Poradnia rodzinna
 
 
PSYCHOLOG
- środa 9-12
 
Zainteresowanych
zapraszamy

 
Powiat
 Garwoliński 
 
 
 
 
 
Biuletyn Informacji
Publicznej
 
 
 
 
 
"Aktywny Samorząd"
     W dniu 1 października br. kończy się nabór wniosków osób niepełnosprawnych o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

Zgodnie z zasadami programu, termin przyjmowania wniosków upływa dnia 30 września każdego roku realizacji programu. Ponieważ w 2012 roku dzień ten wpada w dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela), zakończenie naboru wniosków przesuwa się na dzień 1 października br. (podstawa prawna: Art 115 kodeksu cywilnego)
 
Dodał:
  Administrator dnia 30.09.2012

"Aktywny Samorząd"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie informuje, że przystępuje do realizacji programu pn. "Aktywny Samorząd". 

Wnioski wraz z załącznikami będzie można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, przy ul. Sportowej 5 w Garwolinie oraz na naszej stronie internetowej.
 www.pcprgarwolin.pl/wnioskidopobrania 

Termin składania wniosków: 

wnioski będą przyjmowane do 30 września

Bliższych informacji na temat programu można uzyskać osobiście w siedzibie tutejszego Centrum lub telefonicznie pod numerem 25 682 43 19. Ponadto szczegółowe informacje są zamieszczone na stronie www.pfron.org.pl

Dodał:
  Administrator dnia 10.09.2012Praca dla osób Niepełnosprawnych 


Dodał:
  Administrator dnia 06.09.2012


Wyrównywanie różnic między regionami II

Wójtowie/Burmistrzowie
Powiatu Garwolińskiego

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w bieżącym roku, dofinansuje realizacje programu pn. Wyrównywanie różnic między regionami II.

W ramach programu dofinansowana jest m.in.

Likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania - Obszar B Programu.

Likwidacja barier transportowych – Obszar D Programu.

Z dofinansowania mogą skorzystać podmioty (samorządy gminne, Powiat) które utworzyły i prowadzą zakłady opieki zdrowotnej (publiczne) lub placówki edukacyjne (samorządy gminne, Powiat, stowarzyszenia, fundacje, organizacje) (publiczne i niepubliczne).

Realizatorem Programu jest samorząd powiatowy.

Wnioski o dofinansowanie samorząd powiatowy składa do PFRON do 31.07.2012 r.

Podmioty składają stosowny wniosek do samorządu powiatowego odpowiednio wcześniej. Wnioski  (znajdują się na stronie www.pfron.org.pl) należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Garwolinie do 19 lipca 2012 r.

Wysokość dofinansowania do 40% kosztów przedsięwzięcia.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu realizacji i procedur Programu znajdują się na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

www.pfron.org.pl

Dodał:
  Administrator dnia 06.07.2012


Specjalista ds. zamówień publicznych 


 

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GARWOLINIE OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STANOWISKO SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. Nazwa i adres jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie, ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin.

2. Forma zatrudnienia:

Specjalista ds. zamówień publicznych- praca wykonywana na podstawie umowy zlecenia w łącznym wymiarze 40 godz., w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Aktywizacja, Aktywność, Praca- razem pokonamy bariery” Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

3. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

1) Wykształcenie wyższe odpowiednie do stanowiska;

2) Min. 4-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu zamówień publicznych (w tym co      najmniej jedno postępowanie przeprowadzone ze środków Unii Europejskiej);

3) Bardzo dobra znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

4) Znajomość założeń „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013”,

5) Znajomość zagadnień dotyczących funduszy strukturalnych UE, w tym zasad    kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

6) Znajomość programów MS Office.

4. Zakres działań przewidzianych dla specjalisty ds. zamówień publicznych obejmuje:

1) Weryfikację działań w projekcie pod względem obowiązku stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

2) Przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

5. Wymagane dokumenty:

1) życiorys zawodowy;

2) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;

3) wykaz doświadczenia zawodowego w przeprowadzaniu zamówień publicznych wg załącznika nr 1;

4) oferta wraz z proponowaną stawką wynagrodzenia brutto za 1 godz.

6. Realizacja działań przewidzianych dla Specjalisty ds. zamówień publicznych VI-XII 2012r.

7. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie, ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin w terminie do dnia 20.06.2012 r.

Załącznik nr 1

Wykaz usług zrealizowanych (rozpoczętych i zakończonych) przez Zleceniobiorcę w okresie ostatnich dwóch lat świadczonych na rzecz podmiotu/ów.

Lp.

Nazwa i zakres zamówienia

Termin realizacji

(podać miesiąc i rok)

Nazwa i adres zamawiającego

Rozpoczęcie

Zakończenie


 

 

…….........dnia……………………

                                                                                                                                                                                                                               ……………………………………..

                                                                                                                                             Podpis

Uwaga: w wykazie należy podać przynajmniej 2 zamówienia, w tym jedno zrealizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


                                                                                                   Dyrektor

                                                                                                 Janina Kula

 

Dodał:
  Administrator dnia 04.06.2012
Dodał:
  Administrator dnia 22.05.2012


Ogłoszenie

       Uprzejmie informujemy, że Radca Prawny działający  w Poradni Rodzinnej od marca br. nie przyjmuje.

Dodał:
  Administrator dnia 28.02.2012

Szanowni Państwo!
 
       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie informuje, że w roku 2012 realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pt. "Aktywizacja, Aktywność, Praca - razem pokonamy bariery", w ramach którego oferujemy Panu/Pani bezpłatne uczestnictwo w kursach i szkoleniach (kurs prawa jazdy, kurs językowy, kurs komputerowy, przedmiotowy-korepetycje, zawodowe lub inne wybrane przez Panią/Pana) oraz uczestnictwo w zajęciach z psychologiem i doradcą zawodowym. Ponadto planujemy wycieczkę integracyjną. Pokrywamy również koszty dojazdu na szkolenia i zajęcia  
 
Zapraszamy do składania zgłoszeń.
 
Załączony druk ankiety uczestnictwa w projekcie. prosimy składać osobiście, lub wysłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie, ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin .

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o telefoniczny kontakt z naszym Centrum (025) 682 43 19.
 
Warunki uczestnictwa w projekcie: osoba bezrobotna lub nieaktywna zawodowo w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) z orzeczonym stopniem niepełnosprawności lub niezdolnością do pracy. 
 
 
Dodał:
  Administrator dnia 16.02.2012

   
Zwróć się o pomoc do poradni rodzinnej działającej w PCPR
 
 
      Uprzejmie informujemy, że od dnia 6 lutego 2012r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ponownie będzie działać  bezpłatne poradnictwo rodzinne. 
     W każdy poniedziałek  od godziny 13-15 będzie przyjmować radca prawny pani Katarzyna Garwolińska.  W środy od godziny 9-12 przyjmować będzie pani psycholog Mariola Białecka, zaś w piątki w godzinach od 930 do 1230 będzie można skorzystać z porad terapeuty uzależnień pani Grażyny Doroty Starzyńskiej
 
Poradnia rodzinna oferuje bezpłatną specjalistyczną pomoc w zakresie:
 
- rozwiązywania problemów wychowawczych,
- pomoc dla ofiar przemocy,
- terapię psychologiczną,
- terapię uzależnień, 
- usługi edukacyjne i wspierające, udzielanie i pomoc w załatwianiu  
  spraw dla prawidłowego funkcjonowania rodziny,
- porad prawnych
 
Zainteresowanych zapraszamy.  

Dodał:
  Administrator dnia 03.02.2012
© 2008 - 2017  PCPR w Garwolinie . Wszelkie prawa zastrzeżone.