dnia 1 lutego 2022r.

 

UWAGA: Wnioski złożone przed dniem 1 lutego 2022 r. nie będą podlegały rozpatrzeniu!

 

Informacje na temat Programu można uzyskać pod numerem telefonu Centrum – 25 682 43 19.

Pliki

Karta zgłoszenia do programu

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna 2

Oświadczenie dot. analogicznych usług

Oświadczenie o akceptacji asystenta

Oświadczenie o wskazaniu asystenta

Zakres czynności.


 

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 
ul. Mazowiecka 26
08-400 Garwolin
tel: (025) 682 43 19
e mail:  wydz.pcpr@garwolin-starostwo.pl

Dyrektor
tel: 25 6852651

Zastępca Dyrektora
tel: 25 6852652

Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności 
tel: 25 6852660

Dział Pieczy Zastępczej
tel: 25 6852665

Koordynatorzy Pieczy Zastępczej
tel: 25 6852670

Rehabilitacja społeczna Osób Niepełnosprawnych
tel: 25 6852650


Godziny pracy PCPR:
poniedziałek - piątek 8:00-16:00


Poradnia rodzinna
 
PSYCHOLOG
- czwartek 8:30-15:30
 
Zainteresowanych
zapraszamy


System obsługi wsparcia

Stop przemocy w rodzinie

Powiat Garwoliński

BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl