Poradnia rodzinna
 
 
PSYCHOLOG
- środa 9-12
 
Zainteresowanych
zapraszamy

 
Powiat
 Garwoliński 
 
 
 
 
 
Biuletyn Informacji
Publicznej
 
   Strona główna      Archiwum 2013
 


 
Poradnia Rodzinna! Nowe godziny przyjęć.
 
 
 
   Uprzejmie informujemy, że od dnia 2 września 2013r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ponownie będzie działać  bezpłatne poradnictwo rodzinne z dziedziny porad prawnych.
     W każdy poniedziałek  od godziny 8-10 będzie przyjmować radca prawny pani Anna Cichecka. Od godziny 13-16 przyjmować będzie pani Grażyna Dorota Starzyńska -pedagog, terapeuta uzależnień. Zaś godziny przyjęć psychologa pani Marioli Białeckiej, pozostają bez zmian, czyli w środy od godziny 9 - 12.   
 
 
Przypominamy :Poradnia rodzinna oferuje bezpłatną specjalistyczną pomoc w zakresie:
 
- rozwiązywania problemów wychowawczych,
- pomoc dla ofiar przemocy,
- terapię psychologiczną,
- terapię uzależnień, 
- usługi edukacyjne i wspierające, udzielanie i pomoc w załatwianiu  
  spraw dla prawidłowego funkcjonowania rodziny,
- porad prawnych
 
Zainteresowanych zapraszamy.  
 
Dodał:
  Administrator dnia 04.09.2013
 
 
Przedstawiamy zarządzenie Dyrektora określającego realizowane obszary oraz terminy składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w roku 2013r. 
 

Dodał:
  Administrator dnia 23.05.2013

 
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Koordynatora  Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie 

Garwolin, dnia 09.05.2013

OA.2111.1.2013

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie została wybrana Pani Agnieszka Rutkowska zamieszkała Sośninka.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W dniu 9 maja 2013 r. komisja rekrutacyjna dokonała wyboru kandydata na  stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie. W wyniku przeprowadzonego postępowania, biorąc pod uwagę rezultat rozmowy kwalifikacyjnej wyłoniono do zatrudnienia Panią Agnieszkę Rutkowską. Wybrany kandydat spełnił wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze z dnia
8 kwietnia 2013 r.

Pani Agnieszka Rutkowska posiada wykształcenie zgodne z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko, tj. posiada ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki terapeutycznej, studia podyplomowe oraz szereg szkoleń.

Wyłoniona w wyniku konkursu osoba, w ocenie komisji rekrutacyjnej, wykazała się najlepszą znajomością przepisów z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na przygotowany zestaw pytań z w/w przepisów kandydatka udzieliła wyczerpujących odpowiedzi.

Ponadto osoba ubiegająca się o zatrudnienie na w/w stanowisko zna specyfikę pracy z rodzinami i instytucjami działającymi na rzecz budowania prawidłowych relacji w rodzinach. Kandydatka dysponuje odpowiednimi umiejętnościami z zakresu obsługi komputera i potrzebnych programów oraz posiada blisko 10-letnie doświadczenie w pracy z dzieckiem.

Komisja rekrutacyjna pozytywnie oceniła umiejętności, kwalifikacje i cechy osobowości oraz sposób myślenia kandydata. W opinii komisji, podczas rozmowy kwalifikacyjnej, osoba ubiegająca się o zatrudnienie wykazała się dobrym przygotowaniem merytorycznym, co rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków na przedmiotowym stanowisku. W ocenie komisji rekrutacyjnej Pani Agnieszka Rutkowska posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe, odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na w/w stanowisku pracy.


                                                                     Dyrektor

                                                                                     Janina Kula    

Dodał:
  Administrator dnia 10.05.2013

Radca Prawny Poszukiwany !

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie zatrudni radcę prawnego w wymiarze 2 godzin tygodniowo do poradni rodzinnej mieszczącej się w budynku PCPR-u. Zadaniem radcy prawnego będzie udzielanie porad prawnych dla mieszkańców powiatu garwolińskiego.  


Dodał:
  Administrator dnia 24.04.2013
 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 

   Garwolin, dnia 08.04.2013 r.

OA. 2111.1 .2013

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,

ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin, (025) 682 43 19

1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:   

1) jest obywatelem polskim,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) posiada:

a)    wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub

b)   wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;

4) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

5) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7) staż pracy minimum 2 lata,

8)znajomość przepisów prawa z zakresu ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. Nr 788 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej      (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.   

2. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

1) umiejętność obsługi komputera, kserokopiarki, faxu oraz korzystania z sieci Internet i obsługi poczty elektronicznej,

2) dyspozycyjność, odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność, kreatywność,  

3) umiejętność pracy w zespole,

4) prawo jazdy kat. B oraz mile widziana możliwość korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;

2)   przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą, planu pomocy dziecku;

3)   pomoc rodzinom zastępczym w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;

4)   zapewnianie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;

5)   zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

6)   udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;

7)   przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

4. Informacja o warunkach pracy:

Praca będzie świadczona na terenie Powiatu Garwolińskiego, w środowisku zamieszkania rodzin zastępczych oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie.

Praca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy.

5. Wymagane dokumenty:

1) życiorys – curriculum vitae (c.v.),

2) list motywacyjny,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,

4) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

5) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

7) kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (kursy, szkolenia itp.),

8)  kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy  (kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu).

9)  kopie dokumentów potwierdzających co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka w przypadku osób z wykształceniem wyższym na dowolnym kierunku,

10) oświadczenie, że nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz, że władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,

11) oświadczenie, że wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.

Wymagane dokumenty należy składać w terminie od dnia 11 kwietnia 2013 r. do dnia 19 kwietnia 2013 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin lub przesłać pocztą na w/w adres, w terminie określonym w ogłoszeniu, w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie w terminie do dnia 19 kwietnia 2013 r. ” .

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w jednostce, w której był prowadzony nabór, oraz opublikowanie w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy.

                Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowy życiorys (c. v.) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

* Kwestionariusz osobowy można otrzymać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 – 16 00 w Wydziale Organizacyjno –Administracyjnym przy ul. Staszica 15, parter, pokój nr 14

 

                                                                                       Dyrektor

                                                                                     Janina Kula  

Dodał:
  Administrator dnia 11.04.2013
 
 
 
W związku z pojawiającymi się artykułami  w tygodniku "Twój Głos" na temat sytuacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Miętnem zamieszczamy stanowisko Dyrektora PCPRu

Ad vocem: Czy podopieczni WTZ będą musieli opuścić placówkę?

Warsztat Terapii Zajęciowej, zgodnie z art. 10 a ust.1 ustawy rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. nr 127 poz. 721 z późn. zm.) oznacza placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia,

a nie „ośrodek opiekuńczo – terapeutyczny” - jak określił na wstępie Pan Andrzej Ciosek w swoim artykule pt. „Czy podopieczni WTZ będą musieli opuścić placówkę?”. Być może zastosowana przez autora tekstu nazwa WTZ-tu w Miętnem, odzwierciedla oczekiwania i wyobrażenia rodziców dorosłych już osób niepełnosprawnych, będących uczestnikami Warsztatu, ale niestety, są one niezgodne z przepisami dotyczącymi placówki tego typu. Głównym zadaniem WTZ-tu nie jest opieka nad osobami niepełnosprawnymi, ale ich rehabilitacja zawodowa. 

W roku 2012 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie przeprowadziło kontrolę Warsztatu Terapii Zajęciowej w Miętnem i stwierdzono, że na 25 uczestników, 18 osób niepełnosprawnych jest w nim od 12 lat. Na liście kandydatów na uczestników Warsztatu widniało 27 osób niepełnosprawnych, z których kilkoro oczekuje na możliwość rehabilitacji od ok. 10 lat. Z przedstawionych do kontroli okresowych ocen postępów rehabilitacji uczestników wynika, że większość z tych osób poczyniła częściowe postępy w zakresie zaradności osobistej oraz w rehabilitacji społecznej, jednak nie stwierdzano efektów prowadzonej rehabilitacji zawodowej. W związku z powyższym sformułowano zalecenie pokontrolne o podjęciu przez Radę Programową działań zmierzających do ukończenia prowadzenia terapii dla tychże osób. W sytuacji, kiedy wyczerpano już wszelkie formy i metody rehabilitacji wobec większości uczestników, należy pozwolić, żeby następne osoby niepełnosprawne również miały szansę na rehabilitację społeczną i zawodową. Uczestnicy Warsztatu, którzy kończą proces rehabilitacji w placówce nie są „wyrzucani na bruk”, tylko wracają pod opiekę własnych rodziców, którzy powinni zadbać o dalszy rozwój swoich dorosłych dzieci, oraz zapewnić im godne warunki życia w rodzinnym domu.

W tym roku Rada Programowa działająca w WTZ w Miętnem planuje dokonanie okresowej, kompleksowej oceny postępów realizacji indywidualnych programów rehabilitacji uczestników Warsztatu, zgodnie z art. 10a ust.5 w/w ustawy i powinna zająć stanowisko w kwestii osiągniętych przez wszystkich uczestników postępów rehabilitacji. Następstwem takiej oceny jest podjęcie przez Radę Programową suwerennej, niepodważalnej i obiektywnej decyzji o możliwości dalszej rehabilitacji lub jej zakończeniu w WTZ-cie. Próby Pana Andrzeja Cioska i innych rodziców ingerowania i wymuszania na Radzie Programowej podjęcia decyzji o pozostaniu ich podopiecznych w WTZ-cie budzą poważne wątpliwości natury moralnej.

Utworzenie nowego warsztatu terapii zajęciowej lub rozszerzenie istniejącego zawsze odbywa się na wniosek strony zainteresowanej. Uczestnicy spotkania z Panem Wicestarostą, na które powołuje się autor tekstu, nie przedstawili żadnego projektu, ani propozycji nad którą można byłoby się merytorycznie pochylić i prowadzić rozmowy dotyczące umiejscowienia oraz finansowania placówki. Roszczeniowa i bierna postawa rodziców nie dawała pola do konstruktywnej dyskusji o możliwościach wykorzystania zasobów, będących w posiadaniu Powiatu Garwolińskiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie ma obowiązek, zgodnie z art. 10b ust. 6a w/w ustawy przeprowadzania kontroli warsztatów co najmniej raz w roku. Zakres kontroli określa paragraf 22 ust. 2 rozporządzenia (a nie zarządzenia – jak pisze Pan Ciosek) Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63 poz. 587). Dyrektor PCPR-u oświadcza, że wiedza Pana Andrzeja Cioska przytoczona w artykule, o tym, że planuje kontrolę WTZ-tu w Miętnem „pod kątem udowodnienia, że nasze dzieci nie rokują postępów w rehabilitacji i należy wymienić je na inne” jest niezgodna z prawdą.

Artykuł Pana Andrzeja Cioska jest przykładem uprawiania demagogii i populizmu. Ponieważ autor tekstu jest rodzicem uczestnika WTZ w Miętnem od 12 lat, zainteresowanym dalszym pozostawieniem podopiecznego w placówce, nie potrafi rzetelnie i obiektywnie podejść do tematu, którym się zajmuje.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 w Garwolinie


Dodał:
  Administrator dnia 11.04.2013


 
 
 
 
Dodał:
  Administrator dnia 10.04.2013
 
 
 
                             
 


 
 
 
 
 
                   Najserdeczniejsze życzenia zdrowych,       
                          radosnych i spokojnych świąt Wielkiej Nocy,
                   smacznego jajka, mokrego dyngusa,
                   a także odpoczynku  w rodzinnym gronie życzą:                      

                     Dyrekcja oraz Pracownicy PCPR

Dodał:
  Administrator dnia 28.03.2013

"Aktywny Samorząd" 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie informuje, że w roku 2013 Powiat Garwoliński będzie kontynuował pilotażowy program "Aktywny Samorząd" 

Powiatowe Centrum w roku 2013 będzie realizował następujące obszary programu:

Moduł I, Obszar A - zadanie 1
              Obszar B - zadanie 1,2
              Obszar C - zadanie 1,2
Moduł II

Szczegółowe informacje na temat powyższych obszarów mogą znaleźć Państwo w zakładce Aktywny Samorząd.


Zgodnie z komunikatem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 1 lutego 2013 r., w którym ukazały się kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w roku 2013 r. informujemy, że wnioski na poszczególne zadania będą dostępne i wydawane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwoliniedopiero po zawarciu umowy w sprawie realizacji programu. Zgodnie ze wskazaniem PFRON termin zawarcia umowy upływa z dniem 30 kwietnia br. 

 
Dodał:
  Administrator dnia 18.03.2013
 
 
 

Jesteśmy na Facebooku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie dołączyło do społeczności Facebooka, jednego z najpopularniejszych portali społecznościowych. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony.Wciśnij  "Lubię to!" i bądź na bieżąco z informacjami.

 
 
Dodał:
  Administrator dnia 22.02.2013
 
Szanowni Państwo!
 
       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie poszukuje osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie "Aktywizacja, Aktywność, Praca - razem pokonamy bariery". W ramach projektu oferujemy osobom niepełnosprawnym bezpłatne uczestnictwo w kursach i szkoleniach, uczestnictwo w warsztatach z psychologiem i doradcą zawodowym. Dodatkowo udział w projekcie daje możliwość skorzystania z wyjazdu integracyjnego oraz z zabiegów rehabilitacyjnych /usprawniających psychoruchowo. Ponadto planujemy spotkanie integracyjne na zakończenie projektu.   
 
Zapraszamy do składania zgłoszeń.
 
Załączony druk ankiety uczestnictwa w projekcie. prosimy składać osobiście, lub wysłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie, ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin .

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o telefoniczny kontakt z naszym Centrum (025) 682 43 19.
 
Warunki uczestnictwa w projekcie: osoba bezrobotna lub nieaktywna zawodowo w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) z orzeczonym stopniem niepełnosprawności lub niezdolnością do pracy. 

UWAGA: Osoby niepełnosprawne, które brały udział w projekcie "Aktywizacja, Aktywność, Praca - razem pokonamy bariery" w latach 2008 - 2012 nie mogą ponownie uczestniczyć w w/w projekcie. 
 
 
Dodał:
  Administrator dnia 10.01.2013

   
© 2008 - 2017  PCPR w Garwolinie . Wszelkie prawa zastrzeżone.