Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023


Kto może zostać uczestnikiem Programu:

dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub

stopniu umiarkowanym

albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 poz. 573),

która wymaga usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności.


Osoba niepełnosprawna nie może w godzinach realizacji usług asystenta korzystać z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych oraz innych usług finansowanych z Funduszu Solidarnościowego obejmujących analogiczne wsparcie.

Zgodnie z założeniami projektu osoba niepełnosprawna ma możliwość samodzielnego wyboru osoby która będzie świadczyć usługi asystenta.

Kto może zostać asystentem osoby niepełnosprawnej:

Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej może zostać osoba, która:

1.        posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta,

lub

2.        posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym,
np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;

3.        została wskazana przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, która nie jest członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

 

Maksymalne limity godzin usług asystencji osobistej przypadających na 1 uczestnika Programu w Powiecie Garwolińskim:

750 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,

700 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

435 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,

360 godzin rocznie dla:

a)    osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

b)    dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

 

 

 

Czas pracy asystenta:

7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem stosowania w tym zakresie przepisów i norm, o których mowa w Kodeksie pracy;

czas oczekiwania/gotowości na świadczenie usług nie dłuższy niż 90 minut.

 

 

W ramach Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023 należy złożyć następujące dokumenty zgłoszeniowe:

- wypełnioną Kartę zgłoszenia do programu (plik do pobrania)

- wypełnioną Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej (plik do pobrania)

- kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności dziecka

- wypełniony druk Oświadczeń uczestnika Programu (plik do pobrania)

- klauzulę informacyjną 1 (plik do pobrania)

- klauzulę informacyjną 2 (plik do pobrania)

- kserokopię dokumentu potwierdzającego ustanowieniu opiekuna prawnego (jeśli dotyczy)

 

W przypadku gdy usługa będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wskazany przez Państwa kandydat na asystenta obligatoryjnie zobowiązany jest do dostarczenia:

- zaświadczenia o niekaralności,

- pisemną informację o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru),

- pisemna akceptację osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka
z niepełnosprawnością
(plik do pobrania).Dokumenty można składać pocztą lub bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, pok. 010  

 

od dnia 13 lutego 2023r. do 24 lutego 2023 r.

 

 

Informacje na temat Programu można uzyskać pod numerem telefonu Centrum – 25 685 26 52.

 

 

Pliki

Karta zakresu czynności

Oświadczenie o akceptacji asystenta

Oświadczenia uczestnika programu

Klauzula informacyjna nr 1

Klauzula informacyjna nr 2

Karta zgłoszenia


 

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 
ul. Mazowiecka 26
08-400 Garwolin
tel: (025) 682 43 19
e mail:  wydz.pcpr@garwolin-starostwo.pl

Dyrektor
tel: 25 6852651

Zastępca Dyrektora
tel: 25 6852652

Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności 
tel: 25 6852660

Dział Pieczy Zastępczej
tel: 25 6852665

Koordynatorzy Pieczy Zastępczej
tel: 25 6852670

Rehabilitacja społeczna Osób Niepełnosprawnych
tel: 25 6852650


Godziny pracy PCPR:
poniedziałek - piątek 8:00-16:00


Poradnia rodzinna
 
PSYCHOLOG
- czwartek 8:30-15:30
 
Zainteresowanych
zapraszamy


System obsługi wsparcia

Stop przemocy w rodzinie

Powiat Garwoliński

BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl