Instytucjonalna Piecza Zastępcza

Organizatorem  rodzinnej pieczy zastępczej jest wyznaczona przez starostę jednostka organizacyjna powiatu – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców.

Formami  pieczy zastępczej są :

1)   Rodzina zastępcza:
a)     spokrewniona,
b)   niezawodowa,
c)    zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcje pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna,

2)   rodzinny dom dziecka.

Organizator  rodzinnej pieczy zastępczej kieruje kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka na szkolenie  po przeprowadzeniu oceny pod względem spełniania warunków  określonych w ustawie.
Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:

1)    660 zł miesięcznie  - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
2)    1000 zł miesięcznie  - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej , rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.
Wysokość  świadczenia, o którym mowa, pomniejsza się o kwotę nie wyższą niż 50% dochodu dziecka, nie więcej jednak niż 80% kwot.
Za dochód dziecka uważa się otrzymywane alimenty, rentę rodzinna oraz uposażenie rodzinne.
Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka  na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym  lub umiarkowanym  stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy  niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie  zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.
 W przypadku umieszczenia dziecka  w rodzinie zastępczej albo w  rodzinnym domu dziecka  gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej  ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości 10%, 30% i 50%  w zależności od okresu pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
Za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę. Starosta na wniosek lub z urzędu, uwzględniając uchwałę rady powiatu, morze umorzyć w całości, lub w części łącznie z odsetkami, odroczyć termin płatności, rozłożyć na raty lub odstąpić od ustalania opłaty.
Osoba, która osiągnęła pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo – wychowawczej , za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo wychowawczej, nie dłużej jednak niż do 25.roku życia , jeżeli uczy się  w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, u pracodawcy  w celu przygotowania zawodowego.
 
Rodzinna  opieka zastępcza jest formą pomocy dzieciom i alternatywą dla opieki instytucjonalnej, z uwagi na to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej .
 
Pomoc dla osób usamodzielnianych
 
Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletniości, rodzinę zastępczą , rodzinny dom dziecka, placówkę  opiekuńczo – wychowawczą lub  regionalną  placówkę opiekuńczo –terapeutyczną, zwaną dalej „osobą usamodzielnianą”, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu:
1)   przyznaje się pomoc na:
a)    kontynuowanie nauki,
b)   usamodzielnienie,
c)    zagospodarowanie,
2)   udziela się pomocy w uzyskaniu:
a)    odpowiednich warunków mieszkaniowych,
b)   zatrudnienia.
Pomoc na  kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:
1)  3 lat – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną,
2)  roku – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo terapeutyczną.
Wysokość pomocy na kontynuowanie nauki wynosi nie mniej niż 500 zł miesięcznie.
Wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:
1)    w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę  zastępczą spokrewniona – nie mniej niż  3300 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat.
2)    W przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalna placówkę opiekuńczo – wychowawczą:
a)   nie mniej niż 6600 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,
b)  nie mniej  niż 3300 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,
c)  nie mniej niż 1650 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.

Zasady kwalifikowania i organizowania szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

 

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 
ul. Mazowiecka 26
08-400 Garwolin
tel: (025) 682 43 19
e mail:  wydz.pcpr@garwolin-starostwo.pl

Dyrektor
tel: 25 6852651

Zastępca Dyrektora
tel: 25 6852652

Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności 
tel: 25 6852660

Dział Pieczy Zastępczej
tel: 25 6852665

Koordynatorzy Pieczy Zastępczej
tel: 25 6852670

Rehabilitacja społeczna Osób Niepełnosprawnych
tel: 25 6852650


Godziny pracy PCPR:
poniedziałek - piątek 8.00-16.00


Poradnia rodzinna
 
PSYCHOLOG
- środa 9-12
 
Zainteresowanych
zapraszamy


System obsługi wsparcia

Stop przemocy w rodzinie

Powiat Garwoliński

BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl