Poradnia rodzinna
 
 
PSYCHOLOG
- środa 9-12
 
Zainteresowanych
zapraszamy

 
Powiat
 Garwoliński 
 
 
 
 
 
Biuletyn Informacji
Publicznej
 
 
 
 
 Podsumowanie
 
        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie informuje, że zostały zakończone działania w ramach projektu pt: "Aktywizacja, aktywność, praca - razem pokonamy bariery" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
        Celem Ogólnym projektu była aktywizacja społeczna i rozwijanie aktywności zawodowej Osób Niepełnosprawnych oraz usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych.
        Umowa na realizację projektu została podpisana na kwotę: 567 262,57 zł.
W projekcie udział wzięły 54 osoby z terenu powiatu, w tym:
 
- 30 osób niepełnosprawnych,
- 12 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych,
- 12 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miętnem oraz w
   Żelechowie,
 
         Wszyscy uczestnicy skorzystali z treningu interpersonalnego z psychologiem oraz z zajęć edukacyjno - konsultacyjnych z doradcą zawodowym a także mogli uzyskać wsparcie w formie profesjonalnych porad prawnych. Ponadto Osoby Niepełnosprawne oraz wychowankowie rodzin zastępczych uczestniczyli w wybranych przez siebie kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje:
 
1.  Kurs prawa jazdy,
2.  Kurs wózków widłowych,
3.  Kurs wizażu,
4.  Kurs z podstaw księgowości z obsługą komputera, 
5.  Kurs kelnerski, 
6.  Kurs z podstaw obsługi i użytkowania komputera,
7.  Kurs językowy,
8.  Kurs obsługi kas fiskalnych, 
 
       Po zrealizowaniu kursów osoby niepełnosprawne mogły skorzystać z ćwiczeń rehabilitacyjnych w ośrodku rehabilitacyjnym w naszym powiecie bądź wziąć udział w turnusie rehabilitacyjnym w miejscowości Ustroń. Działania te miały na celu poprawę stanu zdrowia oraz samopoczucia uczestników projektu.
       W ramach działań o charakterze środowiskowym 30 osób niepełnosprawnych wraz z osobami z ich otoczenia wyjechało na wycieczkę integracyjno - edukacyjną Gdańsk - Kaszuby.
 
 
Dodał:
  Administrator dnia 09.12.2010
 
 
 
PFRON oraz Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym (TPG) poszukuje osób z jednoczesnym poważnym
uszkodzeniem wzroku i słuchu
 
      Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jako beneficjent systemowy Działania 1.3, Poddziałania 1.3.6 w ramach Priorytetu I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizuje obecnie projekt systemowy pn. "Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy II - Weź sprawy w swoje ręce". Jest on realizowany przez PFRON do końca 2012 r. w partnerstwie z ogólnopolską organizacją - Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym. Projekt zakłada objęcie bezpłatną indywidualną aktywizacją społeczną i zawodową 600 osób - kobiet i mężczyzn z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku oraz słuchu. Ponadto przewidziane jest wsparcie dla osób z najbliższego otoczenia osób głuchoniewidomych, w tym w szczególności dla członków rodzin i opiekunów - razem dla 600 sób.
        Projekt ma charakter ogólnopolski - osoby głuchoniewidome mogą z niego korzystać w miejscu zamieszkania lub w jego niedalekiej okolicy. Specjaliści z TPG pracują indywidualnie z każdym beneficjentem i z każdą beneficjentką, dostosowując ofertę do jego/ jej potrzeb i oczekiwań. Wszyscy mogą się dowiedzieć m.in.:
       - jak pracować i nie stracić renty
       - gdzie szukać pracy i jak rozmawiać z pracodawcami
       - jak poprawić swój wizerunek
Uczestnictwo w projekcie to także okazja do nawiązania znajomości z osobami, które napotykają w życiu codziennym na podobne trudności. Wsparcie życzliwych, doświadczonych specjalistów pomaga beneficjentom odkryć mocne strony i nabrać większej pewności siebie. 
Szczegóły oferty dostępne są w biurach Makroregionów oraz na stronie internetowej projektu  www.mojapraca.org.pl.
 Kontakt:
 Makroregion Centralny
 (obejmuje woj. mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie)
ul. Deotymy 41, 01-441 Warszawa, e-mail:  pokl_warszawa@tpg.org.pl
 
Dodał:
  Administrator dnia 25.11.2010
 
Turnus rehabilitacyjny
 
       W ramach działań projektu "Aktywizacja, aktywność, praca - razem pokonamy bariery", współfinansowanego przez Unię Europejską informujemy, że odbył się dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny  w Ustroniu którymi uczestnikami byli osoby niepełnosprawne Wyjazd odbył się w dniach 10 - 24 października 2010r. Turnus rehabilitacyjny  umożliwił aktywną rehabilitację oraz wypoczynek 13 osób niepełnosprawnych. Podczas pobytu osoby miały zapewnione zabiegi rehabilitacyjne, gimnastykę poranną w wodzie zamiennie z nordic walking, odbyły się także ogniska integracyjne oraz wycieczki fakultatywne. Podczas całego pobytu osoby niepełnosprawne miały zapewnioną opiekę medyczną. 
 
 
 
 
 
 
 
Dodał:
  Administrator dnia 10.11.2010
 
PEGAZ 2010 - obszar C
 
     Uprzejmie informujemy, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustalił termin przyjmowania wniosków przez Oddziały PFRON w roku 2010 w ramach realizacji programu "Pegaz 2010" - obszar C (pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wraz z dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym jego właściwą eksploatację, wynikającą z rodzaju i zakresu niepełnosprawności adresata programu) - od dnia 24 września do dnia 11 października 2010r. 
     Program, procedury wraz z załącznikami są udostępnione na stronie internetowej www.pfron.org.pl , w zakładce Programy i zadania PFRON, Pegaz 2010. 
Dodał:
  Administrator dnia 27.09.2010
 
Kierowca Wózków jezdniowych z napędem silnikowym
 
    15 września 2010 r. trzech pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych oraz jedna osoba niepełnosprawna ukończyła kurs przygotowujący do samodzielnej obsługi wózków napędzanych w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przygotowanie do bezpiecznej obsługi wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia. 
 
Tematyka szkolenia:
- typy stosowanych wózków jezdniowych,
- budowa wózka, 
- czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem
  pracy i po pracy wózkami,
- czynności operatora w czasie pracy wózkami, 
- wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
- zagadnienia z zakresu BHP,
- zagadnienia związane z wymianą butli gazowych w wózkach
  jezdniowych jezdniowych,
- odbyła się także w ilości 15 godzin praktyczna nauka jazdy.
 
 
 
 
 
Dodał:
  Administrator dnia 17.09.2010
 
Wycieczka integracyjno - edukacyjna
 
       W dniach 10-12 września 2010r. miała miejsce wycieczka integracyjno-edukacyjna Kaszuby - Gdańsk dla 60 osób: 30 osób niepełnosprawnych oraz 30 osób z ich otoczenia. Uczestnicy zwiedzali między innymi Muzeum-Kaszubski Part Etnograficzny- najstarszy w Polsce skansen (1906r.), poświęcony dziedzictwu kulturowemu Ziemi Kaszubskiej, Muzeum Zachodniokaszubskie na zamku pokrzyżackim w Bytowie, a także wiele innych miejsc. Wycieczka była współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
 
 
 
 
 
 
Dodał:
  Administrator dnia 17.09.2010
 
 
Podstawy księgowości z obsługą komputera
 
     Dwóch pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych oraz jedna osoba niepełnosprawna ukończyli kurs z podstaw księgowości z obsługą komputera, który na celu miał przygotować osoby do pracy w księgowości w różnych podmiotach gospodarczych. 
 
 
 
 
 
Program kursu obejmował:
 
- podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości, 
- rzeczowy majątek trwały i obrotowy,
- ewidencja środków pieniężnych, 
- ewidencja materiałów i towarów, 
- rachunek kosztów, 
- podatki,
- ewidencja przychodów ze sprzedaży,
- wynik finansowy i sprawozdawczość, 
- budowa i działanie komputera, środowisko Windows, 
- edytor tekstów Word, Arkusz kalkulacyjny Excel, 
- program Płatnik oraz Symfonia 
 

Dodał:
  Administrator dnia 13.09.2010
 
Obsługa kas fiskalnych.
 
W dniu dzisiejszym trzy osoby zakończyli  kurs "Obsługi kasy fiskalnej" 
   celem kursu było: 
 - przyuczenie do zawodu kasjera sklepowego, w sklepie
   wyposażonym w elektroniczne kasy fiskalne, 
 - poznanie zadań i czynności kasjera sklepowego,
 - opanowanie obsługi elektronicznych kas sklepowych,
 - zapoznanie z podstawowymi zasadami i funkcjonowaniem
   podatku VAT,
 - wystawianie faktur, 
 - uzyskanie wiadomości o funkcjonowaniu placówki
   handlowej, 
 
 
 
Dodał:
  Administrator dnia 13.09.2010

Kurs prawa jazdy
 
        Osoby niepełnosprawne oraz pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych mogli w ramach programu "Aktywizacja, aktywność, praca - razem pokonamy bariery" odbyć kurs na prawo jazdy kategorii B oraz C.
 
Zajęcia praktyczne odbywały się na pojazdach przystosowanych do nauki jazdy, a także na pojeździe przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 
Praktyczna nauka zawierała:
 - przygotowanie do jazdy,
 - jazdę pasem ruchu, 
 - parkowanie skośne, 
 - parkowanie prostopadłe i równoległe, 
 - ruszanie na wzniesieniu, 
 - jazdę w ruchu miejskim, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zajęcia teoretyczne obejmowały:
 - przepisy ruchu drogowego,
 - technika kierowania pojazdem, 
 - obsługa pojazdów, 
 - pierwsza pomoc, 
 - zadania i kryteria obowiązujące na egzaminie państwowym
 


Dodał:
  Administrator dnia 13.09.2010
 
Kurs komputerowy
 
        Od 20 sierpnia do 20 września  2010r. pięć osób niepełnosprawnych uczestniczy w kursie komputerowym w którym osoby te nabędą podstawowe umiejętności obsługi i użytkowania komputera.  
 
Cele kształcenia:
 
- przygotowanie do wykorzystania mikrokomputera w pracach
  biurowych,
- przyswojenie podstawowych pojęć działania i części składowych
  zestawu komputerowego PC, 
- poznanie zasad bezpiecznej pracy z komputerem,
- poznanie zasad uruchamiania programów komputerowych, 
- opanowanie umiejętności posługiwania się systemem operacyjnym
  Windows,
- przyswojenie umiejętności pracy w sieci komputerowej, 
- poznanie obszarów zastosowań MsOffice (edytor tekstu, arkusz
  kalkulacyjny, baza danych),
- poznanie sposobów korzystania z Internetu
  (pojęcia: przeglądarka, wyszukiwarka, witryna internetowa, strona
  sieci Web, itd.) i poczty internetowej (E-mail).

 
 
 
 

Dodał:
  Administrator dnia 30.08.2010
 
Wyjazd integracyjny połączony
z warsztatami psychologicznymi 
 
          W dniach 24-26 sierpnia odbył się wyjazd integracyjny do Krakowa oraz Zakopanego w ramach działań projektu "Aktywizacja, aktywność, praca - razem pokonamy bariery", uczestnikami wycieczki byli pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych.
Podczas wycieczki odbyły się indywidualne konsultacje z psychologiem
Celem konsultacji było:
 - udzielenie wsparcia psychicznego,
 - pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów, 
 - udzielenie porad dotyczących radzenia sobie w różnych trudnych
   sytuacjach życiowych. 
 

 
 
 
 
 

  

Dodał:
  Administrator dnia 30.08.2010
 
 
 
Cykl zajęć zakończony
 
         W dniu dzisiejszym odbyły się ostatnie zajęcia w ramach aktywnej integracji dla Osób Niepełnosprawnych. Na zajęciach z radcą prawnym którym tematem były prawa i uprawnienia Osób Niepełnosprawnych uczestnicy mogli dowiedzieć się o ulgach i uprawnieniach a także na temat kart praw Osób Niepełnosprawnych.
 
 

 
 
 
        Zakończony został również cykl grupowych spotkań edukacyjno-konsultacyjnych z doradcą zawodowym oraz zajęcia z psychologiem który obejmował grupowy trening kompetencji i umiejętności społecznych. 
 
 
 
 
 
 
        Odbyły się także indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym dla każdego uczestnika w celu określenia preferencji zawodowych i określenia indywidualnej ścieżki zawodowej.
 
 
 
 
 
 
         Obecnie osoby niepełnosprawne oraz pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych rozpoczęły kursy zawodowe przez siebie wybrane przygotowujące do zawodu takie jak:
 
- podstawy księgowości z obsługą komputera,
- kurs wizażu, 
- kurs kelnerski,
- kurs prawa jazdy kat. B
 
23 sierpnia rozpocznie się również kurs na wózek widłowy oraz kursy językowe. 

    Przypominamy, że wszystkie działania zostały zorganizowane w ramach projektu "Aktywizacja, aktywność, praca - razem pokonamy bariery" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 
 
Dodał:
  Administrator dnia 20.08.2010
 
 
 
Spotkania z psychologiem oraz zajęcia z doradcą zawodowym
 
         Uprzejmie informujemy, że w dniach 19-23 lipca 2010 roku odbyły się spotkania z  psychologiem oraz zajęcia z doradcą zawodowym pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych w  związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu "Aktywizacja, aktywność, praca - razem pokonamy bariery". 
 
 
 
        Głównym celem zajęć z psychologiem było rozwijanie umiejętności psychospołecznych uczestników, które pomagają w codziennym efektywnym funkcjonowaniu w relacjach społecznych, zawodowych, jak też w wymiarze osobowym.
 
Cele szczegółowe:
- poznanie  zasobów osobistych i ich wykorzystywanie,
- kształtowanie pozytywnej samooceny,
- motywowanie do aktywności zawodowej i samorozwoju,
- kształtowanie poczucia podmiotowości, sprawczości, decyzyjności,
- rozwijanie umiejętności psychospołecznych (m.in. komunikacja,
  asertywność),
- zwiększanie potencjału adaptacyjnego,
- rozwijanie umiejętności współpracy z zespołem,
- nabycie umiejętności pozytywnej autoprezentacji,
- pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych i rodzinnych,
- udzielanie wsparcia psychicznego.
Wymiar czasu zajęć -  20 godzin
 
 
         Efektem spotkań z doradcą zawodowym powinien być wzrost wiedzy o sobie oraz o rynku pracy, co umożliwi uczestnikom samodzielne planowanie rozwoju zawodowego w perspektywie krótko- i długoterminowej.
 
Cele szczegółowe:
- zapoznanie uczestników z programem zajęć, omówienie spraw
  organizacyjnych, ankiety ewaluacyjne,
- integracja grupy,
- rozwój samopoznania: rozpoznawanie osobistych zasobów istotnych
  przy podejmowaniu decyzji zawodowych tj. wartości, model życia,
  kompetencje miękkie, osobowościowe predyspozycje zawodowe,
- bilans kompetencji zawodowych,
- rozwijanie umiejętności prezentowania swoich zasobów,
- planowanie kariery zawodowej,
- poszerzenie wiedzy o świecie pracy,
- podsumowanie zajęć, ankieta ewaluacyjna, 
 Wymiar czasu zajęć - 16 godzin

 
Dodał:
  Administrator dnia 23.07.2010
 
    Praca dla Osób Niepełnosprawnych
 
Uprzejmie informujemy, że firma Harper Trade Spółka z  o. o. poszukuje osób niepełnosprawnych na stanowisko
 
Konfekcjoner
Garwolin Miętne (Hala koło obwodnicy)
Nr ref.: NPS/0310
 
Zakres obowiązków:
 
Konfekcjonowanie gotowego asortymentu
 
Wymagania:

- zdolności manualne,
- możliwości podjęcia pracy w systemie 2 zmianowym,
- chęci do pracy i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych,
 
Oferujemy:

- dobre warunki pracy w nowej hali, 
- możliwość rozwoju zawodowego,
- stabilne zatrudnienie,
- pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.
 
CV wraz z listem motywacyjnym i kopią orzeczenia o niepełnosprawności proszę przesyłać na adres: kadry@cleanic.pl
W tytule należy wpisać nr ref. oferty. Odpowiadamy wyłącznie na wybrane oferty.
 


 
Dodał:
  Administrator dnia 09.03.2010
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwróć się o pomoc do poradni  
              rodzinnej działającej w PCPR
 
        Uprzejmie informujemy że w każdą środę od godziny  830 - 1130 przyjmuje pani psycholog Magdalena Siwek, piątek w tych samych godzinach przyjmuje pani pedagog, terapeuta uzależnień Grażyna Dorota Starzyńska zaś w poniedziałki w  godzinach od  13 -15 będzie przyjmować radca prawny pani  Katarzyna Garwolińska.
 
 
Poradnia rodzinna oferuje bezpłatną specjalistyczną pomoc w zakresie:
 
- rozwiązywania problemów wychowawczych, 
- pomoc dla ofiar przemocy, 
- terapię psychologiczną, 
- terapię uzależnień, 
- usługi edukacyjne i wspierające, udzielanie i pomoc w załatwianiu
  spraw dla prawidłowego funkcjonowania rodziny, 
- porad prawnych, 
 
Zainteresowanych zapraszamy. 
 
Dodał:
  Administrator dnia 25.02.2010
 
Szanowni Państwo!
 
           Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie informuje, że w roku 2010 realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pt. "Aktywizacja, Aktywność, Praca - razem pokonamy bariery", w ramach którego oferujemy Panu/Pani bezpłatne uczestnictwo w kursach i szkoleniach (kurs prawa jazdy, kurs językowy, kurs komputerowy, przedmiotowy, zawodowe lub inne wybrane przez Panią/Pana) oraz uczestnictwo w zajęciach grupowych z psychologiem, doradcą zawodowym i prawnikiem, oraz w zajęciach indywidualnych z doradcą zawodowym. Dodatkowo udział w projekcie daje możliwość skorzystania z wyjazdu na turnus rehabilitacyjny lub skorzystania z ćwiczeń rehabilitacyjnych na miejscu. Ponadto planujemy spotkanie integracyjne.
 
Zapraszamy do składania zgłoszeń do dnia  13.02.2010 r.
 
Załączony druk ankiety uczestnictwa w projekcie. prosimy składać osobiście, lub wysłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie, ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin .

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o telefoniczny kontakt z naszym Centrum (025) 682 43 19.
 
Warunki uczestnictwa w projekcie: osoba bezrobotna lub nieaktywna zawodowo w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) z orzeczonym stopniem niepełnosprawności lub niezdolnością do pracy. 
 
 
Dodał:
  Administrator dnia 20.01.2010

 
 
"Aktywizacja, aktywność, praca-razem pokonamy bariery"
podsumowanie
 
konkurs nr 1/POKL/7.1.2/2009
priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej,
działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,
poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie  
 
         Celem ogólnym projektu była aktywizacja społeczna i rozwijanie aktywności zawodowej Osób Niepełnosprawnych oraz usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych.
 
W projekcie udział wzięło 58 osób z terenu powiatu, w tym:
 
- 30 osób niepełnosprawnych,
- 8 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i innych   
  placówek opiekuńczo wychowawczych
- 20 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miętnem oraz w
  Żelechowie.
 
       Wszyscy uczestnicy skorzystali z treningu interpersonalnego z psychologiem oraz z zajęć edukacyjno - konsultacyjnych z doradcą zawodowym. Ponadto 30 Osób Niepełnosprawnych oraz wychowankowie rodzin zastępczych uczestniczyli w wybranych przez siebie kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje:
 
 1. Kurs komputerowy - 23 osoby,
 2. Kurs prawa jazdy - 10 osób, 
 3. Kurs językowy - 9 osób,
 4. Kurs spawalniczy - 1 osoba,
 5. Kurs obsługi wózków jednojezdniowych z napędem silnikowym  
     - 1 osoba,
 6. Kurs terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach - 1 osoba,
 
        Po odbyciu kursów 19 spośród 30 osób niepełnosprawnych wyjechało na turnus rehabilitacyjny do Jarosławca nad morzem, natomiast pozostałych 11 osób skorzystało z ćwiczeń rehabilitacyjnych poprawiających kondycję zdrowotną. 
         W ramach podsumowania działań w projekcie 1 Grudnia w Miętnem odbyła się konferencja pt: "Niepełnosprawni na rynku pracy", która skierowana była w szczególności do pracodawców. 


Dodał:
  Administrator dnia 06.01.2010
Scelerisque pla Vs
Cum sociis natoque
Penatibus et magnis
Dis parturient montes
Nascetur ridiculus mus
Pellentesque nonummy
Lorem non elementum

Vestibulum rutrum nibh a eros

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis

  Vllisdse
29.00 $ Nulla

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis

  Vllisdse
29.00 $ Nulla

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis

  Vllisdse
29.00 $ Nulla
© 2008 - 2017  PCPR w Garwolinie . Wszelkie prawa zastrzeżone.