Poradnia rodzinna
 
 
PSYCHOLOG
- środa 9-12
 
Zainteresowanych
zapraszamy

 
Powiat
 Garwoliński 
 
 
 
 
 
Biuletyn Informacji
Publicznej
 

 
 

"Niepełnosprawni na rynku pracy"
 
        1 grudnia w Miętnem odbyła się konferencja "Niepełnosprawni na rynku pracy". Która była podsumowaniem kampanii informacyjnej dotyczącej sytuacji Osób Niepełnosprawnych z terenu naszego powiatu, skierowanej w szczególności do pracodawców. Oficjalne otwarcie konferencji dokonał Pan Grzegorz Woźniak, Starosta Powiatu Garwolińskiego  oraz Pani Janina Kula, Dyrektor PCPR.
 
 
 
     Wśród przybyłych gości byli przedstawiciele lokalnego samorządu, przedstawiciele instytucji i firm oraz liczna grupa Osób Niepełnosprawnych. Po otwarciu głos zabrali obecni goście tj. Pani Ewa Wiatr, przedstawiciel Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, która omówiła instrumenty rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, następnie zadania Samorządu Wojewódzkiego na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych i ich realizację przedstawił Pan Artur Pozorek, Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Osób Niepełnosprawnych.
    O zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na terenie Województwa Mazowieckiego omówiła Pani Marta Karpeta Przewodnicząca Rady Wojewódzkiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, o stanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na terenie powiatu garwolińskiego omówił Pan Waldemar Zaręba, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Garwolinie, głos zabrał także Pan Aleksander Kornatowski, wicedyrektor d.s Usług Rynku Pracy, Pan Roman Uhlig, doradca prezesa zarządu Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o aktywizacji społeczno - zawodowej osób po urazach kręgosłupa, poruszających się na wózkach omówiła Pani Elżbieta Głogowska, Prezes Fundacji Aktywnej Rehabilitacji.
 
 
 
    Po krótkiej przerwie kawowej swoją działalność oraz działania w realizowanym projekcie w formie prezentacji multimedialnej przedstawiły Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żelechowie oraz  w Miętnem.
Na koniec odbył się koncert zespołu muzycznego  w skład którego wchodzą uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie.
 
Po zamknięciu konferencji wszyscy udali się na wspólny obiad. 
 
Konferencja była częścią projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pt: "Aktywizacja, aktywność, praca - razem pokonamy bariery" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Dodał:
  Administrator dnia 02.12.2009
 
 
Kolejny kurs zakończony.

           30 październik był to ostatni dzień kursu komputerowego w którym jedna z dwóch grup Osób Niepełnosprawnych oraz dwóch pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych uczęszczała od 6 października.
 
         Kilka zdjęć z przebiegu zajęć: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dodał:
  Administrator dnia 03.11.2009
 
Zajęcia z Psychologiem oraz z Doradcą Zawodowym zakończone.
 
          30 września ostatnia grupa Osób Niepełnosprawnych zakończyła warsztaty z Psychologiem oraz Doradcą Zawodowym.
Wsparcie Psychologa oraz Doradcy Zawodowego jest jednym z podstawowych instrumentów wykorzystywanych do aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych a także poprawy ich samooceny i motywacji.


 

 
 
         Obecnie Osoby te uczestniczą w kursie komputerowym w którym zdobędą umiejętności wykorzystania komputera w pracy, do przygotowania dokumentów, tworzenia obliczeń i kalkulacji oraz wykorzystania sieci Internet jako źródła informacji i komunikacji.
 
      
 
 
      Pięciu pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych oraz cztery Osoby Niepełnosprawne uczestniczą w kursie językowym.

Dodał:
  Administrator dnia 08.10.2009
 
Spotkania z psychologiem oraz zajęcia z doradcą zawodowym
 
         Uprzejmie informujemy, że w dniach od 24-28 sierpnia 2009 roku w Miętnem odbyły się spotkania psychologiem oraz zajęcia z doradcą zawodowym pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych oraz z placówek opiekuńczo wychowawczych w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu "Aktywizacja, aktywność, praca - razem pokonamy bariery". 
 
Program Spotkań w ramach treningu interpersonalnego obejmował:
 
         1. Zajęcia integracyjne
             - wzajemne poznanie się uczestników
             - określenie oczekiwań, potrzeb i obaw
             - zawarcie kontraktu
          2. Analizę własnych możliwości
             - określenie cech osobowości
             - ustalenie hierarchii wartości
             - analizę doświadczeń i poszukiwanie zasobów
          3. Ćwiczenia umiejętności interpersonalnych
             - nabycie wiedzy dotyczącej komunikacji werbalnej
             - poznanie mowy ciała
             - budowanie prawidłowych relacji z innymi poprzez
               konstruktywne rozwiązywanie konfliktów 
             - dokonywanie właściwej autoprezentacji
          4. Trening zachowań asertywnych
             - uświadomienie znaczenia różnych typów zachowań dla
               procesu komunikacji
             - poznanie praw asertywności
             - ćwiczenia budowania wypowiedzi asertywnej
          5. Trening twórczego myślenia
             - przełamanie barier w procesie nabywania nowych
               umiejętności
             - pokazanie nowego sposobu myślenia o sytuacji, w jakiej
               się znajdujemy
             - ukazanie nowego sposobu myślenia o sobie
 
 
 
Tematyka zajęć 20 godzinnych zajęć z doradcą zawodowym obejmowała:
 
          1. Integracja grupy i tworzenie atmosfery sprzyjającej pracy
          2. Poznanie siebie - budowanie pozytywnego obrazu
              własnej osoby
          3. Cele i ambicje zawodowe
          4. Ocena preferencji zawodowych
          5. Analiza lokalnego rynku pracy
          6. Metody poszukiwania pracy
          7. Pisanie listów motywacyjnych i życiorysów (CV)
          8. Rozmowa z pracodawcą
 
 
 
 
 
 
Ponadto osoby będą uczestniczyć w  wybranych przez siebie kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje,
m.in. kurs prawa jazdy, szkolenia językowe, szkolenie z zakresu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, kurs dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym, a także szkolenie z zakresu technik komputerowych. 
 
Celem ogólnym projektu jest aktywizacja społeczna i rozwijanie aktywności zawodowej, odbyte kursy oraz szkolenia umożliwią zdobycie umiejętności aktywnego poruszania się na rynku pracy, podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także zdobycie nowych umiejętności zawodowych. 
 
Dodał:
  Administrator dnia 14.09.2009
 
 

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej "ruszył" !
 
         Uprzejmie informujemy, że w roku 2009 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie realizuje projekt pn. "Aktywizacja, Aktywność, Praca - razem pokonamy bariery", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
         W ramach tego projektu osoby posiadające orzeczenie zaliczające je do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, które są w wieku aktywności zawodowej oraz są osobami nieaktywnymi zawodowo (osoba nie musi być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy) mogą uzyskać:
 
     -dofinansowanie do pobytu osoby niepełnosprawnej na turnusie
      rehabilitacyjnym,
 
jak również mogą uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach takich jak:
 
      -zajęcia edukacyjno-konsultacyjne z doradcą zawodowym,
      -trening interpersonalny z doradcą zawodowym,
      -kursy lub szkolenia podnoszących kwalifikacje
      -zajęcia rehabilitacyjne
 
Ponadto wszyscy uczestnicy wezmą udział w spotkaniu integracyjno - podsumowującym zrealizowane zadania
 
 
 
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (0-25) 682 43 19.
 
Zapraszamy do składania zgłoszeń do 30 lipca 2009
 
Poniżej załączamy druk ankiety uczestnictwa w projekcie, którą prosimy składać osobiście lub wysłać pocztą na nasz adres bądź też przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej.


Dodał:
  Administrator dnia 09.07.2009
 


  "Pegaz 2003"
"Komputer dla Homera 2003"

       Uprzejmie informujemy, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustalił następujące terminy przyjmowania wniosków przez Oddziały PFRON w ramach realizacji programu:
 
"Pegaz 2003"
 
OD DNIA 4 MAJA DO 5 CZERWCA 2009 ROKU
 
        Obszar A - dofinansowanie zakupu/montażu oprzyrządowania
                          samochodu,
 
       Obszar B - dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego,
 
        Obszar C - dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o
                          napędzie elektrycznym,
 
        Obszar D - dofinansowanie kosztów utrzymania sprawności
                          technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o
                          napędzie elektrycznym w trybie ciągłym , nie
                          później niż do dnia 30 listopada 2009 roku,
 
        Obszar E - dofinansowanie kosztów uzyskania prawa jazdy
                          kategorii B,
 
 
       Terminy przyjmowania wniosków przez oddziały PFRON w ramach realizacji programu "Komputer dla Homera 2003" również od dnia 4 maja do 5 czerwca 2009r.
 
 
Dodał:
  Administrator dnia 08.05.2009
 

 
Stanowisko Koordynatora Projektu
 
               W związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie,  poszukujemy kandydata na stanowisko Koordynatora projektu.

Wymagania:
 
-wykształcenie wyższe

-wiedza za zakresu programów wsparcia z funduszy unijnych,
-doświadczenie na stanowisku koordynatora lub asystenta projektu 

-kreatywność, samodzielność, zaradność i dobra organizacja pracy.
 

Więcej informacji pod nr tel. (025) 682 43 19 (osoba kontaktowa dyr Janina Kula)
 

Osoby chętne prosimy o dostarczenie CV wraz z referencjami osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie

ul. Sportowa 5

08-400 Garwolin
 
 
dodał:
                                                        Administrator dnia 29.01.2009
 
 
 
 
Pilotażowy program
"Sprawny Dojazd"
 
Uprzejmie informujemy że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie przewiduje w bieżącym roku naboru wniosków w ramach tego programu.
 Bliższe wyjaśnienie dostępne jest na stronie PFRON  
 
dodał:
                                                        Administrator dnia 20.01.2009


© 2008 - 2017  PCPR w Garwolinie . Wszelkie prawa zastrzeżone.