Poradnia rodzinna
 
 
PSYCHOLOG
- środa 9-12
 
Zainteresowanych
zapraszamy

 Powiat
 Garwoliński 
 
 
 
 
 
Biuletyn Informacji
Publicznej
 
 
 
 
 Podsumowanie
 
        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie informuje, że zostały zakończone działania w ramach projektu pt: "Aktywizacja, aktywność, praca - razem pokonamy bariery" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
        Celem Ogólnym projektu była aktywizacja społeczna i rozwijanie aktywności zawodowej Osób Niepełnosprawnych oraz usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych.
        Umowa na realizację projektu została podpisana na kwotę: 567 262,57 zł.
W projekcie udział wzięły 54 osoby z terenu powiatu, w tym:
 
- 30 osób niepełnosprawnych,
- 12 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych,
- 12 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miętnem oraz w
   Żelechowie,
 
         Wszyscy uczestnicy skorzystali z treningu interpersonalnego z psychologiem oraz z zajęć edukacyjno - konsultacyjnych z doradcą zawodowym a także mogli uzyskać wsparcie w formie profesjonalnych porad prawnych. Ponadto Osoby Niepełnosprawne oraz wychowankowie rodzin zastępczych uczestniczyli w wybranych przez siebie kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje:
 
1.  Kurs prawa jazdy,
2.  Kurs wózków widłowych,
3.  Kurs wizażu,
4.  Kurs z podstaw księgowości z obsługą komputera, 
5.  Kurs kelnerski, 
6.  Kurs z podstaw obsługi i użytkowania komputera,
7.  Kurs językowy,
8.  Kurs obsługi kas fiskalnych, 
 
       Po zrealizowaniu kursów osoby niepełnosprawne mogły skorzystać z ćwiczeń rehabilitacyjnych w ośrodku rehabilitacyjnym w naszym powiecie bądź wziąć udział w turnusie rehabilitacyjnym w miejscowości Ustroń. Działania te miały na celu poprawę stanu zdrowia oraz samopoczucia uczestników projektu.
       W ramach działań o charakterze środowiskowym 30 osób niepełnosprawnych wraz z osobami z ich otoczenia wyjechało na wycieczkę integracyjno - edukacyjną Gdańsk - Kaszuby.
 
 
Dodał:
  Administrator dnia 09.12.2010
 
 
 
PFRON oraz Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym (TPG) poszukuje osób z jednoczesnym poważnym
uszkodzeniem wzroku i słuchu
 
      Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jako beneficjent systemowy Działania 1.3, Poddziałania 1.3.6 w ramach Priorytetu I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizuje obecnie projekt systemowy pn. "Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy II - Weź sprawy w swoje ręce". Jest on realizowany przez PFRON do końca 2012 r. w partnerstwie z ogólnopolską organizacją - Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym. Projekt zakłada objęcie bezpłatną indywidualną aktywizacją społeczną i zawodową 600 osób - kobiet i mężczyzn z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku oraz słuchu. Ponadto przewidziane jest wsparcie dla osób z najbliższego otoczenia osób głuchoniewidomych, w tym w szczególności dla członków rodzin i opiekunów - razem dla 600 sób.
        Projekt ma charakter ogólnopolski - osoby głuchoniewidome mogą z niego korzystać w miejscu zamieszkania lub w jego niedalekiej okolicy. Specjaliści z TPG pracują indywidualnie z każdym beneficjentem i z każdą beneficjentką, dostosowując ofertę do jego/ jej potrzeb i oczekiwań. Wszyscy mogą się dowiedzieć m.in.:
       - jak pracować i nie stracić renty
       - gdzie szukać pracy i jak rozmawiać z pracodawcami
       - jak poprawić swój wizerunek
Uczestnictwo w projekcie to także okazja do nawiązania znajomości z osobami, które napotykają w życiu codziennym na podobne trudności. Wsparcie życzliwych, doświadczonych specjalistów pomaga beneficjentom odkryć mocne strony i nabrać większej pewności siebie. 
Szczegóły oferty dostępne są w biurach Makroregionów oraz na stronie internetowej projektu  www.mojapraca.org.pl.
 Kontakt:
 Makroregion Centralny
 (obejmuje woj. mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie)
ul. Deotymy 41, 01-441 Warszawa, e-mail:  pokl_warszawa@tpg.org.pl
 
Dodał:
  Administrator dnia 25.11.2010
 
Turnus rehabilitacyjny
 
       W ramach działań projektu "Aktywizacja, aktywność, praca - razem pokonamy bariery", współfinansowanego przez Unię Europejską informujemy, że odbył się dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny  w Ustroniu którymi uczestnikami byli osoby niepełnosprawne Wyjazd odbył się w dniach 10 - 24 października 2010r. Turnus rehabilitacyjny  umożliwił aktywną rehabilitację oraz wypoczynek 13 osób niepełnosprawnych. Podczas pobytu osoby miały zapewnione zabiegi rehabilitacyjne, gimnastykę poranną w wodzie zamiennie z nordic walking, odbyły się także ogniska integracyjne oraz wycieczki fakultatywne. Podczas całego pobytu osoby niepełnosprawne miały zapewnioną opiekę medyczną. 
 
 
 
 
 
 
 
Dodał:
  Administrator dnia 10.11.2010
 
PEGAZ 2010 - obszar C
 
     Uprzejmie informujemy, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustalił termin przyjmowania wniosków przez Oddziały PFRON w roku 2010 w ramach realizacji programu "Pegaz 2010" - obszar C (pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wraz z dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym jego właściwą eksploatację, wynikającą z rodzaju i zakresu niepełnosprawności adresata programu) - od dnia 24 września do dnia 11 października 2010r. 
     Program, procedury wraz z załącznikami są udostępnione na stronie internetowej www.pfron.org.pl , w zakładce Programy i zadania PFRON, Pegaz 2010. 
Dodał:
  Administrator dnia 27.09.2010
 
Kierowca Wózków jezdniowych z napędem silnikowym
 
    15 września 2010 r. trzech pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych oraz jedna osoba niepełnosprawna ukończyła kurs przygotowujący do samodzielnej obsługi wózków napędzanych w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przygotowanie do bezpiecznej obsługi wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia. 
 
Tematyka szkolenia:
- typy stosowanych wózków jezdniowych,
- budowa wózka, 
- czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem
  pracy i po pracy wózkami,
- czynności operatora w czasie pracy wózkami, 
- wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
- zagadnienia z zakresu BHP,
- zagadnienia związane z wymianą butli gazowych w wózkach
  jezdniowych jezdniowych,
- odbyła się także w ilości 15 godzin praktyczna nauka jazdy.
 
 
 
 
 
Dodał:
  Administrator dnia 17.09.2010
 
Wycieczka integracyjno - edukacyjna
 
       W dniach 10-12 września 2010r. miała miejsce wycieczka integracyjno-edukacyjna Kaszuby - Gdańsk dla 60 osób: 30 osób niepełnosprawnych oraz 30 osób z ich otoczenia. Uczestnicy zwiedzali między innymi Muzeum-Kaszubski Part Etnograficzny- najstarszy w Polsce skansen (1906r.), poświęcony dziedzictwu kulturowemu Ziemi Kaszubskiej, Muzeum Zachodniokaszubskie na zamku pokrzyżackim w Bytowie, a także wiele innych miejsc. Wycieczka była współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
 
 
 
 
 
 
Dodał:
  Administrator dnia 17.09.2010
 
 
Podstawy księgowości z obsługą komputera
 
     Dwóch pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych oraz jedna osoba niepełnosprawna ukończyli kurs z podstaw księgowości z obsługą komputera, który na celu miał przygotować osoby do pracy w księgowości w różnych podmiotach gospodarczych. 
 
 
 
 
 
Program kursu obejmował:
 
- podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości, 
- rzeczowy majątek trwały i obrotowy,
- ewidencja środków pieniężnych, 
- ewidencja materiałów i towarów, 
- rachunek kosztów, 
- podatki,
- ewidencja przychodów ze sprzedaży,
- wynik finansowy i sprawozdawczość, 
- budowa i działanie komputera, środowisko Windows, 
- edytor tekstów Word, Arkusz kalkulacyjny Excel, 
- program Płatnik oraz Symfonia 
 

Dodał:
  Administrator dnia 13.09.2010
 
Obsługa kas fiskalnych.
 
W dniu dzisiejszym trzy osoby zakończyli  kurs "Obsługi kasy fiskalnej" 
   celem kursu było: 
 - przyuczenie do zawodu kasjera sklepowego, w sklepie
   wyposażonym w elektroniczne kasy fiskalne, 
 - poznanie zadań i czynności kasjera sklepowego,
 - opanowanie obsługi elektronicznych kas sklepowych,
 - zapoznanie z podstawowymi zasadami i funkcjonowaniem
   podatku VAT,
 - wystawianie faktur, 
 - uzyskanie wiadomości o funkcjonowaniu placówki
   handlowej, 
 
 
 
Dodał:
  Administrator dnia 13.09.2010

Kurs prawa jazdy
 
        Osoby niepełnosprawne oraz pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych mogli w ramach programu "Aktywizacja, aktywność, praca - razem pokonamy bariery" odbyć kurs na prawo jazdy kategorii B oraz C.
 
Zajęcia praktyczne odbywały się na pojazdach przystosowanych do nauki jazdy, a także na pojeździe przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 
Praktyczna nauka zawierała:
 - przygotowanie do jazdy,
 - jazdę pasem ruchu, 
 - parkowanie skośne, 
 - parkowanie prostopadłe i równoległe, 
 - ruszanie na wzniesieniu, 
 - jazdę w ruchu miejskim, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zajęcia teoretyczne obejmowały:
 - przepisy ruchu drogowego,
 - technika kierowania pojazdem, 
 - obsługa pojazdów, 
 - pierwsza pomoc, 
 - zadania i kryteria obowiązujące na egzaminie państwowym
 


Dodał:
  Administrator dnia 13.09.2010
 
Kurs komputerowy
 
        Od 20 sierpnia do 20 września  2010r. pięć osób niepełnosprawnych uczestniczy w kursie komputerowym w którym osoby te nabędą podstawowe umiejętności obsługi i użytkowania komputera.  
 
Cele kształcenia:
 
- przygotowanie do wykorzystania mikrokomputera w pracach
  biurowych,
- przyswojenie podstawowych pojęć działania i części składowych
  zestawu komputerowego PC, 
- poznanie zasad bezpiecznej pracy z komputerem,
- poznanie zasad uruchamiania programów komputerowych, 
- opanowanie umiejętności posługiwania się systemem operacyjnym
  Windows,
- przyswojenie umiejętności pracy w sieci komputerowej, 
- poznanie obszarów zastosowań MsOffice (edytor tekstu, arkusz
  kalkulacyjny, baza danych),
- poznanie sposobów korzystania z Internetu
  (pojęcia: przeglądarka, wyszukiwarka, witryna internetowa, strona
  sieci Web, itd.) i poczty internetowej (E-mail).

 
 
 
 

Dodał:
  Administrator dnia 30.08.2010
 
Wyjazd integracyjny połączony
z warsztatami psychologicznymi 
 
          W dniach 24-26 sierpnia odbył się wyjazd integracyjny do Krakowa oraz Zakopanego w ramach działań projektu "Aktywizacja, aktywność, praca - razem pokonamy bariery", uczestnikami wycieczki byli pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych.
Podczas wycieczki odbyły się indywidualne konsultacje z psychologiem
Celem konsultacji było:
 - udzielenie wsparcia psychicznego,
 - pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów, 
 - udzielenie porad dotyczących radzenia sobie w różnych trudnych
   sytuacjach życiowych. 
 

 
 
 
 
 

  

Dodał:
  Administrator dnia 30.08.2010
 
 
 
Cykl zajęć zakończony
 
         W dniu dzisiejszym odbyły się ostatnie zajęcia w ramach aktywnej integracji dla Osób Niepełnosprawnych. Na zajęciach z radcą prawnym którym tematem były prawa i uprawnienia Osób Niepełnosprawnych uczestnicy mogli dowiedzieć się o ulgach i uprawnieniach a także na temat kart praw Osób Niepełnosprawnych.
 
 

 
 
 
        Zakończony został również cykl grupowych spotkań edukacyjno-konsultacyjnych z doradcą zawodowym oraz zajęcia z psychologiem który obejmował grupowy trening kompetencji i umiejętności społecznych. 
 
 
 
 
 
 
        Odbyły się także indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym dla każdego uczestnika w celu określenia preferencji zawodowych i określenia indywidualnej ścieżki zawodowej.
 
 
 
 
 
 
         Obecnie osoby niepełnosprawne oraz pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych rozpoczęły kursy zawodowe przez siebie wybrane przygotowujące do zawodu takie jak:
 
- podstawy księgowości z obsługą komputera,
- kurs wizażu, 
- kurs kelnerski,
- kurs prawa jazdy kat. B
 
23 sierpnia rozpocznie się również kurs na wózek widłowy oraz kursy językowe. 

    Przypominamy, że wszystkie działania zostały zorganizowane w ramach projektu "Aktywizacja, aktywność, praca - razem pokonamy bariery" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 
 
Dodał:
  Administrator dnia 20.08.2010
 
 
 
Spotkania z psychologiem oraz zajęcia z doradcą zawodowym
 
         Uprzejmie informujemy, że w dniach 19-23 lipca 2010 roku odbyły się spotkania z  psychologiem oraz zajęcia z doradcą zawodowym pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych w  związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu "Aktywizacja, aktywność, praca - razem pokonamy bariery". 
 
 
 
        Głównym celem zajęć z psychologiem było rozwijanie umiejętności psychospołecznych uczestników, które pomagają w codziennym efektywnym funkcjonowaniu w relacjach społecznych, zawodowych, jak też w wymiarze osobowym.
 
Cele szczegółowe:
- poznanie  zasobów osobistych i ich wykorzystywanie,
- kształtowanie pozytywnej samooceny,
- motywowanie do aktywności zawodowej i samorozwoju,
- kształtowanie poczucia podmiotowości, sprawczości, decyzyjności,
- rozwijanie umiejętności psychospołecznych (m.in. komunikacja,
  asertywność),
- zwiększanie potencjału adaptacyjnego,
- rozwijanie umiejętności współpracy z zespołem,
- nabycie umiejętności pozytywnej autoprezentacji,
- pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych i rodzinnych,
- udzielanie wsparcia psychicznego.
Wymiar czasu zajęć -  20 godzin
 
 
         Efektem spotkań z doradcą zawodowym powinien być wzrost wiedzy o sobie oraz o rynku pracy, co umożliwi uczestnikom samodzielne planowanie rozwoju zawodowego w perspektywie krótko- i długoterminowej.
 
Cele szczegółowe:
- zapoznanie uczestników z programem zajęć, omówienie spraw
  organizacyjnych, ankiety ewaluacyjne,
- integracja grupy,
- rozwój samopoznania: rozpoznawanie osobistych zasobów istotnych
  przy podejmowaniu decyzji zawodowych tj. wartości, model życia,
  kompetencje miękkie, osobowościowe predyspozycje zawodowe,
- bilans kompetencji zawodowych,
- rozwijanie umiejętności prezentowania swoich zasobów,
- planowanie kariery zawodowej,
- poszerzenie wiedzy o świecie pracy,
- podsumowanie zajęć, ankieta ewaluacyjna, 
 Wymiar czasu zajęć - 16 godzin

 
Dodał:
  Administrator dnia 23.07.2010
 
    Praca dla Osób Niepełnosprawnych
 
Uprzejmie informujemy, że firma Harper Trade Spółka z  o. o. poszukuje osób niepełnosprawnych na stanowisko
 
Konfekcjoner
Garwolin Miętne (Hala koło obwodnicy)
Nr ref.: NPS/0310
 
Zakres obowiązków:
 
Konfekcjonowanie gotowego asortymentu
 
Wymagania:

- zdolności manualne,
- możliwości podjęcia pracy w systemie 2 zmianowym,
- chęci do pracy i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych,
 
Oferujemy:

- dobre warunki pracy w nowej hali, 
- możliwość rozwoju zawodowego,
- stabilne zatrudnienie,
- pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.
 
CV wraz z listem motywacyjnym i kopią orzeczenia o niepełnosprawności proszę przesyłać na adres: kadry@cleanic.pl
W tytule należy wpisać nr ref. oferty. Odpowiadamy wyłącznie na wybrane oferty.
 


 
Dodał:
  Administrator dnia 09.03.2010
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwróć się o pomoc do poradni  
              rodzinnej działającej w PCPR
 
        Uprzejmie informujemy że w każdą środę od godziny  830 - 1130 przyjmuje pani psycholog Magdalena Siwek, piątek w tych samych godzinach przyjmuje pani pedagog, terapeuta uzależnień Grażyna Dorota Starzyńska zaś w poniedziałki w  godzinach od  13 -15 będzie przyjmować radca prawny pani  Katarzyna Garwolińska.
 
 
Poradnia rodzinna oferuje bezpłatną specjalistyczną pomoc w zakresie:
 
- rozwiązywania problemów wychowawczych, 
- pomoc dla ofiar przemocy, 
- terapię psychologiczną, 
- terapię uzależnień, 
- usługi edukacyjne i wspierające, udzielanie i pomoc w załatwianiu
  spraw dla prawidłowego funkcjonowania rodziny, 
- porad prawnych, 
 
Zainteresowanych zapraszamy. 
 
Dodał:
  Administrator dnia 25.02.2010
 
Szanowni Państwo!
 
           Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie informuje, że w roku 2010 realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pt. "Aktywizacja, Aktywność, Praca - razem pokonamy bariery", w ramach którego oferujemy Panu/Pani bezpłatne uczestnictwo w kursach i szkoleniach (kurs prawa jazdy, kurs językowy, kurs komputerowy, przedmiotowy, zawodowe lub inne wybrane przez Panią/Pana) oraz uczestnictwo w zajęciach grupowych z psychologiem, doradcą zawodowym i prawnikiem, oraz w zajęciach indywidualnych z doradcą zawodowym. Dodatkowo udział w projekcie daje możliwość skorzystania z wyjazdu na turnus rehabilitacyjny lub skorzystania z ćwiczeń rehabilitacyjnych na miejscu. Ponadto planujemy spotkanie integracyjne.
 
Zapraszamy do składania zgłoszeń do dnia  13.02.2010 r.
 
Załączony druk ankiety uczestnictwa w projekcie. prosimy składać osobiście, lub wysłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie, ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin .

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o telefoniczny kontakt z naszym Centrum (025) 682 43 19.
 
Warunki uczestnictwa w projekcie: osoba bezrobotna lub nieaktywna zawodowo w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) z orzeczonym stopniem niepełnosprawności lub niezdolnością do pracy. 
 
 
Dodał:
  Administrator dnia 20.01.2010

 
 
"Aktywizacja, aktywność, praca-razem pokonamy bariery"
podsumowanie
 
konkurs nr 1/POKL/7.1.2/2009
priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej,
działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,
poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie  
 
         Celem ogólnym projektu była aktywizacja społeczna i rozwijanie aktywności zawodowej Osób Niepełnosprawnych oraz usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych.
 
W projekcie udział wzięło 58 osób z terenu powiatu, w tym:
 
- 30 osób niepełnosprawnych,
- 8 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i innych   
  placówek opiekuńczo wychowawczych
- 20 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miętnem oraz w
  Żelechowie.
 
       Wszyscy uczestnicy skorzystali z treningu interpersonalnego z psychologiem oraz z zajęć edukacyjno - konsultacyjnych z doradcą zawodowym. Ponadto 30 Osób Niepełnosprawnych oraz wychowankowie rodzin zastępczych uczestniczyli w wybranych przez siebie kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje:
 
 1. Kurs komputerowy - 23 osoby,
 2. Kurs prawa jazdy - 10 osób, 
 3. Kurs językowy - 9 osób,
 4. Kurs spawalniczy - 1 osoba,
 5. Kurs obsługi wózków jednojezdniowych z napędem silnikowym  
     - 1 osoba,
 6. Kurs terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach - 1 osoba,
 
        Po odbyciu kursów 19 spośród 30 osób niepełnosprawnych wyjechało na turnus rehabilitacyjny do Jarosławca nad morzem, natomiast pozostałych 11 osób skorzystało z ćwiczeń rehabilitacyjnych poprawiających kondycję zdrowotną. 
         W ramach podsumowania działań w projekcie 1 Grudnia w Miętnem odbyła się konferencja pt: "Niepełnosprawni na rynku pracy", która skierowana była w szczególności do pracodawców. 


Dodał:
  Administrator dnia 06.01.2010

Cras interdum dis parturient.

 • Eget venenatis neque dui.
 • Cras interdum dis parturient.
 • Sed placerat scelerisque.
 • Vestibulum rutrum nibh.
 • Nulla eget leo interdum
 • Cum sociis natoque et
Placerat sed

Vestibulum rutrum nibh a eros.

Nulla eget leo. Cras interdum sollicitudin ante. Sed placerat scelerisque magna.

Vestibulum rutrum nibh a eros.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,nascetur ridiculus mus. Pellentesque nonummy, Suspendisse turpis. Nulla eget leo. Cras interdum sollicitudin ante. Cum sociis natoque penatibus
Placerat sed
Cum sociis natoque
Vestibulum rutrum nibh a eros. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Cum sociis natoque
Vestibulum rutrum nibh a eros. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Cum sociis natoque
Vestibulum rutrum nibh a eros. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Suspendisse turpis

Nulla eget leo

 • Vestibulum rutrum nibh a eros
 • Vestibulum rutrum nibh a eros
 • Vestibulum rutrum nibh a eros
 • Vestibulum rutrum nibh a eros
 • Vestibulum rutrum nibh a eros
 • Vestibulum rutrum nibh a eros
 • Vestibulum rutrum nibh a eros
 • Vestibulum rutrum nibh a eros
© 2008 - 2017  PCPR w Garwolinie . Wszelkie prawa zastrzeżone.