Poradnia rodzinna
 
 
PSYCHOLOG
- środa 9-12
 
Zainteresowanych
zapraszamy

 
Powiat
 Garwoliński 
 
 
 
 
 
Biuletyn Informacji
Publicznej
 
  
 
                Aktywny samorząd - Terminy 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że wnioski w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd w roku 2014 można składać w następujących terminach:

w module I - w trybie ciągłym, począwszy od 20 marca 2014, jednak nie później niż  do 30 września 2014r. 

w module II - 
wnioski dotyczące semestru letniego - od 1 marca do 30 marca 2014r. 
wnioski dotyczące semestru zimowego - od 1 września do 30 września 2014r.

Wnioski dotyczące modułu II są już dostępne w zakładce aktywny samorząd-wnioski do pobrania. 

 
Dodał:
  Administrator dnia 03.03.2014
Informacja

  Projekt PFRON pn. "Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
    Celem projektu jest podniesienie świadomości pracodawców na temat konieczności oraz korzyści płynących z projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach

      W zawiązku z realizacją powyższego projektu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planuje zorganizować seminaria informacyjno-doradcze adresowane do szerokiego grona odbiorców: osób niepełnosprawnych, pracodawców, inspektorów pracy, inspektorów sanitarnych, doradców zawodowych, osób wykonujących zadania służby BHP, projektantów procesów pracy, lekarzy medycyny pracy, architektów.

Seminaria odbywać się będą w miastach powiatowych w okresie od marca do listopada 2014 roku (w grupach 12-15 osobowych).

Zwracamy się do osób zainteresowanych projektem o wstępne zgłoszenie swojego ewentualnego uczestnictwa w w/w projekcie w Punkcie Informacyjno-Doradczym Oddziału Mazowieckiego PFRON w Warszawie od poniedziałku do piątku pod nr tel.: 22 311 83 20, adres e-mail: twujtowicz@pfron.org.pl.


Dodał:
  Administrator dnia 24.02.2014
Informacja o rekrutacji !
 
       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie informuje o trwającej rekrutacji osób niepełnosprawnych do projektu systemowego pn. "Aktywizacja, Aktywność, Praca - razem pokonamy bariery" w 2014 roku.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 
 
Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej uczestników projektu.

Uczestnik projektu ma możliwość skorzystania z:
- kursów/szkoleń,
- indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych usprawniających
  psychoruchowo,
- poradnictwa psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
- warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych.

Warunki udziału w projekcie:
- zamieszkanie na terenie powiatu garwolińskiego, 
- wiek aktywności zawodowej (15-64 lat),
- posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
- korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej, 

Zapraszamy osoby spełniające warunki udziału w projekcie, do składania ankiet uczestnictwa za pośrednictwem poczty lub osobiście w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sportowa, 08-400 Garwolin, 
tel.: 25 682 43 19 

Akces udziału w projekcie należy zgłosić do 15 marca 2014r. 
 
Druk ankiety dostępny poniżej


 
 
Dodał:
  Administrator dnia 19.02.2014
 
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO INSPEKTORA  POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GARWOLINIE
 

  Garwolin, dnia 31.01.2014

OA.2111.1.2014
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracy inspektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie została wybrana Pani Małgorzata Dzwigałowska zamieszkała Kownacica.
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W dniu 29  stycznia 2014 r. komisja rekrutacyjna dokonała wyboru kandydata na  stanowisko inspektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie. W wyniku przeprowadzonego postępowania, biorąc pod uwagę rezultat rozmowy kwalifikacyjnej wyłoniono do zatrudnienia Panią Małgorzatę Dzwigałowską. Wybrany kandydat spełnił wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 13 stycznia 2014 r.
Pani Małgorzata Dzwigałowska posiada wykształcenie zgodne z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko, tj. posiada ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika.
Wyłoniona w wyniku konkursu osoba, w ocenie komisji rekrutacyjnej, wykazała się najlepszą znajomością przepisów z zakresu ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pomocy społecznej, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.), ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Kodeksu postępowania administracyjnego. Na przygotowany zestaw pytań z w/w przepisów kandydatka udzieliła wyczerpujących odpowiedzi.
Komisja rekrutacyjna pozytywnie oceniła umiejętności, kwalifikacje i cechy osobowości oraz sposób myślenia kandydata. W opinii komisji, podczas rozmowy kwalifikacyjnej, osoba ubiegająca się o zatrudnienie wykazała się dobrym przygotowaniem merytorycznym, co rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków na przedmiotowym stanowisku. W ocenie komisji rekrutacyjnej Pani Małgorzata Dzwigałowska posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe, odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na w/w stanowisku pracy.
 
                                                                                        Dyrektor
 
                                                                                      Janina Kula
 
 

Dodał:
  Administrator dnia 04.02.2014r.
 
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 

  Garwolin, dnia 13.01.2014 r.

OA. 2111.1.2014

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Dyrektor Powiatowego Centrumego Pomocy Rodzinie w Garwolinie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  Inspektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Garwolinie,

ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin, (025) 68 43 010 w. 56 lub (025) 682 43 19

 

 

1.       Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

1)      jest obywatelem polskim,

2)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3)      posiada ukończone studia magisterskie pedagogiczne,

4)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)      posiada co najmniej 3-letni staż pracy,

6)      cieszy się nieposzlakowaną opinią,

7)      znajomość przepisów prawa z zakresu ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.   

 

2.       Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

1)    umiejętność obsługi komputera,

2)    operatywność,

      3)    umiejętność pracy w zespole.

 

3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

1)       prowadzenie korespondencji w sprawach domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i środowiskowych domów samopomocy,

2)       prowadzenie dokumentacji oraz przygotowanie projektów decyzji w sprawie umieszczania w domach pomocy społecznej,

3)       przygotowanie projektów decyzji o odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej,

4)       prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad działalnością domów pomocy społecznej, domów dziecka,

5)       prowadzenie spraw związanych z odpłatnością rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach,

6)       sporządzanie list wypłat sporządzanych świadczeń,

7)       sporządzanie sprawozdań z prowadzonej działalności,

8)       współpraca z Policją, Prokuraturą, Kuratorem zawodowym, ośrodkami pomocy społecznej, placówkami służb zdrowia, pedagogami i wychowawcami szkolnymi,

9)       realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy dotyczących placówek opiekuńczo-wychowawczych,

10)    zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy rodzinie.

 

4.       Informacja o warunkach pracy:

Z osobą wyłonioną w drodze konkursu zostanie zawarta umowa o pracę  na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy. Później istnieje możliwość zawarcia umowy o pracę na czas określony bądź nieokreślony.

 

5.       Wymagane dokumenty:

1) życiorys – curriculum vitae (c.v.),

2) list motywacyjny,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,

4) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

5) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

6) kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (kursy, szkolenia itp.),

7)  kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy).

 

Wymagane dokumenty należy składać w terminie od dnia 14 stycznia 2014r. do dnia 23 stycznia 2014r.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin lub przesłać pocztą na w/w adres, w terminie określonym w ogłoszeniu w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie w terminie do dnia 23 stycznia 2014 r. ” .

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w jednostce, w której był prowadzony nabór, oraz opublikowanie w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy.

          Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowy życiorys (c. v.) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

Procedura naboru na wolne stanowisko urzędnicze odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

 

         Pracodawca jest zwolniony z dokonywania miesięcznych wpłat na Fundusz i nie ustala wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r.,  Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

 


* Kwestionariusz osobowy można pobrać tutaj:
 

 

 
Dodał:
  Administrator dnia 13.01.2014r.
 
© 2008 - 2017  PCPR w Garwolinie . Wszelkie prawa zastrzeżone.